De Stilte Horen … van het Universum

(door Paul Mulliner)

“Betekenis komt wanneer mensen het gevoel hebben dat ze acteurs zijn in het goddelijke drama. Dat geeft de enige betekenis aan het menselijk leven” – Carl Jung

“Breng mijn geest terug naar het gevoel,

diep in mijn ziel,

Ik wil me zo dicht bij de Ene voelen”

– Van “Hymns to the Silence” – Van Morrison

. . .

De wereld om ons heen is niet echt vast en materieel zoals het lijkt.

Natuurkundigen hebben niets gevonden dat overeenkomt met onze zintuiglijke ervaring van materiële substantie.

In plaats daarvan hebben ze atomen en moleculen gevonden die zijn gevormd uit dicht geweven kosmische energie in verschillende patronen en trillingsfrequenties.

  . . .

Kosmische energie zo dicht geweven dat het vast lijkt

. . .

Een kosmische intelligentie in ons allemaal en overal in het Universum wordt voortdurend elektronen, bloemen, bomen en mensen.

Moment na moment verandert het de structuur van zichzelf in al het leven en alle levenservaringen.

. . .

Het is een universeel bewustzijn en we vinden het in ons door onze aandacht innerlijk af te stemmen en te focussen.

. . .

We kunnen onze aandacht naar binnen richten en een universeel bewustzijn vinden dat onveranderd is door gedachten, zoals een oceaan onberoerd door wind

. . .

Het transformeert kosmische energie in de biochemie van levende wezens in en door het hele Universum.

Het is de continu voortbrengende bron van al het leven.

. . .

En elk moment van onze levenservaring is een ervaring die dit universele bewustzijn in en door ons allemaal heeft.

. . .

Het helpt ons om onszelf te zien en te kennen als de uitdrukking van deze intelligentie door het hele Universum.

Nuttig voor ons om inzicht en inspiratie te vinden door af te stemmen op een universele intelligentie die ons helpt beschermen en versterken in de moeilijke tijden van vandaag.

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de intuïtieve leiding, de energie en het enthousiasme vinden om positieve verandering in de wereld te brengen

. . .

We kunnen afstemmen op, beseffen en kennen de universele intelligentie die al het leven genereert en afstemt op het continu bestaan.

Het bewust transformeren van kosmische energie in een dicht geweven zichtbare, tastbare vorm, waardoor onze hele driedimensionale wereld voortdurend in real time om ons heen verschijnt.

Genererend op elk moment biljoenen nauwkeurig georkestreerde chemische reacties door ons menselijk lichaam.

Zodat we het leven kunnen ervaren.

. . .

Al deze buitengewone activiteit is georganiseerd, gearrangeerd en gechoreografeerd, het hangt allemaal samen, alles is intelligent verweven met al het andere, het is allemaal coherent, samenhangend.

De voortreffelijke choreografie die wordt getoond door biljoenen verweven processen die plaatsvinden in levende wezens, onthult het bestaan van een coherente ruimtelijke intelligentie door het hele Universum.

. . .

En het lijkt erop dat kosmische intelligentie meer van zichzelf naar levende wezens brengt dan naar inerte materie.

Het uitzet de precieze en coherente orkestratie van de interacties van eiwitten van levende cellen, waardoor grote aantallen reacties die door enzymen gekatalyseerd zijn gelijktijdig op precies het juiste moment plaatsvinden.

Er is een intelligente dynamische samenhang zichtbaar in de biochemie van levende cellen die essentieel is voor het leven en die we niet zien in de kristallijne innerlijke structuur van een baksteen of steen.

Kosmische intelligentie brengt zijn fundamentele eigenschap, bewuste alertheid of bewustzijn, in levende wezens.

En binnen in ons allemaal, vaak genegeerd, is de bewuste stilte van dit universele bewustzijn.

. . .

Als we aandacht besteden aan de bewuste stilte van de kosmische intelligentie in ons, ons daarop afstemmen, ons ermee verbinden, krijgen we beter toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie.

Toegang tot een nuttige en pragmatische intelligentie die altijd in ons aanwezig is, zelfs in de moeilijke tijden van ons leven, een bron van begeleiding en optimisme.

. . .

Universeel bewustzijn reageert op onze gerichte aandacht door afgestemd te worden op een hoge frequentie, waardoor er meer toegang tot zichzelf ontstaat

. . .

Net als licht, bestaat bewustzijn als een spectrum van frequenties, van laag naar hoog.

Maar bewustzijn verschilt van licht omdat we ermee kunnen interacteren met onze gerichte aandacht, en onze interactie ermee verandert de frequentie en intensiteit ervan.

En naarmate de frequentie en intensiteit van het bewustzijn in ons verandert, verandert ook onze bewuste gewaarzijn.

. . .

Zoals licht door een lens wordt gefocust op een klein helder puntje, zo wordt bewustzijn gefocust op een klein innerlijk punt van hoge intensiteit en hoge frequentie door onze naar binnen gerichte aandacht.

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, stemt het universele bewustzijn in ons af op een hoogfrequente coherentie

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, stemt het universele bewustzijn af op een hoogfrequente resonantietrilling

. . .

Dit is natuurlijk een vorm van meditatie.

Hoogfrequent bewustzijn wordt tot stand gebracht door onze naar binnen gerichte aandacht.

. . .

Hoogfrequent bewustzijn is wat je ervaart op de momenten dat je plotseling intuïtief lijkt te weten dat onder onze schijnbare scheiding van elkaar, we allemaal één zijn.

We zijn allemaal verweven in een universeel bewustzijnsveld, een bewust Universum dat beseft ons allemaal in zichzelf.

. . .

We hebben allemaal een innerlijke, bewuste onbeperkte diepte, een dieper deel van onszelf dat het universele raakt.

Misschien komt deze diepte voor ons naar boven op momenten van alleen-zijn, momenten waarop we onze aandacht dieper in onze innerlijke kern laten zakken dan gewoonlijk.

Momenten waarop we ons realiseren dat we allemaal verweven zijn met iets veel groters dan ons dagelijks leven laat zien.

. . .

Deze innerlijke bewuste diepte en verbeterde toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie zijn altijd voor ons beschikbaar wanneer we ons innerlijk afstemmen en onze aandacht richten.

Universele intelligentie wordt zichtbaar in de stilte in ons, wordt kenbaar, beschikbaar voor onze intuïtie.

En de kwaliteit van ons bewuste gewaarzijn, de diepte ervan, varieert met de frequentie van het bewustzijn dat we tot stand brengen met onze gerichte aandacht.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

Afstemmen op het universele veld van bewustzijn verhoogt de frequentie en intensiteit van bewust-zijn in onze innerlijke kern.

Wat lost op onze scheiding van bewustzijn in het hele Universum.

. . .

Onthullend dat in ons, kosmische intelligentie een menselijke ervaring heeft.

Een universeel bewustzijn dat overal in de ruimte aanwezig is, is zich plotseling bewust van zichzelf in ons afzonderlijk menselijk lichaam.

. . .

De bijna onbeschrijfbare kosmische intelligentie in ons allemaal maakt geen geluid, maar is wel te horen met ons innerlijke oor, het oor van onze intuïtie.

Als we opletten, horen we de stille stem van universeel bewustzijn in ons.

We horen de bewuste stilte van het Universum.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


Hearing the Silence

Of the universe

(by Paul Mulliner)

“Meaning comes when people feel that they are actors in the divine drama. That gives the only meaning to human life” — Carl Jung

“Get my spirit back to the feeling,
deep in my soul,
I want to feel so close to the One”
— 
From “Hymns to the Silence” — Van Morrison

. . .

The world around us isn’t actually solid and material as it seems to be.

Physicists haven’t found anything corresponding to our sensory experience of material substance.

Instead they’ve found atoms and molecules formed of densely woven cosmic energy in various patterns and frequencies of vibration.

 . . .

Cosmic energy so densely woven it appears to be solid

. . .

A cosmic intelligence inside all of us and everywhere throughout the universe is continuously becoming electrons, flowers, trees and human beings.

Moment by moment it’s changing the fabric of itself into all life and all experience of life.

. . .

It’s a universal consciousness and we find it inside us by inwardly tuning and focusing our attention.

. . .

We can inwardly focus our attention and find a universal consciousness un-altered by thought, like an ocean untouched by wind

. . .

It’s transforming cosmic energy into the biochemistry of living beings throughout the Universe.

It’s the continuously generative source of all life.

. . .

And every moment of our experience of life is an experience this universal consciousness is having within and through all of us.

. . .

It’s helpful to us to see and know ourselves as the expressions of this intelligence throughout the universe.

Helpful to us to find insight and inspiration by tuning in to a universal intelligence that helps protect and empower us in today’s difficult times.

. . .

Inwardly focusing our attention helps us find the intuitive guidance, the energy, and enthusiasm to bring positive change into the world

. . .

We can tune into, realize and know the universal intelligence that’s generating and fine-tuning all life into continued existence.

Intentionally transforming cosmic energy into densely woven visible, touchable form, bringing our entire 3-dimensional world into appearance around us continuously in real time.

And generating trillions of precisely orchestrated chemical reactions throughout our human body every moment.

Just so we can experience life.

. . .

All this extraordinary activity is organised, arranged and choreographed, it all hangs together, everything is intelligently woven into everything else, it’s all coherent.

