Itipuriërs

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso)

Universele Oorsprong: Itipuriërs komen uit het Itipura-zonnestelsel, buiten het zonnestelsel van de aarde. Itibi-Ra I was hun voormalige thuiswereld; Itibi-Ra II is hun huidige planeet. Voordat het water in hun thuiswereld opdroogde, brachten ze hun hele populatie, dieren, insecten, planten, enz. in goed getimede segmenten over. Op dat moment schakelden ze over van een vast dieet naar een vloeibaar dieet.

Fysieke eigenschappen: Itipuriërs zijn blank met een lichtbruine huid. Hun mannen en vrouwen zijn van normale aardse lengte, er is een vleugje mysterie die men om hun heen ervaart. Ze lopen elegant, schrijdend voort met lange, slanke benen, alsof ze door de lucht glijden. Ze hebben dunne kaaklijnen, rudimentaire tanden en kleine tongen, en ze dragen een beschermer op hun boven- en ondertandvlees om hun misvormde mond te verhullen. Ze dragen vingertophandschoenen, omdat ze geen vingernagels hebben, en de toppen van hun vingers zijn behoorlijk gevoelig.

Geloofssysteem: Itipuriërs leven volgens hun zeven natuurwetten (Kosmofilosofie), en door God in de natuur te bestuderen zijn ze in staat God te begrijpen. Ze bestuderen ook de wetenschap van de ziel die bij hen bekend staat als Amat Mayna. Ze leven volgens de regel dat als ze worden gestraft, ze niet door God zijn gestraft, maar door hun eigen hand.

De zeven wetten van Kosmofilosofie
1. Je zult God, mens of de natuur niet vrezen, noch God, mens of de natuur pijn doen.
2. Je zult geen leugenaar/hypocriet zijn nog voor jezelf, nog voor anderen.
3. Je respecteert de rechten van andere wezens.
4. Je onthoudt zich van alle excessen.
5. Je zult werken volgens uw talenten en karakter, en te allen tijde vriendelijk en opgewekt zijn, noch zul je je superieur voelen aan anderen.
6. Je zult de zonden tegen anderen en jezelf onverwijld ongedaan maken en de wetten van de kosmofilosofie respecteren.
7. Je zult anderen niet in pijn laten sterven.
 
Itipurisch gebed
Laten we niet trots zijn, oh Heer van de Natuur, laten we nederig zijn en uw wijsheid van de natuur in acht nemen.
Laten we niet superieur zijn aan anderen, o Heer, vanwege omstandigheden die ons zijn verleend door uw wijsheid van de natuur.
Laten we nederig zijn, o Heer van de Natuur, en laat ons de schoonheid voelen van uw leven dat u ons hebt gegeven.
Laten we opgewekt en vriendelijk zijn, o Heer van de Natuur, en laten we uw kracht voelen, de kracht van de natuur, o Heer, als we eenzaam zijn en pijn hebben.
Laten we trouw zijn, o Heer van de Natuur, aan onszelf en anderen door geen pijn te doen, o Heer, en schenk ons de moed om terug te keren naar eeuwige vrede – met waardigheid, o Heer – want dat zijn de eeuwige wetten van de natuur.

Kosmische Agenda: Itipuriërs waren op een landbouwmissie toen ze de aarde voor het eerst bezochten in 1946 en op andere erop volgende missies in de jaren zestig, wanneer ze verschillende plantages in de Peruaanse Amazone opzetten. Ze hybridiseerden planten met die van ons en brachten de enten terug naar hun thuiswereld. Ze leefden in harmonie met de lokale stammen en woonden in kegelvormige gebouwen.

Hun dieet bestaat uit vloeibaar fruit en planten. Dit is de reden waarom hun mond anders is; de behoefte aan kauwen ging verloren toen ze overgingen op een vloeibaar dieet; dus hun tanden werden aanzienlijk kleiner. Ze zijn verslaafd aan nieuwe smaken en als ze geen nieuwe smaken in hun dieet introduceren, zullen ze fysiek lijden. Vandaar hun fruit- en plantenhybridisatieprogramma op aarde en in het hele universum. Ze houden van Cherimoya, een Zuid- en Midden-Amerikaanse vrucht.

De Itipuriërs hebben kanker in verband gebracht met machines en menselijke biologische cellen. Dus losten ze het probleem op met twee satellietwerelden: één gebruikt voor machines, genaamd de Fabriek; en de andere een grote hartplaneet die functioneert als een biologisch versterkt hart, die liefdevolle vibraties en kracht naar de sfeer/ wereld van Itibi-Ra II stuurt. Ze hebben alle artificiële en mechanische machines volledig van hun wereld afgescheiden. Ze noemen hun hartplaneet de Acai. “Silit” is hun gezegde voor welkom in ons hart. Ze dragen een symbool dat bekend staat als “Xasni” dat zich vertaalt als interkosmische eenheid.

Technologie: Itipuriërs hebben zilveren schijfvormige vaartuigen van dertig voet (rond 9 meter). De vloer in het vaartuig is als een heldere spiegel met haarvaten die zich uitstrekken tot slagaders en cellen, de levenskracht van de biologische supercomputer, het superwezen dat het schip aandrijft. Terwijl ze slapen, werken deze haarvaten als zenuwuiteinden die in het fysieke lichaam klimmen om verbeteringen uit te voeren. Het biologische brein van het schip is een groter systeem van andere soortgelijke vaartuighersenen die allemaal zijn gekoppeld aan een kolossale organische opslagcomputer op Itibi-Ra II. Er zijn minimaal zevenentwintig tot dertig schepen die binnen een zonnestelsel opereren. De transportschepen zijn de krachtbron voor de vloot.

Itipurianen genazen veel mensen in derdewereldlanden met een eenvoudig ingenomen tablet. Ze kunnen open wonden genezen met een gele pasta.

Ze beoefenen religieus hydrotherapie voor intern en extern gebruik, waarbij ze de juiste textuur, temperatuur, smaken en mineralen van vele soorten water mengen.

Bewustzijnsvermogens: Itipuriërs zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Vanwege hun misvorming van de mond spreken ze niet vocaal. Ze zijn telepathisch binnen hun eigen ras. Wanneer ze met andere rassen praten, gebruiken ze een spraakapparaat dat om de nek wordt gedragen of als een sieraad op hun persoon wordt verborgen. Hun telepathische woorden worden vertaald via het stemapparaat, in elke taal, op elke wereld. Er is een kleine vertraging wanneer ze beginnen te spreken, waarbij hun mond een beetje beweegt, totdat hun stem door het apparaat komt.

Dimensionale Capaciteit: Itipuriërs hebben bevoegdheid in multidimensionale werelden.


Itipurians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Itipurians come from the Itipura solar system, outside of Earth’s solar system. Itibi-Ra I was their former home; Itibi-Ra II is their current planet. Before their home world dried up of water, they transferred their entire population, animals, insects, plant life, etc. in well-timed segments. At this time they switched from a solid diet to a liquefied one.

Physical Characteristics: Itipurians are Caucasian appearing with light brown skin. Their men and women are of normal Earth heights, and carry an element of mystery about themselves. They walk elegantly, striding along with long, slender legs, as if gliding on air. They have thin jawlines, rudimentary teeth, and small tongues, and they wear a guard on their upper and lower gums to disguise their deformed mouths. They wear fingertip gloves, as they have no fingernails, and the tips of their fingers are quite sensitive.

Belief System: Itipurians live by their seven laws of nature (cosmophilosophy), and through the study of God in nature they are able to understand God. They also study the science of the soul known to them as Amat Mayna. They live by the rule that if they are punished, they have not been punished by God, but by their own hand.

The Seven Laws of Cosmophilosophy
1. You shall not fear God, man, or nature, nor inflict pain on God, man, or nature.
2. You shall not be a hypocrite to yourself or to others.
3. You shall respect the rights of other beings.
4. You shall abstain from all excesses.
5. You shall work according to your talents and character, and at all times be kind and cheerful, nor shall you feel superior to others.
6. You shall undo the sins against others and yourself without delay, and respect the laws of cosmophilosophy.
7. You shall not let others die in pain.
 
