Dragen gammaflitsen buitenaardse boodschappen met zich mee?

(English  02/15/2021 / By Virgilio Marin: https://ufos.news/2021-02-15-gamma-ray-light-proof-alien-ships.html#)

Onderzoekers van het College of Charleston in South Carolina en de Michigan Technological University observeerden een vreemd emissiepatroon in gammaflitsen. In een studie gepubliceerd in het Astrophysical Journal, zeiden onderzoekers dat gammaflitsen een reeks kleinere pieken in helderheid vertonen die optreden voor en na een grote piek. Als het patroon aan de hoofdpiek is “gebogen” en aan één kant langwerpig, combineren de voorste en achterste piek opmerkelijk goed.

De hoofdauteur van de studie, Jon Hakkila van de afdeling Natuurkunde en Astronomie aan het College of Charleston, meldde:

“Wat er ook gebeurde in het voorste gedeelte, het gebeurde in het achterste gedeelte.”

De wetenschap achter de unieke symmetrie van gammaflitsen

Gammaflitsen zijn heldere uitbarstingen van gammastraling afkomstig van verre sterrenstelsels die snelle jets van heet, geladen plasma door de ruimte sturen. Deze explosies zijn de sterkste en helderste in het universum, schijnen honderden keren helderder dan een typische supernova en ongeveer een miljoen biljoen keer helderder dan de zon.

Voor het eerst geïdentificeerd in het midden van de twintigste eeuw, blijven de explosies van deze stralen astronomen tot op de dag van vandaag intrigeren, omdat ze niet in helderheid toenemen en donkerder worden op een constante piek zoals verwacht. In plaats daarvan flitsen ze in een vreemd symmetrisch patroon en het is nog steeds onduidelijk waarom.

In een eerdere studie ontdekte co-auteur Robert Nemiroff van Michigan Tech dat wanneer een object van een verschuiving sneller dan licht naar langzamer dan licht gaat of vice versa, die overgang een optisch fenomeen kan veroorzaken dat lijkt op een gammaflits.

Nemiroff en Hakkila stellen dat alles wat de gammaflitsen veroorzaakt, sneller kan reizen dan het licht dat het uitzendt, wat resulteert in een vreemd emissiepatroon.

Hoewel de wetten van de fysica stellen dat niets eigenlijk sneller kan reizen dan licht, hebben de onderzoekers gemerkt dat wanneer licht door materie reist, zoals een interstellair gas of een soep van geladen deeltjes, het vertraagt en andere materie het kan bereiken.

Om de theorie nog verder te brengen, postuleerde het paar dat het materiaal dat verantwoordelijk is voor de gammaflitsen eerst langzamer kan reizen dan de lichtsnelheid voordat het versnelt of snel is begonnen voordat het vertraagt. In beide gevallen is het resulterende emissiepatroon vergelijkbaar met symmetrische pieken in gammaflitsen, aldus de onderzoekers.

Hoewel de oorsprong van de gammaflitsen nog steeds onduidelijk is, merkten Nemiroff en Hakkila op dat hun bevindingen op zijn minst een aanwijzing konden geven voor de uiteindelijke oorzaak van deze heldere explosies.

Zijn gammastralen een kanaal voor buitenaardse berichten?

Algemeen wordt aangenomen dat deze explosies worden geproduceerd door superzware sterren die in supernova’s veranderen, maar het feit dat deze verschijnselen zulke ordelijke patronen uitzenden, maakt ze zo mysterieus.

Een verklaring die over deze symmetrie spreekt, stelt dat deze explosies berichten kunnen zijn die door een geavanceerde exoot worden verzonden.

Wijlen astronoom John A. Ball, die lange tijd wetenschapper en professor was aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), zei dat gammaflitsen krachtig genoeg zijn om informatie te dragen. Volgens Ball zijn de stukjes informatie die een gammaflits van slechts twee milliseconden zou kunnen dragen bijvoorbeeld “vergelijkbaar met de geschatte totale informatie-inhoud van het biosysteem van de aarde”, inclusief collectieve genen van de wereldbevolking, memes, bibliotheken en computermedia.

Ball zei een paar jaar voor zijn dood:

“Voor zover we weten, bieden gammastralen de breedste praktische communicatiebandbreedte in het elektromagnetische spectrum.”

Deze explosies, voegde hij eraan toe, zijn de enige haalbare manier om grote hoeveelheden informatie over interstellaire afstanden te verzenden.

Bovendien stelt Ball dat gammastralen ook de zaden van het leven kunnen bevatten. Berichten in gammaflitsen kunnen volgens Ball sporen zijn die gedijen en zich verspreiden wanneer ze in een stimulerende omgeving terechtkomen.

Hij zei:

“Ze verspreiden een enorm aantal sporen en verwachten slechts een percentage van een minuut te overleven.”

(Bron in het Engels https://ufos.news/2021-02-15-gamma-ray-light-proof-alien-ships.html#)

Er zijn veel dingen die we nog moeten leren over het Universum. Misschien wel een aantal dingen die zo oneindig zijn als het universum zelf.

N3m3

Bron: https://www.ovnihoje.com/2021/02/25/as-explosoes-de-raios-gama-carregam-mensagens-alienigenas-consigo/


Erfenis van de vader

(door David Price)

– Geef me er nog een paar – zei ik – als je je daardoor beter voelt.

— Waag het niet zo tegen me te praten! – antwoorde hij.

Ik keek naar hem en zag vleesplooien onder zijn kin en rond zijn nek. Ik zag trieste rimpels en groeven. Zijn gezicht had de kleur roze van de bepaalde karnemelk tint.