The exquisite choreography shown by trillions of interwoven processes occurring inside living beings reveals the existence of a coherent spatial intelligence throughout the Universe.

. . .

And it seems cosmic intelligence is bringing more of itself to living beings than it does to inert matter.

It’s choreographing the precise and coherent orchestration of the interactions of living-cell proteins, ensuring large numbers of enzyme catalysed reactions occur simultaneously at exactly the right time.

An intelligent dynamic coherence is visible in the living cell biochemistry essential to life that we don’t see in the crystalline inner structure of a brick or stone.

Cosmic intelligence brings its fundamental attribute, conscious awareness or consciousness into living beings.

And inside all of us, often ignored, is the conscious silence of this universal consciousness.

. . .

If we pay attention to the conscious silence of cosmic intelligence inside us, tune in to it, connect into it, we have better access to intuitive insight and inspiration.

Access to a useful and pragmatic intelligence that’s always there inside us, even in the tough times of our life, a source of guidance and optimism.

. . .

Universal consciousness responds to our focused attention by becoming tuned into a high frequency, allowing more access to itself

. . .

Like light, consciousness exists as a spectrum of frequencies, from low to high.

But consciousness differs from light because we can interact with it using our focused attention, and our interaction with it changes its frequency and intensity.

And as the frequency and intensity of consciousness inside us changes, so does our conscious awareness.

. . .

Like light focused into a small point of brightness by lens, consciousness is focused into a small inner point of high intensity and high frequency by our inwardly focused attention.

. . .

Inwardly focusing our attention tunes the universal consciousness inside us into a high frequency coherence

. . .

Inwardly focusing our attention tunes universal consciousness into a high frequency resonance vibration

. . .

This is, of course, a form of meditation.

High frequency consciousness is brought into being by our inwardly focused attention.

. . .

High frequency consciousness is what you’re experiencing in those moments when you suddenly seem to know intuitively that underlying our apparent separation from each other, we’re all one.

We’re all woven into a single field of consciousness, a conscious Universe that’s aware of all of us within itself.

. . .

All of us have an inner conscious depth without limit, a deeper part of ourselves that touches the universal.

Perhaps this depth emerges for us in moments of solitude, moments when we allow our attention to go deeper into our inner core than we usually do.

Moments when we realize we’re all woven into something much larger than our everyday life reveals.

. . .

This inner conscious depth and improved access to intuitive insight and inspiration are always available to us when we inwardly tune and focus our attention.

Universal intelligence becomes apparent in the silence inside us, becomes knowable, available to our intuition.

And the quality of our conscious awareness, its depth, varies with the frequency of consciousness we bring into being with our focused attention.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

Tuning in to the universal field of consciousness increases the frequency and intensity of conscious awareness in our inner core.

Dissolving our separation from consciousness throughout the universe.

. . .

Revealing that, inside us, cosmic intelligence is having a human experience.

A universal consciousness present in all space everywhere, is suddenly aware of itself inside our separate human body.

. . .

The almost inexpressible cosmic intelligence in all of makes no sound, but it can be heard with our inner ear, the ear of our intuition.

When we pay attention, we hear the silent voice of universal consciousness inside us.

We hear the conscious silence of the universe.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Source: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


De pijnappelklier in relatie tot (open) ogen

Uitgewerkt stukje over de Pijnappelklier in relatie tot (open) ogen

(bedankt voor het delen van de uitwerking, Heleen!) ‘De pijnappelklier is een stukje vlees, wat als een projectie-instructie-orgaan functioneert. Het kan werkelijkheden laten ‘anders vibreren’. Dus iemand die in jouw wekelijkheid leeft met die gedachte (dat doe jij niet), dat gebeurt in het veld. Die gedachte van die persoon verdwijnt omdat jij met jouw aandacht, met jouw taalveld naar die persoon kijkt, aandacht geeft, je gaat daar niet in.

De aandacht zorgt dat jouw pijnappelklier als een interdimensionaal holografische werkelijkheids-inwisselaar iets anders te zien krijgt op je beeldscherm.

Dus de veranderingen in deze wereld hier kunnen regulier plaatsvinden of wat ze in hun proces veranderen, daar wachten we nu al enkele duizenden jaren op, of dat dingen veranderen op jouw beeldscherm omdat JIJ iets doet, vanuit een scheppende oorspronkelijke frequentie binnenin jezelf.

Die pijnappelklier die zit op dezelfde locatie op dezelfde hersenplek die beelden genereert bijvoorbeeld Remote viewing en sensing ed. Maar de pijnappelklier is op hetzelfde circuit aangesloten, de primaire visuele cortex als waar jouw ogen op aangesloten zijn.

Als je in deze wereld ‘kijkend’ bent, dat je ‘blind’ bent buiten 3D. Want daar waar je kijkt wordt primair, hier met het fysieke orgaan de ogen, krijgt voorrang op het brein. En het brein is niet fysiek. Ons brein is een heel groot ontvangststation, niet alleen maar vlees (dat is 1%). Een heel groot ontvangststation, een heel circuit van interdimensionale velden, dat zijn hele circuits-trillingsvelden die informatie kunnen ophalen en weggeven. Dus input en output.

Als je dus kijkt met je ogen, dan word je eigenlijk verblind door een grote mogelijkheids-reality. Als je kijkt met je ogen, dan zit je, als een zuignap als het ware gezogen op deze wereld en de primaire visuele cortex waar het beeld van je ogen naartoe wordt gebracht, wordt afgesloten voor de informatie die je pijnappelklier kan ontvangen uit het veld en kan wegzetten in het veld. Dit blijft als het ware in een soort herhalingsmodus zitten.

Het alziende oog, positief of negatief, IS de pijnappelklier. Maar de pijnappelklier gaat nooit functioneren als je alleen maar blijft kijken(!) naar de buitenwereld. Dus om die buitenwereldprikkels te halen van de primaire visuele cortex, die wordt opengezet, voor een ander circuit, in dit geval wordt een pijnappelklier waardoor de kristallen in de pijnappelklier aanwezig zijn, een vloeistof … die vloeistof gaat vibreren op het aandachtsveld, wat we net hebben gedaan (bekrachtiging).

Als je dit nu doet, wat we net deden, als je in je pijnappelklier gaat kijken, die bij de meeste mensen in een slaapmodus zit, dan zou je kunnen zien dat die vloeibare kristallen, dat dat gaat resoneren, gaat trillen, heel subtiel.

Hoe groter die aandacht is, geen beeld, geen beeld van visuele ogen, dan zie je dat dat vibratieveld aangaat en dat dat een ontvangststation is en een zendstation in deze werkelijkheid.

Iedereen die met bewustzijn bezig is op deze wereld, kent de pijnappelklier. Een fysiek iets, zender-ontvanger, multi-reality, multi-werkelijkheden, mogelijkheden, die  er nu op dit moment kunnen zijn.

Maar we zien alléén deze wereld. De pijnappelklier is dus een orgaan, die ál die andere verschillende mogelijkheden aantrekt.

De pijnappelklier functioneert alleen als je bij je Eigen Koninkrijk komt.

Dan is aandacht, de aandachtskracht, dat is de GodsKracht.

Aandacht IS de start. Zolang de mensen op deze wereld, wij ook, geen aandacht hebben voor de binnenkant, aandacht voor jezelf, écht!

Je kúnt niet een alter-ego hebben, kan niet. Je bent wie je bent. Voor een ander ongemakkelijk, dan moet die ander maar uithuilen, het kan ook een groot geschenk zijn.

Erken jezelf op alle stukken die je bent, helemaal PUUR, SENANG met jezelf kunt leven, dán zit je in die Oorspronkelijke Frequentie.

Als het vibratieveld van je eigen bewustzijn er niet is, reageert de pijnappelklier ook niet en blijft deze werkelijkheid dood.

Levend bewustzijn van de Scheppers. Dit is BewustzijnsWetenschap!

Geen spiritualiteit, dat wordt het omdat jij je emoties erin legt en zegt:

Het Is Gewoon Genoeg Geweest.

Waarom dus met ‘ogen dicht’ in stilte zijn of een bekrachtiging doen ..

Onze lichamen zijn heel erg vóór-ontwikkeld door andere intelligenties en krachten, positieve en beperkende krachten. Degenen die deze lichamen in frequentie hebben ontwikkeld, hebben ervoor gezorgd dat de pijnappelklier in dit lichaam is geplaatst.’

Bron: Martijn van Staveren, Zelfbekrachtiging 22 jan 2023 in Geleen, opn deel3


Frequentieprognose van lee voor februari 2023

In februari is er een toename van de algemene achtergrond van frequentie en als gevolg daarvan een afname van de energiedichtheid van de planeet. Het wordt gezien als een soort verzachting van de materie. Dat wil zeggen, gebeurtenissen en omstandigheden worden minder gedefinieerd, zelfs als ze zich al hebben voorgedaan. Simpel gezegd: elke waarheid wordt in februari een halve waarheid.

Dit zal leiden tot het effect van onscherpte en gelaagdheid van gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden. Het zal mogelijk zijn om dit in realtime waar te nemen – daar is er iets en dan is het veranderd of verdwijnt het volledig.