 Itipurian Prayer
Let us not be proud, oh Lord of Nature, let us be humble, observing thy wisdom of nature.
Let us not be superior to others, oh Lord, because of conditions granted to us by thy wisdom of nature.
Let us be humble, oh Lord of Nature, and let us feel the beauty of thy life you have given us.
Let us be cheerful and kind, oh Lord of Nature, and let us feel thy strength, the strength of nature, oh Lord, when lonely and in pain.
Let us be true, oh Lord of Nature, to ourselves and others by not inflicting pain, oh Lord, and grant us the courage to return to eternal peace—with dignity, oh Lord—for such are the eternal laws of nature.

Cosmic Agenda: Itipurians were on an agricultural mission when they first visited Earth in 1946 and on other subsequent missions through the 1960s, during which time they set up several plantations in the Peruvian Amazon. They hybridized plants with ours and took the grafts back to their home world. They lived in harmony with the local tribes and resided in conical buildings.

Their diets consist of liquefied fruits and plants. This is why their mouth is unusual; the need for chewing was lost when they switched to a liquefied diet; thus their teeth diminished considerably. They are addicted to new tastes, and if they do not introduce new flavors into their diet, they will suffer physically. Hence, their fruit and plant hybridization program on Earth and across the universe. They love Cherimoya, a South and Central American fruit.

The Itipurians have linked cancer to machinery and human biological cells. So they fixed the problem with two satellite worlds: one used for machinery, called the Factory; and the other a great heart planet that functions as a biologically enhanced heart, sending loving vibrations and power into Itibi-Ra II’s sphere. They completely separate all artificial and mechanical machinery off world. They call their heart planet the Acai. “Silit” is their saying for welcome to our hearts. They wear a symbol known as “Xasni” that translates to intercosmic unity.

Technology: Itipurians have thirty-foot silver disc-shaped craft. The flooring in the craft is like a clear mirror showcasing capillaries that spread out into arteries and cells, the life-force of the biological supercomputer, the superbeing powering the ship. While they are sleeping, these capillaries work like nerve endings that climb into the physical body to perform enhancements. The biological brain of the ship is a larger system of other such craft brains that are all linked to a colossal organic storage computer back on Itibi-Ra II. There is a minimum of twenty-seven to thirty ships when operating within a solar system. The carrier craft are the power source for the fleet.

Itipurians healed many in third-world countries with a simple ingested tablet. They can heal open wounds with a yellow paste.

They practice hydrotherapy religiously for internal and external uses, mixing the right texture, temperature, flavors, and minerals of many types of water.

Consciousness Abilities: Itipurians are fully conscious and sovereign beings. Because of their mouth malformation, they do not speak vocally. They are telepathic within their own race. When speaking to other races, they use a voice device that is worn around the neck, or hidden as a piece of jewelry on their person. Their telepathic words are translated through the voice gadget, in any language, on any world. There is a slight delay when they start to speak, their mouth moving slightly—until their voice comes through the device.

Dimensional Capacity: Itipurians have multirealm commandership.


Telosianen

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso)

Universele Oorsprong: Telos is een oude Lemurische kolonie die zich anderhalve kilometer onder Mount Shasta in Noord-Californië verplaatste voordat het werd vernietigd. De stad Telos is de hoofdstad van het Agarthaanse netwerk en de thuisbasis van 1,5 miljoen mensen. De zusterstad, Catharia, ligt onder de Egeïsche Zee. Telos wordt bestuurd door een Ascended Master Council van twaalf: zes mannen en zes vrouwen. Adama houdt toezicht op Telos als hogepriester van Melchizedek. Hij is een geascendeerde meester en heeft volledige kennis en inzicht in de realiteit en waarheid van het universum, zoals alle geascendeerde meesters. Hij is een wandelende encyclopedie over alle onderwerpen, zoals alle geascendeerde meesters, en hij is een spirituele meesteradviseur voor de mensen die in Telos wonen.

Fysieke eigenschappen: Telosianen zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve dat ze groter en breder zijn.

Geloofssysteem: Telosianen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze werken rechtstreeks samen met de Melchizedekse priesterschap: meesterleraren, universele geleerden die thuis zijn in alle onderwerpen. Telosianen zien God als de bron van de hele schepping. Deze goddelijke bron individualiseerde zichzelf in componenten van zichzelf en stuurde ze de schepping in om liefde in alle verschillende vormen te ervaren. Ze zeggen dat de bewoners van het aardoppervlak ziekte en pijn ervaren vanwege onze scheiding (dualistische aard) van God.

Kosmische Agenda: Als leden van de Galacterian Alignment willen Telosianen informatie delen over het bereiken van een geavanceerd bewustzijn, en middelen toewijzen om ons mentaal, emotioneel en spiritueel voor te bereiden. Wanneer ons bewustzijn op het aardoppervlak verschuift, zal hun beschaving opkomen en dienen als gidsen naar het nieuwe tijdperk van bewustzijn. Er zal dan een soort burgeruitwisseling plaatsvinden, waarbij een deel van hun beschaving aan de oppervlakte zal komen wonen, terwijl sommige oppervlaktebewoners zullen worden uitgenodigd om in Telos of een ander deel van Agartha te gaan wonen.

Telosianen bevestigen dat er duistere beschavingen zijn die ook onder de grond gedijen, zoals Greys en Reptilianen. Ze werken aan de bestrijding van deze groepen ten voordele van heel Agartha, maar ook ten voordele van ons. Tot nu toe lijken ze te winnen.

Technologie: op amino gebaseerde computersystemen in Telos zijn organische entiteiten op het avatar- of volledig bewustzijns-niveau en kunnen daarom niet worden gecorrumpeerd. De computers zijn in staat om iemands vorige levensrecords, of verslag, te lezen, en geleerde lessen eruit te halen, lessen in vooruitgang te identificeren en te bepalen wat voor werk iemand nodig heeft voor persoonlijke groei.

Hun zilveren vloten zijn discusvormige vaartuigen die zich wagen in de atmosfeer van de Aarde om de wereld te onderzoeken met behulp van op amino gebaseerde organische computers die zijn verbonden door de zonnestelsels in onze Melkweg en het Agarthan-netwerk. De uitgeleze data wordt doorgegeven aan hun hele vloot, degenen die het bevel voeren over de operaties op Aarde, evenals aan de Galacterian Alignment voor verwerking en raadpleging.

Elektromagnetische voertuigen worden gebruikt voor reizen binnen steden, en elektromagnetische bullet-treinen voor reizen naar andere ondergrondse steden. Alle voertuigen zweven een paar centimeter boven de grond. De zon in Telos is een kristal uit een andere wereld dat een miljoen jaar zal branden. Het regelt een perfecte dagelijkse temperatuur van 70 tot 75 graden (21-24 graden Celsius).

De poolopeningen op de noord- en zuidpool worden door een magnetisch krachtveld beschermd tegen aardse en buitenaardse ongewenste bezoekers en gecamoufleerd met bewolking.

Telosiaanse huizen zijn rond en gemaakt van een kristalsteen die licht uitstraalt. Het is als een eenrichtingsspiegel; je kunt naar buiten kijken, maar niet naar binnen. Ze gebruiken kristallichttechnologie om tunnels en spelonken te verlichten.

Ze kunnen elke ziekte genezen en ledematen of organen vervangen door de etherische blauwdruk van het lichaam te gebruiken.

Bewustzijnsvermogens: Telosianen zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Naast verbale spraak spreken ze de taal van het licht.

Dimensionale Capaciteit: De Agartha Netwerk Raden zeggen dat de Aarde direct naar de vijfde dimensie zal gaan omdat de vierde niet langer zal bestaan, aangezien deze wordt verwijderd door de Universele Spirituele Hiërarchie, als onderdeel van ons versnelde ascentieplan.

