Een vijfde fundamentele kracht zou echt kunnen bestaan, maar die hebben we nog niet gevonden

(from Universe Today.com) Het universum wordt bestuurd door vier fundamentele krachten: zwaartekracht, elektromagnetisme en de sterke en zwakke kernkrachten. Deze krachten sturen de beweging en het gedrag van alles wat we om ons heen zien. Tenminste dat vinden wij. Maar de afgelopen jaren zijn er steeds meer aanwijzingen voor een vijfde fundamentele kracht. Nieuw onderzoek heeft deze vijfde kracht niet ontdekt, maar het laat wel zien dat we deze kosmische krachten nog steeds niet volledig begrijpen.

De fundamentele krachten maken deel uit van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Dit model beschrijft alle verschillende kwantumdeeltjes die we waarnemen, zoals elektronen, protonen, antimaterie en dergelijke. Quarks, neutrino’s en het Higgs-deeltje maken allemaal deel uit van het model.

De term “kracht” in het model is een beetje een verkeerde benaming. In het standaardmodel is elke kracht het resultaat van een type dragerboson. Fotonen zijn het dragerboson voor elektromagnetisme. Gluonen zijn de dragerbosonen voor de sterke, en bosonen die bekend staan ​​als W en Z zijn voor de zwakken. Zwaartekracht maakt technisch gezien geen deel uit van het standaardmodel, maar er wordt aangenomen dat kwantumzwaartekracht een boson heeft dat bekend staat als het graviton. We begrijpen kwantumzwaartekracht nog steeds niet volledig, maar een idee is dat zwaartekracht kan worden verenigd met het standaardmodel om een ​​grote verenigde theorie (GUT) te produceren.

Elk deeltje dat we ooit hebben ontdekt, maakt deel uit van het standaardmodel. Het gedrag van deze deeltjes komt zeer nauwkeurig overeen met het model. We hebben naar deeltjes gezocht die verder gaan dan het standaardmodel, maar tot nu toe hebben we er nog nooit een gevonden. Het standaardmodel is een triomf van wetenschappelijk inzicht. Het is het toppunt van dekwantumfysica.

Deeltjes en interactiebosonen van het standaardmodel. Credit: Particle Data Group

Om te beginnen weten we nu dat het standaardmodel niet kan combineren met de zwaartekracht op de manier waarop we dachten. In het standaardmodel “verenigen” de fundamentele krachten zich op hogere energieniveaus. Elektromagnetisme en de zwakken combineren in de elektrozwakke, en de elektrozwakke verenigt zich met de sterken om de elektro nucleaire kracht te worden. Bij extreem hoge energieën zouden de elektro nucleaire en gravitatiekrachten zich moeten verenigen. Experimenten in de deeltjesfysica hebben aangetoond dat de unificatie-energieën niet overeenkomen.

Maar we zijn begonnen te leren dat het een aantal ernstige problemen heeft.

Observations of galaxies show the distribution of dark matter. Credit: X-ray: NASA/CXC/Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland/D.Harvey & NASA/CXC/Durham Univ/R.Massey; Optical & Lensing Map: NASA, ESA, D. Harvey (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland) and R. Massey (Durham University, UK)

Meer problematisch is de kwestie van donkere materie. Donkere materie werd voor het eerst voorgesteld om te verklaren waarom sterren en gas aan de buitenrand van een melkwegstelsel sneller bewegen dan voorspeld door de zwaartekracht. Ofwel is onze zwaartekrachttheorie op de een of andere manier fout, of er moet een onzichtbare (donkere) massa in sterrenstelsels zijn. In de afgelopen vijftig jaar is het bewijs voor donkere materie echt sterk geworden. We hebben waargenomen hoe donkere materie sterrenstelsels clustert, hoe het wordt verdeeld binnen bepaalde sterrenstelsels en hoe het zich gedraagt. We weten dat het geen sterke wisselwerking heeft met gewone materie of zichzelf, en het vormt de meerderheid van de massa in de meeste sterrenstelsels.

We don’t understand most of the universe. Credit: Chandra X-ray Observatory

Dan is er donkere energie. Gedetailleerde waarnemingen van verre sterrenstelsels laten zien dat het heelal zich steeds sneller uitbreidt. Er lijkt een soort energie te zijn die dit proces aandrijft, en we begrijpen niet hoe. Het kan zijn dat deze versnelling het gevolg is van de structuur van ruimte en tijd, een soort kosmologische constante die ervoor zorgt dat het heelal uitdijt. Het kan zijn dat dit wordt aangedreven door een nieuwe kracht die nog moet worden ontdekt. Wat donkere energie ook is, het maakt meer dan twee derde van het universum uit.

Maar er is geen deeltje in het standaardmodel dat donkere materie zou kunnen vormen. Het is mogelijk dat donkere materie gemaakt kan worden van zoiets als kleine zwarte gaten, maar astronomische gegevens ondersteunen dat idee niet echt. Donkere materie is hoogstwaarschijnlijk gemaakt van een nog onontdekt deeltje, een deeltje dat het standaardmodel niet voorspelt.

Dit alles wijst erop dat het standaardmodel op zijn best onvolledig is. Er zijn dingen die we fundamenteel missen in de manier waarop het universum werkt. Er zijn veel ideeën voorgesteld om het standaardmodel te repareren, van supersymmetrie tot nog onontdekte quarks, maar één idee is dat er een vijfde fundamentele kracht is. Deze kracht zou zijn eigen dragerboson(en) hebben, evenals nieuwe deeltjes die verder gaan dan degene die we hebben ontdekt.

Deze vijfde kracht zou ook interageren met de deeltjes die we hebben waargenomen op subtiele manieren die in tegenspraak zijn met het standaardmodel. Dit brengt ons bij een nieuw artikel dat beweert bewijs te hebben voor een dergelijke interactie.

Het artikel kijkt naar een anomalie in het verval van helium-4-kernen en bouwt voort op een eerdere studie van beryllium-8-verval. Beryllium-8 heeft een onstabiele kern die vervalt in twee kernen van helium-4. In 2016 ontdekte het team dat het verval van beryllium-8 het standaardmodel enigszins lijkt te schenden. Wanneer de kernen zich in een aangeslagen toestand bevinden, kan het een elektron-positron-paar uitzenden terwijl het vervalt. Het aantal waargenomen paren onder grotere hoeken is hoger dan het standaardmodel voorspelt, en staat bekend als de Atomki-anomalie.

Er zijn veel mogelijke verklaringen voor de anomalie, waaronder een experimentfout, maar een verklaring is dat het wordt veroorzaakt door een boson, het team genaamd X17. Het zou het dragerboson zijn voor een (nog onbekende) vijfde fundamentele kracht, met een massa van 17 MeV. In het nieuwe artikel vond het team een ​​vergelijkbare discrepantie in het verval van helium-4. Het X17-deeltje zou deze anomalie ook kunnen verklaren.

Hoewel dit opwindend klinkt, is er reden om voorzichtig te zijn. Als je naar de details van het nieuwe artikel kijkt, zijn er een beetje vreemde gegevensaanpassingen. Kortom, het team gaat ervan uit dat X17 nauwkeurig is en laat zien dat de gegevens kunnen worden aangepast aan hun model. Aantonen dat een model de anomalieën kan verklaren, is niet hetzelfde als bewijzen dat je model de anomalieën verklaart. Andere verklaringen zijn mogelijk. Als X17 bestaat, hadden we het ook in andere deeltjesexperimenten moeten zien, en dat hebben we niet. Het bewijs voor deze “vijfde kracht” is echt zwak.

De vijfde kracht zou kunnen bestaan, maar die hebben we nog niet gevonden. Wat we wel weten is dat het standaardmodel niet helemaal klopt, en dat betekent dat er een aantal zeer interessante ontdekkingen wachten om ontdekt te worden.

Bron: https://www.universetoday.com/144173/a-fifth-fundamental-force-could-really-exist-but-we-havent-found-it-yet/

======================================================================

English (original)

A Fifth Fundamental Force Could Really Exist, But We Haven’t Found It Yet

The universe is governed by four fundamental forces: gravity, electromagnetism, and the strong and weak nuclear forces. These forces drive the motion and behavior of everything we see around us. At least that’s what we think. But over the past several years there’s been increasing evidence of a fifth fundamental force. New research hasn’t discovered this fifth force, but it does show that we still don’t fully understand these cosmic forces.

The fundamental forces are a part of the standard model of particle physics. This model describes all the various quantum particles we observe, such as electrons, protons, antimatter, and such. Quarks, neutrinos and the Higgs boson are all part of the model.

The term “force” in the model is a bit of a misnomer. In the standard model, each force is the result of a type of carrier boson. Photons are the carrier boson for electromagnetism. Gluons are the carrier bosons for the strong, and bosons known as W and Z are for the weak. Gravity isn’t technically part of the standard model, but it’s assumed that quantum gravity has a boson known as the graviton. We still don’t fully understand quantum gravity, but one idea is that gravity can be united with the standard model to produce a grand unified theory (GUT).

Every particle we’ve ever discovered is a part of the standard model. The behavior of these particles matches the model extremely accurately. We have looked for particles beyond the standard model, but so far we have never found any. The standard model is a triumph of scientific understanding. It is the pinnacle of quantum physics.

Particles and interaction bosons of the standard model. Credit: Particle Data Group

To begin with, we now know the standard model can’t combine with gravity in the way that we thought. In the standard model, the fundamental forces “unify” at higher energy levels. Electromagnetism and the weak combine into the electroweak, and the electroweak unifies with the strong to become the electronuclear force. At extremely high energies the electronuclear and gravitational forces should unify. Experiments in particle physics have shown that the unification energies don’t match up.

But we’ve started to learn it has some serious problems.

Observations of galaxies show the distribution of dark matter. Credit: X-ray: NASA/CXC/Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland/D.Harvey & NASA/CXC/Durham Univ/R.Massey; Optical & Lensing Map: NASA, ESA, D. Harvey (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland) and R. Massey (Durham University, UK)

More problematic is the issue of dark matter. Dark matter was first proposed to explain why stars and gas on the outer edge of a galaxy move faster than predicted by gravity. Either our theory of gravity is somehow wrong, or there must be some invisible (dark) mass in galaxies. Over the past fifty years, the evidence for dark matter has gotten really strong. We’ve observed how dark matter clusters galaxies together, how it is distributed within particular galaxies, and how it behaves. We know it doesn’t interact strongly with regular matter or itself, and it makes up the majority of mass in most galaxies.

We don’t understand most of the universe. Credit: Chandra X-ray Observatory

Then there is dark energy. Detailed observations of distant galaxies show that the universe is expanding at an ever-increasing rate. There seems to be some kind of energy driving this process, and we don’t understand how. It could be that this acceleration is the result of the structure of space and time, a kind of cosmological constant that causes the universe to expand. It could be that this is driven by some new force yet to be discovered. Whatever dark energy is, it makes up more than two-thirds of the universe.

But there is no particle in the standard model that could make up dark matter. It’s possible that dark matter could be made of something such as small black holes, but astronomical data doesn’t really support that idea. Dark matter is most likely made of some yet undiscovered particle, one the standard model doesn’t predict.

All of this points to the fact that the standard model is, at best, incomplete. There are things we are fundamentally missing in the way the universe works. Lots of ideas have been proposed to fix the standard model, from supersymmetry to yet undiscovered quarks, but one idea is that there is a fifth fundamental force. This force would have its own carrier boson(s) as well as new particles beyond the ones we’ve discovered.

This fifth force would also interact with the particles we have observed in subtle ways that contradict the standard model. This brings us to a new paper claiming to have evidence of such an interaction.

The paper looks at an anomaly in the decay of helium-4 nuclei, and it builds off an earlier study of beryllium-8 decays. Beryllium-8 has an unstable nucleus that decays into two nuclei of helium-4. In 2016 the team found that the decay of beryllium-8 seems to violate the standard model slightly. When the nuclei are in an excited state, it can emit an electron-positron pair as it decays. The number of pairs observed at larger angles is higher than the standard model predicts, and is known as the Atomki anomaly.