Mensen kunnen dit als een paradox ervaren, omdat tegengestelde gebeurtenissen tegelijkertijd naast elkaar zullen bestaan. Aandacht voor één van de opties kan de uiteindelijke manifestatie verschuiven naar zijn realisme, waardoor de andere mogelijkheid aan het zicht wordt onttrokken. En de mogelijkheid om beide polen tegelijkertijd te zien, opent de weg voor jou om een ​​derde eigen versie te creëren.

Dit wordt je persoonlijke kleine magie, die je nauwelijks aan een andere persoon kunt presenteren. Je zult weten dat je dit binnen twee poolgebeurtenissen hebt gecreëerd, maar het zal alleen binnen jouw focus duidelijk zijn. Aangezien paradoxen zich echter in iedereen zullen manifesteren, zullen degenen die zich op frequenties bevinden die vergelijkbaar zijn met die van jou, in je verhalen geloven. Wanneer je dergelijke prestaties met elkaar deelt, zul je zelf vertrouwen krijgen in je eigen bekwaamheid en zul je de ander helpen om in zijn kracht te geloven.

Gelaagdheid van gebeurtenissen zal plaatsvinden met kleine afwijkingsamplitudes, dus ze zullen verschijnen in de details van de dag en het moment en zullen merkbaar zijn in de vorm van korte flitsen van verbazing – hier en daar leek iets “vreemd” voor je. Als je echter goed naar dergelijke eigenaardigheden kijkt, kun je ze opmerken en de mate van verandering in gebeurtenissen vergroten. Dat wil zeggen, door aandacht en vertrouwen aan een van de polen toe te voegen, kunt je een uitgevouwde versie van de gewenste afwijking creëren. Dit is zoiets als een significante toename van wat er in één korte gebeurtenis is ingesloten. Van het gebruikelijke “één stuk” kun je op een buitengewoon ongebruikelijke manier “twee stukken” maken.

Je hebt twee opties voor een creatieve aanpak: een nieuwe variant creëren tegen de achtergrond van twee tegenstellingen en de gewenste variant opbouwen bij één van de polen. Als je bijvoorbeeld kiest tussen “er is één en er is geen”, kun je kiezen voor “er zijn er twee van”. Of kies “het was iets, maar nu is het weg.” Afhankelijk van je behoefte om iets te verdubbelen of iets kwijt te raken, kun je het gewenste resultaat kiezen.

Beide opties houden in dat je je bewust bent van gebeurtenissen als een paradox van mogelijkheden, en niet als de fout van iemand anders of je eigen misverstand.

Voor mensen die in een automatische modus leven, zullen de trillingsverschuivingen die optreden zich manifesteren in een gevoel van grote verstrooiheid of verwarring. Het zal hen immers lijken alsof ze voortdurend worden misleid en dat hun omgeving tegen hen samenzweert. Dus binnen deze gemeenschappen zal er een tijd komen van collectieve paranoïde verschijnselen.

Ze zullen elkaar beschuldigen van verraad en, voor het geval dat, zich verenigen volgens het principe van ‘samen vriendschap tegen de derde’. Maar ze moeten constant van paar wisselen, waardoor de ene of de andere derde uitgesloten wordt. Dit zal leiden tot situaties die bekend staan ​​als het gedrag van spinnen in een pot.

Het is ook de moeite waard om de mogelijkheid te vermelden van onbewuste, om zo te zeggen, magische versterking van “het negatieve”. Dit kunnen situaties zijn waarin mensen koppig de negatieve pool willen kiezen, met ongewenste gevolgen voor zichzelf. En ja, deze mensen zullen beide polen zien, maar om hun eigen redenen zullen ze liever een nadelige positie voor zichzelf verdedigen.

Daarom gaan gebeurtenissen op de planeet zich ook splitsen in twee vectoren. Enerzijds worden creatieve vaardigheden wakker in een massa mensen en wachten ons veel ongewone ontdekkingen en situaties. Aan de andere kant kunnen sommige mensen betrokken zijn bij het blootleggen van zogenaamde complottheorieën. Als gevolg hiervan zullen sommigen mensen de krantenkoppen zien over wonderbaarlijke verschijnselen, terwijl anderen zullen zien hoe ze in sommige gevallen ‘”de schuldige” of “de falende” hebben gevonden.

En tegen het einde van februari is het de moeite waard om aandacht te schenken aan het feit dat er twee vectoren van de collectieve realiteit bestaan. En zo zul je de belangrijkste paradox van de hele maand zien – de mogelijkheid van twee soorten samenlevingen om naast elkaar op de planeet te bestaan. We kunnen zeggen dat dit een observatie is van de gevormde barrière tussen verschillende werkelijkheden.

Als je dit goed observeert, krijg je persoonlijk nog een bonus – je zult de mogelijkheid beginnen te herkennen van het overschakelen naar verschillende versies van de Universa. En zo’n vaardigheid kan zich steeds beter verder ontwikkelen in de meest onverwachte kwaliteiten.

Dus zet de energieën van februari in jouw voordeel, ongeacht wat er in de buitenwereld gebeurt. Onthoud dat fluctuaties in de waarschijnlijkheid van verschillende gebeurtenissen een algemene trend van de maand zijn en geen eenmalige gebeurtenis.

Bron: guidereality.net

==== ====== ========

Вибрационный прогноз от lee на февраль 2023

В феврале наблюдается повышение общего вибрационного фона и как следствие – уменьшение плотности энергетики планеты. Воспринимается это как некое размягчение материи. То есть события и обстоятельства становятся менее определенными даже тогда, когда они произошли. Упрощенно можно сказать, что каждая правда в феврале становится полу-правдой.

Это приведет к эффекту расфокусировки и расслоению событий, происходящих на Земле. Наблюдать подобное можно будет в режиме реального времени – вот что-то есть и тут же оно сменилось на другое или вовсе исчезло.

Люди могут воспринимать подобное в виде парадокса, из-за того, что противоположные события станут сосуществовать одновременно. Внимание к одному из вариантов, может сместить итоговое проявление в сторону его реалистичности, скрывая из виду другую возможность. А способность одновременно увидеть оба полюса откроют вам путь к созданию третьего собственного варианта.

Это станет вашей личной маленькой магией, которую вы вряд ли сможете предъявить другому человеку. Вы будете знать, что сотворили подобное внутри двух полярных событий, но это окажется лишь в вашем фокусе внимания. Однако, поскольку парадоксы проявятся у всех, поэтому в ваши истории поверят те, кто находится на схожих с вами частотах. Когда вы поделитесь друг с другом подобными свершениями, вы утвердитесь и в собственной адекватности, и поможете другому человеку поверить в его силы.

Расслоения событий будут происходить на небольших амплитудах отклонения, поэтому они проявятся в мелочах текущего дня и будут заметны в виде коротких вспышек изумления – то там, то сям вам что-то «показалось странным». Однако, если вы внимательно присмотритесь к таким странностям, вы сможете их зафиксировать и увеличивать степень перемены событий. То есть добавление внимания и уверенности к одному из полюсов поможет вам создать расширенный вариант желаемого отклонения. Это нечто вроде увеличения на порядок того, что есть в одном коротком событии. Из привычной «одной штуки» вы сможете сделать «две штуки» крайне непривычным образом.

У вас раскроется две опции творческого подхода – создание нового варианта на фоне двух противоположностей и раскачка желаемого варианта внутри одного из полюсов. Например, при выборе между «есть и нет», вы сможете выбрать «есть две штуки». Или выбрать «было, но пропало». В зависимости от вашей потребности что-то удвоить или от чего-то избавиться, вы сможете выбрать нужный вам результат.

Обе опции подразумевают то, что вы осознаете происходящее именно как парадокс возможностей, а не как чью-то ошибку или собственное недопонимание.

Для людей, живущих в автоматическом режиме, происходящие вибрационные смещения проявятся в ощущении сильной рассеянности или растерянности. Ведь им будет казаться, что их постоянно обманывают и против них сговаривается их окружение. Так что внутри подобных сообществ будет время коллективных параноидальных явлений.

Они будут обвинять друг друга в предательстве и на всякий случай объединяться по принципу «дружбы вместе против третьего». Вот только им предстоит непрерывно менять пары, делая некоего третьего крайним. Это приведет к ситуациям, известным как поведение пауков в банке.

Также стоит упомянуть возможность неосознанного, так сказать, магического усиления негатива. Это могут быть ситуации, когда люди упорно пожелают выбирать негативный полюс, раскачивая для себя нежелательные последствия. И да, эти люди будут видеть оба полюса, но по своим причинам они предпочтут отстаивать невыгодную для себя позицию.

Поэтому события на планете тоже расслаиваются на два вектора. С одной стороны, у массы людей просыпаются творческие навыки и нас ждет множество необычных открытий и происшествий. С другой стороны, часть людей может быть вовлечена в раскрытие так называемых теорий заговоров. В итоге одни увидят заголовки новостей о каких-то чудесных явлениях, а другие о том, как нашли виновного или крайнего в каком-то деле.

И вот к концу февраля стоит обратить внимание на сам факт наличия двух векторов коллективной реальности. Тогда вы увидите в них главный парадокс всего месяца – возможность двух видов социума сосуществовать на планете. Можно сказать, что это наблюдение за образовавшимся барьером между разными реальностями.

Когда вы рассмотрите подобное, вы лично получите еще один бонус – вы начнете распознавать саму возможность вашего смещения по разным вариантам Вселенных. А подобный навык далее можно развивать все лучше и лучше в самых неожиданных качествах.

