Wederklank

(door Arlette Krol)
In een wereld die ik niet begrijp
Worstel ik al mijn leven lang
Om vat te krijgen op mijzelf
Inzicht in mijn gevoel
En begrip in mijn gedachten en gedrag

Ik ben anders
Ik ben anders dan iedereen
Er zijn overeenkomsten
Die resoneren over en weer
Dat bevredigd en verbind
Het voedt mijn ik
En laat mij herinneren
In gevoelsvelden
Wie ik diep van binnen ben

En toch ben ik anders
Ik blijf ook zoeken
Zonder dat ik het weet
Naar een andere aansluiting
Naar herkenning
Het zoeken was er altijd
Want het was een leegte
Die nog niet gezien was
Door anderen niet
En door mijzelf niet

Dan is daar de ontmoeting
Mensen die ik aards niet ken
Ik heb hun persoonlijkheid hier nooit ontmoet

Ze zeggen niets
Nemen plaats aan weerszijden van mij
Er komt een stroom in  mij op gang
Een vanzelfsprekendheid
Een compleetheid
De hele onderstroom in mijn bewustzijn
Krijgt instant voeding
Elke leegte wordt gevuld
Met bewustzijn
Zonder enige inzet of moeite
Omdat we dezelfde resonantie hebben
Dezelfde oorsprong
Hetzelfde diepe weten

Ik wist niet dat het bestond
Zoveel flow en aanwezigheid in nu
Ik hoor ze kwetteren
Met zoveel lichtheid praten
Ruimte gevend aan alles om hun heen
Zoals moeder natuur het bedoelt
Ik voel hoe diep integer ze zijn
Naar anderen
En als het gaat om andermans informatie
Respect zit anders geworteld dan herkenbaar in het alledaagse

Het golft door mij heen
Lagen van emotie in beweging
Schokkend, lachend, huilend, stilte
Het leven is aan
Diep in mij
Ik kom thuis in mijn hart
Omdat ik niet meer zoek
Naar het vullen van een leegte
Het zoeken vervalt
Er is bewustzijn voor terug
En verbinding
Wederklank van mijn diepste wezen
Het klinkt door tot ver in de kosmos

Van hieruit heb ik de wereld liever dan ooit
Omdat ik voel en weet hoe het aardse leven ooit bedoelt was
En altijd zal zijn

Bron: https://joyfulhappening.com/Wederklank/


Resonance

In a world I don’t understand
I’ve been struggling all my life
To get a grip on myself
Insight into my feelings
And understanding in my thoughts and behaviour

I am different
I’m different from everyone
There are similarities
They resonate back and forth
That satisfies and connects
It feeds my me
And let me remember
In emotional fields
Who I am deep inside

And yet I’m different
I keep looking too
Without me knowing
To another connection
To recognition
The search was always there
Because it was a void
Which hadn’t been seen yet
Not by others
And not by myself

Then there’s the meeting
People I don’t know earthly
I never met their personality here

They don’t say anything
Take a seat on either side of me
There’s a current in me
A matter of course
A completeness
The whole undercurrent in my consciousness
Gets instant nutrition
Every void is filled
With consciousness
Without any effort
Because we have the same resonance
Same origin
The same deep knowing

I didn’t know it existed
So much flow and presence in now
I hear them chattering
Talking with such lightness
Giving space to everything around them
As mother nature intended
I feel how deep their integrity is
To others
And when it comes to other people’s information
Respect is rooted differently than recognizable in the everyday

It flows through me
Layers of emotion in motion
Shocking, laughing, crying, silence
Life is on
Deep inside me
I come home to my heart
Because I’m not looking anymore
To fill a void
The search expires
There is consciousness in return
And connection
Resonance of my deepest being
It resounds far into the cosmos

From here I love the world more than ever
Because I feel and know how earthly life was once meant
And always will be

Arlette Krol

Source: https://joyfulhappening.com/Resonance/