There are lots of possible explanations for the anomaly, including experiment error, but one explanation is that it’s caused by boson the team named X17. It would be the carrier boson for a (yet unknown) fifth fundamental force, with a mass of 17 MeV. In the new paper, the team found a similar discrepancy in the decay of helium-4. The X17 particle could also explain this anomaly.

While this sounds exciting, there’s reason to be cautious. When you look at the details of the new paper, there’s a bit of odd data tweaking. Basically, the team assumes X17 is accurate and shows that the data can be made to fit with their model. Showing that a model can explain the anomalies isn’t the same as proving your model does explain the anomalies. Other explanations are possible. If X17 does exist, we should have also seen it in other particle experiments, and we haven’t. The evidence for this “fifth force” is really weak.

The fifth force could exist, but we haven’t found it yet. What we do know is that the standard model doesn’t entirely add up, and that means some very interesting discoveries are waiting to be found.

Source: New evidence supporting the existence of the hypothetic X17 particle https://arxiv.org/abs/1910.10459 , by Krasznahorkay, A. J., et al.

Source: Observation of anomalous internal pair creation in be 8: A possible indication of a light, neutral boson, https://arxiv.org/abs/1504.01527  by Krasznahorkay, A. J., et al.

From: https://www.universetoday.com/144173/a-fifth-fundamental-force-could-really-exist-but-we-havent-found-it-yet/


Het Nieuwe Perspectief

(door Arlette Krpl)

Denken regeert ons leven.

Denken produceert ook gevoelens.

En omdat we de hele dag in ons hoofd zitten, ervaren we ons lichaam ook vanuit ons hoofd.

Stel je voor dat de mogelijkheid tot denken in klap weg zou vallen.

Heb je dan nog een lichaamsgevoel?

En wat is dan je kompas om je door het leven heen te bewegen.

We kunnen dan alleen nog maar terugvallen op ons gevoel en ons innerlijk weten.

Het gevoel en innerlijk weten zijn niet zo zeer te herkennen in je hoofd, maar eerder op de plek van je hart.

Vandaar uit golft het door je hele lichaam.

Kun je je voorstellen hoe het zou zijn om te navigeren op basis van je gevoel en je innerlijk weten?

Niet meer denken over gisteren en morgen.

In elk moment voelen wat goed voor je is.

In elk moment voelen waar je behoefte aan hebt.

Voelen wat je lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

Contacten zijn meer openlijk en transparant.

Contacten geven meer ruimte en begrip.

Geen schaamte en schuld.

Explosies van kracht in allerlei gevoelsnuances.

Leven buiten tijd om.

Sterke intuïtie en manifestatiekracht.

Geen misleidingen en afleidingen meer.

Geen overleven meer maar leven.

Alles wordt mogelijk in plaats van onmogelijk.

Elkaar begrijpen door te voelen.

Elke opkomende gedachte is in het nu.

Elke gedachte is een creatie op zichzelf.

Wat klinkt het heerlijk!

Wat ons weerhoudt is de gedachte in elke moment.

De gedachte over ons gevoel.

De gedachte over een ander.

De gedachte over onszelf.

De gedachte over het nieuws.

Het gevoel achter elke gedachte.

De echte gevoelens die hierdoor worden overschaduwd.

In elk moment weer opnieuw.

En hierdoor zijn we niet onszelf.

Maar er is iets aan de hand in de wereld.

Mensen gaan meer voelen.

Mensen gaan zichzelf meer serieus nemen.

En het is de energie die meebeweegt.

Het is het bewustzijn dat groeit en verbindt.

Op een manier waar geen enkele gedacht bij kan.

Het is organisch, het is flow van binnenuit.

Het is helemaal in jezelf en met elkaar.

Het is er altijd al geweest, maar het voelt nieuw.

Het is als inpluggen in een ander collectief.

Weg uit het aangestuurde collectief van denken.

Aansluiten bij het vrije collectief van voelen.

Weg uit de werkelijkheid waarin alles voor je geregeld wordt.

Aansluiten in een wereld van vrijheid en zelfbeschikking.

Het is even zoeken voor ieder individueel.

Het maken van de keuze is al een goede eerste stap.

De rest volgt.

En al zijn er obstakels aan niet doorvoelde emotie, bekijk ze vanuit je nieuwe perspectief.

Voel ze helemaal in plaats van erover na te denken.

Ook zal het denkcollectief je niet zomaar loslaten.

Het zal met logische oplossingen komen en zelfs de meedogenloze kant van schuld en schaamte tonen.

Het zijn de laatste stuiptrekken van het oude systeem in jou.

Welkom in de nieuwe wereld!

Bron: https://joyfulhappening.com/Het-Nieuwe-Perspectief/

********************************************

The New Perspective (English version)

Thinking governs our lives.
Thinking also produces feelings.
And because we are in our heads all day, we also experience our bodies from our heads.

Imagine that the possibility of thinking would suddenly disappear.
Would you still have body feelings then?
And what would be your compass to move through life.
We can only fall back on our feelings and inner knowing.
The feeling and inner knowing are not so much to be found in your head, but rather in the place of your heart.
From there it flows through your whole body.

Can you imagine how it would be to navigate on the basis of your feelings and inner knowing?
No longer thinking about yesterday and tomorrow.
Feeling in each moment what is good for you.
Feeling what you need in each moment.
Feeling what your body needs to stay healthy.
Contacts are more open and transparent.
Contacts give more space and understanding.
No shame or guilt.
Explosions of power in all kinds of sensations.
Living beyond time.
Strong intuition and power of manifestation.
No more deceptions and distractions.
No more survival but living.
Everything becomes possible instead of impossible.
Understanding each other by feeling.
Every emerging thought is in the now.
Every thought is a creation in itself.

How wonderful it sounds!

What holds us back is the thought in every moment.
The thought about our feelings.
The thought about another.
The thought about ourselves.
The thought about the news.
The feeling behind every thought.
The real feelings that are overshadowed by it.
In every moment again.
And because of this we are not ourselves.

But there is something going on in the world.
People are starting to feel more.
People are going to take themselves more seriously.
And it is the energy that is moving with them.
It is the consciousness that grows and connects.
In a way that no thought can reach.
It is organic, it is flow from within.
It is all in yourself and with each other.
It has always been there, but it feels new.

It is like plugging into another collective.
Out of the controlled collective of thinking.
Connecting with the free collective of feeling.
Away from the reality in which everything is arranged for you.
Connecting in a world of freedom and self-determination.
It takes some searching for each individual.
Making the choice is already a good first step.
The rest will follow.
And even if there are obstacles to unfelt emotion,
Look at them from your new perspective.
Feel them instead of thinking about them.
Also, the thinking collective will not just let you go.
It will come up with logical solutions and even show the ruthless side of guilt and shame.
They are the last convulsions of the old system in you.

Welcome to the new world!

From: https://joyfulhappening.com/The-New-Perspective/


Ik ben er klaar mee!

(door Arlette Krol)

Onlangs sprak ik in een groep, waarbij ik na afloop heb gevoeld dat het bij sommige mensen mogelijk als onweer is overgekomen.

Eerder was de hele dag heel harmonisch geweest, afgestemd in elkaar en een krachtig samen zijn.

Tegen het einde gaf iemand mij het woord, waarbij er een stortvloed aan taal uit mij kwam.

Deels samengepakte info uit het voorafgaande geroezemoes en deels een behoefte van mijzelf waarvan ik kon voelen dat het in een brede zin ondersteunend kan zijn voor verdere groepsprocessen.

Een deel van de aanwezige moedigde mij aan.

Van een ander deel kreeg ik geen aanmoediging, mogelijk eerder weerstand om het inhoudelijke.

Op de weg terug naar huis voelde ik mij krachtig en vrolijk.

Maar de volgende dag kwamen er schaduwen van grote donderwolken boven mijn hoofd.

Gepaard met een stortvloed aan gedachten die mijn buik tot 1 grote brok van kramp transformeerde.

Gedachten als: “Ik ben te ver gegaan, ik heb geen rekening gehouden met de ander, ik heb de ander gekwetst, ik was niet afgestemd, etc”. Ik werd in een draaikolk van verwarring en vernietiging getrokken, waarin een uitgang werd weggevaagd door stuwende emoties.

Tot het moment dat ik dacht: “Wat als ik zo ben”.

Dat dit gedrag ook is wie ik ben.

Dan heeft de verwarring die ik meende te constateren bij de ander daar ook mee te dealen.

Met die realisatie leek het of ik de hele situatie in één klap omdraaide.

Ineens kon ik voelen uit welke kracht ik sprak tijdens de bijeenkomst.

Het kwam uit mijn tenen.

Als ik het gevoel volledig bij mij terug haalde, dan ging mijn lichaam staan als een gorilla en kon ik wederom brullen met kracht.

Woow ik kon voelen dat ik met die kracht gebouwen kan verplaatsen.

Het is een oerkracht in mij.

Ik kon voelen dat deze oerkracht al mijn leven lang gedempt wordt.

Elke keer komt er schuldgevoel en vreselijke huilbuien.

Paniek omdat ik dan geen kant meer op kon met mijzelf.

Het gevoel van vreselijk te kort komen naar de ander.

En nu ben ik er KLAAR MEE!

Ik laat door niemand meer mijn brul temmen.

Ik laat mij door mijn eigen gedachten mijn oorsprong niet amputeren.

Alle uitspraken van opvoeders uit mijn jeugd, van sprekers tijdens lezingen, van projecties van anderen.

Het gaat niet om wat zich afspeelt aan de voorkant, in hoe situaties eruit zien of wie er bij betrokken is.

Het gaat om mijn eigen diepe gevoelens die daar onder liggen.

Ik vind puzzelstukken in mijzelf die ik absoluut mag koesteren, want ze brengen heelheid in mij!

Als ik brul dan brul ik, met een kracht van een levenslange demping.

En het zal tot in de verste hoeken van deze realiteit gehoord worden.

Ik ben hier!

En lijkt het dat ik de ander niet meer zie of hoor.

Ik merk dat juist door deze vrijmaking in mijzelf ik de ander kan zien in zijn processen.

De diepte waaruit de brul komt in mij is de diepte waarin ik de ander kan voelen.

Maar wel vanuit meer eigenheid in mij, waardoor ik ook de eigenheid van de ander beter kan zien.

Als jij een keer wil brullen in mijn bijzijn, dan duik ik niet meer weg in angst.

Dan zal ik innerlijk feest vieren om de vrijheid die in mij is ontstaan en die dan ook bij jou ontstaat.

Dan verandert “Ik ben er klaar mee” in “Ik ben er klaar voor”, want ik ben hier!

Bron: https://joyfulhappening.com/Ik-Ben-Er-Klaar-Mee/

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I Am Done With It!

(by Arlette Krol)

Recently I spoke in a group and afterwards I felt that it may have come across as thunder to some people.

Previously, the whole day had been very harmonious, attuned to each other and a powerful being together.

Towards the end someone gave me the floor, with a torrent of language pouring out of me.

Partly condensed information from the previous buzz and partly a need of my own that I could feel can be supportive in a broad sense for further group processes.

Some of the attendees encouraged me.

I received no encouragement from another part, perhaps more resistance to the content.

On the way back home I felt strong and happy.

But the next day shadows of great thunderclouds came over my head.

Coupled with a torrent of thoughts that transformed my stomach into 1 big lump of cramps.

Thoughts like: “I went too far, I didn’t consider the other person, I hurt the other person, I wasn’t tuned in, etc”.

I was drawn into a vortex of confusion and destruction, in which an exit was swept away by driving emotions.

Until the moment I thought: “What if I am like this”.

That this behavior is also who I am.

Then the confusion that I thought I noticed in the other also has to deal with that, or the person can kick me out.

With that realization, it seemed like I turned the whole situation around in one fell swoop.

Suddenly I could feel the power of my speaking during the meeting.

It came from my toes.

When I brought the feeling back to me completely, my body stood up like a gorilla and I could roar with power again.

Wow I could feel I can move buildings with that power.

It is a primal force in me!

I could feel that this primal force has been muted all my life.

Every time there is guilt and terrible crying.

