Oorzaak-gevolg

Create A New World!

(door Arlette Krol) Oorzaak-gevolg = Artificieel = Mindfuck

We zijn getraind in deze wereld in het handelen en redeneren vanuit tijdsbesef. In alles wat we doen, in elke seconde gerepresenteerd, gaan we uit van de logica dat als we iets doen dat het een vervolg heeft. Liefst direct waarneembaar.

Dit principe komt voort uit denk-logica en is het best te herkennen in hoe computers werken. Je stopt er iets in en er komt iets uit. Zo werken onze hersenen ook, altijd op zoek naar een ‘logische’ verklaring. Waarin de oplossing altijd refereert naar eerder opgedane informatie of ervaringen. Informatie die niet aan oorzaak-gevolg principe voldoet, valt buiten ons bewustzijn en lijkt niet meer toegankelijk voor ons. Onze hersenen hebben er geen hokje voor.

De mens is echter, diep van binnen, helemaal niet verbonden met deze logica. Als we het diepe voelen, waar ook onze intuïtie huist, proberen te begrijpen, dan lukt dat niet. Diep afgestemd op je gevoel, zonder inmenging van gedachten, is een bewustzijnslaag waarin alles mogelijk is. Beleving aldaar is grenzeloos en logicaloos. Het lijkt saai, maar is een weelde aan ervaringen en creatiekracht. De mens is daarin ongekend.

Echter de wereld waarin we leven, precies zoals het is opgebouwd in al zijn structuren en informatieoverdracht, is gebaseerd op het oorzaak-gevolg model. Alles wordt verklaard vanuit dat ene principe. En omdat we niet verder kijken, lijkt dit de enige waarheid die er is. We worden ermee overspoeld en proberen ons ertoe te verhouden.

Maar werkelijk zijn wie we zijn, wordt ons daarmee ontnomen. Eigen oplossingen vinden, een wereld creëren, collectief en in verbinding, zonder oorzaak en gevolg. Het is iets wat we niet kennen.

Als ieder mens diep van binnen contact maakt met zijn eigen innerlijke gevoelswereld, dan ligt daar de oplossing voor alles. Stel je een situatie voor zoals jij zou willen dat het is. Ga helemaal doorvoelen hoe het zou zijn als het zo is. Van binnenuit ontstaat realiteit. Verwacht niet dat het allemaal verandert is als je je ogen open doet, want dan zit je in oorzaak-gevolg. Maar weet dat je een bijdrage doet aan een collectieve beweging van wereldwijde invloed.

Het moment dat de platheid aan de buitenkant kantelt met de rijke veelzijdigheid aan de binnenkant is al begonnen. Als kleine ontkiemde zaadjes in de ochtendgloren herken ik overal de oorspronkelijke creatiekracht van de mens. En het heeft alle potentie om een park, een bos, een prachtige tuin of zelf een waanzinnige planeet te worden. Zolang we er maar geen verwachtingen van hebben en geloven in onszelf. Boven alles is de wereld die we tot nu toe om ons heen hebben gezien geen afspiegeling van wie wij zijn. Het wordt tijd dat wij het tonen!

English version: https://joyfulhappening.com/Cause-effect/index.php/

Bron: https://joyfulhappening.com/Oorzaak-gevolg/


Bekrachtiging: de Aarde wordt gedragen door ons (NL / EN)

Laten we lekker ontspannen en laten we beseffen, dat we geen softies zijn en dat we daadkrachtig, kosmisch bewustzijn zijn in een menselijke hoedanigheid. En in deze uitzending hebben we ook heel goed met elkaar weten aan te raken, dat we dragers zijn, een krachtdrager uit een andere werkelijkheid en dat alle elementen van de natuur op deze prachtige planeet een onderdeel zijn, rechtstreeks, met het bewustzijn in je hart, de “Force of Life”. En wereldwijd op deze prachtige, blauwe bibliotheek is er aandacht nodig, nu, vanuit jouw hart samen met andere wezens op deze wereld, andere mensen, om intentie van kracht, een brevet van kracht uit te dragen naar elke cel op de aarde.

