Dikke Brij Observatie

(door Arlette Krol) Ik herken dat als ik in een groep ben, dat ik probeer zo autonoom mogelijk aanwezig te zijn. Helemaal bewegen vanuit mijzelf. Toch ben ik ook onderdeel van de groep. Omdat er verbondenheid is met andere mensen, bijvoorbeeld om de reden waarom we ervoor gekozen hebben om bij elkaar te zijn. Ik voel ook dat ik onderdeel ben van de groep, omdat de dikke brij gebruik maakt van de gezamenlijkheid om verstoring te brengen. Ik ervaar het als een kleverig agressief dominant bewustzijnsveld.

Zo kan ik mij in een groep ineens enorm uitgeput voelen of zonder directe aanleiding heel rot voelen. Nu weet ik dat de dikke Orion brij aan het werk is. Hij werkt direct op mij of via iemand anders zijn gedachtevelden naar mij. Het is een onderhuids gevoel dat verwarring of weerstand oproept. Het geeft direct verstoring op mij en zo ook op de groepsdynamiek.

De dikke brij maakt ook gebruik van mij. Via mijn gedachten en mijn gevoel spreek ik/zend ik uit wat een ander nogal kan raken. In het moment ben ik het mij niet bewust. Ik zie soms wel en soms zie ik niet hoe anderen het ervaren. Als ik het zie dan is dat best confronterend. Omdat het vaak een effect geeft dat ik helemaal niet wil. En dat is precies wat de dikke brij wil. Onrust stoken, verwarring brengen, afstand creëren.

Wat mij opvalt is dat emoties hierbij een belangrijke rol spelen. Op het moment dat ik een emotie vast hou of er helemaal in zit, dan ben ik vatbaarder voor invloed van buitenaf. Als ik in een groep ben en irritatie, angst, boosheid of bijvoorbeeld heel blij ben, dan is het veel lastiger om objectief waar te nemen in mijzelf. Kan waarnemen in elk moment of het geen ik ga zeggen van mij zelf is of dat het door mij heen wordt gezet naar de ander.

Het is voor mij echt nodig om steeds meer naar mijn gevoel te gaan en het volledig te ervaren. Zo komt er beweging in mijn gevoel. Dan is mijn focus scherper en meer helder naar wat ik denk, voel en hoe ik communiceer. Dit doe ik ter bescherming van mijzelf, maar ook ter bescherming van de andere deelnemers in de groep. Zo gauw ik een emotie of een gedachte even vastzet, dan neemt de dikke brij meteen de ruimte in bij mij om een stempel te drukken. Dan neemt de dikke brij te touwtjes in handen in het groepsproces.

Ik voel dat het bij anderen net zo werkt naar mij toe. Is een ander zich niet gewaar van wat hij voelt en denkt en de effecten daarvan, dan krijg ik op mijn lazer. Zo kan de groepsveiligheid ondermijnd worden door een simpele gedachte of gevoel.

Het onder woorden brengen is de beste oplossing. Openlijk bespreken zonder elkaar verantwoordelijk te houden. Door er woorden aan te geven kan een groepsveld openvallen en krijgt de dikke brij geen ruimte om zich ertussen te zetten.

Toch is het lastig om de werking van de dikke brij bij de ander te benoemen. Het wordt lastig als de ander zich niet bewust is van de dikke brij, want dan wordt een stuk persoonlijkheid geraakt. Als persoonlijkheid zich gaat mengen in het gesprek, dan wordt de dikke brij op zijn wenken bediend. Want dan voelen mensen zich gekwetst, genegeerd, aangevallen of zo meer. En dat maakt de chaos alleen maar groter.

Momenteel stoei ik met het benoemen van de dikke brij op een manier dat de ander zich niet gekwetst voelt en openblijft voor gesprek, of juist alles benoemen.

Ik stoei met mijn eigen programma’s waardoor mijn persoonlijkheid zich snel gekwetst voelt. Ik weet dat ik geen veiligheid nodig heb om veiligheid te brengen. Mooi dat dat precies in een groep mogelijk is als iedereen in de groep zich verbindt met de zachtheid in zichzelf waar vandaan elke kracht ontstaat. Waarin alleen het meest noodzakelijke wordt uitgesproken en gevoelsvelden die in elkaar stromen, als een dans van unieke ritmes tot één kunstwerk.

Bron: https://joyfulhappening.com/Dikke-Brij-Observatie/

===============================================

Thick pulp Observation (English translation)

(by Arlette Krol) I recognize that when I am in a group, I try to be present as autonomously as possible. Completely moving from within myself. Yet I am also part of the group. Because there is a connection with other people, for example for the reason why we have chosen to be together. I also feel that I am part of the group, as the thick pulp uses the collective to create disturbance. I experience the pulp as a sticky aggressive dominant field of consciousness.

For example, in a group I can suddenly feel extremely exhausted or feel very bad for no immediate reason. Now I know the thick Orion pulp is at work. He works directly on me or through someone else’s thought fields towards me. It is a subcutaneous feeling that provokes confusion or resistance. It directly disrupts me and thus also the group dynamics.

The thick pulp also takes advantage of me. Through my thoughts and my feelings I speak/send out what can affect another person. In the moment I am not aware of it. Sometimes I see and sometimes I don’t see how others experience it. When I see it, it’s quite confronting. Because it often gives an effect that I don’t want at all. And that’s exactly what the thick pulp wants. Stirring up unrest, creating confusion, creating distance.

What strikes me is that emotions play an important role in this. The moment I hold onto an emotion or am completely into it, then I am more susceptible to outside influence. If I am in a group and I am irritated, fearful, angered or, for example, very happy, it is much more difficult to observe objectively in myself. Can perceive in every moment whether what I am going to say is from myself or whether it is put through me to the other.

It is really necessary for me to experience my feeling more and more fully. Then my focus is sharper and more clear to what I think, feel and how I communicate. I do this to protect myself, but also to protect the other participants in the group. As soon as I fix an emotion or a thought, the thick pulp immediately takes up space in me to leave a mark. Then the thick pulp takes control in the group process.

I feel it works the same way for me. If another person is not aware of what he feels and thinks and the effects thereof, then I get a portion of negative feeling. For example, group security can be undermined by a simple thought or feeling.

Putting it into words is the best solution. Discuss openly without holding each other accountable. By giving words to it, a group field can fall open and the thick pulp gets no space to put itself in between.

Yet it is difficult to name the effect of the thick pulp in the other. It becomes difficult if the other is not aware of the thick pulp, because then a piece of personality is affected. When personality starts to interfere in the conversation, the thick pulp is served at its beck and call. Because then people feel hurt, ignored, attacked or something like that. And that only adds to the chaos.

At the moment I am playing around with naming the thick pulp in a way that the other person doesn’t feel hurt and stays open for conversation, or go through it. I play around with my own programs that quickly hurt my personality. I know I don’t need security to bring security.

It’s great that that is exactly possible in a group if everyone in the group connects with the softness in themselves from which every strength arises.

In which only the most necessary is spoken and fields of feeling that flow into each other, like a dance of unique rhythms into one work of art.

Source: https://joyfulhappening.com/Thick-pulp-Observation/

Vertel hoe jij het ervaart