Panic because I couldn’t help myself anymore.

The feeling of being terribly short of the other.

And now I AM DONE WITH IT!

I won’t let anyone tame my roar anymore.

I will not let my own thoughts amputate my origin.

All the utterances of educators from my youth, of speakers during lectures, of projections of others.

It’s not about what’s going on up front, in what situations look like, or who’s involved.

It’s about my own deep feelings that lie underneath.

I find puzzle pieces in myself that I can absolutely cherish, because they bring wholeness in me!

When I roar I roar, with the power of a lifetime of damping.

And it will be heard in the farthest corners of this reality.

I am here!

And it seems that I no longer see or hear the other.

I notice that precisely because of this liberation in myself I can see the other in his processes.

The depth from which the roar comes in me is the depth in which I can feel the other.

But from more individuality in me, so that I can also see the individuality of the other better.

If you want to roar in front of me, I won’t hide in fear anymore.

Then I will internally celebrate the freedom that has arisen in me and which arises in you as well.

Then “I’m done” changes to “I’m ready” because I’m here!

Source: https://joyfulhappening.com/I-Am-Done-With-It/


De Hack

(door Arlette Krol)

De mind controle in deze realiteit zit in ons eigen systeem.

Het zit op een plek nog voor dat onze mind de energie om ons heen tot een vaste materie interpreteert.

De hack is geplaatst op een plek nog voor onze mind onze gevoelens interpreteert.

Op een plek in ons eigen systeem nog voor ons bewustzijn een poging doet om onze wereld te begrijpen.

Het is ook geen fysieke plek, maar er is een soort vernauwing aangebracht in ons bewustzijn.

De misleiding zit zo diep in ons dat we het niet eens kunnen waarnemen.

Onze natuurlijke waarneming in dit lichaam start namelijk voorbij deze plek,

waardoor die automatisch wordt overgeslagen in het opmerken.

De hack bepaalt je perspectief waarmee je deze realiteit interpreteert.

Of beter gezegd hoe je hem vooral niet zal interpreteren.

Er zitten als het ware deurtjes dicht waaraan voorbij je bewustzijn wordt geleid zodat je,

nog voor je je werkelijk bewust wordt van iets, je al in de vernauwing zit van waarnemen.

Je mind kan die stap niet terug maken om te zien of er nog andere manieren zijn

om iets te benaderen of te begrijpen dan de manieren die je mind kent.

Daardoor is je mind op voorhand al gelimiteerd.

Dus ook je perspectief op jezelf is enorm gelimiteerd, omdat er wijze van waarneming zijn uitgeschakeld.

En ook al denk je dat je je eigen gedrag of gevoel kan verklaren, de werkelijke waarheid zit nog een stap daarvoor.

Het heersende archontisch bewustzijnsveld achter deze realiteit houdt de hack in jou in stand

door je mind door informatielijnen te leiden die gevoelens en inzichten opleveren waardoor je de hack nog minder zal waarnemen. Gevoelens als angst en eenzaamheid werken daar heel goed voor.

Trauma is zeer effectief.

Maar ook de liefde wordt met regelmaat ingezet om je mind en je gevoel pas voorbij de hack actief te laten worden.

Gevoelens komen eigenlijk voort uit je oorspronkelijkheid die de hack probeert te maskeren.

Maar door het genomen perspectief wordt elke emotie afgebrokkeld en niet als volwaardige oerkracht erkent.

Elke emotie moet dan door de vernauwing geperst.

Omdat de hack in je eigen systeem zit op je eigen bewustzijn, hebben de archonten in elk moment vat op jouw gedachten en gevoel.

Zo gauw jij ook maar een beetje richting het waarnemen van de hack beweegt, zorgt het archontisch veld voor afleiding.

Je bewustzijn wordt omgeleid in een ander perspectief, in andere logica en gevoelens die daarbij passen.

We noemen dat vaak toevalligheden of pech.

Maar het ontbreken van ons diepe leiderschap in die momenten, maakt dat we meer slaafs zijn dan we door hebben.

Vanaf het punt dat we ons wel bewust zijn hebben we een aantal mogelijke perspectieven om te kiezen.

Die keuze mogelijkheid geeft een absoluut gevoel van vrijheid.

Maar als iemand informatie deelt met een herontdekt perspectief van voor de hack, dat loopt je mind vast.

Je ervaart weerstand of acute desinteresse, omdat in jouw bewustzijn de mogelijkheid tot dat perspectief is uitgezet.

Je mind kan er helemaal niets mee.

Het werkelijke perspectief, de werkelijke interpretatie, de echte waarheid is

voor dat punt van gewaarwording als mogelijke optie al dichtgezet.

Dat maakt de huidige tweedeling die we zien in de maatschappij.

Er zijn mensen die op basis van opgenomen externe informatie hun perspectief bepalen geleid door de vernauwing van de hack.

Ook al is dit perspectief een keuze van voor of tegen, je begrip van de situatie is gestuurd door de vernauwing in het bewustzijn.

Er is momenteel ook een groep mensen die vanuit een breder bewustzijn de hack verkennen of benaderen te verkennen.

Dat zijn mensen die zien dat de wereld buiten zichzelf op een aparte wijze zich presenteert,

maar beginnen ook de misleiding in zichzelf waar te nemen waar ze eigenlijk niet voor kiezen.

Het vraagt werkelijk elk stukje logica, herleiding, standpunt, verklaring, gevoel dat jou verbindt met deze realiteit

zeer diep te gaan ervaren in jezelf vanuit een zo breed mogelijk open veld.

Hoe meer open het veld van waarneming en gevoel hoe meer je voorbij de hack komt en je je eigen waarheid kan gaan ervaren.

Hoe meer informatie er vrij komt vanuit jou, die totaal anders zal zijn als de informatie die je buiten jezelf vindt.

De informatie buiten jezelf waargenomen vanuit een versmald perspectief is doordrenkt

met niet zichtbare informatievelden die jouw perspectief van waarnemen bevestigen.

En dus ook de hack verstoppen in je gewaarwording.

De vraag is wat er nog overeind blijft van de externe informatie als je het perspectief wijzigt naar een perspectief van buiten de mind.

Dit geldt voor informatie in direct contact, de (social)media, maar ook ingegeven via intuïtie of afstemming.

Je gekozen perspectief bepaalt de vorm van ontvangen en hoeveel waarheid erin te herkennen is.

Als je die steeds een sprankje meer kan ervaren van de grootsheid voorafgaand aan de vernauwing van de hack,

dan reageert de wereld om je heen ook meer op dat perspectief dat je hebt op de wereld.

Dan wordt jouw innerlijke waarheid bevestigd.

Je ziet het weerspiegeld in de wereld om je heen.

Maar de hack misleidt dit op een hele slimme manier.

Er wordt ons een wereld gepresenteerd die ons misleidt om vooral volgens het principe van de vernauwing te leven.

Het bewustzijn achter de hack doet er in elk moment van de dag alles aan om niet gevonden te worden.

De hack zit nog voor het tijdsbesef, de hack zit nog voor het waarnemen van deze wereld,

nog voor het waarnemen van jezelf, nog voor wat je allemaal van buitenaf wordt ingegeven.

Zelfs al voelt het geen wat je ingegeven wordt als mega ultiem en liefdevol.

De vraag is wie je werkelijk bent en welke invloed je hebt op het ontstaan van de realiteit in elk moment.

En welke oneindige mogelijkheden heb je daartoe.

De hack is geplaatst omdat je zonder vernauwing een scheppend wezen bent.

Daar waar scheppende wezens aanwezig zijn is leven, natuur, vruchtbaarheid, vitaliteit, bewustzijn.

Het leven komt voort uit ons.

Hoe spijtig is het dat we dit nauwelijks meer waar kunnen nemen,

omdat we niet meer zien dat de misleiding in onszelf is geplaatst en wij steeds maar onze focus buiten onszelf leggen.

Om deze plek te begrijpen moet je deze realiteit nog verder uit jezelf pellen dan je ooit voor mogelijk houdt.

Alles wat je tot nu toe dacht te begrijpen of voelen verder terugbrengen tot een punt waarin alles weer samenvloeit tot 1.

Van hieruit vervalt de vernauwing en kunnen alle mogelijke opties weer weer ervaren worden.

Vanuit dit perspectief bewust aanwezig zijn in deze wereld heeft alle overtuigende potentie

om van deze wereld het mooiste paradijs te maken.

Je gaat ook ervaren dat de informatie buiten jezelf voortkomt uit jezelf.

De pure ware innerlijke kracht, de absolute balans, de goddelijke creatiekracht maakt de wereld om je heen.

Bron: Joyful Happening https://joyfulhappening.com/De-Hack/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Hack. (in English)

The mind control in this reality is in our own system.

It is in place before our mind interprets the energy around us into solid matter.

The hack is placed in a place before our minds interpret our feelings.

In a place in our own system even before our consciousness makes an attempt to understand our world.

It is also not a physical place, but there is a kind of narrowing in our consciousness.

The deception is so deep within us that we cannot even perceive it.

Our natural perception in this body starts beyond this place, so that it is automatically skipped in noticing.

The hack determines your perspective with which you interpret this reality.

Or rather how you will not interpret it.

There are, as it were, closed doors that lead beyond your consciousness,

so that before you actually become aware of something, you are already in the narrowing of perception.

Your mind cannot take that step back to see if there are other ways of approaching

or understanding something than the ways your mind knows.

As a result, your mind is already limited in advance.

So your perspective on yourself is also very limited, because modes of perception are disabled.

And even if you think you can explain your own behaviour or feeling, the real truth is still one step ahead.

The prevailing archontic field of consciousness behind this reality maintains the hack in you by guiding your mind through lines of information that generate feelings and insights that make you even less likely to perceive the hack.

Feelings like fear and loneliness work very well for that.

Trauma is very effective.

But love is also regularly used to let your mind and your feelings only become active after the hack.

Feelings actually come from your originality that the hack is trying to mask.

But due to the perspective taken, every emotion is crumbled and not recognized as full primal force.

Every emotion must then be squeezed through the narrowing.

Because the hack is in your own system on your own consciousness,

the archons have a hold on your thoughts and feelings in every moment.

As soon as you move even slightly towards sensing the hack,

the archontic field provides a distraction.

Your consciousness is diverted into a different perspective, into different logic and feelings that match it.

We often call this coincidence or bad luck.

But the lack of our deep leadership in those moments makes us more servile than we realize.

From the point we are aware we have a number of possible perspectives to choose from.

That choice gives an absolute feeling of freedom.

But when someone shares information with a rediscovered pre-hack perspective, your mind gets bogged down.

You experience resistance or acute disinterest, because in your consciousness the possibility of that perspective has been set out.

Your mind can’t do anything with it.

The real perspective, the real interpretation, the real truth has already been closed to that point of sensation as a possible option.

That makes the current dichotomy that we see in society.

There are people who determine their perspective based on recorded external information, guided by the narrowing of the hack.

Even though this perspective is a choice of for or against, your understanding of the situation is driven by the narrowing in consciousness. There is also currently a group of people exploring or approaching the hack from a wider consciousness.

These are people who see that the world outside themselves presents itself in a special way,

but also begin to perceive the deception within themselves that they actually do not choose.

It really takes every bit of logic, deduction, point of view, explanation, feeling

that connects you to this reality to experience very deeply within yourself from the widest possible open field.

The more open the field of perception and feeling, the more you get past the hack and you can experience your own truth.

The more information is released from within you, which will be completely different from the information you find outside of yourself.

The information perceived outside of yourself from a narrowed perspective

is imbued with invisible information fields that confirm your perspective of perception.

And thus also hide the hack in your sensation.

The question is what remains of the external information if you change the perspective to a perspective from outside the mind.

This applies to information in direct contact, the (social) media, but also provided through intuition or coordination.

Your chosen perspective determines the form of receiving and how much truth can be recognized in it.

If you can always experience that glimmer of the grandeur prior to the narrowing of the hack,

then the world around you also responds more to that perspective you have of the world.

Then your inner truth is confirmed.

You see it reflected in the world around you.

But the hack deceives this in a very clever way.