Dus ga met je aandacht naar je hart en je beseft in dit moment, dat je een legitieme houder/houdster bent van dit fysieke lichaam, dat je representeert de “Force of Life” en je stelt je nu voor terwijl je aanwezig bent in je lichaam, dat je de aarde waarneemt vanuit een baan om de aarde, en dat je de aarde ziet in een opstelling van een 2 tot 2 ½ meter groot en je ziet de aarde draaien. En heel diep in je hart besef je heel goed, dat op deze aarde 7 miljard mensen leven, individueel met een eigen ervaring. Je beseft dat op deze aarde ontelbare hoeveelheden dieren leven in de aarde, op de aarde, in het water, in de atmosfeer, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Je beseft, dat deze aarde zuiver bewustzijn is van al het leven en dat het gedrag, het collectieve gedrag van de bewoners op deze planeet ook veel schade heeft berokkend en nog steeds berokkent op dit moment.

En vanuit je hart met je voorstellingsvermogen breng je je handen naar de aarde toe en je houdt je handen onder de aarde vanuit eerbied en respect. En je beseft dat je werkt vanuit je eigen Kracht en op dat moment hier duizenden mensen tegelijkertijd hier in ruimte en tijd nu mede dragen in het dragen van moeder aarde. En zo staan er duizenden mensen in een cirkel rondom de aarde en we dragen samen onze moeder. We spreken het uit met woorden en we dragen het vanuit ons hart. Vanuit liefde en kracht, vanuit zuiverheid en dienstbaarheid, vanuit harmonie en vrede voor al het leven. Moeder aarde, wij zijn dankbaar, dat we hier zijn. En we spreken vanuit het eenheidsveld, de “Force of Life”, dat elke cel op de aarde, waar deze plek zich ook bevindt, waar pijn is, waar vervuiling is, waar op welke manier ook iets anders is dan heelheid, transparantie en doorstroming, dat deze plek geraakt wordt in het celbewustzijn vanuit ons hart en dat deze waarneming, deze kracht van liefde, zich verspreidt in elke cel van het aardebewustzijn, in het fysieke en het niet-fysieke, in ruimte en tijd, in het verleden, heden en de toekomst en dat zich dit als een golf verspreidt door en rondom de aarde. En je ziet op dit moment dat we gezamenlijk de aarde dragen, dat de aarde in het Licht gezet wordt. Dankbaarheid en eerbied dat jij er bent, dankbaarheid en eerbied voor al het leven, eer het leven ook in jezelf.

En zo is het.

En dan doe je je ogen weer lekker open.

(Bron: transcript Crowd Power 21 De Aarde en de natuur; de hele aflevering https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M)

Affirmation: the Earth is being carried by us

Let us relax and realize that we are not softies and that we are powerful, cosmic consciousness in a human form. In this program we have already touched on it deeply, that we are bearers, bearers of the Force who come from another reality and that all nature elements on this beautiful planet are a part, directly, of the consciousness in your heart, the “Force of Life”. And worldwide on this beautiful, blue library, attention is needed, now, from your heart and together with other beings in this world, other people, to convey intention of power, an authorization or mandate of power to every cell on the Earth.

So, turn your attention to your heart and you realize in this moment that you are a legitimate holder of this physical body, that you represent the “Force of Life”. While you feel that you are present in your body, imagine that you observe the Earth from the Earth’s orbit, and that you see the Earth on the scale of 2 – 2,5 meters in size and you see the Earth rotating. And very deep in your heart you realize deeply that 7 billion people live on this Earth, individually with their own experience. You realize that innumerable numbers of animals live in the Earth, on the Earth, in the water, in the atmosphere, from the North Pole to the South Pole. You realize that this Earth is pure consciousness of all life and that behavior, the collective behavior of the inhabitants on this planet has also caused a lot of damage and is still doing it in this moment.