Hij was gekleed in zijn ondergoed en zijn buik puilde uit waardoor er rimpels op zijn overhemd ontstonden. Zijn ogen waren niet langer fel, maar leken leeg en ontweken de mijne. Er was iets gebeurd. De badhanddoeken wisten het. Het douchegordijn wist het, de spiegel wist het, de badkuip en het toilet wisten het. Mijn vader draaide zich om en liep de deur uit. Hij wist het. Het was mijn laatste pak slaag…

– Charles Bukowski

*

Maar als ik met mijn klanten praat, met mensen, die, ze lijken me een soort levenswijsheid te hebben waar ze echt baat van hebben gehad, en ik heb zoiets van ‘waar komt dat vandaan, waar heb je dat vandaan?’, en weet je, ik zeg het je, het is altijd – en ik zal het woord ‘inwijding’ gebruiken, ook al heb ik het gevoel dat het op dit moment een soort van “glazen-pot -woord” is, maar ze hadden een soort inwijding, en de inwijding kan zijn door pijn, of trauma, of een soort veranderde bewustzijnsstaat of een ongelooflijke reeks synchroniciteiten.

—Adam Elenbaas

*

Ik had een erfenis van mijn vader,

Het was de maan en de zon.

En hoewel ik over de hele wereld zwerf,

Deze raakt nooit op.

– Ernest Hemingway

*

Je moet de waterweg volgen, de weg die altijd bergafwaarts gaat, als je de schat, de kostbare erfenis van de Vader, weer aan het licht wilt brengen.

— C.G.Jung

*

Mijn vader had een scherpe tong en hij zei vaak dingen waar hij later spijt van had. Hij deed mensen die dicht bij hem waren pijn met die zure tong, maar hij was ook beschermend voor zijn kinderen. Het was een gemengd beeld en ik heb veel sympathie voor hem nu ik niet ben opgegroeid. Hij stond onder grote druk van de gewone wreedheden van onze sociale realiteit, en omdat hij moed had, won hij de meeste van zijn gevechten – dat wil zeggen, met de wereld, maar niet met zichzelf.

Mannen in onze cultuur zijn ernstig gehandicapt door een afgeknotte opvatting van mannelijkheid en vinden het pijnlijk om herinnerd te worden aan hun eigen verlangen naar een zinvol leven. Ergens onderweg raakt hun gevoeligheid gekwetst door hard te moeten zijn. Ze worden gedwongen een identiteit te bedenken die hun behoefte aan verbondenheid uitsluit, en worden vervolgens verslagen door de culturele directief om zowel te conformeren als te winnen volgens de normen van de samenleving. Hun gevoel voor schoonheid verschrompelt en als ze eenmaal volwassen zijn, zijn ze niet meer in staat om de wortels te traceren van wat er ontbreekt, ze weten gewoon dat er iets is.

Franz Stuck

De permutaties van deze mentaliteit zijn oneindig, maar ze slagen er allemaal in om kinderen op ongeveer dezelfde manier te verwonden, door ze van zichzelf te isoleren. Een vader hebben die wordt gemarteld door gescheiden te zijn van zijn eigen diepten, is niet alleen een tragedie voor de vader, maar ook voor de kinderen. Wreedheid is in dat systeem ingebouwd en doorgegeven aan de volgende generatie, en de volgende. De effecten zijn niet beperkt tot de mensheid; de hele levende matrix lijdt ook. Elk levend wezen is betrokken bij zo’n enorme culturele golf die over de hele wereld raast.

We erven iets van onze vaders dat meestal een mix is van goed en slecht. Het kan naar die of de andere uiteinde van dat spectrum worden gewogen, maar het is zeldzaam te leren om onze eigen menselijke breedte en diepte als mannen te bevestigen. De vervolgeffecten daarvan zijn zichtbaar, maar we kunnen ze niet zien omdat we de stelling accepteren van wat mannen en vrouwen moeten zijn. Dat zal moeten veranderen.

De destructieve vader is een man die is er niet in geslaagd om zijn eigen menselijkheid te koesteren en zijn rol in het koesteren van de wereld. De reis naar dat pad is een proces van zelfherstel.

Andrea Kowch

Bron: https://medium.com/@davidprice-26453/inheritance-from-the-father-3227617dcbf1

cover artwork: Musawwir Doyle Wegner


Inheritance From The Father

(by David Price)

— Give me a couple more — I said — if that makes you feel better.

— Don’t you dare talk to me like that! — he replied.

I looked at him and saw folds of flesh under his chin and around his neck. I saw sad wrinkles and grooves. His face was the color of pink from the gifted buttermilk.

He was dressed in his underwear and his belly was bulging creating wrinkles on his shirt. His eyes no longer possessed fierceness, but seemed empty and avoided mine. Something had happened. The bath towels knew it. The shower curtain knew, the mirror knew, the bathtub and toilet knew. My dad turned and walked out the door. He knew it. It was my last beating…

— Charles Bukowski

*

But when I talk to my clients, and people who, they strike me as having some kind of life wisdom that’s really benefited them, and I’m like, ‘well where did that come from, where did you get that?’, and I’ll tell you, it’s always -and I’ll use the word ‘initiation’, even though I feel it’s sort of like a quarter jar word like, at this point, but they had an initiation of some kind, and the initiation could have been through pain, or trauma, or some kind of altered state of consciousness or an incredible series of synchronicities.

— Adam Elenbaas

*

I had an inheritance from my father,

It was the moon and the sun.

And though I roam all over the world,

The spending of it is never done.