We are presented with a world that misleads us into living mainly on the principle of narrowing.

The consciousness behind the hack is doing everything it can to avoid being found every moment of the day.

The hack is still before the awareness of time, the hack is still before perceiving this world,

before perceiving yourself, before what is dictated to you from the outside.

Even if it doesn’t feel like what is being given to you as mega ultimate and loving.

The question is who you really are and what influence you have on the emergence of reality in each moment.

And what infinite possibilities do you have for that.

The hack was placed because you are a creative creature without constriction.

Where creative beings are present there is life, nature, fertility, vitality, consciousness.

Life comes from us.

How unfortunate it is that we can hardly perceive this anymore, because we no longer see that

the deception is placed within ourselves and we keep putting our focus outside of ourselves.

To understand this place, you have to peel this reality even further than you ever thought possible.

Bringing everything you thought to understand or feel until now further back to a point where everything flows back together into 1.

From here the narrowing disappears and all possible options can be experienced again.

Being consciously present in this world from this perspective has all the convincing potential

to make this world the most beautiful paradise.

You will experience that the information outside of yourself comes from within yourself.

The pure true inner power, the absolute balance, the divine creative power makes the world around you.

Source: https://joyfulhappening.com/The-Hack/


Your Booster Life: How Big Pharma Adopted the Subscription Model of Profitability

(BY JULIUS RUECHEL) adapted from the book Autopsy of a Pandemic.

From: https://brownstone.org/articles/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/

If a plumber with a lifetime of experience were to tell you that water runs uphill, you would know he is lying and that the lie is not accidental. It is a lie with a purpose. If you can also demonstrate that the plumber knows in advance that the product he is promoting with that lie is snake oil, you have evidence for a deliberate con. And once you understand what’s really inside that bottle of snake oil, you will begin to understand the purpose of the con.

One of the most common reasons given for mass COVID vaccinations is the idea that if we reach herd immunity through vaccination, we can starve the virus out of existence and get our lives back. It’s the COVID-Zero strategy or some variant of it.

By now it is abundantly clear from the epidemiological data that the vaccinated are able to both catch and spread the disease. Clearly vaccination isn’t going to make this virus disappear. Only a mind that has lost its grasp on reality can fail to see how ridiculous all this has become.

But a tour through pre-COVID science demonstrates that, from day one, long before you and I had even heard of this virus, it was 100% inevitable and 100% predictable that these vaccines would never be capable of eradicating this coronavirus and would never lead to any kind of lasting herd immunity. Even worse, lockdowns and mass vaccination have created a dangerous set of circumstances that interferes with our immune system’s ability to protect us against other respiratory viruses. They also risk driving the evolution of this virus towards mutations that are more dangerous to both the vaccinated and the unvaccinated alike. Lockdowns, mass vaccinations, and mass booster shots were never capable of delivering on any of the promises that were made to the public.

And yet, vaccination has been successfully used to control measles and even to eradicate smallpox. So, why not COVID? Immunity is immunity, and a virus is a virus is a virus, right? Wrong! Reality is far more complicated… and more interesting.

This Deep Dive exposes why, from day one, the promise of COVID-Zero can only ever have been a deliberately dishonest shell game designed to prey on a lack of public understanding of how our immune systems work and on how most respiratory viruses differ from other viruses that we routinely vaccinate against. We have been sold a fantasy designed to rope us into a pharmaceutical dependency as a deceitful trade-off for access to our lives. Variant by variant. For as long as the public is willing to go along for the ride.

Exposing this story does not require incriminating emails or whistleblower testimony. The story tells itself by diving into the long-established science that every single virologist, immunologist, evolutionary biologist, vaccine developer, and public health official had access to long before COVID began. As is so often the case, the devil is hidden in the details. As this story unfolds it will become clear that the one-two punch of lockdowns and the promise of vaccines as an exit strategy began as a cynical marketing ploy to coerce us into a never-ending regimen of annual booster shots intentionally designed to replace the natural “antivirus security updates” against respiratory viruses that come from hugs and handshakes and from children laughing together at school. We are being played for fools.

This is not to say that there aren’t plenty of other opportunists taking advantage of this crisis to pursue other agendas and to tip society into a full-blown police state. One thing quickly morphs into another. But this essay demonstrates that never-ending boosters were the initial motive for this global social-engineering shell game ― the subscription-based business model, adapted for the pharmaceutical industry. “Immunity as a service”.

So, let’s dive into the fascinating world of immune systems, viruses, and vaccines, layer by layer, to dispel the myths and false expectations that have been created by deceitful public health officials, pharmaceutical lobbyists, and media manipulators. What emerges as the lies are peeled apart is both surprising and more than a little alarming.

“Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth.” – Sherlock Homes” ― Sir Arthur Conan Doyle

Viral Reservoirs: The Fantasy of Eradication

Eradication of a killer virus sounds like a noble goal. In some cases it is, such as in the case of the smallpox virus. By 1980 we stopped vaccinating against smallpox because, thanks to widespread immunization, we starved the virus of available hosts for so long that it died out. No-one will need to risk their life on the side effects of a smallpox vaccination ever again because the virus is gone. It is a public health success story. Polio will hopefully be next ― we’re getting close.

But smallpox is one of only two viruses (along with rinderpest) that have been eradicated thanks to vaccination. Very few diseases meet the necessary criteria. Eradication is hard and only appropriate for very specific families of viruses.

Smallpox made sense for eradication because it was a uniquely human virus ― there was no animal reservoir. By contrast, most respiratory viruses including SARS-CoV-2 (a.k.a. COVID) come from animal reservoirs: swine, birds, bats, etc. As long as there are bats in caves, birds in ponds, pigs in mud baths, and deer living in forests, respiratory viruses are only controllable through individual immunity, but it is not possible to eradicate them. There will always be a near-identical cousin brewing in the wings.

Even the current strain of COVID is already cheerfully jumping onwards across species boundaries. According to both National Geographic and Nature magazine, 40% of wild deer tested positive for COVID antibodies in a study conducted in Michigan, Illinois, New York, and Pennsylvania. It has also been documented in wild mink and has already made the species jump to other captive animals including dogs, cats, otters, leopards, tigers, and gorillas. A lot of viruses are not fussy. They happily adapt to new opportunities. Specialists, like smallpox, eventually go extinct. Generalists, like most respiratory viruses, never run out of hosts to keep the infection cycle going, forever.

As long as we share this planet with other animals, it is extremely deceitful to give anyone the impression that we can pursue any scorched earth policy that can put this genie back in the bottle. With an outbreak on this global scale, it was clear that we were always going to have to live with this virus. There are over 200 other endemic respiratory viruses that cause colds and flus, many of which circulate freely between humans and other animals. Now there are 201. They will be with us forever, whether we like it or not.

SARS: The Exception to the Rule?

This all sounds well and good, but the original SARS virus did disappear, with public health measures like contact tracing and strict quarantine measures taking the credit. However, SARS was the exception to the rule. When it made the species jump to humans, it was so poorly adapted to its new human hosts that it had terrible difficulty spreading. This very poor level of adaptation gave SARS a rather unique combination of properties:

SARS was extremely difficult to catch (it was never very contagious)

SARS made people extremely sick.

SARS did not have pre-symptomatic spread.

These three conditions made the SARS outbreak easy to control through contact tracing and through the quarantine of symptomatic individuals. SARS therefore never reached the point where it circulated widely among asymptomatic community members.

By contrast, by January/February of 2020 it was clear from experiences in China, Italy, and the outbreak on the Diamond Princess cruise ship (more on that story later) that the unique combination of conditions that made SARS controllable were not going to be the case with COVID. COVID was quite contagious (its rapid spread showed that COVID was already well adapted to spreading easily among its new human hosts), most people would have mild or no symptoms from COVID (making containment impossible), and that it was spreading by aerosols produced by both symptomatic and pre-symptomatic people (making contact tracing a joke).

In other words, it was clear by January/February 2020 that this pandemic would follow the normal rules of a readily transmissible respiratory epidemic, which cannot be reined in the way SARS was. Thus, by January/February of 2020, giving the public the impression that the SARS experience could be replicated for COVID was a deliberate lie – this genie was never going back inside the bottle.

Fast Mutations: The Fantasy of Control through Herd Immunity

Once a reasonably contagious respiratory virus begins circulating widely in a community, herd immunity can never be maintained for very long. RNA respiratory viruses (such as influenza viruses, respiratory syncytial virus (RSV), rhinoviruses, and coronaviruses) all mutate extremely fast compared to viruses like smallpox, measles, or polio. Understanding the difference between something like measles and a virus like COVID is key to understanding the con that is being perpetrated by our health institutions. Bear with me here, I promise not to get too technical.

All viruses survive by creating copies of themselves. And there are always a lot of “imperfect copies” — mutations — produced by the copying process itself. Among RNA respiratory viruses these mutations stack up so quickly that there is rapid genetic drift, which continually produces new strains. Variants are normal. Variants are expected. Variants make it virtually impossible to build the impenetrable wall of long-lasting herd immunity required to starve these respiratory viruses out of existence. That’s one of several reasons why flu vaccines don’t provide long-lasting immunity and have to be repeated annually ― our immune system constantly needs to be updated to keep pace with the inevitable evolution of countless unnamed “variants.”

This never-ending conveyor belt of mutations means that everyone’s immunity to COVID was always only going to be temporary and only offer partial cross-reactive protection against future re-infections. Thus, from day one, COVID vaccination was always doomed to the same fate as the flu vaccine ― a lifelong regimen of annual booster shots to try to keep pace with “variants” for those unwilling to expose themselves to the risk of a natural infection. And the hope that by the time the vaccines (and their booster shots) roll off the production line, they won’t already be out of date when confronted by the current generation of virus mutations.

Genetic drift caused by mutations is much slower in viruses like measles, polio, or smallpox, which is why herd immunity can be used to control these other viruses (or even eradicate them as in the case of smallpox or polio). The reason the common respiratory viruses have such rapid genetic drift compared to these other viruses has much less to do with how many errors are produced during the copying process and much more to do with how many of those “imperfect” copies are actually able to survive and produce more copies.

A simple virus with an uncomplicated attack strategy for taking over host cells can tolerate a lot more mutations than a complex virus with a complicated attack strategy. Complexity and specialization put limits on how many of those imperfect copies have a chance at becoming successful mutations. Simple machinery doesn’t break down as easily if there is an imperfection in the mechanical parts. Complicated high-tech machinery will simply not work if there are even minor flaws in precision parts.

For example, before a virus can hijack the DNA of a host cell to begin making copies of itself, the virus needs to unlock the cell wall to gain entry. Cellular walls are made of proteins and are coated by sugars; viruses need to find a way to create a doorway through that protein wall. A virus like influenza uses a very simple strategy to get inside ― it locks onto one of the sugars on the outside of the cell wall in order to piggyback a ride as the sugar is absorbed into the cell (cells use sugar as their energy source). It’s such a simple strategy that it allows the influenza virus to go through lots of mutations without losing its ability to gain entry to the cell. Influenza’s simplicity makes it very adaptable and allows many different types of mutations to thrive as long as they all use the same piggyback entry strategy to get inside host cells.

By contrast, something like the measles virus uses a highly specialized and very complicated strategy to gain entry to a host cell. It relies on very specialized surface proteins to break open a doorway into the host cell. It’s a very rigid and complex system that doesn’t leave a lot of room for errors in the copying process. Even minor mutations to the measles virus will cause changes to its surface proteins, leaving it unable to gain access to a host cell to make more copies of itself. Thus, even if there are lots of mutations, those mutations are almost all evolutionary dead ends, thus preventing genetic drift. That’s one of several reasons why both a natural infection and vaccination against measles creates lifetime immunity ― immunity lasts because new variations don’t change much over time.

Most RNA respiratory viruses have a high rate of genetic drift because they all rely on relatively simple attack strategies to gain entry to host cells. This allows mutations to stack up quickly without becoming evolutionary dead ends because they avoid the evolutionary trap of complexity.