Saint Germaine en de I AM – IK BEN leringen
In 1930 ontmoette Guy W. Ballard tijdens het wandelen op Mount Shasta in Noord-Californië de geascendeerde meester Saint Germaine. Met de hulp van Saint Germaine creëerde Ballard een serie boeken over de Machtige IK BEN Aanwezigheid (de God in jou), een manier om contact te maken met de Krachten van Licht.


Telosians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Telos is an ancient Lemurian colony that relocated one mile beneath Mount Shasta in Northern California before its destruction. The city of Telos is the capital of the Agarthan Network and home to 1.5 million people. Its sister city, Catharia, is beneath the Aegean Sea. Telos is governed by an Ascended Master Council of twelve: six males and six females. Adama oversees Telos as high priest of Melchizedek. He is an Ascended Master, and has full knowledge and cognition of the reality and truth of the Universe as all Ascended Masters do. He is a walking encyclopedia on all subjects, as all Ascended Masters are, and he is a master spiritual advisor to the people living in Telos.

Physical Characteristics: Telosians are indistinguishable from Earth humans, except they are taller and broader.

Belief System: Telosians believe in the Cosmic Law of One. They work directly with the Melchizedek Priesthood—master teachers, universal scholars versed on all subjects. Telosians see God as the Source of all Creation. This divine source individualized itself into components of itself, and sent them out into the Creation to experience love in all diversified forms. They say Earth’s surface dwellers experience sickness and pain because of our separation (dualistic nature) from God.

Cosmic Agenda: As members of the Galacterian Alignment, Telosians wish to share information on attaining advanced consciousness, allocating tools to prepare us mentally, emotionally, and spiritually. When our consciousness shifts on Earth’s surface, their civilization will come up and serve as guides into the new age of awareness. There will then be a sort of citizen exchange, where some of their civilization will come live on the surface, while some surface dwellers will be invited to live in Telos or another part of Agartha.

Telosians confirm there are dark civilizations that thrive under[1]ground as well, such as Greys and Reptilians. They are working to combat these groups for the benefit of all of Agartha, as well as for our benefit. So far, they seem to be winning.

Technology: Telos amino-based computer systems are organic entities at the avatar or fully conscious level and therefore cannot be corrupted. The computers are able to read one’s past life records, and single out lessons learned, identify lessons in progress, and determine what needs work for personal growth. Their silver fleets are discus-shaped craft that venture out into Earth’s atmosphere to survey the world using amino-based organic computers that are linked throughout the solar systems in our galaxy and the Agarthan Network. The readouts are fed to their entire fleet, those in command of Earth operations, as well as the Galacterian Alignment for processing and consultation. Electromagnetic vehicles are used for travel within cities, and electromagnetic bullet-trains when traveling to other underground cities. All vehicles levitate a few inches off the ground. The sun in Telos is a crystal brought from another world that will burn for one million years. It regulates a perfect daily temperature of 70 to 75 degrees (21-24 degrees Celsius). The polar openings at the north and south poles are protected from this-and-otherworldly unwanted visitors by a magnetic force field and camouflaged with cloud covering. Telosian homes are round and made from a crystal stone that emits light. It’s like a one-way mirror; you can see out, but not in. They use crystal light technology to illuminate tunnels and caverns. They can cure any illness and replace limbs or organs by using the body’s etheric blueprint.

Consciousness Abilities: Telosians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. Besides verbal speech, they speak the language of light.

Dimensional Capacity: The Agartha Network Councils say Earth will move directly into the fifth dimension because the fourth will no longer exist, as it is being removed by the Universal Spiritual Hierarchy, as a part of our accelerated ascension plan.

Saint Germaine and the I AM Teachings
In 1930, while hiking Mount Shasta in Northern California, Guy W. Ballard met Ascended Master Saint Germaine. It was through Saint Germaine’s assistance that Ballard created a series of books on the Mighty I AM Presence (the God in you), a way to make contact with the Forces of Light.


Sirianen van Titan

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Sirianen van Titan komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major. Dit Siriaanse ras heeft geen naam en veel namen, simpelweg omdat ze nu bestaan voorbij identiteit in vorm of plaats. Hun beeld werd onthuld voor onze nieuwsgierigheid, een energetische blauwdruk van hun multidimensionale bewustzijn.

Fysieke eigenschappen: Siriaanse mannen en vrouwen van Titan zijn 2,5 tot 3,5 meter lang. Hun langwerpige hoofden lopen taps toe naar een verlengde dunne kin. Ze hebben prachtige grote amandelvormige ogen die eruitzien als glinsterende aquablauwe waterjuwelen. Als je in hen kijkt is het alsof je in de warmte van de Bron wordt getrokken, in de schoot van de Schepping, in de liefde die alles heeft geschapen. Ze hebben lange, dunne aanhangsels met benige gewrichten en ze bewegen melodisch, zacht en elegant.

Geloofssysteem: Sirianen van Titan zijn van het Bewustzijn van Eén en de universele gemeenschap, die de eenheid van alle soorten en al het leven vertegenwoordigt, en waar polariteiten uiteindelijk en onherroepelijk samenkomen binnen een enkele cirkel van Bron.

Kosmische Agenda: Sirianen van Titan zijn mentoren uit het hogere rijk voor de Galacterian Alignment en deelnemers aan het Star Seed-programma van Melchizedek, waar ze meesterleraren zijn voor werelden zoals de Aarde.

Technologie: de vaartuigen en computers van Sirianen van Titan zijn niet fysiek gebouwd; ze integreren hun geest mentaal in het kwantumveld voor reizen en informatie.

Bewustzijnsvermogens: Sirianen van Titan zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze spreken de taal van de licht-essentie. Ze staan ​​dichter bij licht-vormen en kunnen hun uiterlijk met een gedachte veranderen. Sirianen van Titan zijn niet gehecht aan hun identiteit zoals mensen dat zijn. Hun mind straalt pure liefde uit.

Dimensionale capaciteit: Sirianen van Titan zijn multidimensionale wezens. Ze interageren tussen de sluiers, planten sterren van bewustzijn, concepten van kosmische wijsheid en kennis in de tuinen va de Geest van evoluerende rassen. Ze verzorgen ze als hun eigen kinderen, voeden ze op tot volwassenheid en tot hun rechtmatige plaats als soevereine wezens.

Was Farao Achnaton Siriaans?

Theoretici van buitenaardse theorieën suggereren dat farao Achnaton van de achttiende dynastie een hybride is met Sirius B-DNA. Siriaanse genetica had in zijn embryo kunnen worden geïnjecteerd voor een upgrade van het bewustzijn. Dat zou kunnen verklaren waarom Achnaton eruitzag als een buitenaards wezen. Hij schudde het fundament van de Egyptische religie door elimineren van de aanbidding van alle traditionele goden, en door hun denken aan te wenden tot één god.

.

Zie Achnaton  https://nl.wikipedia.org/wiki/Achnaton


Titan Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Titan Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation. This Sirian race has no name and many names, simply because they now exist beyond identity in form or place. Their image was revealed for our curiosity, an energetic blueprint of their multidimensional consciousness.

Physical Characteristics: Titan Sirian men and women are eight to twelve feet tall. Their elongated heads taper down to an extended thin chin. They have exquisite large almond-shaped eyes that look like glistening aqua blue water jewels. Gazing into them is like being pulled into the warmth of Source, into the womb of Creation, into the love that created all that is. They have long, thin appendages with boney joints, and they move melodically, gently, and elegantly.

Belief System: Titan Sirians are of the One Consciousness, of the universal community, representing the unity of all species and all life, and where polarities finally and ultimately meet within a single circle of Source.

Cosmic Agenda: Titan Sirians are higher realm mentors to the Galacterian Alignment and participants in Melchizedek’s Star Seed Program, where they are master teachers to worlds such as Earth.

Technology: Titan Sirians’ craft and computers are not physically built; they mentally integrate their minds into the quantum field for travel and information.

Consciousness Abilities: Titan Sirians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. They speak the light essence language. They are closer to light forms and can shift their appearance with a thought. Titan Sirians are not attached to their identities the way humans are. Their minds radiate pure love.

