Het Is Nu Tijd Voor Angst

(door Arlette Krol) Afgelopen twee jaar hijgde hij al in onze nek
Als een dolle uitgelaten rottweiler met zijn tanden ontbloot
Maar je kreeg gedurende de hele periode nog begeleiding in het kanaliseren van je angst
Wijze mensen vertelden je wat je het beste kon ondernemen of laten
En hoe je daarmee ook de samenleving een handje kon helpen
Het deed je angst bedaren, je had immers houvast
Ook al leken jouw standpunten het tegengestelde als je buurman
Maar ook daar een mening over vormen nam de angst rondom je eigen veiligheid enigszins af

Wat er nu op ons afkomt vanuit allerlei verschillende hoeken
Het is niet meer te overzien
Welke richting je ook opkijkt
De angst lijkt op je af te denderen
Je ziet hem aankomen en dat maakt al angstig
Hoe veilig ben je nog
Een mening hebben helpt niet meer
Informatiebronnen volgen ook niet
Dan hapt de angst alleen maar harder toe
Je lijkt er niet meer aan te kunnen ontsnappen

Wat er ook in de wereld, landelijk of bij de buren aan de hand is,
het is jouw eigen angst
En de angst schreeuwt om aandacht
Het lijkt nu of nooit
Laat jij de angst je leven bepalen en regelrecht je overlevingstactieken te activeren
Ga jij door je angst snakken naar adem met het zweet op je hoofd
Of je ga erkennen dat angst, net als andere emoties, een levenskracht is

We hoeven niet bang te zijn voor angst
We hoeven er geen oordeel over te hebben en niet weg te zetten
Angst is, als elke emotie, een trillingsveld dat echt de moeite waard is om openlijk in jezelf te onderzoeken

Het idee van egoïsme om jezelf te prioriteren is achterhaald
Het is noodzaak eerst te zorgen voor jezelf
Je kan niet anders meer dan zorgen dat je je comfortabel gaat voelen met al je emoties
Een wereld vol chaos vraagt houvast in jezelf
Als je emoties je eigen zijn, hoe wild dan ook
Als je daarvan niet meer hoeft te vluchten
Dan voel je dat er zelfcontrole en veiligheid zit achter elke innerlijke storm
Door naar de liefdevolle stilte te gaan in je lichaam,
krijg je een ander perspectief van jezelf
Met een ander perspectief op jezelf krijg je een ander perspectief op de wereld
Dat wat is wat de wereld zo hard nodig heeft, net als jij
Want vanuit je hart maak je instant verbinding met alles op de wereld
Precies daar waar het nodig is

Bron: https://joyfulhappening.com/Het-is-Nu-tijd-voor-angst/


Now It’s Time For Fear

He’s been panting down our necks for the past two years
Like a frantic Rottweiler with his teeth bared
But you received guidance during the entire period in channelling your fear
Wise people told you the best thing to do or not to do
And how you could help society with that
It calmed your fear, after all you had something to hold on to
Even though your views seemed the opposite as your neighbour
But also forming an opinion about that, the fear about your own safety decreased somewhat

What’s coming at us from all kinds of different angles,
it can no longer be overlooked
Whichever direction you look,
the fear seems to be thundering towards you
You see him coming and that already makes you anxious
How safe are you?
Having an opinion no longer helps
Information sources do not follow either
The fear will only bite harder
You don’t seem to be able to escape fear anymore

Whatever is going on in the world, rural or local,
it’s your own fear
And the fear screams for attention
It seems now or never
Do you let fear rule your life and let it activate your survival tactics
Are you going to gasp for breath with the sweat on your head because of your fear
Or will you recognize that fear, like other emotions, is a life force

We don’t have to be afraid of fear
We don’t have to judge it and don’t put it away
Fear, like any emotion, is a vibratory field that is really worth exploring openly within yourself

The idea of selfishness by prioritizing yourself is outdated
It is necessary to take care of yourself first
You need to make yourself comfortable with all your emotions
A world full of chaos requires guidance in yourself

When your emotions are your own no matter how wild
When you don’t have to run from it anymore
If feels that there is self-control and safety behind every inner storm
By going to the loving stillness in your body,
you get a different perspective of yourself
With a different perspective on yourself you get a different perspective on what is happening in the world
That which is what the world needs so badly, just like you
Because from your heart you instantly connect with everything in the world
Right where it’s needed

by Arlette Krol

Source: https://joyfulhappening.com/Now-It-s-Time-For-Fear/