Coronaviruses use a different strategy than influenza to gain access to host cells. They have proteins on the virus surface (the infamous S-spike protein, the same one that is mimicked by the vaccine injection), which latches onto a receptor on the cell surface (the ACE2 receptor) ― a kind of key to unlock the door. This attack strategy is a little bit more complicated than the system used by influenza, which is probably why genetic drift in coronaviruses is slightly slower than in influenza, but it is still a much much simpler and much less specialized system than the one used by measles. Coronaviruses, like other respiratory viruses, are therefore constantly producing a never-ending conveyor belt of “variants” that make long-lasting herd immunity impossible. Variants are normal. The alarm raised by our public health authorities about “variants” and the feigned compassion of pharmaceutical companies as they rush to develop fresh boosters capable of fighting variants is a charade, much like expressing surprise about the sun rising in the East.

Once you got immunity to smallpox, measles, or polio, you had full protection for a few decades and were protected against severe illness or death for the rest of your life. But for fast-mutating respiratory viruses, including coronaviruses, within a few months they are sufficiently different that your previously acquired immunity will only ever offer partial protection against your next exposure. The fast rate of mutation ensures that you never catch the exact same cold or flu twice, just their closely related constantly evolving cousins. What keeps you from feeling the full brunt of each new infection is cross-reactive immunity, which is another part of the story of how you are being conned, which I will come back to shortly.

Blind Faith in Central Planning: The Fantasy of Timely Doses

But let’s pretend for a moment that a miraculous vaccine could be developed that could give us all 100% sterilizing immunity today. The length of time it takes to manufacture and ship 8 billion doses (and then make vaccination appointments for 8 billion people) ensures that by the time the last person gets their last dose, the never-ending conveyor belt of mutations will have already rendered the vaccine partially ineffective. True sterilizing immunity simply won’t ever happen with coronaviruses. The logistics of rolling out vaccines to 8 billion people meant that none of our vaccine makers or public health authorities ever could have genuinely believed that vaccines would create lasting herd immunity against COVID.

So, for a multitude of reasons, it was a deliberate lie to give the public the impression that if enough people take the vaccine, it would create lasting herd immunity. It was 100% certain, from day one, that by the time the last dose is administered, the rapid evolution of the virus would ensure that it would already be time to start thinking about booster shots. Exactly like the flu shot. Exactly the opposite of a measles vaccine. Vaccines against respiratory viruses can never provide anything more than a temporary cross-reactive immunity “update” ― they are merely a synthetic replacement for your annual natural exposure to the smorgasbord of cold and flu viruses. Immunity as a service, imposed on society by trickery. The only question was always, how long between booster shots? Weeks, months, years?

Spiked: The Fantasy of Preventing Infection

The current crop of COVID vaccines was never designed to provide sterilizing immunity – that’s not how they work. They are merely a tool designed to teach the immune system to attack the S-spike protein, thereby priming the immune system to reduce the severity of infection in preparation for your inevitable future encounter with the real virus. They were never capable of preventing infection, nor of preventing spread. They were merely designed to reduce your chance of being hospitalized or dying if you are infected. As former FDA commissioner Scott Gottlieb, who is on Pfizer’s board, said: “the original premise behind these vaccines were [sic] that they would substantially reduce the risk of death and severe disease and hospitalization. And that was the data that came out of the initial clinical trials.” Every first-year medical student knows that you cannot get herd immunity from a vaccine that does not stop infection.

In other words, by their design, these vaccines can neither stop you from catching an infection nor stop you from transmitting the infection to someone else. They were never capable of creating herd immunity. They were designed to protect individuals against severe outcomes if they choose to take them – a tool to provide temporary focused protection for the vulnerable, just like the flu vaccine. Pushing for mass vaccination was a con from day one. And the idea of using vaccine passports to separate the vaccinated from the unvaccinated was also a con from day one. The only impact these vaccine passports have on the pandemic is as a coercive tool to get you to roll up your sleeve. Nothing more.

Antibodies, B-Cells, and T-Cells: Why Immunity to Respiratory Viruses Fades So Quickly

There are multiple interconnected parts to why immunity to COVID, or any other respiratory virus, is always only temporary. Not only is the virus constantly mutating but immunity itself fades over time, not unlike the way our brains start forgetting how to do complicated math problems unless they keep practicing. This is true for both immunity acquired through natural infection and immunity acquired through vaccination.

Our immune systems have a kind of immunological memory ― basically, how long does your immune system remember how to launch an attack against a specific kind of threat. That memory fades over time. For some vaccines, like diphtheria and tetanus, that immunological memory fades very slowly. The measles vaccine protects for life. But for others, like the flu vaccine, that immunological memory fades very quickly.

On average, the flu vaccine is only about 40% effective to begin with. And it begins to fade almost immediately after vaccination. By about 150 days (5 months), it reaches zero.

The solution to this strange phenomenon lies in the different types of immune system responses that are triggered by a vaccine (or by exposure to the real thing through a natural infection). This has big implications for coronavirus vaccines, but I’ll get to that in a moment. First a little background information…

A good analogy is to think of our immune system like a medieval army. The first layer of protection began with generalists – guys armed with clubs that would take a swing at everything – they were good for keeping robbers and brigands at bay and for conducting small skirmishes. But if the attack was bigger, then these generalists were quickly overwhelmed, serving as arrow fodder to blunt the attack on the more specialized troops coming up behind them. Spearmen, swordsmen, archers, cavalry, catapult operators, siege tower engineers, and so on. Each additional layer of defense has a more expensive kit and takes ever greater amounts of time to train (an English longbowman took years to build up the necessary skill and strength to become effective). The more specialized a troop is, the more you want to hold them back from the fight unless it’s absolutely necessary because they are expensive to train, expensive to deploy, and make a bigger mess when they fight that needs to be cleaned up afterwards. Always keep your powder dry. Send in the arrow fodder first and slowly ramp up your efforts from there.

Our immune system relies on a similar kind of layered system of defense. In addition to various non-specific rapid response layers that take out the brigands, like natural killer cells, macrophages, mast cells, and so on, we also have many adaptive (specialized) layers of antibodies (i.e. IgA, IgG, IgM immunoglobulin) and various types of highly specialized white blood cells, like B-cells and T-cells. Some antibodies are released by regular B-cells. Others are released by blood plasma. Then there are memory B-cells, which are capable of remembering previous threats and creating new antibodies long after the original antibodies fade away. And there are various types of T-cells (again with various degrees of immunological memory), like natural killer T-cells, killer T-cells, and helper T-cells, all of which play various roles in detecting and neutralizing invaders. In short, the greater the threat, the more troops are called into the fight.

This is clearly a gross oversimplification of all the different interconnected parts of our immune system, but the point is that a mild infection doesn’t trigger as many layers whereas a severe infection enlists the help of deeper layers, which are slower to respond but are much more specialized in their attack capabilities. And if those deeper adaptive layers get involved, they are capable of retaining a memory of the threat in order to be able to mount a quicker attack if a repeat attack is recognized in the future. That’s why someone who was infected by the dangerous Spanish Flu in 1918 might still have measurable T-cell immunity a century later but the mild bout of winter flu you had a couple of years ago might not have triggered T-cell immunity, even though both may have been caused by versions of the same H1N1 influenza virus.

As a rule of thumb, the broader the immune response, the longer immunological memory will last. Antibodies fade in a matter of months, whereas B-cell and T-cell immunity can last a lifetime.

Another rule of thumb is that a higher viral load puts more strain on your immune defenses, thus overwhelming the rapid response layers and forcing the immune system to enlist the deeper adaptive layers. That’s why nursing homes and hospitals are more dangerous places for vulnerable people than backyard barbecues. That’s why feedlot cattle are more vulnerable to viral diseases than cattle on pasture. Viral load matters a lot to how easily the generalist layers are overwhelmed and how much effort your immune system has to make to neutralize a threat.

Where the infection happens in the body also matters. For example, an infection in the upper respiratory tract triggers much less involvement from your adaptive immune system than when it reaches your lungs. Part of this is because your upper respiratory tract is already heavily preloaded with large numbers of generalist immunological cells that are designed to attack germs as they enter, which is why most colds and flus never make it deeper into the lungs. The guys with the clubs are capable of handling most of the threats that try to make through the gate. Most of the specialized troops hold back unless they are needed.

Catching a dangerous disease like measles produces lifetime immunity because an infection triggers all the deep layers that will retain a memory of how to fight off future encounters with the virus. So does the measles vaccine. Catching a cold or mild flu generally does not.

From an evolutionary point of view, this actually makes a lot of sense. Why waste valuable resources developing long-lasting immunity (i.e. training archers and building catapults) to defend against a virus that did not put you in mortal danger. A far better evolutionary strategy is to evolve a narrower generalist immune response to mild infections (i.e. most cold and flu viruses), which fades quickly once the threat is conquered, but invest in deep long-term broad-based immunity to dangerous infections, which lasts a very long time in case that threat is ever spotted on the horizon again. Considering the huge number of threats our immune systems face, this strategy avoids the trap of spreading immunological memory too thin. Our immunological memory resources are not limitless – long-term survival requires prioritizing our immunological resources.

The take-home lesson is that vaccines will, at best, only last as long as immunity acquired through natural infection and will often fade much faster because the vaccine is often only able to trigger a partial immune response compared to the actual infection. So, if the disease itself doesn’t produce a broad-based immune response leading to long-lasting immunity, neither will the vaccine. And in most cases, immunity acquired through vaccination will begin to fade much sooner than immunity acquired through a natural infection. Every vaccine maker and public health official knows this despite bizarrely claiming that the COVID vaccines (based on re-creating the S-protein spike instead of using a whole virus) would somehow become the exception to the rule. That was a lie, and they knew it from day one. That should set your alarm bells ringing at full throttle.

So, with this little bit of background knowledge under our belts, let’s look at what our public health officials and vaccine makers would have known in advance about coronaviruses and coronavirus vaccines when they told us back in the early Spring of 2020 that COVID vaccines were the path back to normality.

From a 2003 study: “Until SARS appeared, human coronaviruses were known as the cause of 15–30% of colds… Colds are generally mild, self-limited infections, and significant increases in neutralizing antibody titer are found in nasal secretions and serum after infection. Nevertheless, some unlucky individuals can be reinfected with the same coronavirus soon after recovery and get symptoms again.”

In other words, the coronaviruses involved in colds (there were four human coronaviruses before SARS, MERS, and COVID) all trigger such a weak immune response that they do not lead to any long-lasting immunity whatsoever. And why would they if, for most of us, the threat is so minimal that the generalists are perfectly capable of neutralizing the attack.

We also know that immunity against coronaviruses is not durable in other animals either. As any farmer knows well, cycles of reinfection with coronaviruses are the rule rather than the exception among their livestock (for example, coronaviruses are a common cause of pneumonia and various types of diarrheal diseases like scours, shipping fever, and winter dysentery in cattle). Annual farm vaccination schedules are therefore designed accordingly.

The lack of long-term immunity to coronaviruses is well documented in veterinary research among cattle, poultry, deer, water buffalo, etc. Furthermore, although animal coronavirus vaccines have been on the market for many years, it is well known that “none are completely efficacious in animals“. So, like the fading flu vaccine profile I showed you earlier, none of the animal coronavirus vaccines are capable of providing sterilizing immunity (none were capable of stopping 100% of infections, without which you can never achieve herd immunity) and the partial immunity they offered is well known to fade rather quickly.

What about immunity to COVID’s close cousin, the deadly SARS coronavirus, which had an 11% case fatality rate during the 2003 outbreak? From a 2007 study: “SARS-specific antibodies were maintained for an average of 2 years… SARS patients might be susceptible to reinfection >3 years after initial exposure.”  (Bear in mind that, as with all diseases, re-infection does not mean you are necessarily going to get full-blown SARS; fading immunity after a natural infection tends to offer at least some level of partial protection against severe outcomes for a considerable amount of time after you can already be reinfected and spread it to others – more on that later.)