Так что разверните энергии февраля себе на пользу, независимо от того, что будет происходить во внешнем мире. Помните, что колебания вероятности разных событий – это общий тренд месяца, а не разовое явление.

Источник: guidereality.net (https://www.guidereality.net/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-lee-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2023 )


Aliens

(door Erik Tanghe)

In mijn omgeving zijn best wel wat mensen die heel sceptisch zijn als het onderwerp over aliens gaat.
Sommigen lachen me zelfs vierkant uit als het woord buitenaards valt.

Toch worden diezelfde mensen wel wild enthousiast als er op TV een documentaire is over Toetanchanon en de wonderlijke piramides van Egypte.

Dat is best vreemd want er zijn heel wat indicaties dat Toetanchanon op z’n minst contacten had met niet zo’n aardse zaken.

Zo blokletterde enkele kranten jaren geleden dat wetenschappers hadden aangetoond dat de dolk van Toetanchanon gemaakt was van ijzererts dat niet op onze aarde voorkomt.
Omdat wetenschappers nu eenmaal nogal aards gericht zijn, was de logische conclusie dat de dienaars van de farao ergens een meteoriet in de buurt hadden gevonden met voldoende ijzererts om een mes van te maken.

Tutanchonon's dolk

Dat is natuurlijk een mogelijkheid.

Toetanchanon had ook heel wat sieraden en één van de mooiste sieraden die hij rond zijn jonge hals droeg had in het centrum een heel uitzonderlijke steen die.. U raadt het al, niet van deze aarde is.. of eigenlijk wel maar enkel kon ontstaan zijn toen een bepaalde zandsoort in aanraking kwam met een.. meteoriet…
Het regent in Egypte niet zo veel maar stenen vallen er blijkbaar wel voortdurend uit de lucht..

Voor de meeste onder ons zijn de piramides reusachtige graftombes waarin de grafkamer van de farao diep verborgen ligt in het midden van deze gigantische bouwwerken met allerlei geheimzinnige verzegelingen en doodlopende gangen om rovers te misleiden.
Vreemd genoeg zijn er nooit mummies en dus lichamen van faraos gevonden in de piramides.
Die lagen verderop in de vallei der koningen.

de piramides van Gizeh

Waar dienden deze bouwwerken dan voor?
Een monumentje van 2,3 miljoen stenen van elk zo’n 2 tot 15 ton?
Die gedurende 20 jaar allemaal op hun plek werden getrokken en gehesen door werknemers die elke vijf minuten een steen op hun plek diende te zetten om het tijdig klaar te krijgen met een precisie waar we nu nog altijd ons hoofd over breken..

Ja, we zouden de piramides nu ook kunnen bouwen met modern materiaal en we zouden er waarschijnlijk net zo lang over doen..

Er gaan al wel langer theorieën dat de piramides gigantische energiecentrales waren die door het gebruik van water aan de basis en het gebruik van bepaalde chemicalien energie konden genereren.
Het is een beetje het idee van vrije energie waar ook Nicolas Tesla mee bezig was.


de toren van Nicolas tesla

De plaatsing van de piramides van Gizeh is nog zoiets.
Ze zijn perfect geplaatst op de lijn die de aarde doorkruist die het grootste deel van alle landmassa’s verbindt.

nauwkeurige plaatsing
De piramides zijn tot op 3/60ste van een graad perfect naar het noorden gericht en als je de hoogte van de piramide vermenigvuldigt met 43.200 verkrijg je de diameter van de aarde van pool tot pool en als je het totaal van zijdes van de basis neemt en die vermenigvuldigt met hetzelfde getal krijg je de omtrek van de aarde langsheen de evenaar.
Archeologen wijten het allemaal aan toeval en dat kan natuurlijk ook wel zo zijn maar als je de afwerking en de exacte plaatsing van de gigantische blokken steen bekijkt, dan weet je dat de Egyptenaren of hun voorgangers op z’n minst over technologieën beschikten die wij niet eens begrijpen.

feilloze naden met hamer en beitel

Feilloos aansluitende naden… met hamer en beitel???

Voor velen zijn aliens een stap te ver al zijn de piramides van Gizeh zo exact volgens het sterrenbeeld van Orion gebouwd dat het bijna geen toeval kan zijn.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de Egyptenaren een ver doorgedreven kennis van Astronomie hadden of dat hun kennis kwam door een briefje dat op een meteoriet lag..
Dat kan natuurlijk ook. We moeten open staan voor elke mogelijkheid.

Uiteindelijk maakt het niet zo uit of je nu gelooft dat Toetanchanon een alien was of contacten met buitenaardsen had en/of de piramides door aliens of met hun hulp werden gebouwd.
Het gaat erom dat je je open stelt voor de mogelijkheid.
De quantumfysica bewijst al langer dat elk quantumdeeltje bestaat uit een oneindig aantal mogelijkheden en om die mogelijkheden naar jouw fysieke werkelijkheid te halen dien je vooral de vooroordelen en vastgeroeste verwachtingen en overtuigingen uit je brein te halen.

Wie gelooft in electronen die rond een atoomkern draaien, zal nooit de waarschijnlijkheidswolk zien die het electron eigenlijk is.. een trilling, een beweging van een veld.. een veld van oneindige mogelijkheden.

electron rond atoomkern
Wie zich open stelt voor de mogelijkheid van buitenaards leven, creëert ook de mogelijkheid dat het er is en geef toe.. het leven is toch leuker met een UFO op Schiphol of Brussel.

En als je me zou vragen of ik ooit al een alien heb gezien, zou ik je kunnen vertellen dat ik er elke morgen eentje zie als ik in de spiegel kijk..
Niet omdat mijn initialen ET zijn maar wel omdat we allemaal bewustzijn zijn dat zich aan een lichaam heeft gekoppeld in dit hologram om een menselijke ervaring te hebben.
We zijn dus eigenlijk allemaal aliens.
Je bent alleen vergeten waar je UFO staat en je bagage (of zeg maar geheugen) ben je ook al kwijt..
Dat heb je als je in Zaventem landt.

En het gaat veel verder dan de mogelijkheid van aliens.
Dat openstellen geldt immers voor alles in het leven.
Stel je ook maar eens open voor het feit dat de overheid het misschien wel goed met ons voorheeft en dat bv vaccinaties misschien juist wel goed zijn.
Niet dat het daarom zo hoeft te zijn maar door je er voor open te stellen en niet in oordeel te gaan, creëer je wel de mogelijkheid dat de overheid het goed met ons gaat menen en het de goeie kant op gaat met deze wereld.
Je hoeft een bepaalde actie niet toe te laten in jouw werkelijkheid maar door niet in oordeel te gaan en meteen een bepaald iets buiten te sluiten, blokkeer je per direct de mogelijkheid dat die mogelijkheid ooit een goede afloop zal kennen.

En willen we niet allemaal een mooie wereld?

ET

Bron: https://www.whitelight-healing.com/teksten/aliens.html


4-dimensionale lichamen transformeren in 5-dimensionale wezens

Het vinden van het portaal/de opening om transformatie tot stand te brengen

(door Bear Walker)

Ik was gezegend om op te groeien met de meester van oude wijsheid, mijn grootvader, een Anishanabe Elder. Zijn eenvoudige wijsheid en inzicht vormden een groot deel van mijn vroege training en hij werd nooit moe van mijn constante vragen. Ik leerde van de heilige leringen van de Medwiwins in de Anishanabe-stam. De dichtstbijzijnde naam of woord voor Medwiwin in de taal van vandaag zou Sjamaan zijn. Dus mijn geliefde grootvader leerde me de oude manieren van het medicijnwiel, die de basis vormen van al onze leringen. Het medicijnwiel was een geschenk van Grote Geest aan onze stam. Vanaf de vroegste tijd gebruikten we het wiel om de tijd te markeren en de vier richtingen en de vier elementen te eren; vuur, aarde, water en wind/lucht. Vanuit deze wegen vinden we ons evenwicht.

In het moment

Naast Engels had mijn grootvader moeite met het begrijpen van tijd. Hij droeg nooit een horloge en was nooit op tijd. Hij kon het concept van “tijd voor geld” niet begrijpen, tien dollar voor een uur werk. Maar ‘in het moment’ was een heilig concept.

Het had te maken met het je bevinden in het centrum van de tijd. Het had te maken met het vertragen van de snelheid van tijd en het ingaan in de ‘gap’. We eerden ook wat hij een gouden moment noemde. We ontmoetten elkaar vaak bij zonsopgang terwijl we in de stilte zaten te wachten op de eerste lichtvonk, en ik herinner me nog steeds het magische gevoel van het gouden moment. We zaten daar op een rots met uitzicht op het water. Terwijl de zon langzaam maar prachtig opkwam, bevonden we ons midden in het gouden moment. We konden de trilling voelen, de kleur zien, de frisse kracht ruiken, de volledige stilte horen en de zoetheid van de gouden dauw proeven.

Waar ik sindsdien ook ben gereisd, en ik heb veel over deze verbazingwekkende aarde gereisd, de schoonheid van het concept van het gouden moment is altijd een onderdeel geweest van alles wat ik doe. Je vraagt je nu waarschijnlijk af wat dit allemaal te maken heeft met de transformatie van de 4e naar de 5e dimensie. Nou, ik zal het je vertellen.