Dimensional Capacity: Titan Sirians are multidimensional beings. They interact between the veils, planting stars of consciousness, concepts of cosmic wisdom and knowledge into the mind gardens of evolving races. They tend to them like their own children, raising them into adulthood, and into their rightful place as sovereign beings.

Was Pharaoh Akhenaten Sirian?

Extraterrestrial theorists suggest that Pharaoh Akhenaten of the eighteenth dynasty is a hybrid with Sirius B DNA. Sirian genetics could have been injected into his embryo for an upgrade in consciousness. That might explain why Akhenaten looked like an extraterrestrial. He shook the foundation of Egyptian religion by erasing all the gods of worship, and turned their thinking to a singular god.


Blauwe Wezens van Sirius

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Blauwe Sirianen komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major.

Fysieke eigenschappen: Blauwe Sirianen willen gezien worden in hun multidimensionale energetische frequentie, in hun lichamelijkheid; zij zijn lange krijgers van het licht, met een helderblauwe huid, lange, smalle gezichten, aantrekkelijke en aansprekende trekken en grote oren afgestemd op universele frequenties. Ze zijn vrij van enig lichaamsbeharing.

Geloofssysteem: Blauwe Sirianen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze zijn één met het Universum, het hart en de mind van de Bron, de universele ziel van de Schepping van waaruit alle wezens met elkaar verbonden zijn.

Cosmic Agenda: Blauwe Sirianen zijn superintuïtieve, ultrapsychische wezens die het aangeboren vermogen hebben om de onzichtbare lijnen en rasters van de kosmos en planetaire velden te zien. Ze helpen werelden die in het proces van transformatie zijn die op weg zijn naar ascentie door lay- en rasterlijnen te stimuleren met Living Light-codes, om te verankeren in deze nieuwe energetische frequenties, om de bekrachtiging, de empowerment-codes in elk wezen te doen ontwaken. Ze brengen tijdens deze transformatie planeetmeridianen en zielsfrequenties in evenwicht. Zij zijn de universele experts op het gebied van leylijnen en holografische rastersjablonen. Ze zijn ook lid van de Galacterian Alignment.

Technologie: Blauwe Sirianen zijn de bewakers van de oeroude spirituele technologieën.

Bewustzijnsvermogens: Blauwe Sirianen zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Naast het beoefenen van telepathie en het buigen van coagulaire golven, zijn ze ook mentale kinetici, in staat om energie van de Bron te benutten, te verplaatsen en te laten stromen via ley- en rasterlijnen.

Dimensionale capaciteit: Blauwe Sirianen hebben het bevel over multiwerelden


Blue Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Blue Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation.

Physical Characteristics: Blue Sirians wish to be perceived for their multidimensional energetic frequency, their physicality; they are tall warriors of the light, with bright blue skin, elongated faces, attractive and appreciative features, and large ears tuned to universal frequencies. They are void of any bodily hair.

Belief System: Blue Sirians believe in the Cosmic Law of One. They are at one with the universe, the heart and mind of Source, the one soul of Creation, from which all beings are interconnected.

Cosmic Agenda: Blue Sirians are superintuitive, ultrapsychic beings that have the innate ability to see the unseen lay lines and grids of the cosmos and planetary fields. They assist worlds in the throes of transformation that are transiting toward and to ascension by stimulating lay and grid lines with Living Light codes, to anchor in these new energetic frequencies, to awaken empowerment codes within every being. They balance planet meridians and soul frequencies during this transformation. They are the universal experts on lay lines and holographic grid templates. They are also a member of the Galacterian Alignment.

Technology: Blue Sirians are the guardians of the ancient spiritual technologies.

Consciousness Abilities: Blue Sirians are fully conscious and sovereign beings. Besides practicing telepathy and coagular wave bending, they are also mental kineticists, able to harness, move, and flow energy from Source through lay and grid lines.

Dimensional Capacity: Blue Sirians have multirealm commandership


Koldashans

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Koldashans are from Koldas, one of eight planets in their solar system. The Koldashans confirm that the warring people of Mars destroyed their civilization in a nuclear holocaust. The survivors were relocated to planet Siton, a world that is part of the galactic community.

Physical Characteristics: Koldashans are indistinguishable from Earth humans. Men and women are of average height, anywhere from five feet to six five. Their skin tones range from white to brown, with brown, blond, or red hair. They have the same eye colors as we do on Earth. Their uniforms are light blue.

Belief System: Koldashans follow the Cosmic Law of One. The beings of Koldas believe in One Supreme Consciousness, which they refer to as the Divine One, who created everything seen and unseen.

Cosmic Agenda: Koldashans first came to Earth in the times of Atlantis and again in the 1940s and 1960s. Future commanders who will be assigned to the outer space regions above Earth must first complete extensive training as an Earth person. They are required to learn the language and customs of the country in which they will live, secure regular jobs, and befriend the people. The future commander might reveal who he or she is to a Koldashan star seed, knowing it will elevate their consciousness and help them accept the true reality of the cosmos. Valdar began his two-year education on Earth in 1960 in South Africa, and then became a commander. Koldashans have approached governments on Earth for many years to share a better way of life for all humans, but were denied every time and chased off the planet. Koldashans maintain three hundred bases on Earth and also study planetary conditions. As of 1969, they had had 2,050 years of peace.

Technology: Astrael craft are disc-shaped and steel gray in color. The craft was named by its Koldashan engineer in honor of his wife, Astraelda. Each craft has eight magnetic motors: four in the front and four in the back. These colossal electromagnets are powered by solar energy. Magnetic fields run across the universe, and they travel through space along these invisible streams, lines, tunnels, and grids. The magnetic motors are able to adjust speed. The highest velocity can exceed the speed of light. Patrolling the Earth was conceived of in 1927 and began implementation in 1941 to record and eliminate meteorites that have entered the magnetic field around the planet and throughout the solar system. The Astrael ships are not weaponized, although they are out[1]fitted with a disintegrating ray or a charged particle beam that will destroy any object in a bright flash, its primary purpose to destroy asteroids. Corynthian Astrael craft (also disc-shaped) are the latest technological space cruisers, with automatic instrumentation and the ability to make an interdimensional leap in an instant, similar to Galacterian thought-jump technology, by programming the resonation field of the destination with the departure space time, and instantly jumping across space. Time machine craft bridge long space treks in an incredibly short time. Through the discovery of two pear-shaped polar universes linked together, the matter/antimatter universe, points close at the end, like tying the end of a balloon (an event horizon, if you will), preventing anything between the universes from escaping—including light. These craft can bypass the velocity of light and escape the velocity of the universe, enter the flowing magnetic fields, where time flows in reverse, passing from one dimension to another, one time period to another, backward and forward. This technology is also blended into the latest Astrael craft designs. Elongated craft are used for cargo and transporting passengers to and from stations and planets. Scout craft, also disc-shaped, collect specimens, or land missionaries or future commanders for their training cycles. They have eight seats for crew and a commanding officer who is located in a conning tower. Koldashans confine their industry on two neighboring planets. This is also where their craft are constructed. Other planets are used for agriculture and mining. Melchor is a gigantic halfway station built by the Koldashans and anchored in the far recesses of our solar system. Located at the top is a domed communications center. It’s a stopover for space travelers who need to rest and replenish supplies. It can also accommodate a great number of craft. Its main purpose is to guide and track Astrael craft along magnetic travel tunnels or gridlines. These trajectories must be cleared of all space debris, thus their meteorite patrol and disintegration of such debris around Earth and our solar system.

Consciousness Abilities: Koldashans are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. They wear a lightweight silver helmet that assists in all forms of communication—interaction with the craft’s organic brain, its guidance system, language converters, and so on. They are waiting for us to evolve to a state of full consciousness so they can school us in cosmic consciousness and share the secrets of the universe, galaxies, and solar systems. They record messages through high vibratory crystals.

Dimensional Capacity: Koldashans have multidimensional commandership. When star nations prepare worlds for transition into the fifth dimension, it is said that our physicality becomes a less gross material body and is restored to divine perfection.