And what about MERS, the deadliest coronavirus to date, which made the jump from camels in 2012 and had a fatality rate of around 35%? It triggered the broadest immune response (due to its severity) and also appears to trigger the longest lasting immunity as a result (> 6yrs)

Thus, to pretend that there was any chance that herd immunity to COVID would be anything but short-lived was dishonest at best. For most people, immunity was always going to fade quickly. Just like what happens after most other respiratory virus infections. By February 2020, the epidemiological data showed clearly that for most people COVID was a mild coronavirus (nowhere near as severe than SARS or MERS), so it was virtually a certainty that even the immunity from a natural infection would fade within months, not years. It was also a certainty that vaccination was therefore, at best, only ever going to provide partial protection and that this protection would be temporary, lasting on the order of months. This is a case of false and misleading advertising if there ever was one.

If I can allow my farming roots to shine through for a moment, I’d like to explain the implications of what was known about animal coronaviruses vaccines. Baby calves are often vaccinated against bovine coronaviral diarrhea shortly after birth if they are born in the spring mud and slush season, but not if they are born in midsummer on lush pastures where the risk of infection is lower. Likewise, bovine coronavirus vaccines are used to protect cattle before they face stressful conditions during shipping, in a feedlot, or in winter feed pens. Animal coronavirus vaccines are thus used as tools to provide a temporary boost in immunity, in very specific conditions, and only for very specific vulnerable categories of animals. After everything I’ve laid out so far in this text, the targeted use of bovine coronavirus vaccines should surprise no-one. Pretending that our human coronavirus vaccines would be different was nonsense.

The only rational reason why the WHO and public health officials would withhold all that contextual information from the public as they rolled out lockdowns and held forth vaccines as an exit strategy was to whip the public into irrational fear in order to be able to make a dishonest case for mass vaccination when they should have, at most, been focused on providing focused vaccination of the most vulnerable only. That deception was the Trojan Horse to introduce endless mass booster shots as immunity inevitably fades and as new variants replace old ones.

Now, as all the inevitable limitations and problems with these vaccines become apparent (i.e. fading of vaccine-induced immunity, vaccines proving to only be partially effective, the rise of new variants, and the vaccinated population demonstrably catching and spreading the virus ― a.k.a. the leaky vaccine phenomenon), the surprise that our health authorities are showing simply isn’t credible. As I have shown you, all this was 100% to be expected. They intentionally weaponized fear and false expectations to unleash a fraudulent bait-and-switch racket of global proportions. Immunity on demand, forever.

Manufacturing Dangerous Variants: Virus Mutations Under Lockdown Conditions — Lessons from the 1918 Spanish Flu

At this point you may be wondering, if there is no lasting immunity from infection or vaccination, then are public health officials right to roll out booster shots to protect us from severe outcomes even if their dishonest methods to get us to accept them were unethical? Do we need a lifetime regimen of booster shots to keep us safe from a beast to which we cannot develop durable long-term immunity?

The short answer is no. Contrary to what you might think, the rapid evolution of RNA respiratory viruses actually has several important benefits for us as their involuntary hosts, which protects us without the benefit of broad lifelong immunity. One of those benefits has to do with the natural evolution of the virus towards less dangerous variants. The other is the cross-reactive immunity that comes from frequent re-exposure to closely related “cousins”. I’m going to peel apart both of these topics in order to show you the remarkable system that nature designed to keep us safe… and to show you how the policies being forced on us by our public health authorities are knowingly interfering with this system.

Read further: https://brownstone.org/articles/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/

…..

The Path Forward: Neutralizing the Threat and Bullet-Proofing Society to Prevent This Ever Happening Again.

Now we know we’ve been played, how we’ve been played, and why we’ve been played. Again. Just like during the 2009 Swine Flu con. Only bigger, bolder, and better. They learned from their mistakes. We didn’t.

But now that you see the con, you can’t unsee it. And now that you understand the threat and how the game is being played, there is a weight that comes off your shoulders.

When you know there’s a threat, but you don’t know exactly what it is, every movement in the grass might be a tiger or a snake or a scorpion. It’s paralysing and exhausting to defend yourself against an invisible unknown and they have used that fear masterfully against us to keep us frozen. But once you spot the tiger in the grass, you know where to direct your focus, your feet become unglued, your voice becomes bold, and you regain the clarity of thought to defend yourself.

The con is clear. It’s time to focus all our might on stopping this runaway train before it takes us over the cliff into a police state of no return. Stand up. Speak out. Refuse to play along. Stopping this requires millions of voices with the courage to say NO — at work, at home, at school, at church, and out on the street.

“Nonviolent direct action seeks to create such a crisis & foster such a tension that a community which has constantly refused to negotiate is forced to confront the issue. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored.” — Martin Luther King Jr.

Compliance is the glue that holds tyranny together. Non-compliance breaks it apart. One person alone cannot stop this. But if millions find the courage to raise their voices and the courage to refuse to participate in the system on these tyrannical medical terms, it will throw the system into such a crisis and create such a tension that the community will be forced to confront the issue. Without enough truckers, no-one eats. Without enough medical staff, hospitals close. Without enough workers, supply chains break. Without enough policemen, laws cannot be enforced. Without enough garbage collectors, cities grind to a halt. Without enough cashiers, box stores cannot stay open. Without enough administrators, institutions cease to function. Without enough staff, corporations lose profits. Without enough servers, restaurants cannot serve their customers. And without enough customers, businesses are brought to their knees.

Tyranny is not sustainable if the system grinds to a halt. Make it grind by being a thorn in everyone’s side until they give us back our freedoms and end this ridiculous charade. They are trying to impose vaccine passports and mandatory vaccinations. But we hold the cards… but only if we are bold enough to stand up even at the risk of finding ourselves standing alone. Courage begets courage. It was Martin Luther King’s secret power. It must be ours.

Now that you see the con, you also know the simple recipe to make this virus go away before their reckless policies turn it a monster virus for real. Remember 1918. End the war on the virus. Let the young folks come out of the trenches. Let people go back to their lives. Provide focused protection for the vulnerable. That is how this virus fades into the history books.

It’s time to be bold. It’s time to call out the fraudsters. And it’s time to reclaim the habits, values, and principles that are required to fix our democratic and scientific institutions to prevent this from ever happening again.

Feudalism was one giant stinking cesspool of self-serving corruption. Individual rights, free markets, the democratic process, and limited government were the antidotes that freed humanity from that hierarchical servitude. It seems we have come full circle. The COVID con is a symptom, not the cause, of a broken system.

Modern liberal democracy all around the world was inspired by the system of checks and balances that America’s Founding Fathers built to prevent government from being co-opted by the special interests of its leaders, institutions, corporations, and most influential citizens. The ink was barely dry when those principles began to be ignored by those with ever greater enthusiasm for an all-powerful referee to manage even the most intimate details of how everyone lives their lives. After two and a half centuries of effort the admirers of big government have achieved their heart’s desire. And what a glorious and rotten cesspool of self-serving corruption it is.

But the principles laid out in America’s Founding remain as true today as the day they were written and are waiting to be rediscovered. If there is one culprit who deserves to shoulder more blame than any other for the fiasco of the last 18 months, it is society itself for allowing itself to fall prey to the siren song of big government, the illusion that there can ever be a benevolent, virtuous, and incorruptible referee. He who creates the red tape, he who has the keys to the treasury, he who wields the power of the tax collector, and he who commands those sent to enforce the laws will always have an entourage of self-serving charlatans, rent seekers, and parasites following him wherever he goes. So, keep his powers on a very short leash to keep other people’s hands off your money, your property, your freedom, and your body. You don’t need better leaders. You need less powerful institutions. That’s how you prevent this from ever happening again.

Freedom of speech, individual rights, private property, individual ownership, competition, good faith debate, small government, minimal taxes, limited regulation, and free markets (the opposite of the crony capitalism we now suffer under), these are the checks and balances that bullet-proof a society against the soulless charlatans that fail upwards into positions of power in bloated government institutions and against the parasitic fraudsters that seek to attach themselves to the government’s teat.

Yes, we need a Great Reset. Just not the subscription-based version that the World Economic Forum imagined.

“One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. We’re no longer interested in finding out the truth. The bamboozle has captured us. It’s simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we’ve been taken. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.” ― Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.


Watchers

Universal Origin: Watchers are from Central Control, the nerve center of the universe.

Physical Characteristics: Watchers are indistinguishable from Earth humans, although they are taller. General height for females is five eleven to seven feet and for males is six to eight feet. They are elders of the Universe, ascended and created masters, indefinable by age, and have a variety of skin tones. Their hair is usually long and snowflake-colored. Some male Watchers prefer facial hair of various lengths. Other Watchers choose a more youthful appearance.

Belief Systems: Watchers believe in the Cosmic Law of One. As every being is sovereign, they monitor younger races to protect them from aggressive races that might rape and pillage their lands or cause harm to the populace.

Cosmic Agenda: The Watchers work in unison with the Galacterian Alignment and are sort of the caretakers of worlds. From galactic command centers located within the inner Earth around the globe, they monitor and record the daily comings and goings of Earth’s society. They watch over people of interest, including its leaders, aggressive citizens thinking about perpetrating negative acts against humanity, and invited, unannounced, and restricted otherworldly visitors. They send daily reports to the universal hierarchy with recommendations that will not interfere with the evolution of the planetary consciousness and their right to ascend.

If an aggressive race is trying to infiltrate a world secretly or by direct contact, the Watchers report it, and the hierarchy sends a universal emissary/ created being to present another choice to the leaders so that the planet does not become enslaved.

Aggressive races manipulate cosmic law and entrap naïve, vulnerable younger worlds not smart enough to understand these space swindlers are slowly taking over their world. Once a malevolent race has been invited to a world by its leader(s), there is nothing the hierarchal councils can do except wait for an infraction. All the younger dualistic world sees is space technology and other technological advances being dangled in their faces. The end result is a nation’s greed at their citizens’ expense.

Technology: The Watchers use the state-of the art biological supercomputers that are living creatures at the avatar level. They are able to record from second to second every living thing on Earth, its soul history and evolution, keeping a watchful eye on the progress of star seeds, planetary births and deaths, and more. In each command center a giant real-time duplicate on the Earth is erected, from which the watchers monitor atomics, wars, environmental pollutants, nuclear radiation, the depletion of the ozone layer, and toxic waste, among other things. If an area requires immediate attention, reports are made and immediately sent to the hierarchy at Central Control. The cosmic rule of noninterference with younger worlds and how the affect their environment still applies. The exception to this rule includes things that bleed into the universe and adversely affect interdimensional realities and other worlds – pollutants, atomics, etc. Also, the Earth is being groomed for induction into the Galacterian Alignment of Space Peoples and Planets, so there are certain measures and precautions that have to be adhered to.

Consciousness Abilities: Watchers have avatar and solar consciousness. They can send a person-to-person message to any individual to open a nonurgent telepathic message waiting in their consciousness inbox.

Dimensional Capacity: Think of the Watchers as the caretakers of the dimensions and its life.

From: The Extraterrestrial Species Almanac by Craig Campobasso

================================================================================================================================

Watchers (NL vertaling)

Universal Origin: Watchers komen uit Central Control, het zenuwcentrum van het universum.

Fysieke eigenschappen: Watchers zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, hoewel ze groter zijn. De algemene lengte voor vrouwen is vijf elf tot zeven voet en voor mannen is zes tot acht voet. Ze zijn de oudsten van het Universum, geascendeerde en geschapen meesters, ondefinieerbaar qua leeftijd, en hebben een verscheidenheid aan huidtinten. Hun haar is meestal lang en sneeuwvlokkleurig. Sommige mannelijke Watchers geven de voorkeur aan gezichtshaar van verschillende lengtes. Andere Watchers kiezen voor een meer jeugdige uitstraling.

Belief Systems: Watchers geloven in de Kosmische Wet van Eén. Omdat elk wezen soeverein is, volgen ze jongere rassen om hen te beschermen tegen agressieve rassen die hun land zouden kunnen verkrachten en plunderen of de bevolking schade kunnen berokkenen.