Laten we eerst duidelijk zijn over wat ik bedoel met 4e dimensionale lichamen. We weten allemaal wat de 3 dimensies zijn: hoogte, breedte en diepte. Je weet wel, 3D-mensen. De vierde dimensie is de beleving van tijd of misschien beter gezegd ‘de illusie van tijd’. Maar nogmaals, misschien zijn alle vier de dimensies illusies!

Na mijn eerste 18 jaar bij mijn grootvader en zijn eenvoudige maar diepgaande oude leringen te hebben doorgebracht, begon ik te trainen met enkele van de meest geavanceerde leraren ter wereld, gespecialiseerd in cellulaire biologie en kwantumfysica.

Mijn studie bracht me van Noord-Michigan naar Toronto en vervolgens naar Pittsburg, om uiteindelijk bij NASA te werken met computers die communiceren met ons lichaam, de elektrische impulsen te lezen die ons lichaam afgeeft (galvanische huidweerstand) en deze impulsen om te zetten in binaire codes die computers begrijpen.

Vanuit het kwantumperspectief

Lichamen zijn gemaakt van cellen. Cellen vallen uiteen in energie, golven en deeltjes. In simpele termen:

  • alles is gemaakt van atomen,
  • atomen zijn gemaakt van energie
  • energie komt uit bewustzijn.

Alle energie begint in het centrum. Of we het nu hebben over nulpunts-zwaartekracht, kwantumatomisch potentieel of in het moment zijn, de kracht zit in het midden van het wiel en je kunt naar het centrum komen door alles te vertragen. Je kunt van een 4-dimensionale ervaring naar een 5-dimensionale transformatie gaan door het te vertragen. Deepak Chopra gebruikt het woord “de gap”,’de kloof’. Dit is ook een oude leer van de Vedische meesters. Het is in de opening, in het midden van het wiel, dat we verbinden met onbeperkte mogelijkheden. Zoveel van jullie hebben die ervaring gehad. Voor mij was het het gouden moment dat ik eerder beschreef. Het kan gebeuren tijdens het tuinieren, tijdens yoga of zelfs autorijden. Je zou iets kunnen zeggen als, waar is de tijd gebleven of wauw hoe ben ik hier gekomen. Je ging uit de 4-dimensionele illusies naar de 5- dimensionale potentieel. Het is geweldig!

Gedurende mijn vele jaren van beoefening heb ik mensen gezien die werden geholpen door verschillende ongelooflijke remedies, kruidengeneeskunde, goede voeding, speciaal dieet, enzovoort. Ik ben nu en blijf een pleitbezorger voor al deze zaken. Ik ben er echter vast van overtuigd dat de toekomst van de geneeskunde zal liggen in het helpen van alle mensen om verbinding te maken met de 5e dimensie. Door dit te doen, zullen we ons DNA activeren en versnellen om ons te brengen waar we voor gemaakt zijn. Ik heb vergeleken waar we nu zijn met het hebben van een Lamborghini en het rondrijden in de eerste versnelling terwijl we de rem hanteren. De 5e dimensie transformatie zet de auto in de 5e versnelling met het gaspedaal ingetrapt, om zo te zeggen.

We zijn prachtige krachtige wezens! Laten we wakker worden voor de kracht die we zouden moeten hebben. Er is vaak gezegd dat we ons in het informatietijdperk bevinden. Laten we dat woord uit elkaar halen: ‘in vorm’, of ‘vorm vasthouden’ is de 4e dimensie. We gaan nu naar het tijdperk van inspiratie of ‘in spirit’, 5e dimensie. Wat een geweldige tijd zal dit zijn! Laten we allemaal onze kracht vanuit onze centra gebruiken om deze heilige tijden binnen te gaan!

Een speciale dank aan Makenzie Walker, mijn dochter, voor haar uitstekende typevaardigheid.

Mequwitch!

– Muckwa Mousa

Bear Walker

Bear Walker: Indiaanse genezer en spiritist

Ga voor meer informatie naar https://www.circleofhealth.com/bear-walker/

Bron: https://www.merliannews.com/transforming_4th_dimensional_bodies_into_5th_dimensional_beings_finding_the_portal_gap_to_bring_about_transformation_by_bear_walker/

Image: Sunrise by Susanne Nilsson on Flickr


Transforming 4th Dimensional Bodies into 5th Dimensional Beings:

Finding the Portal/Gap to Bring about Transformation

by Bear Walker

I was blessed to grow up with the master of ancient wisdom my grandfather, an Anishanabe Elder. His simple wisdom and insight were a huge part of my early training and he never tired of my constant questions.  I learned of the sacred teachings of the Medwiwins in the Anishanabe tribe. The closest name or word for Medwiwin in today’s language would be Shaman. So my beloved Grandfather taught me the ancient ways of the medicine wheel which are the basis of all our teachings.  The medicine wheel was a gift from Great Spirit to our tribe. From the earliest time we used the wheel to mark time and honor the four directions and the four elements; fire, earth, water, and wind/air. From these ways we find our balance.

In the moment

In addition to English, my grandfather had difficulty understanding time. He never wore a watch, and was never on time. He couldn’t get the concept of time for money, ten dollars for an hours work. But “in the moment” was a sacred concept.

It had to do with being inside of the center of time. It had to do with slowing the speed of time down, and going into the gap. We also honored what he called a golden moment. We would often meet at sunrise sitting in the silence waiting for the first spark of light, and I still remember the magic feeling of the golden moment. We would sit there on a rock overlooking the water. As the sun slowly but magnificently rose, we were in the center of the golden moment. We could feel the vibration, see the color, smell the crisp power, hear the complete silence and taste the sweetness of the golden dew.

No matter where I have traveled since, and I have traveled all over this amazing earth, the beauty of the concept of the golden moment has always been a part of everything I do. You are probably asking by now, what does all this have to do with transformation from the 4th to 5th dimension. Well, I will tell you.

First, let’s be clear on what I mean by 4th dimensional bodies. We all know what the 3 dimensions are right; height, width, and depth. You know, 3D people. The fourth dimension is the experience of time or maybe better said ‘the illusion of time’. But then again maybe all of the four dimensions are illusions!

After my first 18 years of being with my grandfather and his simple but profound ancient teachings, I started training with some of the most advanced teachers in the world, specializing in cellular biology and quantum physics.

My studying took me from northern Michigan to Toronto, then Pittsburg, ending up at NASA working with computers that interface with our body, reading the electrical impulses that our bodies put off (galvanic skin resistance) and transferring these impulses to binary codes that computers understand.

From The Quantum Perspective

Bodies are made of cells. Cells break down to energy, waves and particles. In simple terms:

  • everything is made of atoms,
  • atoms are made of energy
  • energy comes from consciousness.

All energy starts in the center. Whether we speak about zero point gravity, quantum atomic potential, or being in the moment, the power is in the center of the wheel and you can get to the center by slowing everything down. You can move from a 4th dimensional experience to a 5th dimensional transformation by slowing it down. Deepak Chopra uses the word “the gap.” This is also an ancient teaching of the Vedic masters. It’s in the gap, at the center of the wheel, that we connect with unlimited potentiality. So many of you have had that experience. For me, it was the golden moment I described earlier. It can happen gardening, during yoga, or even driving. You might say something like, where did the time go or wow how did I get here. You went out of 4th dimension illusions into 5th dimension potentiality. It is amazing!

Over my many years of practice I have seen people helped by various incredible remedies, herbal medicine, proper nutrition, special diet, and so on. I am now and will continue to be an advocate for all of these. However, I firmly believe that the future of medicine will be in the aiding of all people to connect to the 5th dimension. By doing so, we will activate and accelerate our DNA to take us where we were created to go. I have compared where we are now to having a Lamborghini and driving it around in first gear while applying the break. The 5th dimension transformation is putting the car in 5th gear with the pedal to the metal, so to speak.

We are magnificent powerful beings! Let us awaken to the power we were meant to have. It has been said many times that we are in the age of information. Let’s take that word apart ‘in form’, or ‘holding form’ is 4th dimension. We now are moving into the age of inspiration or ‘in spirit’, 5th dimension. What an amazing time this will be! Let all of us use our power from our centers to move into these sacred times!

A special thanks to Makenzie Walker, my daughter, for her excellent typing skills.

Mequwitch!