― Ernest Hemingway

*

You have to follow the water way, the way that always goes downhill, if you want to bring back to light the treasure, the precious inheritance of the Father.

— C.G.Jung

*

My father had a sharp tongue and he often said things he regretted later. He hurt people close to him with that acid tongue, but he was also protective of his children. It was a mixed picture and I have a lot of sympathy for him now that I didn’t growing up. He was under a lot of pressure from the common cruelties of our social realities, and because he had courage he won most of his battles — with the world that is, but not with himself.

Men in our culture are severely handicapped by a truncated concept of masculinity, and they find it painful to be reminded of their own longing for a meaningful life. Somewhere along the way their sensitivity gets wounded by having to be tough. They are pushed to conceive an identity that excludes their need for connection, and then are defeated by the cultural injunction to both conform and win according to society’s standards. Their sense of beauty atrophies and once they reach maturity they’ve become unable to trace the roots of what’s missing, they just know something is.

Franz Stuck

The permutations of this mindset are infinite, but they all manage to injure children pretty much the same way, by isolating them from themselves. Having a father who is tortured by being severed from his own depths is a tragedy not just for the father but for the children as well. Cruelty is built into that system and passed on to the next generation, and the next. The effects are not confined to humanity; the whole living matrix suffers too. Every living being is implicated in such a massive cultural wave sweeping across the globe.

We inherit something from our fathers that is usually a mix of good and bad. It can be weighted toward either end of that spectrum, but it’s rare to learn to affirm our own human breadth and depth as males. The follow-on effects of that are there to see but we can’t see them because we accept the premise of what men and women must be. That will have to change.

The destructive father is a man who has failed to nurture his own humanity and his role in nurturing the world. The journey to that path is a process of self renovation.

Andrea Kowch

Source: https://medium.com/@davidprice-26453/inheritance-from-the-father-3227617dcbf1

cover artwork: Musawwir Doyle Wegner


What is and how does the matrix work part 2

Wat is de matrix en hoe werkt die? [deel 2]

Webcirkel

Twee jaar geleden is deel 1 opgenomen en nu deel twee.

Dat heeft ermee te maken dat ik inmiddels veel meer kan zien dan in die tijd.

Nu is er veel meer dat zich kan tonen en ook wat ik me kan herinneren, er zijn veel meer inzichten van hoe het werkt en ook in kwantum fysica.

En de kwantum fysica is wat wij volop gebruiken om het oorspronkelijke hologram hier weer tot leven te brengen, laten we het zo maar noemen.

Dus vandaar nu een deel twee.

De mensen die mij kennen weten dat ik niet vanuit mijn denken spreek maar dat ik mij vanuit de gevoelensvelden verbind met de oorspronkelijke velden dan wel de kwantum fysische velden, het is maar net hoe je het allemaal noemt, het voelt altijd als een energetische veld waar heel veel informatie in ligt opgeslagen.

Ik heb mijzelf daarvoor beschikbaar gemaakt toen ik het pad naar binnen nam en daardoor steeds meer ging voelen en steeds slechter werd in denken, laat ik het zo maar noemen.

Dar is waar k me mee verbind en dat is ook van waar uit ik vrij spreek en de informatie met jullie deel en ook waaruit ik het oorspronkelijke veld bekrachtig.

Het is ook het veld waar de buitenaardse familieleden contact mee maken, dat is het zelfde veld.

Althans de voelende rassen.

Want er zijn nogal at soorten uit alle zonnestelsels en sterrenstelsels en planeten……

https://www.youtube.com/watch?v=4njkMSdtsKI


What is the Matrix and how does it work? Part 1 

Hoe werkt en wat is de M.A.T.R.I.X.?

Webcirkel.

We gaan hierin een reis maken.

Dat is waar de afgelopen maanden mijn aandacht naar toe is gegaan in deze absurde tijd.

We hebben daardoor wel tijd gekregen om naar binnen te keren en veel mensen hebben dit ook gedaan.

We gaan een reis maken met zijn allen in deze webcirkel.

Voor mij is het waar dat wij wezens zijn die op dit moment op de aarde verkeren in een lichaam wat we eigenlijk te leen hebben.

We hebben hierin onze eigen uitdagingen te lopen.

Het wezen wordt ook wel ziel genoemd maar ik praat liever over wezen, omdat er zoveel energie en historie kleeft aan het woord ziel.

Mijn wezen en wat mij betreft en ook jou wezen is miljoenen jaren oud en bevat ook heel veel informatie vanuit andere momenten dat het wezen het leven ervoer of inplugde in de kwantumfysica waar alle wijsheid ligt opgeslagen.

Nu ben ik hier, net als jij, hier op aarde……

https://www.youtube.com/watch?v=DJ1EG6W8Jsc


Remote Viewing: informatie niet-lokaal waarnemen

(bron: Merlian News, English original below) Remote viewing (RV) is de praktijk van het zoeken naar indrukken over een ver of ongezien doel met behulp van subjectieve middelen, in het bijzonder buitenzintuiglijke waarneming (ESP – extra-sensory perception) of “voelen met de mind”.