Cosmic Agenda: The Watchers werken samen met de Galacterian Alignment en zijn een soort hoeders van werelden. Vanuit galactische commandocentra die zich in de binnenste aarde over de hele wereld bevinden, volgen en registreren ze het dagelijkse komen en gaan van de aardse samenleving. Ze waken over mensen van belang, inclusief de leiders, agressieve burgers die plannen hebben over het plegen van negatieve daden tegen de menselijkheid, en uitgenodigde, onaangekondigde en beperkte buitenaardse bezoekers. Ze sturen dagelijkse rapporten naar de universele hiërarchie met aanbevelingen die de evolutie van het planetaire bewustzijn en hun recht om te ascenderen niet zullen belemmeren.

Als een agressief ras in het geheim of door direct contact een wereld probeert te infiltreren, rapporteren the Watchers dit, en de hiërarchie stuurt een universele afgezant / geschapen wezen om een ​​andere keuze aan de leiders te presenteren, zodat de planeet niet tot slaaf wordt gemaakt.

Agressieve rassen manipuleren de kosmische wet en vangen naïeve, kwetsbare jongere werelden die niet slim genoeg zijn om te begrijpen dat deze ruimtezwendelaars langzaam hun wereld overnemen. Als een kwaadwillend ras eenmaal door zijn leider(s) naar een wereld is uitgenodigd, kunnen de hiërarchische raden niets anders doen dan wachten op een overtreding. Alles wat de jongere dualistische wereld ziet, is ruimtetechnologie en andere technologische vooruitgang die in hun gezicht wordt gegooid. Het eindresultaat is de hebzucht van een natie ten koste van hun burgers.

Technologie: The Watchers gebruiken de ultramoderne biologische supercomputers die levende wezens zijn op avatarniveau. Ze zijn in staat om van seconde tot seconde elk levend wezen op aarde vast te leggen, zijn zielengeschiedenis en evolutie, en houden de voortgang van sterrenzaden, planetaire geboorten en sterfgevallen, en meer in de gaten. In elk commandocentrum wordt een gigantisch real-time duplicaat van de aarde opgericht, van waaruit de kijkers onder meer atoomstromen, oorlogen, milieuverontreinigende stoffen, nucleaire straling, de aantasting van de ozonlaag en giftig afval in de gaten houden. Als een gebied onmiddellijke aandacht eist, worden meldingen gemaakt en direct verzonden naar de hiërarchie bij Central Control. De kosmische regel van niet-inmenging met jongere werelden en wat voor invloed ze op hun omgeving hebben is nog steeds van toepassing. De uitzondering op deze regel omvat dingen die het universum bereiken en een nadelige invloed hebben op interdimensionale werkelijkheden en andere werelden – verontreinigende stoffen, atoomenergie-incidenten, enz. Ook wordt de aarde klaargestoomd voor introductie in de Galactische Alliantie van ruimtevolkeren en planeten, dus er zijn bepaalde maatregelen en voorzorgsmaatregelen die moeten worden nageleefd.

Bewustzijnsvaardigheden: Watchers hebben avatar- en zonnebewustzijn. Ze kunnen een persoonlijk bericht naar elk individu sturen om een ​​niet-dringend telepathisch bericht te openen dat in hun bewustzijnsinbox wacht.

Dimensionale capaciteit: beschouw de Watchers als de wijsheidshoeders van de dimensies en hun leven.


Diep vanbinnen en Buiten onszelf

(door Arlette Krol)

De mens is een prachtig wezen
Diep vanbinnen zo verbonden
Diep vanbinnen een explosie van creatie
Diep vanbinnen ontelbaar veel gevoelsnuances
Diep vanbinnen geborgen en in veiligheid
Diep vanbinnen sprankelend van kleur
Diep vanbinnen een bedding voor alle emoties
Diep vanbinnen vrijheid van betekenis voor elk gevoel
Diep vanbinnen volledige transparantie
Diep vanbinnen oneindige weidsheid en heelheid
Diep vanbinnen absolute zelfbeschikking en vrijheid
Diep vanbinnen vol van vertrouwen, daadkracht en liefde

Wat leven we in een vreemde wereld
Buiten onszelf zo gescheiden
Buiten onszelf zo volgzaam
Buiten onszelf zoveel programma’s
Buiten onszelf zo klein en onvolmaakt
Buiten onszelf zo zwart wit
Buiten onszelf schaamte voor emoties
Buiten onszelf verklaring van elke gevoel
Buiten onszelf zoveel aannames en losse eindjes
Buiten onszelf zoveel twijfel en beperking
Buiten onszelf zoveel angstscenario’s

Waarom zijn Buiten onszelf en Diep vanbinnen zo verschillend?
Hoe verhouden Buiten onszelf en Diep vanbinnen zich tot elkaar?
Waarom zie ik Buiten onszelf ook vanbinnen en Diep vanbinnen ook Buiten onszelf?
De sleutel is ons bewustzijn.

Ik gun het iedereen om zichzelf Diep vanbinnen te ervaren zoals hierboven beschreven.
Ik gun het de wereld en de mensheid dat ze worden waargenomen vanuit het bewustzijn Diep vanbinnen in de mens.
Het reflecteert gigantisch naar Buiten onszelf.
Het geeft elke medemens de ruimte om zichzelf te onderzoeken en ervaren.
Het geeft het leven kans om te vloeien.
Het geeft elke creatie kans om gecreëerd te worden.
Als we ons zelf Diep vanbinnen ervaren dan resoneert alles Buiten onszelf met ons mee.
Maar onze wereld Buiten onszelf is niet ingericht zoals we Diep vanbinnen zijn.

Onze wereld zit in elkaar zoals hierboven beschreven.
Het is dominant aanwezig en dringt zich overal op.
Het is zo sterk aanwezig dat het bewustzijn Diep vanbinnen verdrongen raakt.
We worden afgeleid van het ene scenario in het andere scenario.
Onze focus gaat van links naar rechts.
Maar niet meer Diep vanbinnen.
Buiten onszelf vindt zo zijn weg bij ons naar binnen.

Voel je de enorme kracht Buiten onszelf die naar binnen wil?
Voel je de enorme kracht die Diep vanbinnen zit en Buiten onszelf wil zijn?
Het raakvlak van die twee krachten zit in ons bewustzijn.
Het zit niet Buiten onszelf en ook niet Diep vanbinnen.
Maar het zit wel in ons, in ons denken en in ons voelen.
Buiten onszelf heeft ook ons geheugen en weten door de jaren heen al behoorlijk beïnvloed.
Waardoor we ons kunnen afvragen of onze mening wel zo objectief is.
Waardoor we ons kunnen afvragen of onze emoties wel doorvoelt zijn.

Diep vanbinnen is behoorlijk stabiel, maar we kunnen er amper bij.
Buiten onszelf heeft alle ruimte gekregen, ook in ons.
Daardoor is ons denken en voelen bijna altijd afgestemd op Buiten onszelf, die we niet zijn.
En niet meer Diep vanbinnen, wie we wel zijn.
Omdat we creërende wezens zijn, creëren we Buiten onszelf in ons zelf. Maar niet Diep vanbinnen.
Die connectie ontbreekt in ons creatieproces van elk moment.
Buiten onszelf is al in onszelf, maar niet Diep vanbinnen.

Wat ervaar jij in je, Diep vanbinnen of Buiten jezelf?
Waar ligt je focus, Diep vanbinnen of Buiten jezelf?
Waar ben je in jezelf mee bezig?
Waar ligt je focus van bewustzijn?
Wat Buiten jezelf voor invloed heeft op jou en zo weer Buiten jezelf?
Wat heeft Diep vanbinnen voor invloed op jou en zo Buiten jezelf?
Vanuit welk bewustzijn voel je?
Vanuit welk bewustzijn denk je?
Vanuit welk bewustzijn beweeg je?
Vanuit welk bewustzijn maak je beslissingen?
Vanuit welk bewustzijn leg je contacten?
Vanuit welk bewustzijn ben je aanwezig in deze realiteit?

Keer op keer weer voelen
Keer op keer weer bijsturen
Keer op keer weer verbinden
Met Diep vanbinnen

En hoe meer wij met onze focus, gedachten en gevoelens Diep vanbinnen aanwezig zijn,
krijgt buiten onszelf nauwelijks mogelijkheid om een weg bij ons naar binnen te banen.
Buiten onszelf vindt de beperking aan ruimte niet fijn en trekt de touwtjes steviger aan.
Hier met jouw focus! Ik bepaal jouw gevoelens!
Omdat buiten onszelf weet dat het gebruik kan maken van de creatiekracht Diep vanbinnen.
Buiten onszelf creëert via ons.
Daarom maakt het inhoudelijk niet uit wat Buiten onszelf presenteert.
Het maakt wel uit hoe jij er naar kijkt en hoe jij het waarneemt
Vanuit je eigen prachtig wezen.
Zo verbonden
Vanuit een explosie van creatie
Vanuit ontelbaar veel gevoelsnuances
Vanuit geborgen en in veiligheid
Vanuit sprankelende kleuren
Vanuit een bedding voor alle emoties
Vanuit vrijheid van betekenis voor elk gevoel
Vanuit volledige transparantie
Vanuit oneindige weidsheid en heelheid
Vanuit absolute zelfbeschikking en vrijheid
Vol van vertrouwen, daadkracht en liefde
Dat Diep vanbinnen een weg weet via jou naar Buiten onszelf

Bron: https://joyfulhappening.com/Diep-vanbinnen-en-Buiten-onszelf/

Deep inside and Outside of ourselves by Arlette Krol

(English translation)

A human is a beautiful creature
Deep inside so connected
Deep inside an explosion of creation
Deep inside countless nuances of feeling
Deep inside secure and safe
Deep inside sparkling in colour
Deep inside a bed for all emotions
Deep inside freedom of meaning for every feeling
Deep inside full transparency
Deep inside infinite vastness and wholeness
Deep inside absolute self-determination and freedom
Deep inside full of confidence, decisiveness and love

What a strange world we live in
Apart from ourselves so separated
Outside of ourselves so docile
Outside of ourselves so many programs
Outside of ourselves so small and imperfect
Outside of ourselves so black and white
Outside of ourselves shame for emotions
Outside of ourselves explanation of every feeling
Outside of ourselves so many assumptions and loose ends
Outside of ourselves so much doubt and limitation
Outside of ourselves so many fear scenarios

Why are Outside ourselves and Deep inside so different?
How do Outside ourselves and Deep inside relate to each other?
Why do I see Outside of ourselves also within and Deep inside also Outside of ourselves?

The key is our consciousness.
I grant everyone to experience themselves Deep inside as described above.
I grant the world and humanity that they are perceived from the consciousness Deep within the human being.
It reflects enormously to Outside of ourselves.
It gives every wilted flower strength to live.
It gives every fellow human being the space to explore and experience themselves.
It gives life a chance to flow.
It gives every creation a chance to be created.
When we experience ourselves Deep inside, everything Outside of ourselves resonates with us.

But our world Outside ourselves is not arranged as we are Deep inside.
Our world is structured as described above.
It is dominantly present and intrudes everywhere.
It is so strong that consciousness is repressed Deep inside.
We are distracted from one scenario into another.
Our focus goes from left to right.
But not anymore Deep inside.
The Outside of ourselves thus finds its way inside us.

Do you feel the enormous force Outside of ourselves that wants to enter?
Do you feel the enormous power that is Deep inside and wants to be Outside of ourselves?
The interface of those two forces is in our consciousness.
It is not Outside of ourselves, nor is it Deep within.
But it is in us, in our thinking and in our feeling
Outside of ourselves, our memory and knowing has also been influenced considerably over the years.
Which makes us wonder whether our opinion is really that objective.
Which makes us wonder whether our emotions are really felt.

Deep inside is pretty stable, but we can barely reach it.
Outside ourselves all the space has been given, also within us.
And no longer Deep inside, who we are.
Because we are creating beings, we create Outside of ourselves within ourselves. But not Deep inside.
What connection is missing in our creation process every moment.
Outside of ourselves is already within ourselves, but not Deep inside.

What do you experience in you, Deep inside or Outside yourself?
Where is your focus, Deep within or Outside yourself?
What are you doing within yourself?
Where is your focus of consciousness?
What Outside of yourself influences you and so Outside yourself?
What does Deep Inside influence you and so Outside yourself?
From what consciousness do you feel?
From what consciousness do you think?
From what consciousness do you move?
From what consciousness do you make decisions?
From what consciousness do you make contacts?
From what consciousness are you present in this reality?