-Muckwa Mousa

Bear Walker

Bear Walker: Native American Healer and Spiritualist

For more information, go to https://www.circleofhealth.com/bear-walker/

Source: https://www.merliannews.com/transforming_4th_dimensional_bodies_into_5th_dimensional_beings_finding_the_portal_gap_to_bring_about_transformation_by_bear_walker/

Image: Sunrise by Susanne Nilsson on Flickr


Vredesthuis

(door moniek van pelt)

het land oogt koud
het lijf verwintert
de geest verstrakt
leven kent een vreemde kooi
en ergens midden in
het behoeft geen dooi
daarbinnen is het mooi

daar is het rustig
daar is er tintel
die niet overslaat
er is altijd leven
er is altijd licht
en er is altijd thuis
.. alleen dat huis ..

mijn beeldig huis en ik
wij passen niet in lijf
vol virtueel verdrijf
wij horen niet in tijd
die overslaat
die bangt
die kwaad

als je mijn eigen huis zou zien
zou je weten wie ik ben
hoe gewaar de kracht
hoe rijk de adem
hoe lief het lef
leven
op zijn eeuwigst

en als je mijn huis kent
ken je mijn thuisplaneet
vol heerlijk eigen wijze mensen
die in volkomenheid staan
en waar vrede
elke vorm bepaalt
ook buiten is het mooi

 .. zo onschuldig mooi ..

ik doe mijn best
op aarde huis te maken
om thuis te zijn
ik kleur en beken
schilder en dans
klank en grap in frans
en het lijkt best wel enig

ik sport en lijn
en ver kleed de dag
kleur mijn lippen rood
de zon wat geler
de huid gebruind
wat haren rond
de liefdesfoto zwaar van lijf

leven vol ogenschijn
achter verrijkt behang
slang vanonder het tapijt
ramen schoon
de kussens opgewekt
en toch
de muziek komt er niet aan

zonder vredig hart
die zo vol leven is
dat het weet
hierbinnen is het mooi
en hier ontvang ik
elk vlezig besef
op zijn ge woonst

hier is het rustig
hier is er tintel
die niet overslaat
er is altijd leven
er is altijd licht
en er is altijd thuis
.. alleen dat huis ..

deze aarde
is zijn eigen huis kwijt
en ik de mijne
zonder vrede in vorm
zonder waar geluid
en zonder de volle klank
gaat elke ervaringsbeeld hier uit

als je mijn eigen lichaam zou zien
zou je weten welk huis de mijne is
hoe gewaar de kracht
hoe rijk de adem
hoe lief het lef
leven
op zijn eeuwigst

het land oogt koud
het lijf verwintert
de geest verstrakt
en ineens hoor ik muziek
vrij van vaste grond
als een wilde galop
die binnestebuiten leven raakt

mijn hart springt op
het ritme ver andert zich in mij
geduld opent zich in vraag
en ik zie beeld
soms heel
soms vaag
van huis

de vrede lijkt soms ver
mijn huis past alleen in echt
op eigen grond
maar de storm brengt ogen mee
die volkomen zien en zijn
en mijn huis nog kennen
als horende bij mij

de openhartigheid bloeit op
nu het ware familiair
zo vertrouwrijk nadert
in innige verbondenheid
knallen ze de harts poort open
de gouden wervel meedragend
vol nieuwe tintel
bloemen van thuis 

 .. zo onschuldig mooi ..

moniek Bron: https://earth-matters.nl/moniek-van-pelt/vredesthuis/

Geschreven op deze muziek:


Blauwe Wezens van Sirius

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Blauwe Sirianen komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major.

Fysieke eigenschappen: Blauwe Sirianen willen gezien worden in hun multidimensionale energetische frequentie, in hun lichamelijkheid; zij zijn lange krijgers van het licht, met een helderblauwe huid, lange, smalle gezichten, aantrekkelijke en aansprekende trekken en grote oren afgestemd op universele frequenties. Ze zijn vrij van enig lichaamsbeharing.

Geloofssysteem: Blauwe Sirianen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze zijn één met het Universum, het hart en de mind van de Bron, de universele ziel van de Schepping van waaruit alle wezens met elkaar verbonden zijn.

Cosmic Agenda: Blauwe Sirianen zijn superintuïtieve, ultrapsychische wezens die het aangeboren vermogen hebben om de onzichtbare lijnen en rasters van de kosmos en planetaire velden te zien. Ze helpen werelden die in het proces van transformatie zijn die op weg zijn naar ascentie door lay- en rasterlijnen te stimuleren met Living Light-codes, om te verankeren in deze nieuwe energetische frequenties, om de bekrachtiging, de empowerment-codes in elk wezen te doen ontwaken. Ze brengen tijdens deze transformatie planeetmeridianen en zielsfrequenties in evenwicht. Zij zijn de universele experts op het gebied van leylijnen en holografische rastersjablonen. Ze zijn ook lid van de Galacterian Alignment.

Technologie: Blauwe Sirianen zijn de bewakers van de oeroude spirituele technologieën.

Bewustzijnsvermogens: Blauwe Sirianen zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Naast het beoefenen van telepathie en het buigen van coagulaire golven, zijn ze ook mentale kinetici, in staat om energie van de Bron te benutten, te verplaatsen en te laten stromen via ley- en rasterlijnen.

Dimensionale capaciteit: Blauwe Sirianen hebben het bevel over multiwerelden


Blue Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Blue Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation.

Physical Characteristics: Blue Sirians wish to be perceived for their multidimensional energetic frequency, their physicality; they are tall warriors of the light, with bright blue skin, elongated faces, attractive and appreciative features, and large ears tuned to universal frequencies. They are void of any bodily hair.

Belief System: Blue Sirians believe in the Cosmic Law of One. They are at one with the universe, the heart and mind of Source, the one soul of Creation, from which all beings are interconnected.

Cosmic Agenda: Blue Sirians are superintuitive, ultrapsychic beings that have the innate ability to see the unseen lay lines and grids of the cosmos and planetary fields. They assist worlds in the throes of transformation that are transiting toward and to ascension by stimulating lay and grid lines with Living Light codes, to anchor in these new energetic frequencies, to awaken empowerment codes within every being. They balance planet meridians and soul frequencies during this transformation. They are the universal experts on lay lines and holographic grid templates. They are also a member of the Galacterian Alignment.

Technology: Blue Sirians are the guardians of the ancient spiritual technologies.

Consciousness Abilities: Blue Sirians are fully conscious and sovereign beings. Besides practicing telepathy and coagular wave bending, they are also mental kineticists, able to harness, move, and flow energy from Source through lay and grid lines.

Dimensional Capacity: Blue Sirians have multirealm commandership


Even alleen JIJ en het huisje

Het had altijd iets mistroostig om het kale schaftkeetje te zien staan op ons erf. Het vond maar geen bestemming, het stond in de weg en deed niet heel veel goeds aan de omgeving. Iedere keer kreeg het weer een andere plek op het erf. En toch had het simpele rechthoekige ding op twee wielen iets. Er zat meer in als dat het keetje in eerste instantie liet zien.
Toen we het voor de derde keer gingen verplaatsen kon ik ineens zien waar het keetje het best tot z’n recht zou komen.
Het was geen makkelijke verhuizing. Het gammele onderstel, de dunne bandjes maakte dat het niet vooruit te krijgen was. Maar uiteindelijk kreeg het z’n plek en belandde het daar waar hij vandaag de dag nog steeds staat.

Op een of andere manier zag het schaftkeetje er gelijk anders uit. Ik begon de mogelijkheden te zien die ik voorheen nog niet zag aan ’t keetje. Allerlei ideeën kwamen naar boven en het duurde niet lang voordat de eerste stappen werden gezet om wat eerst zo’n saai hokje was, om te toveren tot een heus knus huisje.

Er lag geen plan klaar hoe we het gingen doen. Er waren wat ideeën en daar gingen we mee aan de slag. Het ene idee kon uitgevoerd worden het andere idee niet. Ook was er geen planning wanneer we ermee klaar wilden zijn. Als we zin hadden om eraan te werken dan deden we dat en zo ontstond er iets moois onder onze handen.

We creëerden niet alleen een mooi en sfeervol klein huisje, we gaven het ook betekenis.
En zo staat ie te schitteren in de ochtendzon, wordt ie beschermd en gedragen door de natuur. De vogels, de wind en het ruisen van de bomen verzorgen de muziek om weg te kunnen zakken in de rust. Ontmoet ie de gasten in de in-…… en uitademing.
Schenkt vanuit zijn kern de geborgenheid en warmte die hij vond in zichzelf.
Hij is geduldig en aanwezig en biedt wat de bezoeker nodig heeft op zijn of haar moment.
Bij ieder nieuw bezoek is het een voorrecht om het huisje over te dragen in de beleving aan de volgende gast. Helemaal vrij, op dat moment is er alleen maar jij en het huisje.

Je kunt het huisje vinden op:
https://www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/56894
Korting voor brongenoten 25%
Voor meer informatie kun je mij mailen op info@deinterval.nl

Een warme landelijke groet,
Anneke van Doorn

Weer de hoeders van de Aarde worden

Voor ons Mensen, menselijke wezens, welke dingen moeten veranderen in wie we zijn om voor het leven te zorgen?  

–Manari Ushigua

Wat is er nodig, wat moet anders? Deze en andere krachtvragen hebben mensen uit inheemse culturen gesteld op de site flourishingdiversity.com (https://flourishingdiversity.com/a-living-invitation-to-respond/ )

Een aantal mensen hebben hun antwoord opgenomen en gedeeld, het is prachtig om naar ze te luisteren. Ze praten over verbinding en volgen van je gevoel, ze praten over hoe alles, alles met elkaar verbonden is, met elkaar communiceert en elkaar kan ondersteunen, als er wijze keuzes in het klein en in het groot gemaakt worden. Ze praten over de rol van kunst en ook van rechtvaardigheid en herziening van bewuste en onbewuste keuzes gebaseerd op materieel gewin en consumentisme.

Deze vraag is voor mij een mooie uitnodiging om naar binnen te gaan, met aandacht ernaar te kijken.

Er was ook nog een inspirerend interview over wat mensen, die al jaren bezig zijn met projecten die natuurbehoud en natuurhoederschap bij inheemse volkeren ondersteunen, als belangrijke punten en uitdagingen zien. Erkenen de heelheid en eenheid van alles wat leeft en loslaten van de achterhaalde illusie van afgescheidenheid, daar uit – de waarde van diversiteit (in soorten, maar ook in menselijke culturen), aandacht, samenwerking en open dialoog.  