And from your heart imagine yourself reaching your hands to the Earth and putting them underneath the Earth with the feeling of reverence and respect. And you realize that you work from your own Force. And at this moment here thousands of people at the same time, in space and time, now contribute to carrying Mother Earth. And thus, there are thousands of people in a circle around the Earth and we carry our Mother together. We say it in words and we are carrying from our hearts. From out love and power, from out purity and service, from out harmony and peace for all life. Mother Earth, we are grateful that we are here. And we speak from the unity field, the Force of Life, that every cell on the Earth, wherever this place is, where there is pain, where there is pollution, where in any way there is something other than wholeness, transparency and flow, that this place is touched in the cell consciousness from our heart and that this observation, this power of love, spreads in every cell of the Earth’s consciousness, in the physical and non-physical, in space and time, in the past, present and the future and that this spreads like a wave through and around the Earth. And you see right now that we are carrying the Earth together, that the Earth is being put in the Light. Gratitude and reverence that you are there, gratitude and reverence for all life, honor the life within yourself, too.

And so it is.

And then you open your eyes again.

(Source: transcript Crowd Power 21 De Aarde en de natuur; the whole episode https://www.youtube.com/watch?v=QckS0O2ZF1M)


De Kern en de Ontvlamming van de Creatiekracht (fragment)

(Martijn van Staveren) De Burgerbeschaving die op dit moment op de Aarde aan het formeren is, die is bezig, die zal een inhoudelijke, eigen, gezamenlijke maar gevoed vanuit iedereen, dus gevoed vanuit jezelf, autoriteit zijn. En die ambassade, die Wereld Ambassade die hier ontstaat, die zal er een zijn van professionaliteit waarin mensen van alle lagen van de bevolking zich thuis zullen voelen. Ik heb het niet over gebouwen, ik heb het over een krachtveld. Deze mogelijkheden worden door sommige mensen weg geserveerd als een utopie, maar die mensen moeten zich gaan verdiepen in wat kwantumfysica is in eigen kracht. Want toen dit hologram werd gemaakt, deze werkelijkheid, sommige mensen zullen het een speelbord noemen, maar het is geen spelletje wat hier gebeurt. Toen dit universum werd opgericht, niet de Aarde, dit universum waar de Aarde een onderdeel van is en wat dus ook niet de Oorspronkelijke Aarde is, het is niet de Oorspronkelijke Aarde. Toen het werd opgericht werden alle mogelijkheden algoritmisch die spontaan of geprogrammeerd op zouden komen zetten door degene die denkt en degene die voelt. Toen dit werd ontwikkeld is er ALLES in dit universum ontwikkeld wat je ook maar zou kunnen bedenken wat maar zou kunnen reageren in elke nanoseconde. Terwijl je hier nu zit is er in elke nanoseconde, zijn er miljarden micro hologrammetjes, tijdlijnen, aanwezig, en er blijft er eentje over en die sluit aan en ga je door naar het volgende moment. Wij zien dat lineair maar dat gaat allemaal dwars door elkaar heen.

Ieder mens op deze Aarde, elk avatarlichaam – en de ene heeft een bewustzijn uit een andere wereld en bij sommigen is het bewustzijn in dat lichaam niet binnengekomen, omdat dat is tegengewerkt door bepaalde groepen die dat liever niet hebben om redenen die wij eigenlijk vanavond benoemen. Alle mogelijkheden zijn gescript, alle mogelijkheden zitten in dit veld en het stuk waar wij NU zijn aanbeland, is dat de beperking die erop is gelegd door infiltratiegroepen, dat de beperking dit nu heel sterk de broekriem wordt aangetrokken, je ziet wat er in de wereld gebeurt onder de vlag van allerlei gebeurtenissen wordt de broekriem strak aangetrokken. Het is nu tijd dat die dichtgeknepen tijdlijn, de mogelijkheden die er zijn, dat die worden geopend. En die wordt geopend door de mensen die leven in deze wereld, die niet op de zijlijn gaan staan, maar actief aan het werk gaan met zichzelf en actief aan het werk gaan met elkaar in een autoriteitsorganisatie waar alleen maar ruimte is voor jou. Wat een aanmeerpunt is voor allerlei verschillende beschavingen uit andere werkelijkheden die met jou en vele anderen gaan communiceren, rechtstreeks. Omdat JIJ de frequentie bent van je eigen vermogen om te denken en omdat ook JIJ de vermogens hebt om tegen hen te zeggen: “nee, ik wil het gesprek niet”, (en) om de kruisbestuiving van intelligentie te laten plaatsvinden.