Hoewel oude teksten en sjamanistische tradities dit vermogen al duizenden jaren benadrukken, is het pas in de vorige eeuw dat de moderne wetenschap het serieus begon te nemen. Sinds de jaren zeventig hebben onderzoekers zoals Russell Targ (video, 9:47 ) gegevens gepubliceerd die bevestigen dat informatie op niet-lokale manieren wordt waargenomen. In de jaren negentig werd het gepopulariseerd met boeken over Amerikaanse militaire experimenten genaamd “The Stargate Project”. (https://www.amazon.com/Project-Stargate-Remote-Viewing-Technology/dp/1939149983/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1533048161&sr=8-1&keywords=The+stargate+Project)

SuperConsciousness Magazine schreef: “Het is met succes gebruikt door het Amerikaanse leger en andere inlichtingendiensten van verschillende regeringen. Verschillende groepen mensen hebben aanzienlijke bedragen verdiend door deze vaardigheid toe te passen bij het voorspellen van marktfluctuaties, enzovoort. Training op afstand bekijken is zelfs een groeiende industrie geworden. Naast boeken, dvd’s, seminars en retraitefaciliteiten zijn er tientallen opleidingen die remote viewing in hun curriculum promoten en/of opnemen.”

 Een van de beste websites voor informatie en voor het oefenen van uw eigen vaardigheden op het gebied van kijken op afstand, is The International Remote Viewing Association. IRVA is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van verantwoord gebruik en ontwikkeling van kijken op afstand. IRVA is een onafhankelijk gevormde ledenorganisatie van wetenschappers, professionals op het gebied van RV, studenten en andere geïnteresseerden. Hun emeritus president is Russell Targ.

Op hun website lezen we: “Kijken op afstand heeft nu een grote stap gezet in het publieke domein met de oprichting van een beroepsvereniging om onderwijs te geven, onderzoek te doen, normen voor te stellen, prestaties te testen en het publieke bewustzijn van dit unieke menselijke mentale vermogen te bevorderen.”

Bron: https://www.merliannews.com/remote_viewing_perceiving_information_non-locally/


Remote Viewing: Perceiving Information Non-Locally

Remote viewing (RV) is the practice of seeking impressions about a distant or unseen target using subjective means, in particular, extra-sensory perception (ESP) or “sensing with mind”.

While ancient texts and shamanic traditions have emphasized this ability for thousands of years, it is only in the last century that modern science began to take it seriously. Since the 1970’s researchers such as Russell Targ (video 9:47 )

have published data that corroborates perceiving information in non-local ways. In the 1990’s it was popularized with books about US military experiments called “The Stargate Project. (https://www.amazon.com/Project-Stargate-Remote-Viewing-Technology/dp/1939149983/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1533048161&sr=8-1&keywords=The+stargate+Project)

SuperConsciousness Magazine wrote: “It has been successfully used by the US military and other intelligence agencies of various governments. Several groups of people have made significant amounts of money by applying this skill in the prediction of market fluctuations and so on. Remote-viewing training has even become a growing industry. There are dozens of training organizations in addition to books, DVDs, seminars, and retreat facilities that feature and/or include remote-viewing in their curriculum.”

One of the best websites for information, and for practicing your own skills at remote viewing, is The International Remote Viewing Association. A non-profit organization dedicated to promoting the responsible use and development of remote viewing, IRVA is an independently formed member organization of scientists, remote viewing professionals, students, and other interested persons. Their President Emeritus is Russell Targ.

From their website we read: “Remote viewing has now taken a long step into the public domain with the formation of a professional association to educate, research, propose standards, test performance, and promote public awareness of this unique human mental capacity.”

Source: Merlian News https://www.merliannews.com/remote_viewing_perceiving_information_non-locally/


Telosianen

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso)

Universele Oorsprong: Telos is een oude Lemurische kolonie die zich anderhalve kilometer onder Mount Shasta in Noord-Californië verplaatste voordat het werd vernietigd. De stad Telos is de hoofdstad van het Agarthaanse netwerk en de thuisbasis van 1,5 miljoen mensen. De zusterstad, Catharia, ligt onder de Egeïsche Zee. Telos wordt bestuurd door een Ascended Master Council van twaalf: zes mannen en zes vrouwen. Adama houdt toezicht op Telos als hogepriester van Melchizedek. Hij is een geascendeerde meester en heeft volledige kennis en inzicht in de realiteit en waarheid van het universum, zoals alle geascendeerde meesters. Hij is een wandelende encyclopedie over alle onderwerpen, zoals alle geascendeerde meesters, en hij is een spirituele meesteradviseur voor de mensen die in Telos wonen.

Fysieke eigenschappen: Telosianen zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve dat ze groter en breder zijn.

Geloofssysteem: Telosianen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze werken rechtstreeks samen met de Melchizedekse priesterschap: meesterleraren, universele geleerden die thuis zijn in alle onderwerpen. Telosianen zien God als de bron van de hele schepping. Deze goddelijke bron individualiseerde zichzelf in componenten van zichzelf en stuurde ze de schepping in om liefde in alle verschillende vormen te ervaren. Ze zeggen dat de bewoners van het aardoppervlak ziekte en pijn ervaren vanwege onze scheiding (dualistische aard) van God.

Kosmische Agenda: Als leden van de Galacterian Alignment willen Telosianen informatie delen over het bereiken van een geavanceerd bewustzijn, en middelen toewijzen om ons mentaal, emotioneel en spiritueel voor te bereiden. Wanneer ons bewustzijn op het aardoppervlak verschuift, zal hun beschaving opkomen en dienen als gidsen naar het nieuwe tijdperk van bewustzijn. Er zal dan een soort burgeruitwisseling plaatsvinden, waarbij een deel van hun beschaving aan de oppervlakte zal komen wonen, terwijl sommige oppervlaktebewoners zullen worden uitgenodigd om in Telos of een ander deel van Agartha te gaan wonen.

Telosianen bevestigen dat er duistere beschavingen zijn die ook onder de grond gedijen, zoals Greys en Reptilianen. Ze werken aan de bestrijding van deze groepen ten voordele van heel Agartha, maar ook ten voordele van ons. Tot nu toe lijken ze te winnen.