Hieronder is een fragment uit dit interview, de hele interview is te vinden op de site en in dit document.


Uit interview Biologische en culturele diversiteit omarmen: een interview met dr. Jerome Lewis

Vraag: Kunt u een voorbeeld geven van lokaal geleide natuurbescherming die u hebt gezien en die bijzonder effectief is geweest?

Dr Jerome Lewis: Helaas niet in Centraal-Afrika, maar ik heb op andere plaatsen zeer succesvolle pogingen tot natuurbehoud gezien. Ik heb bijvoorbeeld onlangs een inheems gebied in het Braziliaanse Amazonegebied bezocht, genaamd Apwitxa, waarop de lokale bevolking, de Ashaninka, formeel landrecht hebben verkregen.

Toen ze voor het eerst de titel (landrecht) kregen, was het land zo zwaar beschadigd dat het niet eens geschikt was voor veeweide. Toch hebben ze deze ruimte in 30 jaar getransformeerd tot een van de mooiste diverse bossen die ik ooit heb gezien.

Door middel van een zeer zorgvuldig proces hebben ze inheemse soorten geplant – of herbeplant – maar ook de voedselproductie van het bos verbeterd door bepaalde fruit- en notenbomen te introduceren die bijzonder productieve voedselproducenten zijn voor mens en dier. Het denken dat is besteed aan het koesteren van deze prachtige ruimte is gebaseerd op de wens om harmonieuze relaties te bereiken met de diversiteit van planten en andere soorten die op elkaar inwerken om hun bos gezond te maken en zo hun levensonderhoud en dat van hun kinderen na hen te ondersteunen. Het is een zeer autonoom volk, dus elk huis ligt 50-100 meter van de andere huizen, maar ze hebben ook een diep gevoel voor natuurlijke esthetiek, dus omzoomden ze de paden tussen huizen met een soort palm met een witte, enigszins lichtgevende huid, zodat u bij maanlicht duidelijk kunt zien waar u heen moet. Er was een soort progressief gevoel van de ruimte die zijn vitaliteit in de menselijke gemeenschap ademde, en de menselijke gemeenschap die hun vitaliteit in die ruimte ademde, wat absoluut prachtig was.

Ze hebben nu kwekerijen voor veel van de inheemse planten die ze aan hun buren geven, die ze nu ook zijn gaan planten. Ze nodigen buitenstaanders uit – naburige rubbertappers en andere inheemse groepen – om hen te bezoeken om te leren hoe ze zichzelf hebben georganiseerd om hun territorium te onderhouden, omdat ze redeneren dat hun bos kwetsbaar zal blijven als hun buren hetzelfde doen. Het is echt opmerkelijk wat ze hebben bereikt.

Ashaninka: De Piyako-familie. Afbeelding © Carolina Commandulli

Vraag: En dit wordt allemaal gedaan zonder tussenkomst van westerse NGO’s, helemaal vanaf de basis?

Dr Jerome Lewis: Ja, de Ashaninka hebben hun eigen zeer duidelijke aanpak. Na generaties slachtoffer te zijn geweest van de geschiedenis, hebben ze de leiding genomen over hun toekomst. Ze hebben voor sommige van hun projecten subsidies aangevraagd en gekregen van verschillende fondsen, maar de visie is absoluut van hen. Ze vroegen bijvoorbeeld het Centrum voor Antropologie van Duurzaamheid om met hen samen te werken om uitwisselingsbezoeken te financieren aan de inheemse Guarani-bevolking, wiens Atlantische bos nu is teruggebracht tot 8% van zijn vroegere omvang en die land verliezen aan uitbreidingen van de agribusiness. De uitwisselingen omvatten zaden, vaardigheden, kennis en netwerken om landrechten veilig te stellen, en ze zijn een groot succes geweest.

Wat voor mij het meest opwindende is aan de benadering van de Ashaninka, is dat het laat zien hoe je kunt ontsnappen aan de beperkingen van je geschiedenis om je de toekomst die je zoekt voor te stellen en vervolgens te realiseren. Om de klimaatverandering hier in het westen aan te pakken, moeten we dringend met dergelijke processen beginnen.

Hun sjamanen leiden regelmatig rituelen met de hele gemeenschap waar ze communiceren met en zingen voor de geesten van de rivier, het bos, vogels of hogere wezens. Ze hebben visioenen in deze ceremonies die hen begeleiden om zich de toekomst voor te stellen. Als een van hen eenmaal zo’n visie heeft, delen ze die met iedereen. Met zo’n overvloedig bos kunnen ze dan gaan zitten om de visie te bespreken – desnoods meerdere dagen of zelfs een week – en beslissen wat ze kunnen doen en welke “best practices” ze moeten gebruiken om die visie te in het echt te realiseren. Hun prestaties zijn ronduit verbluffend.

Vraag: Dus ze zijn erin geslaagd om dat te doen ondanks de talloze bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd – de goudzoekers, stropers – en alle andere krachten waar ze tegenaan kunnen lopen?

Dr Jerome Lewis: Ik denk dat ze het hebben gedaan vanwege die druk en bedreigingen, omdat ze echt een leefbare ruimte willen hebben waar hun kinderen kunnen gedijen, en die leefbare ruimte kennen ze uit het verleden. Ze hebben besloten dat ze die ruimte opnieuw willen creëren, maar op een zeer gevoelige manier. Ze vroegen ons bijvoorbeeld om met hen in zee te gaan omdat ze problemen hadden met overbevissing door stropers in hun rivier. Ze wilden een manier vinden om precies in kaart te brengen waar op hun land deze invallen plaatsvonden, zodat ze druk konden uitoefenen op de lokale politie om actie te ondernemen. Toevallig was het niet erg succesvol, deels omdat de lokale politie geen actie ondernam, maar ook omdat het proces van het in kaart brengen te lang duurde, ze moesten het sneller doen.

Dus vormden ze een groep jonge mannen uit de gemeenschap. Wanneer er invallen plaatsvinden, brengen de Ashaninka hen een bezoek, gewapend met hun bogen en gewone pijlen, en ze filmen ze. Ze vertellen hen dat ze hen filmen, dat ze hebben gezien wat ze doen en dat het land van hen is.

Ze waarschuwen de ‘indringers’ dat als ze hun land niet verlaten, ze de volgende dag terug zullen zijn met hun bogen en gifpijlen. Ze hebben ontdekt dat dit heel effectief werkt om mensen van hun land te krijgen! Ze hebben dus hun eigen oplossingen gevonden in hun eigen context, maar we proberen ze op alle mogelijke manieren te ondersteunen met de kennis die we hebben – waaronder een promovenda, Carolina Comandulli – een lid van de Extreme Citizen Science-onderzoeksgroep, die is geweest die de afgelopen drie jaar bij hen hebben gewoond om hun aanpak te documenteren.

** Dr. Jerome Lewis is lector sociale antropologie aan University College London. Hij heeft een bachelor- en doctoraat in sociale antropologie van de London School of Economics en 25 jaar onderzoekservaring in het werken met pygmeeënjager-verzamelaars en voormalige jager-verzamelaars in het Congobekken.

Bron: https://www.synchronicityearth.org/embracing-biological-and-cultural-diversity-an-interview-with-dr-jerome-lewis/

Cover image: Paul Mulliner 3_5_19


From an interview

Embracing biological and cultural diversity: An interview with Dr Jerome Lewis

Q: Can you give an example of locally-led conservation you have seen that has been particularly effective?

Dr Jerome Lewis: Sadly, not in Central Africa, but I have seen very successful conservation efforts in other places. For example, I recently visited an indigenous territory in the Brazilian Amazon called Apwitxa to which the local people, the Ashaninka, have obtained formal land title.

When they first got the title, the land was so badly damaged that it wasn’t even good for cattle pasture. Yet in 30 years they have transformed this space into one of the most beautifully diverse forests I have ever seen.

Through a very careful process they have been planting – or replanting – indigenous species, but also enhancing the food production of the forest by introducing certain fruit and nut trees that are particularly prolific food producers for people and for animals. The thinking that has gone into nurturing this beautiful space is based on the desire to achieve harmonious relations with the diversity of plants and other species that interact to make their forest healthy, and so support their livelihoods and those of their children after them. They are a very autonomous people, so each house is 50-100 m from the other houses, but they also have a profound sense of natural aesthetics, so they lined the pathways between houses with a type of palm that has a white, slightly luminous skin, so that in moonlight you can clearly see where to go. There was a kind of progressive sense of the space breathing its vitality into the human community, and the human community breathing their vitality into that space, which was absolutely beautiful.

They now have nurseries for many of the indigenous plants that they give to their neighbours, who have now started planting them too. They invite outsiders – neighbouring rubber tappers and other indigenous groups – to visit them to learn about how they’ve organised themselves to support their territory since they reason that unless their neighbours do the same, their forest will remain vulnerable. It really is remarkable what they’ve achieved.

Ashaninka: The Piyako family. Image © Carolina Commandulli

Q: And this is all done without intervention from any Western NGOs, completely from the ground up?

Yes, the Ashaninka have their own very clear approach. After generations of being victims of history they have taken charge of their future. They have applied for and benefitted from grants from various funds for some of their projects, but the vision is absolutely theirs. For instance, they asked the Centre for the Anthropology of Sustainability to collaborate with them to fund exchange visits to the Guarani indigenous people whose Atlantic forest is now reduced to 8% of its former size and who are losing land to agribusiness expansions. The exchanges have included seeds, skills, knowledge and networks to secure land rights, and they have been a great success.