Koldashans (NL vertaling)

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” door Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Koldashans komen uit Koldas, een van de acht planeten in hun zonnestelsel. De Koldashans bevestigen dat de oorlogvoerende mensen van Mars hun beschaving hebben vernietigd in een nucleaire holocaust. De overlevenden werden verplaatst naar de planeet Siton, een wereld die deel uitmaakt van de galactische gemeenschap.

Fysieke eigenschappen: Koldashans zijn niet te onderscheiden van aardse mensen. Mannen en vrouwen zijn van gemiddelde lengte, ergens tussen de 1,50 en 1,85 meter. Hun huidtinten variëren van wit tot bruin, met bruin, blond of rood haar. Ze hebben dezelfde oogkleuren als wij op Aarde. Hun uniformen zijn lichtblauw.

Geloofssysteem: Koldashans volgen de Kosmische Wet van Eén. De wezens van Koldas geloven in Eén Allerhoogste Bewustzijn, waarnaar ze verwijzen als de Goddelijke Ene, die alles wat zichtbaar en ongezien is, heeft geschapen.

Kosmische agenda: Koldashans kwamen voor het eerst naar de Aarde in de tijd van Atlantis en opnieuw in de jaren veertig en zestig. Toekomstige commandanten die zullen worden toegewezen aan de ruimtegebieden boven de Aarde, moeten eerst een uitgebreide training als aards persoon voltooien. Ze moeten de taal en gewoonten leren van het land waarin ze zullen wonen, vaste banen vinden en vriendschap sluiten met de mensen. De toekomstige commandant zou kunnen onthullen wie hij of zij is aan een Koldashan-sterrenzaad, wetende dat het hun bewustzijn zal verhogen en hen zal helpen de ware realiteit van de kosmos te accepteren.

Valdar begon zijn tweejarige opleiding op Aarde in 1960 in Zuid-Afrika en werd toen commandant. Koldashans hebben jarenlang regeringen op Aarde benaderd om een betere manier van leven voor alle mensen te delen, maar werden elke keer ontkend en van de planeet verjaagd. Koldashans onderhouden driehonderd bases op Aarde en bestuderen ook de planetaire stand van zaken. Vanaf 1969 hadden ze 2050 jaar vrede gehad.

Technologie: Astrael-vaartuigen zijn schijfvormig en staalgrijs van kleur. Het vaartuig werd genoemd door de Koldashan-ingenieur ter ere van zijn vrouw, Astraelda. Elk vaartuig heeft acht magnetische motoren: vier aan de voorkant en vier aan de achterkant. Deze kolossale elektromagneten worden aangedreven door zonne-energie. Magnetische velden stromen door het universum en reizen door de ruimte langs deze onzichtbare stromen, lijnen, tunnels en rasters. De magnetische motoren kunnen de snelheid aanpassen. De hoogste snelheid kan de snelheid van het licht overschrijden. Patrouilleren van de Aarde werd bedacht in 1927 en begon in 1941 met de uitvoering om meteorieten vast te leggen en te elimineren die het magnetische veld rond de planeet en het hele zonnestelsel zijn binnengedrongen.

De Astrael-schepen zijn niet bewapend, hoewel ze zijn uitgerust met een desintegrerende straal of een geladen deeltjesstraal die elk object in een heldere flits zal vernietigen, met als voornaamste doel asteroïden te vernietigen.

Corynthian Astrael-vaartuigen (ook schijfvormig) zijn de nieuwste technologische ruimtecruisers, met automatische instrumentatie en de mogelijkheid om in een oogwenk een interdimensionale sprong te maken, vergelijkbaar met Galacteriaanse gedachtesprongtechnologie, door het resonantieveld van de bestemming te programmeren met het vertrek ruimtetijd, en meteen door de ruimte springen.

Tijdmachinevaartuigen overbruggen lange ruimtereizen in een ongelooflijk korte tijd. Door de ontdekking van twee peervormige polaire universa die met elkaar verbonden zijn, het materie/antimaterie-universum, punten dicht bij het einde, zoals het uiteinde van een ballon vastbinden (een gebeurtenishorizon, als je wilt), waardoor wordt voorkomen dat iets tussen de universums ontsnapt – inclusief licht. Deze vaartuigen kunnen de snelheid van het licht omzeilen en ontsnappen aan de snelheid van het universum, de stromende magnetische velden binnengaan, waar de tijd in omgekeerde richting stroomt, van de ene dimensie naar de andere gaat, van de ene tijdsperiode naar de andere, achteruit en vooruit. Deze technologie is ook verwerkt in de nieuwste Astrael-vaaruigen ontwerpen. Langwerpige vaartuigen worden gebruikt voor vracht en het vervoeren van passagiers van en naar stations en planeten. Verkenningsvaartuigen, ook schijfvormig, verzamelen exemplaren, of landzendelingen of toekomstige commandanten voor hun trainingscycli. Ze hebben acht zitplaatsen voor de bemanning en een commandant die zich in een commandotoren bevindt.

Koldashans beperken hun industrie tot twee naburige planeten. Dit is ook waar hun vaartuigen worden gebouwd. Andere planeten worden gebruikt voor landbouw en mijnbouw. Melchor is een gigantisch tussenstation gebouwd door de Koldashans en verankerd in de uithoeken van ons zonnestelsel. Bovenaan bevindt zich een koepelvormig communicatiecentrum. Het is een tussenstop voor ruimtereizigers die moeten uitrusten en voorraden moeten aanvullen. Het is ook geschikt voor een groot aantal vaartuigen. Het belangrijkste doel is om Astrael-vaartuigen langs magnetische reistunnels of rasterlijnen te leiden en te volgen. Deze trajecten moeten worden vrijgemaakt van al het ruimtepuin, vandaar dat hun meteorietpatrouille en desintegratie van dergelijk puin rond de Aarde en ons zonnestelsel.

Bewustzijnsvermogens: Koldashans zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze dragen een lichtgewicht zilveren helm die helpt bij alle vormen van communicatie: interactie met het organische brein van het vaartuig en z’n besturingssysteem, taalomzetters, enzovoort. Ze wachten op ons om te evolueren naar een staat van volledig bewustzijn, zodat ze ons kosmisch bewustzijn kunnen leren en de geheimen van het universum, sterrenstelsels en zonnestelsels kunnen delen. Ze nemen berichten op via hoog vibrerende kristallen.

Dimensionale capaciteit: Koldashans hebben een multidimensionaal command. Wanneer sterrennaties werelden voorbereiden op overgang naar de vijfde dimensie, wordt er gezegd dat onze lichamelijkheid een minder grofmaterieel lichaam wordt en wordt hersteld tot goddelijke perfectie.


Arians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Arians come from the planet Arian, located in the Aldebaran system in the Taurus constellation.

Physical Characteristics: Arians are indistinguishable from Asian races on Earth. Women and men are slender and stand from five foot nine to six foot six. Their faces are oval-shaped with attractive features, and framed by lustrous, black hair. Their eyes are usually brown or black, and skin tones range from golden to yellow to tan. Their life spans are over four thousand years.

There is another Asian race, called the Gne, from planet Pall, in a neighboring system that is a part of their crew. The only difference in appearance is they have small, bud-shaped noses.

Belief System: Arians believe in the Cosmic Law of One. They believe all souls are comprised of the primordial cell, and because of this all are one and the same. Their advanced consciousness allows them awareness of the universe’s invisible and visible realms. They thrive on working with other races collectively, enjoying the bonds of universal brotherhood.

Cosmic Agenda: Arians are explorers of the galaxies, and their members include anthropologists, psychologists, biologists, geneticists, and gene specialists. They are experts of intergalactic languages—spoken word or telepathic. They study men and women from various civilizations across the universe, and collect genetic materials. When they come in contact with younger civilizations, such as Earth, they share their civilization’s history when they were at war with other worlds, and how they overcame their challenges. They warred for so long, and there was such a loss of life, that after countless years both sides came to realize how useless war was. They stopped manufacturing weapons and came together. They evolved, explored space, met their planetary neighbors, and built a cosmic community.