Feeling again and again
Adjust again and again
Connect again and again
From Deep inside

And the more we are present with our focus, thoughts and feelings Deep inside,
hardly gets Outside of ourselves the opportunity to forge a way in.
Outside ourselves does not like the limit of space and pulls the strings tighter.
Here with your focus! I control your feelings!
Because Outside ourselves knows that it can use the creative power Deep inside.
Outside of ourselves creates through us.
That is why it does not matter in terms of content what Outside ourselves presents.
It does matter how you look at it and how you perceive it.
From your own beautiful being.
So connected
From an explosion of creation
From countless emotional nuances
From safe and secure
From sparkling colours
From a bed for all emotions
From freedom of meaning for every feeling
From full transparency
From infinite vastness and wholeness
From absolute self-determination and freedom
Full of confidence, decisiveness and love
That Deep inside knows a way through you to Outside ourselves

Source: https://joyfulhappening.com/Deep-inside-and-Outside-of-ourselves/


Wat is de Kosmische wet van EEN?

Wij kwamen recent het begrip “The Cosmic Law of One”, de Kosmische wet van EEN meermaals tegen. Ik was heel nieuwsgierig naar wat het was. Verschillende bronnen beschreven het op uiteenlopende wijze, van frequenties en quantum fysica tot “universele waarheid dat Alles is EEN”. Hier zijn een aantal bronnen, die ik interessant vond in dit onderzoek.

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Wet van Eén  https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_wetten

De belangrijkste Universele Wet is de Wet van Eén, die stelt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is. Volgens de esoterie leidt een werkelijk begrip van deze wet tot kosmisch bewustzijn. Dit bewustzijn is volgens de aanhangers van de universele wetten de scheppende levenskracht waarvan het gehele universum doordrongen is. Hoewel de Universele Wetten de laatste jaren steeds meer bekendheid krijgen, zijn deze spirituele basisprincipes in vroeger tijden ook relevant geweest. Zo werd het hermetische axioma van overeenkomst “Zo boven, zo beneden” reeds genoemd in de Oudheid. Sommige onderzoekers zien de wet van Eén als in tegenspraak met geldende natuurkunde, omdat volgens de eindigheid van de lichtsnelheid niet alles in de kosmos met elkaar verbonden kan zijn. (NB: dit laatste is al wetenschappelijk tegengesproken, want het is quantumfysisch bewezen, dat er snelheden bestaan die sneller zijn dan de lichtsnelheid)

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Vraag: wat is de Kosmische wet van EEN?

Martijn: We beschouwen het niet echt als een “wet”. Het is de reactie van EEN-Kracht omdat jij op dat moment bent in frequentie.

Nou kijk, we praten over frequenties, wat het ook mag zijn. We hebben het idee dat we weten wat frequenties zijn, maar goed, als frequentie intelligentie is, dan wordt het ineens anders. Want dan is de intelligentie ook frequent en dan heb je ook een frequente intelligentie… Maar als je goed kijkt naar wat frequenties zijn, dan zijn dat aanspreekpunten op elkaar, zo kun ik het wel een beetje definiëren. Maar frequenties zijn in elkaar koppelende velden. En de frequentie die uitgezonden wordt, daar kunnen andere frequenties op reageren, op aansluiten, en een heleboel anderen weer niet.

Dus dat is een overdracht aan informatie, overdracht van bewustzijn. En als ik nou constant in een bepaalde gedachte-bandbreedte zit, kan ik eigenlijk nog alleen maar een overdracht ontvangen van die bandbreedte. En als ik mij met andere dingen gaan bezighouden die helemaal niet bestaan in deze werkelijkheid, dan komt er een andere frequentie, een andere draaggolf. In die bandbreedte is de wet van EEN, dat daar een overdracht aan informatie plaatsvindt. En dat is de wet van EEN. De wet van EEN is dat, en dat moeten wij in de aankomende, laten wij zeggen, paar jaar, moeten we dat hard vastleggen in de materie, dat we kunnen zien welke frequenties op elkaar aanklikken en overdracht geven op elkaar. Dat zijn allemaal “taaltjes” die tot een grote taal leiden. En welke niet en op elkaar afketsen. En zo kun je een taal maken met allerlei verschillende frequenties, die tegenovergesteld zijn van elkaar, waardoor je ook een antwoord krijgt door iets die eigenlijk niet wil antwoorden maar het toch gaat doen.

Bron: Martijn van Staveren

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Law of One  https://ascensionglossary.com/index.php/Law_of_One

Simply put, the Law of One is the Universal Truth that All Is One. It is the Truth taught by Christ when he proclaimed, “Love your neighbor as you love yourself.” We are all direct expressions of the One Source God Source. The Law of One is an energetic reality as well as a creational covenant with the Founder Races. The Law of One is practiced by the Advanced Races that promote self responsibility and accountability in our Universal Time Matrix through the comprehension of the interconnection between all living things. The Law of One expresses and acknowledges the interconnection, value and interdependence of the spirit and consciousness that animates all things. …

NL:

Simpel gezegd, de Wet van Eén is de Universele Waarheid dat Alles Eén Is. Het is de waarheid die door Christus werd onderwezen toen hij verkondigde: “Heb uw naaste lief zoals u uzelf liefhebt.” We zijn allemaal directe uitdrukkingen van de Ene Bron God Bron. De Wet van Eén is zowel een energetische realiteit als een scheppingsverbond met de Stichterrassen. De Wet van Eén wordt beoefend door de Gevorderde Rassen die eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in onze Universele Tijdsmatrix bevorderen door het begrip van de onderlinge verbinding tussen alle levende wezens. De Wet van Eén drukt en erkent de onderlinge verbondenheid, waarde en onderlinge afhankelijkheid van de geest en het bewustzijn dat alle dingen bezielt.

******* ~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******~ ******* ~ *******

Appendix B ( boek “The Extraterrestrial Species Almanac” door Craig Campobasso)

———————————————————————————————————————

The Law of One, Book I, Session 1

Ra: I am Ra. Consider, if you will, that the universe is infinite.

This has yet to be proven or disproven, but we can assure you that there is no end to your selves, your understanding, what you would call your journey of seeking, or your perceptions of the creation.

That which is infinite cannot be many, for many-ness is a finite concept.

To have infinity
you must identify or define that infinity as unity; otherwise, the term does not have any referent or meaning
.

In an Infinite Creator there is only unity.

You have seen simple examples of unity.
You have seen the prism which shows all colors stemming from the sunlight.
This is a simplistic example of unity.

In truth there is no right or wrong.

There is no polarity for all will be, as you would say, reconciled at some point in your dance through the mind/body/spirit complex which you amuse yourself by distorting in various ways at this time.

This distortion is not in any case necessary.

It is chosen by each of you as an alternative to understanding the complete unity of thought which binds all things.

You are not speaking of similar or somewhat like entities or things.

You are every thing, every being, every emotion, every event, every situation.
You are unity.
You are infinity.
You are love/light, light/love.
You are.
This is the Law of One.

Bron: http://www.lawofonesociety.com/index.php/what-is-the-law-of-one


Zie mij…

(door Arlette Krol) Zie mij als ik kattig ben
Zie mij als ik huil onder de douche
Zie mij als ik ongeduldig ben
Zie mij als ik onlogische keuzes maak
Zie mij als ik mij onvoorspelbaar gedraag
Zie mij voorbij de gevolgen van mijn daden
Zie mij als ik alleen ben
Zie mij voorbij minder fijne herinneringen
Zie mij voorbij wat je over mij hoort
Zie mij voorbij dat kleine stukje dat je van mij ziet

Ik voel dat als ik werkelijk gezien wordt
Zonder enige frictie of mening
Zonder pijn van ervaringen of gevolgen
Dat ik mijzelf weer kan zien
Dat ik mijzelf kan waarderen
Dat emotie er mag zijn
Dat ik mij volledig kwetsbaar mag voelen
Dat ik mij helemaal mens kan voelen
Dat het leven in elk moment weer opnieuw begonnen kan worden
Omdat je mij kan zien, zie ik mijzelf

Dat is hoe ik jou wil zien
Ongeacht wie je bent
In je pijn en in je lach
In je zachtheid en in je verharding
Voorbij je uitspanningen en ingetogenheid
Voorbij je manieren en besluiten
Ik weet dat jij een hart hebt
En misschien is jouw verbinding met je hart even zoek
Maar omdat ik het zie, kan jij het ook weer voelen
En dan verandert jouw leven
Omdat het dan gaat om wie jij werkelijk bent
Om jouw heelheid waarvan ik maar een fractie zie

Ik zie jou en voel jou helemaal in mijn eigen hart

De tekst is geïnspireerd op de foto’s van deze mensen.
Zij zijn momenteel Nederlandse politici (2021).

Bron: https://joyfulhappening.com/Zie-Mij/

Fotocollage: Henny de Waart

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In English     SEE ME by Arlette Krol

See me when I’m catty
See me when I cry in the shower
See me when I’m impatient
See me when I make illogical choices
See me when I’m behaving unpredictably
See me beyond the consequences of my actions
See me when I’m alone
See me past less pleasant memories
See me beyond what you hear about me
See me beyond that little piece of me you see

I feel that when I’m really seen
Without any friction or opinion
Without pain from experiences or consequences
That I can see myself again
That I can appreciate myself
May every emotion be there
That I can feel completely vulnerable
That I can feel completely human
That life can be started again at any moment
Because you can see me, I see myself

That’s how I want to see you
No matter who you are
In your pain and in your smile
In your softness and in your hardening
Beyond your exertions and modesty
Beyond your ways and decisions
I know you have a heart
And maybe your connection with your heart is lost for a while
But because I see it, you can feel it too
And then your life changes
Because it’s about who you really are
For your wholeness of which I only see a fraction

I see you and feel you all in my own heart

The text is inspired by the photos of these people.
They are currently Dutch politicians (2021).

Source: https://joyfulhappening.com/See-Me/

Photocollage: Henny de Waart


Will you back me up?

(door Ilaina Danckaerts)***~~***Dit is bedoeld voor Iedereen.. Echt iedereen … Dus een algemeen bericht…… ***

Tijdens blegny heb ik iets gezegd over het : I cover your back..
Het borgen van elkaar.. Juist als ’t even of langer moeilijk gaat.
Dat betekent niet dat we het ” moeten Doen ” voor de ander…. Maar dat we er gewoon Zijn voor elkaar, op de manier die we kunnen….
Het gaat niet om wonderen te willen verrichten…
Maar Gewoon….. Simpel ..
Dat de ander Weet dat degene niet alleen is…
Dat wij, als Mens, mede mens, hier op deze aarde. In dit hologram… Er voor elkaar zijn.
Soms is dat Weten al genoeg…

Van daaruit heb ik dit geschreven….

Will you back me up?

In those moments that I seem to lose it
In those moments when I seem to lose myself

Will you cover my back?
When it’s being attacked
When I crawl to the ground in pain

Will you stand by me?
When I am sitting in a corner
Too afraid to step out and up

Will you be there for me?
When the darkness seems to overcome me
And I can’t see and feel the source anymore

Will you be my friend?
When the laughter has left me
And all I can do is cry

Will you, will you truly?
Cover my back?
When all seems so Dark and I can’t find the courage on my own

Will you, will you?
BE my Friend, also then….?

Dit is in het algemeen bedoeld…
Voor Allen met wie het even Niet ok gaat.
Voor Allen die zich op dat moment eenzaam voelen.
Wetende dat IEDER het zwaar kan hebben.
Wetende dat het Samen zijn ook betekent dat je er voor de ander bent, ook al ben je het misschien niet eens met elkaar…
Wetende dat als we waarlijk ambassadeurschap willen opnemen, we niets of niemand kunnen uitsluiten
Dat we Altijd de moeite nemen om dwars door alle eventuele wallpapers heen, de ander blijven Zien, en erkennen.

Ilaina Danckaerts