For me, what is most exciting about the Ashaninka’s approach is that it demonstrates how you can escape the constraints of your history to imagine and then realise the future you seek. To address climate change here in the west, we urgently need to begin such processes.

Their shamans lead regular rituals with the whole community where they commune with and sing to the spirits of the river, forest, birds or higher beings. They have visions in these ceremonies that guide them to imagine the future. Once one of them has such a vision, they share it with everyone. With such an abundant forest they can then sit down to hold a meeting to talk over the vision – for several days of even a week if necessary – and decide on what they can do and the best practices they need to employ in order to make that vision real. Their achievements are quite astounding.

Q: So they have managed to do that despite the numerous threats they face – the gold-diggers, poachers – and all the other forces they might be up against?

I think they have done it because of those pressures and threats, because they really want to have a liveable space for their children to thrive in, and that liveable space is one that they know from the past. They’ve decided that they want to recreate that space, but in a very sensitive way. For instance, they asked us to get involved with them because they were having trouble with poachers overfishing in their river. They wanted to find a way to map exactly where on their land these incursions were occurring so that they could put pressure on the local police to take action. As it happens, it wasn’t very successful, partly because the local police didn’t take action, but also because the process of mapping was too long, they needed it to be more immediate.

So they formed a group of young men from the community. When incursions take place, the Ashaninka pay them a visit, armed with their bows and ordinary arrows, and they film them. They tell them that they’re filming them, that they’ve seen what they are doing and that the land belongs to them. They warn the ‘invaders’ that if they don’t leave their land, they will be back the next day with their bows and poison arrows. They’ve found that this works very effectively to get people off their land! So they’ve found their own solutions in their own context, but we try to support them in whatever ways we can with knowledge we have – including a PhD student, Carolina Comandulli – a member of the Extreme Citizen Science research group, who has been living with them for the past three years to document their approach.

** Dr Jerome Lewis is a Reader in Social Anthropology at University College London. He has undergraduate and doctoral degrees in Social Anthropology from the London School of Economics and 25 years of research experience working with Pygmy hunter-gatherers and former hunter-gatherers in the Congo Basin.

Source: https://www.synchronicityearth.org/embracing-biological-and-cultural-diversity-an-interview-with-dr-jerome-lewis/

As human beings what things would need to change about who we are to be able to care for life?

–Manari Ushigua

Manari’s full question – “My question isn’t for indigenous or non-indigenous. It is a question for all human beings. We need to share and exchange knowledge and understanding. Sure most indigenous people in the Amazon where I come from are forest protectors and they follow the instructions and guidance that they receive from their dreams, they don’t forget their past, their ancestors and they take actions in the present so that there will be a future. In the modern world, humans develop a strong instinct for the material world of wealth and possessions which they see as reality and which is damaging life beyond words. In contrast, we enter dream world and we remember our dreams and base our decisions and actions on them. As human beings what things would need to change about who we are to be able to care for life?”

Source: https://flourishingdiversity.com/a-living-invitation-to-respond/

Cover image: Paul Mulliner 3_5_19


De spirituele crisis van een leraar

(een blog over lesgeven door Jennifer Hurley)

De paradox van mijn leven als leraar is dat ik het gevoel heb dat dit werk me doodt, maar ik hou ook obsessief van dit werk, met een soort waanzin. Ik droom over lesgeven, en in mijn dromen ben ik soms een betere leraar dan in het echte leven.

De paradox is ook dat ik nog nooit zo goed ben geweest in lesgeven als nu, en toch brengt mijn toewijding aan het werk mijn toekomst erin in gevaar. Ik ben zo door en door uitgeput en diepbedroefd: door het systeem en zijn onzinpraat over normen en beoordeling, en door de samenleving die onze studenten verslaafd heeft gemaakt aan apparaten en ze vervolgens heeft verlaten.

Lesgeven begon voor mij niet als een spirituele oefening, maar het is er een geworden, en nu is dit de enige reden waarom ik lesgeef. Ik geef les om studenten te helpen hun ware zelf te ontdekken en om dat zelf vollediger in de wereld te brengen. We oefenen dit door te lezen, diepe contemplatie, discussie en de creatieve handeling van “het op schrift zetten” van ideeën. Dit werk vereist openheid en moed, en mijn studenten hebben beide. Ze willen hun geest dieper leren kennen. Ze zijn bereid om naar de mening van anderen te luisteren. Ze hunkeren wanhopig naar een educatieve ervaring die hen als hele mensen ziet.

En toch is het onderwijssysteem in de kern onmenselijk. Als docenten wordt ons gevraagd om grote aantallen studenten te beoordelen alsof ze vee zijn; het wordt als een zwakte gezien als we te veel betrokken raken of toestaan dat emoties onze ‘beoordelingen’ verstoren. Als studenten wordt ons gevraagd een overvloed aan losstaande taken uit te voeren, waarvan sommige alleen bestaan om een bureaucratisch idee van wat leren is te vervullen. Het systeem behandelt rubrieken eigenlijk alsof ze feedback vormen, en dat moet ook, want welke leraar heeft tijd om met elk van zijn leerlingen een echt gesprek aan te gaan?

Er zijn talloze bronnen over ‘formatieve beoordelingen’, talloze technologische hulpmiddelen, talloze webinars en hoog geprijsde workshops voor professionele ontwikkeling, maar niemand beantwoordt de essentiële vragen: waar doen we dit allemaal voor? Waarom is onderwijs belangrijk, in een wereld waar alles kan worden gegoogeld? Wat voor mensen zijn wij? En op wat voor wereld bereiden we onze studenten voor?

Een andere paradox vertroebelt de wateren: onderwijs zou ons capabeler moeten maken, maar kan een geschoold persoon echt omgaan met de wereld waarin we leven, een wereld van geweld, onwaarheid, lafheid en afleiding? Een deel van mij vraagt zich af of we onze studenten echt willen onderwijzen, of dat we er de voorkeur aan geven om gewoon door de bewegingen te gaan en nooit echt de sluier op te trekken. We sturen ‘inhoud’ naar onze studenten, testen ze erop en doen dan alsof het allemaal iets belangrijks betekent.

En toch verschijnt de aanwezigheid van goddelijke liefde elke dag in mijn klaslokaal, uitgenodigd door onze openingsmeditatie. Ik kan voelen hoe dingen in de kamer veranderen als we stil zijn. Ik heb soms het gevoel dat het enige goede dat ik als leraar doe, is om die korte momenten van stilte te bewaren, waarin we onze eigen waarheid kunnen horen die ons leidt, als we luisteren.

Bron: Teaching With Trust  https://professorhurley.com/


Image: foto met het gedicht “De Hemelse wind” (Muurhuizen, Amsersfoort)

De Hemelse wind

De hemelse wind
waait over de aardbol
en kust de aarde
wakker

alles wordt klank
de tak het dode blad
gras en water
ze spreken


A Teacher’s Spiritual Crisis

(from a blog about teaching by Jennifer Hurley)

The paradox of my life as a teacher is that I feel this work is killing me, yet I also love this work obsessively, with a kind of madness. I dream about teaching, and in my dreams I am sometimes a better teacher than I am in real life.

The paradox, too, is that I have never been better at teaching as I am now, yet my devotion to the work imperils my future in it. I am so thoroughly exhausted and heartbroken: at the system and its nonsense talk of standards and assessment, and at the society that has addicted our students to devices and then abandoned them.

Teaching did not start out for me as a spiritual practice, but it has become one, and now, this is the only reason I teach. I teach in order to help students discover their truest selves and to bring those selves more fully into the world. We practice this through reading, deep contemplation, discussion, and the creative act of putting ideas into writing. This work requires openness and courage, and my students have both. They want to know their minds more deeply. They are willing to listen to others’ perspectives. They desperately crave an educational experience that sees them as whole humans.

And yet the education system is at its core dehumanizing. As teachers we’re asked to evaluate large numbers of students as if they were cattle; it’s seen as a weakness if we get too involved or allow emotions to interfere with our “assessments.” As students we’re asked to complete a plethora of disconnected tasks, some of which exist only to fulfill a bureaucratic notion of what learning is. The system actually treats rubrics as if they constitute feedback, and it has to, because what teacher has time to engage with each of their students in true conversation?

There are countless resources on “formative assessments,” countless technological tools, countless webinars and highly priced professional development workshops, but no one is answering the essential questions: What are we doing all of this for? Why is education important, in a world where everything can be Googled? What kind of people do we be? And what kind of world are we preparing our students for?

Another paradox muddies the waters: Education is supposed to make us more capable, but can an educated person truly cope with the world we are living in, a world of violence, untruth, cowardice, and distraction? Part of me wonders if we really want to educate our students, or whether we prefer just to go through the motions, never really pulling back the veil. We transmit “content” to our students, test them on it, and then pretend that it all means something important.

And yet the presence of divine love shows up every day in my classroom, invited in by our opening meditation. I can feel how things shift in the room when we are quiet. I sometimes feel that the only good thing I do as a teacher is to preserve those brief moments of quiet, where we can hear our own truth guiding us, if we listen.

Source: Teaching With Trust https://professorhurley.com/