On worlds in conflict an emergency Melchizedek son is dispersed to be an intermediary between both sides. These sons function on many diverse levels of the universe, in this and other dimensional layers. They are able to do the impossible. One might think they are the very breath of God when in their presence.

Technology: Arian fleet craft use two fusion engines that operate in a vacuum, allowing them to travel through the antimatter universe. It takes two weeks to warm up their far-futuristic engines when they have been sitting for a time. Their elongated motherships are based on Galacterian technology and have extending appendages in the front, middle, and back. From tip to stern, the craft spans about 2,691 feet (ca 820 meters). They have eleven other races onboard their mothership from Aldebaran or neighboring systems.

Being language specialists, they have a translator box for every galactic language they have come across.

Arian healing machines are able to separate the physical and spiritual bodies, and then slice the pertinent elements for viewing. Once the source of a disease is isolated, colors and sounds are then employed for instant healing.

They are able to grow replacement limbs that function like natural limbs by using the patient’s own DNA.

They’re also genetically engineering new animal species that have a symbiotic relationship to the environment they are placed in.

Consciousness Abilities: Arians are fully conscious and sovereign beings. Their telepathic headgear amplifies brain frequencies 100,000 times to open channels of communication to the biological supercomputer onboard their craft.

Dimensional Capacity: Arians are multidimensional. They use the antimatter universe for travel, cutting travel time to a minimum.

From: The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso


Ummites

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Ummites are from the planet Ummo, a one continent world with many large lakes. It is near Sagitta, a dim constellation in the northern sky.

Physical Characteristics: Ummites are indistinguishable from Earth humans and Nordic-appearing. Male and female heights range between eight and nine feet. They have a heightened sense of smell and are primarily nocturnal.

Belief System: Ummo’s globe is overseen by four people who have been chosen by the populace. There is no monetary system, as with all star nations. Society thrives through a joint effort and discipline. All carry out their duties knowing that if they fail to perform, others in their society will suffer. Their social structure is efficient and unified, using the principles of the One Spirit (the life generator), the glue that holds the physical worlds and its dimensions together.

Cosmic Agenda: In March of 1950, Ummite explorers came to Earth to learn about our cultures. They disseminated scientific information about our universe to selected individuals through letters, including leading scientists, to expand their thinking, to concentrate on planetary problems that required immediate attention. There were also codicils on technical information: technology safe for the environment and educational improvements for all of humanity. The Ummites visit Earth periodically to this day. They live by the Cosmic Law of One: that every world, its consciousness as a whole, is responsible for its demise or elevation. They shared their wealth of spiritual knowledge with us to help us climb out of the cesspool of wars, pollution, and social unrest. They hope we will heed their warnings and not destroy our race and planet.

Technology: Ummites have oval saucer-shaped craft. Their ships and world use biological supercomputers.

Consciousness Abilities: Ummites are fully conscious and sovereign beings. They are telepathic empaths. They say that all sentient beings are linked to Creation’s soul through man’s encephalic cortex.

Dimensional Capacity: The Ummites say the multiverse exists because pockets of reverse time and positioned matter exist in areas where the light velocity is faster. The electrical and magnetic fields and stationary electrical fields do not radiate out of reversed space time. Universes formed out of dark matter exist in reverse time. They invert the dark matter universe(s) to exist in our space time and travel through those corridors across the universe, cutting travel time to a minimum.

****** ******

Ummites

Universele oorsprong: Ummites komen van de planeet Ummo, een wereld op één continent met veel grote meren. Het bevindt zich in de buurt van Sagitta, een minder helder sterrenbeeld aan de noordelijke hemel.

Fysieke eigenschappen: Ummites zijn niet te onderscheiden van aardse mensen en zien er Scandinavisch uit. Mannelijke en vrouwelijke lengtes variëren tussen acht en negen voet. Ze hebben een verhoogd reukvermogen en zijn voornamelijk in de nachtelijke uren actief.

Overtuigingssysteem: Ummo’s wereld staat onder toezicht van vier mensen die door de bevolking zijn gekozen. Er is geen monetair systeem, zoals bij alle sterrennaties. De samenleving gedijt door een gezamenlijke inspanning en discipline. Allen voeren hun plichten uit in de wetenschap dat als ze niet presteren, anderen in hun samenleving zullen lijden. Hun sociale structuur is efficiënt en verenigd, gebruikmakend van de principes van de One Spirit, Ene Geest (de levensgenerator), de lijm die de fysieke werelden en haar dimensies bij elkaar houdt.

Kosmische Agenda: In maart 1950 kwamen Ummite-ontdekkingsreizigers naar de Aarde om meer te weten te komen over onze culturen. Ze verspreidden wetenschappelijke informatie over ons universum aan geselecteerde individuen door middel van brieven, waaronder vooraanstaande wetenschappers, om hun denken uit te breiden, om zich te concentreren op planetaire problemen die onmiddellijke aandacht vereisten. Er waren ook codicils over technische informatie: technologie die veilig is voor het milieu en educatieve verbeteringen voor de hele mensheid. De Ummites bezoeken de Aarde tot op de dag van vandaag regelmatig. Ze leven volgens de Kosmische Wet van Eén: dat elke wereld, zijn bewustzijn als geheel, verantwoordelijk is voor zijn ondergang of verheffing. Ze deelden hun schat aan spirituele kennis met ons om ons te helpen uit de beerput van oorlogen, vervuiling en sociale onrust te klimmen. Ze hopen dat we gehoor geven aan hun waarschuwingen en ons ras en onze planeet niet vernietigen.

Technologie: Ummites hebben ovale schotelvormige vaartuigen. Hun schepen en wereld gebruiken biologische supercomputers.

Bewustzijnsvaardigheden: Ummites zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Het zijn telepathische empaten. Ze zeggen dat alle levende wezens verbonden zijn met de ziel van de Schepping via de hersenschors van de mens.

Dimensionale capaciteit: De Ummites zeggen dat het multiversum bestaat omdat er gebieden zijn met omgekeerde tijd en gepositioneerde materie in gebieden waar de lichtsnelheid hoger is. De elektrische en magnetische velden en stationaire elektrische velden stralen niet uit de omgekeerde ruimtetijd. Universums gevormd uit donkere materie bestaan ​​in omgekeerde tijd. Ze keren het (de) donkere materie-universum(s) om om in onze ruimtetijd te bestaan ​​en reizen door die gangen door het heelal, waardoor de reistijd tot een minimum wordt beperkt.

***** *****

Een interview van Dr. Michael Salla met Come Carpentier over Ummite contacten in Frankrijk en Spanje

Walking the Razor’s Edge between World Politics and Exopolitics

Come Carpentier became interested in UFOs and extraterrestrial life in the late 1960s when he learned about the mysterious Ummo case in France and Spain. Alleged extraterrestrials from the planet Ummo created an office in Spain where they began corresponding with scientists and UFOlogists from around the world introducing them to advanced physics and philosophies.

“UreD”ah” – Universal friendship


Beesonieten – Bijenwezens

(vertaling in het Nederlands van een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso, English tekst below)

Universele oorsprong: Beesonieten komen uit het sterrenbeeld Boötes aan de noordelijke hemel.

Fysieke eigenschappen: Mannelijke en vrouwelijke bijenwezens zijn gemiddeld 5’5 tot 6 voet lang (165 -185 cm). Ze hebben een dun insectoïde lichaam, vier lange slanke vingers met drie gewrichten en duimen, vergrote aqua bij-achtige ogen, een menselijke neus en mond, en de oren van een kleine hond. Hun huid is bruin en glad, het lijkt op zacht leer.