Er is heel wat aan de hand.

Dus de kern, de goddelijke vlam, samengevat is, dat je aandacht hebt voor wat je werkelijk voelt.

Geen ja zeggen als je nee voelt.

Geen nee zeggen als je een ja voelt, als je het niet weet dat je zegt: “Ik weet het niet”.

Dat je niet in een vorm leeft om een ander te pleasen of ook van dienst te zijn als je het zelf niet voelt. Je kunt veel beter tegen een ander zeggen: “Ik wil je heel graag helpen maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin, niet in jou, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb even rust nodig en ruimte”. Dan ben je eerlijk, dan zet je het veld. Alles is en vanuit ons en bevoorraden wij het veld. En het veld wat op jou speelt en rondom speelt, dat is een parasitair informatieveld. Dat parasitaire informatieveld kan zich alleen terugtrekken als je de waarheid spreekt. Dé waarheid die JIJ voelt, niet wat een ander voelt, maar wat jij voelt. De kern, dus dit blootleggen van waar je jezelf heel sterk bij voelt en je goed bij voelt, betekent dus een volledige herziening van je leven. Dat wil niet zeggen dat je heel je leven moet weggooien maar er zitten elementen in je leven die eigenlijk gewoon niet kunnen. En die elementen kun je gaan onderzoeken, die kun je gaan bevoelen en daar kun je stappen in zetten. Je moet in je eigen centerpunt komen.

We spreken over in het Engels: breaking “the O-code”. Dat is the obedience, ook “to obey”, dus gehoorzamen. Het gehoorzamen van programma’s in jezelf. We spreken over het ervaren, dus the experience of the E-code, dat is een emotie. Dat is de trap die we hier op de Aarde komen neerzetten, dat we uit de gehoorzaamheid modus gaan van het programma waarin je automatisch draait en waar je je bewust van bent en nog voor je laat beslissen dat het zo moet zijn. Maar, wat voel ik in me, in mijn emotie, waar ben ik betrokken bij, wat is voor mij de kern, waar voel ik me goed bij, waardoor heeft mijn leven zin en ga ik met een goed gevoel het bed uit? Om vervolgens met groepen mensen over de hele Aarde, die de E-code hebben. Dus dat is de sleutelcode, dat is de keycode. The E-code is de emotie intelligentie dat die mensen bij elkaar, met elkaar kunnen communiceren in een heel groot platform, een heel groot platform. Want zo’n groot professioneel platform is vanuit het hart gedragen, dat de reacties die we daarop uitzetten direct worden beantwoord.

Welkom in dit moment van de Aarde. Er is lang op je gewacht! En dan kun je je afvragen door wie, maar er wordt heel hard gewacht, want het heeft te lang geduurd. Er is te veel leed geweest op deze Aarde. Dat klinkt dramatisch maar we kunnen het ook gelijk loslaten. We hebben geen schuld, we hoeven geen boete te doen, we hoeven niemand te vergeven, we moeten het gewoon anders doen en dat is wat we nu gaan doen.