Technologie: op amino gebaseerde computersystemen in Telos zijn organische entiteiten op het avatar- of volledig bewustzijns-niveau en kunnen daarom niet worden gecorrumpeerd. De computers zijn in staat om iemands vorige levensrecords, of verslag, te lezen, en geleerde lessen eruit te halen, lessen in vooruitgang te identificeren en te bepalen wat voor werk iemand nodig heeft voor persoonlijke groei.

Hun zilveren vloten zijn discusvormige vaartuigen die zich wagen in de atmosfeer van de Aarde om de wereld te onderzoeken met behulp van op amino gebaseerde organische computers die zijn verbonden door de zonnestelsels in onze Melkweg en het Agarthan-netwerk. De uitgeleze data wordt doorgegeven aan hun hele vloot, degenen die het bevel voeren over de operaties op Aarde, evenals aan de Galacterian Alignment voor verwerking en raadpleging.

Elektromagnetische voertuigen worden gebruikt voor reizen binnen steden, en elektromagnetische bullet-treinen voor reizen naar andere ondergrondse steden. Alle voertuigen zweven een paar centimeter boven de grond. De zon in Telos is een kristal uit een andere wereld dat een miljoen jaar zal branden. Het regelt een perfecte dagelijkse temperatuur van 70 tot 75 graden (21-24 graden Celsius).

De poolopeningen op de noord- en zuidpool worden door een magnetisch krachtveld beschermd tegen aardse en buitenaardse ongewenste bezoekers en gecamoufleerd met bewolking.

Telosiaanse huizen zijn rond en gemaakt van een kristalsteen die licht uitstraalt. Het is als een eenrichtingsspiegel; je kunt naar buiten kijken, maar niet naar binnen. Ze gebruiken kristallichttechnologie om tunnels en spelonken te verlichten.

Ze kunnen elke ziekte genezen en ledematen of organen vervangen door de etherische blauwdruk van het lichaam te gebruiken.

Bewustzijnsvermogens: Telosianen zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Naast verbale spraak spreken ze de taal van het licht.

Dimensionale Capaciteit: De Agartha Netwerk Raden zeggen dat de Aarde direct naar de vijfde dimensie zal gaan omdat de vierde niet langer zal bestaan, aangezien deze wordt verwijderd door de Universele Spirituele Hiërarchie, als onderdeel van ons versnelde ascentieplan.

Saint Germaine en de I AM – IK BEN leringen
In 1930 ontmoette Guy W. Ballard tijdens het wandelen op Mount Shasta in Noord-Californië de geascendeerde meester Saint Germaine. Met de hulp van Saint Germaine creëerde Ballard een serie boeken over de Machtige IK BEN Aanwezigheid (de God in jou), een manier om contact te maken met de Krachten van Licht.


Telosians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Telos is an ancient Lemurian colony that relocated one mile beneath Mount Shasta in Northern California before its destruction. The city of Telos is the capital of the Agarthan Network and home to 1.5 million people. Its sister city, Catharia, is beneath the Aegean Sea. Telos is governed by an Ascended Master Council of twelve: six males and six females. Adama oversees Telos as high priest of Melchizedek. He is an Ascended Master, and has full knowledge and cognition of the reality and truth of the Universe as all Ascended Masters do. He is a walking encyclopedia on all subjects, as all Ascended Masters are, and he is a master spiritual advisor to the people living in Telos.

Physical Characteristics: Telosians are indistinguishable from Earth humans, except they are taller and broader.

Belief System: Telosians believe in the Cosmic Law of One. They work directly with the Melchizedek Priesthood—master teachers, universal scholars versed on all subjects. Telosians see God as the Source of all Creation. This divine source individualized itself into components of itself, and sent them out into the Creation to experience love in all diversified forms. They say Earth’s surface dwellers experience sickness and pain because of our separation (dualistic nature) from God.

Cosmic Agenda: As members of the Galacterian Alignment, Telosians wish to share information on attaining advanced consciousness, allocating tools to prepare us mentally, emotionally, and spiritually. When our consciousness shifts on Earth’s surface, their civilization will come up and serve as guides into the new age of awareness. There will then be a sort of citizen exchange, where some of their civilization will come live on the surface, while some surface dwellers will be invited to live in Telos or another part of Agartha.

Telosians confirm there are dark civilizations that thrive under[1]ground as well, such as Greys and Reptilians. They are working to combat these groups for the benefit of all of Agartha, as well as for our benefit. So far, they seem to be winning.

Technology: Telos amino-based computer systems are organic entities at the avatar or fully conscious level and therefore cannot be corrupted. The computers are able to read one’s past life records, and single out lessons learned, identify lessons in progress, and determine what needs work for personal growth. Their silver fleets are discus-shaped craft that venture out into Earth’s atmosphere to survey the world using amino-based organic computers that are linked throughout the solar systems in our galaxy and the Agarthan Network. The readouts are fed to their entire fleet, those in command of Earth operations, as well as the Galacterian Alignment for processing and consultation. Electromagnetic vehicles are used for travel within cities, and electromagnetic bullet-trains when traveling to other underground cities. All vehicles levitate a few inches off the ground. The sun in Telos is a crystal brought from another world that will burn for one million years. It regulates a perfect daily temperature of 70 to 75 degrees (21-24 degrees Celsius). The polar openings at the north and south poles are protected from this-and-otherworldly unwanted visitors by a magnetic force field and camouflaged with cloud covering. Telosian homes are round and made from a crystal stone that emits light. It’s like a one-way mirror; you can see out, but not in. They use crystal light technology to illuminate tunnels and caverns. They can cure any illness and replace limbs or organs by using the body’s etheric blueprint.

