Human Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” door Craig Campobasso. Other chapters also talk about Blue Sirian Beings and Titan Sirian Beings)

Universal Origin: Human Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation.

Physical Characteristics: Human Sirians are indistinguishable from Earth humans. Men range from six foot five to eight feet (ca 195 -245 cm). Women are six to seven feet (183 -213 cm). Human Sirian bodies are very well proportioned, with attractive facial features. They are the perfect marriage of physicality and the soul. Their auras vibrate at such a high rate that one can sense their tremendous clarity. They have attained the ultimate human potential in their personal and social life. Human Sirians live in joy, learn in light, and open their hearts to everyone. They empower one another; their race has tremendous self-worth. Their coloring is spectral, sometimes patterned, but most are light skinned or brown. Their eye colors are brown, green, blue, violet, and occasionally a mixture of one or more colors. Looking into their expressive eyes is like travelling through time, gaining access to windows of love in every dimension.

Belief Systems: Human Sirians follow the Cosmic Law of One. They are conscious of their higher self, of transcendental reality, of the Oneness of All Creation. They are aware that our true state is love, peace, light and harmony. Some star nations call them blissful spiritual warriors. They align to the universal spirit for spiritual sustenance, mind expansion, energy and inspiration.

Cosmic Agenda: Some of the greatest Galacterian Alignment science commanders are Human Sirians. They also participate in the Melchizedek Star Seed Program. Their star seeds on Earth are masters at psychic protection, aura amplification, DNA rejuvenation, and energy balancing. 

Imprinted in our mind is the awareness of our soul, our spirit connected to the One Spirit, and once we awaken to the greater reality the Human Sirians will tutor us in the ways of the universe from behind the veil. Once we become fully conscious, they will tutor us in person.

Technology: Human Sirians have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers.

They have the same Galacterian healing technologies as other star nations, but they also have created some unique technology of their own. Perhaps the most popular piece of tech is the cellular generator. When they stand on a circular disc that flutters with molecule-like stars, a blue flame rises to engulf the body. As this fire enriches every cell, rejuvenation occurs, and the cells are amplified to a divine resonation.

Consciousness Abilities: Human Sirians are fully conscious, sovereign and telepathic beings. They have devices that increase their telepathic reception over longer ranges.

They extensively astral travel the astral-verse and sift through layers of consciousness. The megadata is then brought back home to enhance all of cosmic civilizations.

Dimensional Capacity: Human Sirians have multirealm commandership. They are able to reassemble their physical bodies or any matter from one location to another through a molecular stimulation of light codes. They can sweep an entire civilization from one location to another.

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Menselijke Sirianen (NL vertaling)

Universele oorsprong: Menselijke Sirianen zijn van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major.

Fysieke eigenschappen: Menselijke Sirianen zijn niet te onderscheiden van aardse mensen. Mannen variëren van zes voet vijf tot acht voet (~195 -245 cm). Vrouwen zijn zes tot zeven voet (~183 -213 cm). Menselijke Siriaanse lichamen zijn zeer goed geproportioneerd, met aantrekkelijke gelaatstrekken. Ze zijn het perfecte huwelijk tussen het fysieke en de ziel. Hun aura’s trillen met zo’n hoge snelheid dat je hun enorme helderheid kunt voelen. Ze hebben het ultieme menselijke potentieel bereikt in hun persoonlijke en sociale leven. Menselijke Sirianen leven in vreugde, leren in licht en openen hun hart voor iedereen. Ze versterken elkaar; hun ras heeft een enorme eigenwaarde. Hun kleur is van een breed spectrum, soms met een patroon, maar de meeste hebben een lichte huid of zijn bruin. Hun oogkleuren zijn bruin, groen, blauw, violet en soms een mengsel van meer kleuren. In hun expressieve ogen kijken voelt als een reis door de tijd, toegang krijgen tot ramen van liefde in elke dimensie.

Overtuigingssystemen: Menselijke Sirianen volgen de Kosmische Wet van Eén. Ze zijn zich bewust van hun hogere zelf, van transcendentale realiteit, van de Eenheid van de hele schepping. Ze zijn zich ervan bewust dat onze ware staat liefde, vrede, licht en harmonie is. Sommige sterrennaties noemen ze gelukzalige spirituele krijgers. Ze stemmen af ​​op de universele geest voor spirituele voeding, geestverruiming, energie en inspiratie.

Kosmische Agenda: Enkele van de grootste wetenschappelijke commandanten van Galacterian Alignment zijn menselijke Sirianen. Ze nemen ook deel aan het Melchizedek Star Seed Program. Hun sterzaden op aarde zijn meesters in psychische bescherming, auraversterking, DNA-verjonging en energiebalansering.

In onze geest is het bewustzijn van onze ziel geprent, onze geest verbonden met de Ene Geest, en als we eenmaal ontwaken voor de grotere realiteit, zullen de Menselijke Sirianen ons onderwijzen in de wegen van het universum van achter de sluier. Zodra we volledig bij bewustzijn zijn, zullen ze ons persoonlijk begeleiden.

Technologie: Menselijke Sirianen hebben Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun schepen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers.

Ze hebben dezelfde Galacteriaanse genezingstechnologieën als andere sterrennaties, maar ze hebben ook een aantal unieke eigen technologie gecreëerd. Misschien wel het meest populaire stukje technologie is de cellulaire generator. Wanneer ze op een cirkelvormige schijf staan ​​die fladdert met molecuulachtige sterren, stijgt een blauwe vlam op om het lichaam te omhullen. Omdat dit vuur elke cel verrijkt, vindt verjonging plaats en worden de cellen versterkt tot een goddelijke resonantie.

Bewustzijnsvaardigheden: Menselijke Sirianen zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze hebben apparaten die hun telepathische ontvangst over grotere afstanden vergroten.

Ze reizen intensief door het astrale in het astraal-vers en ziften door lagen van bewustzijn. De megadata wordt vervolgens mee naar huis genomen om alle kosmische beschavingen daarmee te verrijken.

Dimensionale capaciteit: Menselijke Sirianen zijn multidimensionale commanders. Ze zijn in staat om hun fysieke lichaam of welke materie dan ook uit elkaar en weer in elkaar te zetten van de ene locatie naar de andere door middel van een moleculaire stimulatie van lichtcodes. Ze kunnen een hele beschaving van de ene locatie naar de andere overseinen.