Ik ben hier gekomen als Martijn en ik houd heel veel van dit leven hier. Ik vind het echt de moeite waard. De opbouw van deze werkelijkheid van Gaia, de Aarde, een deeltje van het oorspronkelijke geheel, het is zo ontzettend mooi en zo diepgaand. In de tijd dat deze val van het bewustzijn en een machtsovername over Gaia nog niet heeft plaatsgevonden, was Gaia een zeer geliefd rehabilitatiecentrum. Dit heeft niets met spiritualiteit te maken, het is bewustzijn. Het rehabilitatiecentrum Gaia was en is zo groot dat de krachten die de mensheid besturen en domineren – hoewel we er binnen dat stuk nog steeds heel veel vrijheid en liefde kunnen voelen, gelukkig, want dat ben je zelf, dat kunnen ze niet wegpoetsen, ook niet met een vaccinatie, denk er goed om. Ontzieling is onmogelijk! Die groepen die bewustzijn binnendringen en overnemen om hun redenen, dat kent een oneindige hoeveelheid andere episodes in de kwantum kosmische werkelijkheden. De Aarde, Gaia, is een van de magnifieke hersteloorden, waar alle soorten beschavingen kunnen komen en kunnen herstellen door de Kracht, de Force, de Levenskracht van Gaia. Door het bulderende water, de trillingen die daardoor ontstaan, die ontstorende trillingen en het knetterende vuur, en de aarde, de grond, de lucht, alle elementen, alle elementen in de Aarde. Die trillingen zijn zo krachtig dat bezettingen in je, aardse taal, hoofd, domme praat, afgeslankte intelligentie veroorzaakt in jezelf, ontstoord raken. En het is een ongelooflijk leed wat er is gebeurd toen Gaia viel, want Gaia is gevallen. En ondanks dat is Gaia nog steeds mooi.

Bron: Online Meeting Marker: de Kérn, ontvlamming van de Creatiekracht 

Met dank aan alle mensen die supersnel een transcript hebben gemaakt. Nu zijn andere mensen bezig om het ook in het Duits en in het Engels te vertalen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In English

The Civil Authority that is currently forming on Earth, it is in the process, it will be an authority that is essential, on its own, collaborative but nourished by everyone, and in this way getting fed from out yourself. And that embassy, ​​that World Embassy that is emerging here, it will be a professional one in which people from all walks of life will feel at home. I’m not talking about buildings; I’m talking about a force field. These possibilities are dismissed as a utopia by some people, but those people need to delve into what quantum physics is concerning their own force. Because when this hologram was created, this reality, some people will call it a board game, but it’s not a game what’s happening here. When this universe was created, not the Earth, this universe of which the Earth is a part of and which is therefore not the Original Earth, it is not the Original Earth. When it was established, all the possibilities became algorithmic that would come into being in a spontaneous or in a programmed way summoned by the one who thinks and the one who feels. When this was developed EVERYTHING in this universe that you could possibly imagine has been developed that could react in each nanosecond. As you sit here right now, in every nanosecond, there are billions of micro holograms, timelines, present, and there is one left and it links to next one and you move on to the next moment. We see this linearly, but it all goes through each other.

Every human being on this Earth, every avatar body – and some have a consciousness from another world and with some the consciousness has not entered that body because it has been deterred by certain groups who prefer it this way for reasons that we actually mentioned tonight. All possibilities are scripted, all possibilities are in this field and the part where we have arrived in the NOW is that the limitation has been placed on it by infiltration groups, that the limitation is being tightened even stronger. You see what is going on in the world, what is happening under the banners of all kinds of situations, the belt is being tightened even further. It is now time for that squeezed timeline, the possibilities that are there, for them to be opened. And it needs to be opened by the people who live in this world, who do not stand on the side-line, but actively work within themselves and actively work with each other in an authority organization where there is every room for you. Which is a docking point for all kinds of different civilizations from other realities to communicate with you and many others, directly. Because YOU are the frequency of your own ability to think and because YOU also have the abilities to say to them, “No, I don’t want the conversation”, (and) for opportunity of the cross-pollination of intelligence.

There’s a lot going on.

So the core, the divine flame, in summary is that you pay attention to what you really feel.

Don’t say “yes” when you feel “no”.

Don’t say “no” when you feel a “yes”, when you don’t know you say “I don’t know”.