Consciousness Abilities: Telosians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. Besides verbal speech, they speak the language of light.

Dimensional Capacity: The Agartha Network Councils say Earth will move directly into the fifth dimension because the fourth will no longer exist, as it is being removed by the Universal Spiritual Hierarchy, as a part of our accelerated ascension plan.

Saint Germaine and the I AM Teachings
In 1930, while hiking Mount Shasta in Northern California, Guy W. Ballard met Ascended Master Saint Germaine. It was through Saint Germaine’s assistance that Ballard created a series of books on the Mighty I AM Presence (the God in you), a way to make contact with the Forces of Light.


Soms is het Lied … Zichtbaar als Licht

And Sometimes the Song

Is visible as light

Live like the star filled sky
breathes through your heart
and brings its silence
to your every moment,
as though all experience
inside every leaf
and every blade of grass
is in your bones
and in your dreams,
as though consciousness
throughout the universe
knows every human life within itself
like waves appearing
in an endless ocean.

And for all the times
we might have been
maybe kinder in this world,
or brought more joy
to those we loved
in all the fleeting moments
of our human life,
we might hope
the silent song of life itself
dissolves all separation
in our heart
and brings us to the silence
of the starlight
and the beauty
of the here and now.

We’re the inexpressible
looking at the world
and seeing itself
become life
and moments of experience,
and its silent song of love
is sometimes visible
as conscious light
that fills our heart
and joins us to the stars.

Paul Mulliner 2023

Photo by Becca Tapert on Unsplash


En Soms is het Lied … Zichtbaar als Licht

(door Paul Mulliner)

Leef als de sterbeschilderde hemel
ademt door je hart
en brengt zijn stilte
in elk moment van je,
alsof al de ervaring
die binnen elk blaadje is,
en elke grasspriet ook
te vinden is in al je botten
en in jouw dromen,
alsof bewustzijn
van het hele universum
in zich het leven kent van elk mens
als golven die verschijnen
in een oceaan die geen einde kent.

En voor al de keren
die wellicht wij waren
iets aardiger in deze wereld
of brachten iets meer vreugde
aan die van wie we hielden
in alle vluchtige momenten
van ons mensenleven,
wij zouden kunnen hopen
dat stille lied van het leven zelf
lost op elke scheiding in ons hart
en brengt ons naar de stilte
van het sterlicht
en de schoonheid
van het hier en nu.

Wij zijn onnoemelijk iets
dat in de wereld kijkt
en zichzelf ziet
die leven wordt en ook
momenten van ervaring,
en zijn stille liefdeslied
kun je soms zien
als licht dat bewust is
dat ons hart vult
en brengt ons samen met de sterren.

Paul Mulliner 2023Dolphins and Whales | Free Documentary

Ocean Stories 3 – Dolphins and Whales | Free Documentary (48:30)

Ute Margreff woont aan de Atlantische kust van Ierland, Florian Graner in de Puget Sound in het noordwesten van de VS. Beide Duitsers delen een diepe passie voor de zee en haar wezens. Ongeveer 10 jaar geleden leerde Ute Margreff de vrouwelijke solitaire dolfijn Mara kennen – het was het begin van een ongewone vriendschap. Florian Graner vond zijn privéparadijs dicht bij Seattle. Vlak voor zijn deur duikt hij in een wereld die wordt bewoond door zeeleeuwen, reuzeninktvissen en orka’s. Zowel Ute als Florian vechten voor de bescherming van mariene habitats, elk op een andere en zeer unieke manier.


Ute Margreff lives on Ireland’s Atlantic coast, Florian Graner in the Puget Sound in the Northwest of the USA. Both Germans share a deep passion for the sea and its creatures. About 10 years ago Ute Margreff got to know the female solitary dolphin Mara – it was the start of an unusual friendship. Florian Graner found its private paradise close to Seattle. Right in front of his doorstep he dives into a world inhabited by sea lions, giant octopus and orca whales. Both Ute and Florian fight for the protection of marine habitats, each one in a different and very unique way.

https://www.youtube.com/watch?v=jM6WTXSmG78

Image: pagie Page on Unsplash


Sirianen van Titan

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Sirianen van Titan komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major. Dit Siriaanse ras heeft geen naam en veel namen, simpelweg omdat ze nu bestaan voorbij identiteit in vorm of plaats. Hun beeld werd onthuld voor onze nieuwsgierigheid, een energetische blauwdruk van hun multidimensionale bewustzijn.

Fysieke eigenschappen: Siriaanse mannen en vrouwen van Titan zijn 2,5 tot 3,5 meter lang. Hun langwerpige hoofden lopen taps toe naar een verlengde dunne kin. Ze hebben prachtige grote amandelvormige ogen die eruitzien als glinsterende aquablauwe waterjuwelen. Als je in hen kijkt is het alsof je in de warmte van de Bron wordt getrokken, in de schoot van de Schepping, in de liefde die alles heeft geschapen. Ze hebben lange, dunne aanhangsels met benige gewrichten en ze bewegen melodisch, zacht en elegant.

Geloofssysteem: Sirianen van Titan zijn van het Bewustzijn van Eén en de universele gemeenschap, die de eenheid van alle soorten en al het leven vertegenwoordigt, en waar polariteiten uiteindelijk en onherroepelijk samenkomen binnen een enkele cirkel van Bron.