Overtuigingssystemen: Beesonieten zijn meester-leraren van de Kosmische Wet van Eén voor andere beschavingen die zojuist de transformatie hebben gemaakt van dualiteit naar volledig bewuste wezens. Hun energetische verbinding tussen alle levende wezens is zeer gerespecteerd. Ze staan bekend als welwillende sensitieven. Ze zijn zich ervan bewust dat alle wezens de hele geschiedenis van het universum in hun cellen dragen. Onze onderlinge verbondenheid met alles creëert de Levende Bibliotheek van Akasha.

Kosmische Agenda: Beesonieten maken deel uit van de Galacterian Alignment en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Program. Ze zijn ook gestationeerd in Galacterian Alignment-moederschepen boven de Aarde en elders in het zonnestelsel als voorbereiding op de dimensionale verschuiving.

Technologie: Beesonieten hebben Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun vaartuigen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Sommige van hun bolvormige vloot en de buitenste “vel” van het moederschip zijn ontworpen naar hun eigen hypergevoelige bijachtige ogen. De “vel”dient als een visuele versterker om beelden van ver dichterbij te halen, gewoon door zo te denken.

Ze hebben de normale heel- en herstelcapaciteiten van de Galacteriaanse Alignment en nemen sommige op in hun unieke technologieën. Met het derde oog hebben ze het buitengewone vermogen om in lichaamsschillen te kijken en de schade te herstellen door middel van DNA, met behulp van de DNA-taalconvertor op basis van trillingen. Het apparaat ziet eruit als een witte staf met een ovale punt. Ze weten dat DNA communiceren kan en wanneer men zijn taal spreekt, reageert het onmiddellijk op genezing. Voor meer ernstige gevallen hebben ze een DNA-verjongingskamer die volgens dezelfde principes werkt.

Bewustzijnsvaardigheden: Beesonieten zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Ze gebruiken telepathie in meerdere frequenties (multiwave) en hun mind-tot-mind berichten zijn zo harmonieus dat golven van achtergrondgeluiden, muziek, liefde en beweging het gesprek verrijken, alsof we naar een film kijken. Het is een zeer plezierige ervaring om in gesprek te zijn met een Beesoniet.

Ze zijn in staat om te spreken met elke energie die niet in staat is tot spraak, inclusief levenloze objecten. Als deskundige telekinese-technici zijn Beesonieten in staat om hun mind interdimensionaal te vouwen en de energie van daaruit te programmeren om elk willekeurig object in de derde dimensie op te tillen.

Dimensionale capaciteit: Beesonieten hebben command over multiversum.

Boek: The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso 

============================ ==============================================

Beesonites

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Beesonites come from the Boötes constellation in the northern sky.

Physical Characteristics: Male and female Beesonites are on average five five to six feet. They have a thin insectoid body, four long slender fingers with three joints and thumbs, enlarged aqua bee-like eyes, a human nose and mouth, and the ears of a small dog. Their skin is tan and smooth, like soft leather.

Belief Systems: Beesonites are master teachers of the Cosmic Law of One to other cultures who have just made the transformation from duality to fully conscious beings. Their energetic connection between all living things holds a respect like no other. They are known as benevolent sensitives. They are aware that all beings carry the entire history of the universe in their cells. Our interconnectedness to everything creates the Living Library of Akasha.

Cosmic Agenda: Beesonites are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They are also stationed in Galacterian Alignment motherships above Earth and across the solar system in preparation of its dimensional shift.

Technology: Beesonites have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. Some of their spherical fleet and mothership’s skin are designed after their own hypersensitive bee-like eyes. The skin serves as a visual amplifier to pull images from afar closer just by thinking it so.

They have the normal healing modalities of the Galacterian Alignment, and incorporate some on their unique technologies. With third eye sight they have the uncanny ability to see into body overlays, and repair the damage through DNA, with the use of the vibrational DNA language converter. The device is a white wand with an oval tip. They understand that DNA is communicative, and when speaking its language, it responds to healing instantly. For more serious cases, they have a DNA rejuvenation chamber that works on the same principles.

Consciousness Abilities: Beesonites are fully conscious and sovereign beings. They use multiwave telepathy, and their mind-to-mind messages are so harmonious that waves of background sounds, music, love, and movement accompany conversation, as if watching a motion picture. It is a most pleasurable sensation when conversing with a Beesonite.

They are able to speak to any energy that is incapable of speech, including inanimate objects. As expert telekinesis technicians, Beesonites are able to fold their mind interdimensionally and program the energy from there to lift any size object in the third dimension.

Dimensional Capacity: Beesonites have multirealm commandership.


Leeuwenwezens

(vertaling in het Nederlands van een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso, Engelse tekst – zie onder)

Universele oorsprong: Leeuwenwezens komen van het Sirius-sterrenstelsel in het sterrenbeeld Canis Major. Andere katachtige beschavingen bevinden zich in de Antares- en Lyra-systemen.

Fysieke eigenschappen: Leeuwenwezens en kattenwezens zijn vergelijkbaar met katten en leeuwen op Aarde. Ze hebben de gemengde kenmerken van een katachtige en een mens, met grotere ogen en kattenpupillen. Sommige hebben vacht, lichte vacht of perzikdons. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben staarten.

De mannelijke en vrouwelijke leeuw/mens-mix zijn bijna zeven voet lang (ca 210 cm), hebben manen van haar, meer kenmerkend voor mensen in lichamelijke vorm, met een zacht gemzen-achtig vlees in tonen van oranje, grijs, zwart en wit. Hun gelaatstrekken zijn menselijker, maar ze hebben kattenogen, kattenneuzen en kleinere monden. Ze hebben ook staarten. Beide zijn welwillend, spiritueel en intellectueel.

Overtuigingssystemen: Leeuwenwezens geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze geloven dat elk wezen in het universum met elkaar verbonden is en de keten beïnvloedt. Dus leven ze hun leven in liefde, genegenheid, strijdend voor elkaar en andere rassen.

Kosmische Agenda: De Leeuwenwezens maken deel uit van de Galactische Alliantie (Galacterian Alignment) en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Programma. Ze willen ons helpen te leren over al het kosmische leven dat anders is dan wijzelf, om de gebruiken en culturen van onze meest unieke broeders te leren kennen. Ze verlangen naar de dag dat ze met ons kunnen communiceren. Wanneer star seeds voor het eerst ontwaken, beginnen ze meestal beelden te zien van hun thuiskosmische volkeren, en dan het katachtig-leeuwras. Ze willen dat we weten hoeveel ze van ons houden.

Technologie: Leeuwenwezens hebben Galactische moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun schepen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Alle vaartuigen reizen door tijd-ruimte trechters en het tussenruimte continuüm.

Hun mentale vermogens zijn bovennatuurlijk; ze kunnen in andere sferen kijken, onderscheid maken tussen de verschillende dimensies en voelen wanneer een onzichtbaar wezen aanwezig is.

Het zijn van nature geboren genezers door aanraking. Ze zijn in staat om aura’s te lezen en ze te herstellen of te verruimen met mentale focus.

Bewustzijnsvaardigheden: Leeuwenwezens zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Ze zijn zeer telepathisch. Ze hebben een paranormaal gevoel voor intuïtie. Ze kunnen gevaar ruim voordat het gebeurt waarnemen en ontvangen beelden van wat er komen gaat.

Dimensionale capaciteit: Leeuwenwezens verblijven in de vierde tot zesde dichtheid, maar kunnen hun vibratie verlagen om met rassen in de derde dichtheid te communiceren.


Lion-Felines

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Lion-Felines come from the Sirius star system in the Canis Major constellation. Other feline civilizations are located in the Antares and Lyra systems.

Physical Characteristics: Lion-Felines are comparable to cats and lions on Earth. The have the blended features of a cat and human, with larger eyes and cat pupils. Some have fur, slight fur, or peach fuzz. Both males and females have tails.

The male and female lion/human mix are almost seven feet tall, have manes of hair, more characteristic of humans in bodily form, with a soft chamoix-like flesh in tones of orange, gray, black, and white. Their facial features are more human, but they have cat eyes, cat noses, and smaller mouths. They also have tails. Both are benevolent, spiritual, and intellectual.