That you don’t live in a form to please someone else or to be of service even when you don’t feel it yourself. It is much better to say to someone else: “I really want to help you, but I really don’t care about it, it’s not that I don’t care about you, but I have to say honestly, I need some rest and some space”. Then you are honest, then you put up the field. Everything is and of us and we supply the field. And the field that plays upon you and plays around you, that is a parasitic information field. That parasitic information field can only retreat if you speak the truth. The truth that YOU feel, not what someone else feels, but what you feel. The core, this exposing of what you feel very strongly about and feel good about, means a complete revision of your life. That doesn’t mean you have to throw away your whole life, but there are elements in your life that really need revision. And you can start investigating those elements, you can feel them and you can take steps in that direction. You have to get into your own center point.

In English we speak of: breaking “the O-code”. That is obedience, also “to obey”. Obeying programs within yourself. We are talking about experiencing, so the experience of the E-code, that is an emotion. That’s the ladder that we’re going to place here on Earth, so that we’re getting out of the obedience mode of the program that you’re running automatically, that you’re aware of and that it decides what it is going to be for you. But, what do I feel in me, what is my emotion, where do I feel involvement, what is the core for me, what do I feel good about, what makes my life meaningful and do I get out of bed with a good feeling? Then with groups of people all over the Earth who have the E-code, so that’s the keycode, the E-code is the emotional intelligence that those people together can communicate with each other within a very large platform, a very large platform. Because such a large professional platform is carried from out the heart, that the reactions we put out to it are answered immediately.

Welcome to this moment of Earth. You have been waited for for a long time! And you can wonder by whom, but there has been a lot of waiting, because it has taken so long. There has been too much suffering on this Earth. That sounds dramatic, but we can also let the words go. We have no guilt, we don’t have to do penance, we don’t have to forgive anyone, we just have to do it differently and that’s what we’re going to do now.


Het bieden van weerstand

De chaos van de huidige samenleving vraagt onherroepelijk om het vormen van een mening. Als je ergens voor of tegen bent dan bevindt zich een vorm van een weerstand in jou. Je neemt namelijk een positie in. Deze weerstand maakt een splitsing. En omdat de weerstand uit jou komt, vormt het ook een splitsing in jou.

Een oplossing om de chaos om ons heen is het creëren van eenheid. Het totale plaatje overzien en doorvoelen. Om het totale plaatje van de wereld om ons heen te zien in al zij diverse lagen, is haast een onmogelijke taak.

Het begint bij jezelf.

Duik diep in je gevoel en detecteer alle stroming en stuwing in jou. Als je het ergens niet mee eens bent dan neem je namelijk ook positie in jou, waardoor het niet meer kan stromen. De weerstand functioneert als een blokkade. Doorvoel de hele weerstand, zodat ook de weerstand weer kan ademen en doorstromen, ook al wil dat gevoel per se de weerstand zijn. Door het volledig doorvoelen, is de weerstand ook volledig aanwezig en kan je ervaren wat de weerstand werkelijk tegenhoudt. Hierdoor krijg je weer gevoel met het geheel. Door de eenheid in jezelf te ervaren, voel je ook meer eenheid buiten jezelf. Zo kan je de chaos buiten jezelf een plek geven en is het minder verwarrend. (joyfulhappening.com)

In English Be Aware of resistance in you

The chaos of community nowadays insists on inevitably forming of opinion. If you are “for” or “against” something, you get a kind of resistance in you. You are actually taking a position, a stance. And since this resi-stance emerges from within yourself, it causes a division IN you.

A solution to the chaos around us is creation of unity. To oversee and feel through the whole picture. And it is almost an impossible assignment to oversee the complete picture of the whole world in all its various facets. 

The start is in yourself.

Dive deep into your feeling and detect all currents and driving forces in you. If you disagree with something, you take a stance and it stops the flow. Resistance functions as a blockage. Feel through the entire resistance, so that resistance can breathe again and flow even if that feeling necessarily wants to be a resistance. Feeling through it, being aware of it, the resistance is fully present and you can experience what is it what really holds back through resistance. This way you can feel the whole again. By experiencing unity within yourself, you experience more unity outside yourself. This way you can give a place to the chaos outside yourself and it becomes less confusing.