Kosmische Agenda: Sirianen van Titan zijn mentoren uit het hogere rijk voor de Galacterian Alignment en deelnemers aan het Star Seed-programma van Melchizedek, waar ze meesterleraren zijn voor werelden zoals de Aarde.

Technologie: de vaartuigen en computers van Sirianen van Titan zijn niet fysiek gebouwd; ze integreren hun geest mentaal in het kwantumveld voor reizen en informatie.

Bewustzijnsvermogens: Sirianen van Titan zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze spreken de taal van de licht-essentie. Ze staan ​​dichter bij licht-vormen en kunnen hun uiterlijk met een gedachte veranderen. Sirianen van Titan zijn niet gehecht aan hun identiteit zoals mensen dat zijn. Hun mind straalt pure liefde uit.

Dimensionale capaciteit: Sirianen van Titan zijn multidimensionale wezens. Ze interageren tussen de sluiers, planten sterren van bewustzijn, concepten van kosmische wijsheid en kennis in de tuinen va de Geest van evoluerende rassen. Ze verzorgen ze als hun eigen kinderen, voeden ze op tot volwassenheid en tot hun rechtmatige plaats als soevereine wezens.

Was Farao Achnaton Siriaans?

Theoretici van buitenaardse theorieën suggereren dat farao Achnaton van de achttiende dynastie een hybride is met Sirius B-DNA. Siriaanse genetica had in zijn embryo kunnen worden geïnjecteerd voor een upgrade van het bewustzijn. Dat zou kunnen verklaren waarom Achnaton eruitzag als een buitenaards wezen. Hij schudde het fundament van de Egyptische religie door elimineren van de aanbidding van alle traditionele goden, en door hun denken aan te wenden tot één god.

.

Zie Achnaton  https://nl.wikipedia.org/wiki/Achnaton


Titan Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Titan Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation. This Sirian race has no name and many names, simply because they now exist beyond identity in form or place. Their image was revealed for our curiosity, an energetic blueprint of their multidimensional consciousness.

Physical Characteristics: Titan Sirian men and women are eight to twelve feet tall. Their elongated heads taper down to an extended thin chin. They have exquisite large almond-shaped eyes that look like glistening aqua blue water jewels. Gazing into them is like being pulled into the warmth of Source, into the womb of Creation, into the love that created all that is. They have long, thin appendages with boney joints, and they move melodically, gently, and elegantly.

Belief System: Titan Sirians are of the One Consciousness, of the universal community, representing the unity of all species and all life, and where polarities finally and ultimately meet within a single circle of Source.

Cosmic Agenda: Titan Sirians are higher realm mentors to the Galacterian Alignment and participants in Melchizedek’s Star Seed Program, where they are master teachers to worlds such as Earth.

Technology: Titan Sirians’ craft and computers are not physically built; they mentally integrate their minds into the quantum field for travel and information.

Consciousness Abilities: Titan Sirians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. They speak the light essence language. They are closer to light forms and can shift their appearance with a thought. Titan Sirians are not attached to their identities the way humans are. Their minds radiate pure love.

Dimensional Capacity: Titan Sirians are multidimensional beings. They interact between the veils, planting stars of consciousness, concepts of cosmic wisdom and knowledge into the mind gardens of evolving races. They tend to them like their own children, raising them into adulthood, and into their rightful place as sovereign beings.

Was Pharaoh Akhenaten Sirian?

Extraterrestrial theorists suggest that Pharaoh Akhenaten of the eighteenth dynasty is a hybrid with Sirius B DNA. Sirian genetics could have been injected into his embryo for an upgrade in consciousness. That might explain why Akhenaten looked like an extraterrestrial. He shook the foundation of Egyptian religion by erasing all the gods of worship, and turned their thinking to a singular god.


De Stilte Horen … van het Universum

(door Paul Mulliner)

“Betekenis komt wanneer mensen het gevoel hebben dat ze acteurs zijn in het goddelijke drama. Dat geeft de enige betekenis aan het menselijk leven” – Carl Jung

“Breng mijn geest terug naar het gevoel,

diep in mijn ziel,

Ik wil me zo dicht bij de Ene voelen”

– Van “Hymns to the Silence” – Van Morrison

. . .

De wereld om ons heen is niet echt vast en materieel zoals het lijkt.

Natuurkundigen hebben niets gevonden dat overeenkomt met onze zintuiglijke ervaring van materiële substantie.

In plaats daarvan hebben ze atomen en moleculen gevonden die zijn gevormd uit dicht geweven kosmische energie in verschillende patronen en trillingsfrequenties. 

Kosmische energie zo dicht geweven dat het zichtbaar en voelbaar wordt voor zintuigen van ons menselijk lichaam.

Kosmische energie zo dicht geweven dat het vast lijkt.

. . .

Een kosmische intelligentie in ons allemaal en overal in het Universum wordt voortdurend elektronen, bloemen, bomen en mensen.

. . .

Ons menselijk lichaam, die zo “vast en materieel” lijkt te zijn is een voortbewegend stroom van quarks en elektronen, die als een trilling voortkomen uit een veld van kosmische intelligentie en energie.

Kosmische intelligentie/ bewustzijn genereert onze menselijke vorm en ervaart het mensenleven.

Het verandert de onuitputtelijke energie van het Universum in een vloeiende stroom-verschijning (flow-emergence) van clusters van resonantietrillingen, georkestreerde jazz-achtige vibratie van quarks, elektronen en biochemie dat zichtbaar is als onze eigen hand.

. . .

En in plaats van te proberen dit universele bewustzijn als een concept te begrijpen met onze gedachten, zouden we kunnen overwegen om het intuïtief te leren kennen.

Door onze aandacht naar binnen te richten.

Onze intuïtieve verbinding met deze kosmische bron helpt ons om ondergedompeld te worden in zijn niet-lokale intelligentie en te beseffen dat het altijd in ons zit.

Altijd beschikbaar om ons te helpen, altijd ons herenigend met het evoluerende bewuste Universum en met elkaar.

. . .

We kunnen ons afstemmen op deze kosmische intelligentie door er in ons aandacht erop te richten.

We kunnen onze aandacht naar binnen richten en de stilte van universeel bewustzijn vinden.

Bewustzijn onveranderd door gedachten, als een oceaan onaangetast door wind.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de intuïtieve leiding, de energie en het enthousiasme vinden om positieve verandering in de wereld te brengen.

We kunnen afstemmen op, beseffen en kennen de universele intelligentie die al het leven genereert en afstemt op het continu bestaan.

Transformerend kosmische energie in biljoenen nauwkeurig georkestreerde chemische reacties door ons menselijk lichaam.

Zodat wij het leven kunnen ervaren.

Zodat bewustzijn door het hele Universum heen ons menselijk leven kan ervaren in zichzelf.

En weten de ervaring van leven in alle levende wezens overal.

. . .

Als we aandacht besteden aan de bewuste stilte van de kosmische intelligentie in ons, ons daarop afstemmen, ons ermee verbinden, krijgen we beter toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie.

Toegang tot een nuttige en pragmatische intelligentie die altijd in ons aanwezig is, zelfs in de moeilijke tijden van ons leven, een bron van begeleiding en optimisme.

. . .

We zijn geweven in een eenheids-veld van bewustzijn, bewuste universum dat kent ons allemaal in zichzelf.

We hebben allemaal een innerlijke, bewuste diepte zonder bodem, een dieper deel van onszelf dat het universele raakt.

Deze diepte komt voor ons naar boven in momenten van alleen-zijn, momenten waarop we onze aandacht dieper in onze innerlijke kern laten zakken dan gewoonlijk.

Momenten waarop we ons realiseren dat we allemaal verweven zijn met iets veel groters dan ons dagelijks leven laat zien.

. . .

De bijna onbeschrijfbare kosmische intelligentie in ons allemaal maakt geen geluid, maar is wel te horen met ons innerlijke oor, het oor van onze intuïtie.

Als we opletten, horen we de stille stem van universeel bewustzijn in ons.

We horen de bewuste stilte van het Universum.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


Hearing the Silence

Of the universe

(by Paul Mulliner)

“Meaning comes when people feel that they are actors in the divine drama. That gives the only meaning to human life” — Carl Jung

“Get my spirit back to the feeling,
deep in my soul,
I want to feel so close to the One”
— 
From “Hymns to the Silence” — Van Morrison

. . .

The world around us isn’t actually solid and material as it seems to be.

Physicists haven’t found anything corresponding to our sensory experience of material substance.

Instead they’ve found atoms and molecules formed of densely woven cosmic energy in various patterns and frequencies of vibration.

Cosmic energy so densely woven it’s visible and touchable to our human body senses.

Cosmic energy so densely woven it appears to be solid.

. . .

A cosmic intelligence inside all of us and everywhere throughout the universe is continuously becoming electrons, flowers, trees and human beings.

. . .

Our apparently solid and material human body is a streaming flow of quarks and electrons being vibrationally spun out of a field of cosmic intelligence and energy.

Cosmic intelligence/consciousness is generating our human form and experiencing human life. It’s transforming the unlimited energy of the Universe into a streaming flow-emergence of clusters of resonance vibrations, the orchestrated vibratory jazz of quarks, electrons and biochemistry that’s visible as our own hand.

. . .

And rather than trying to understand this universal consciousness conceptually with our thoughts, we might consider trying to intuitively know it.

By inwardly focusing our attention.

Our intuitive connection into this cosmic source helps us be immersed in its nonlocal intelligence and realize it’s always inside us.

Always available to help us, always joining us into the evolving conscious Universe and each other.

. . .

We can tune in to this cosmic intelligence by paying attention to it inside us.

We can inwardly focus our attention and find the silence of universal consciousness. Consciousness unaltered by thought, like an ocean untouched by wind.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

Inwardly focusing our attention helps us find the intuitive guidance, the energy, and enthusiasm to bring positive change into the world.

We can tune into, realize and know the universal consciousness that’s generating and fine-tuning all life into continued existence.

Transforming cosmic energy into trillions of precisely orchestrated chemical reactions throughout our human body every moment.

So we can experience life.

So consciousness throughout the universe can experience our human life within itself. And know the experience of life within all living beings everywhere

. . .

And if we pay attention to the conscious silence of the cosmic intelligence inside us, tune in to it, connect into it, we have better access to intuitive insight and inspiration.

Access to a useful and pragmatic intelligence that’s always there inside us, even in the tough times of our life, a source of guidance and optimism.

. . .

We’re woven into a single field of consciousness, a conscious universe that’s aware of all of us within itself.

We have an inner conscious depth without limit that touches into universal consciousness.

This depth emerges for us in moments of solitude, moments when we allow our attention to go deeper into our inner core than we usually do.

Moments when we realize we’re all woven into something much larger than our everyday life reveals.

. . .

The almost inexpressible cosmic intelligence in all of us makes no sound, but it can be heard with our inner ear, the ear of our intuition.

When we pay attention, we hear the silent voice of universal consciousness inside us.

We hear the conscious silence of the universe.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Source: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019