Belief Systems: Feline-Lions believe in the Cosmic Law of One. They believe that every being across the universe is interconnected and affects the chain. So they live their lives in love, affection, championing one another, and other races.

Cosmic Agenda: The Feline-Lions are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They wish to assist us in learning about all cosmic life that is different than ourselves, to learn the customs and cultures of our most unique brethren. They long for the day when they are able to interact with us. When star seeds first wake, they usually begin seeing images of their home cosmic peoples, and then the Feline-Lion race. They want us to know how much they love us.

Technology: Feline-Lions have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. All craft travel through time-space funnels and the interspace continuum.

Their mental abilities are supernatural; they can see into other realms, differentiate between the various dimensions, and sense when an invisible being is present.

They are natural-born healers through touch. They are able to read auras and repair or enhance them with mental focus.

Consciousness Abilities: Feline-Lions are fully conscious and sovereign beings. They are highly telepathic. They have a paranormal sense of intuition. They can perceive danger well before it happens, receiving images and pictures of what is to come.

Dimensional Capacity: Feline-Lions reside in the fourth to sixth densities, but can lower their vibration to interact with races in the third density.

Boek: The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso 


Hybride rassen – Sassani beschaving

Hier is een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso uit het gedeelte “Hybride rassen”. Ik lees in dit stuk over parallelle realiteiten, hybridisering en ook chanelling die “een telepatische verbinding” wordt genoemd. Ik heb ook bijzondere dingen gezien (en hoop dat het door jou ook gezien wordt): de Aardse mens wordt hier ook als een hybride ras genoemd en “in duizend jaar (=is het al vastgezet voor ons?) komt er een mix van alle andere hybride rassen”. Aldus het boek. Interessant..


Universele oorsprong: Sassani-wezens komen driehonderd jaar in de toekomst van een parallelle Aarde. De mensen van die versie van de Aarde zijn de weg kwijt geraakt in hun dimensie en hebben hun planeet vernietigd. Ze muteerden in de Grey’s om te overleven, maar konden zich niet langer voortplanten en waren aan het uitsterven. Omdat ons, menselijk, DNA dicht bij dat van hen lag, bezochten ze onze tijdlijn voor genetisch materiaal en kruisten ze met ons om de volgende hybriden te creëren waarmee hun beschaving door kon gaan:

• Hybride 1: Kleine Grey’s staan ​​bekend als de Maz’e.

• Hybride 2: Grotere Grey’s staan ​​bekend als de Mazani.

• Hybride 3: Sassani-wezens zijn half mens, half Grey’s.

• Hybride 4: Sha’ya’el-wezens zien er iets menselijker uit.

• Hybride 5: Ya’ya’el-wezens zijn erg menselijk.

• Hybride 6: Aardse mensen worden het zesde hybride ras.

• Shalanaya: hybride kinderen die uiteindelijk met mensen op Aarde zullen leven.

• Hybride 7: Anu-Het, een vermenging van alle zes hybride rassen in duizend jaar.

Fysieke kenmerken: Sassani-wezens zijn gemiddeld vijf voet lang (ca. 153 cm). Ze hebben dunne lichamen met grotere hoofd en ogen, maar kleinere oren, neuzen en monden. Hun huid is bleek. Mannen hebben geen haar. Vrouwen hebben haar dat meestal wit is, maar er zijn uitzonderingen. Ze hebben vijf vingers en vijf tenen. Het zijn superintelligente wezens met een verhoogde hersencapaciteit en emotioneel in balans.

Geloofsovertuigingen: De Sassani leven volgens de vijf scheppingswetten:

1. Je bestaat.

2. Alles is hier en nu.

3. Het Ene is het AL en het AL is het Ene.

4. Wat je uitstraalt, krijg je terug.

5. Alles verandert behalve de Wetten.

Kosmische Agenda: Vanwege de succesvolle hybridisatie van de Grey’s en mensen van de Aarde, voelen de Sassani verwantschap met ons en zijn ze naar onze parallelle realiteit gereisd om de geavanceerde wetten van de fysica met ons te delen, om ons te helpen naar de vierde dichtheid te gaan in de vijfde dimensie. Ze hebben ervoor gekozen om te komen en onze overgang te helpen om het een ​​vreugdevolle overgang te laten zijn, door ons bewustzijn te vergroten van de onbeperkte mogelijkheden die voor ons beschikbaar zijn.

Een eenvoudige Sassani-overtuiging: Integriteit = gedrag dat is afgestemd op gedachten die zijn afgestemd op emoties die zijn afgestemd op positieve overtuigingen. Ze geloven dat zelfbekrachtiging onze sleutel tot meesterschap is.

Technologie: Sassani beschaving hebben een driehoekig reisvaartuigen in en naar parallelle realiteit, die zijn donker metaalachtig van kleur, ongeveer tien meter aan elke kant. Op de uitgesneden onderkant-punten bevinden zich drie blauwwitte lichten en één oranjerood licht in het midden. Hun kleinere vaartuigen zijn verkenningsschepen. Iets grotere driehoekige schepen zijn onderzoeksvaartuigen, en moederschepen of stadsschepen zijn cilindrisch en kunnen één tot enkele kilometers lang zijn en honderdduizenden individuen bevatten.

De schepen zijn bewuste AI die telepathisch verbonden zijn met de piloten voor navigatie. Ze kunnen elektromagnetische en zwaartekrachtvelden gebruiken voor reizen met bijna lichtsnelheden en locatieverplaatsingsaandrijvingen gebruiken die worden aangedreven door universele energie voor onmiddellijke verplaatsing tussen sterrenstelsels.

Bewustzijnsvaardigheden: Sassani-wezens zijn volledig bewust, soeverein en telepathisch. Ze kunnen tijd en ruimte overstijgen met hun geest en zijn dus in staat om contact te maken met wezens in andere parallelle werkelijkheden, aangezien zij begrijpen dat alle werkelijkheden tegelijkertijd bestaan. Dit interdimensionale communicatieproces is de basis voor hun vermogen om door aardse mensen en andere wezens te channelen, aangezien het niets anders is dan een telepathische verbinding tussen twee wezens in verschillende, maar gelijktijdig bestaande, dimensies.

Dimensionale capaciteit: De Sassani leven in een andere frequentie van werkelijkheid in een hogere, vierde dichtheid / quasi vijfde dichtheid werkelijkheid die tien keer sneller trilt dan onze werkelijkheid. Dus hoewel we misschien denken dat zij in de ‘toekomst’ driehonderd jaar voorlopen op onze realiteit, loopt hun beschaving in feite drieduizend jaar voor op de onze, technologisch en sociaal gezien.

******* ******* ******* ******* ******* *******

Sassani Beings

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal origin: Sassani beings are from a parallel Earth three hundred years in the future. The humans of that version of Earth have lost their way in their dimension and destroyed their planet. They mutated into the Greys to survive but could no longer reproduce and were dying out. Since our DNA was close to theirs, they visited our timeline for genetic materials and crossbred with us to create the following hybrids that would allow their culture to continue:

 • Hybrid 1: Small Greys are known as the Maz’e.
 • Hybrid 2: Taller Greys are known as the Mazani.
 • Hybrid 3: Sassani beings are half human, half Grey.
 • Hybrid 4: Sha’ya’el beings are slightly more human-looking.
 • Hybrid 5: Ya’ya’el beings are very humanlike.
 • Hybrid 6: Earth humans becoming the sixth hybrid race.
 • Shalanaya: Hybrid children who will eventually live on Earth with humans.
 • Hybrid 7: Anu-Het, a blending of all six hybrid races in a thousand years.

Physical characteristics: Sassani beings are five feet tall on average (ca. 153 cm). They have thin bodies with larger head and eyes, but smaller ears, noses and mouths. Their skin is pale. Males have no hair. Females have hair that tends to be white, but there are exceptions. They have five fingers and five toes. They are superintelligent beings with an increased brain capacity, and are emotionally balanced.

Belief System: The Sassani live by the five laws of creation:

 1. You exist.
 2. Everything is here and now.
 3. The One is the All and the All are the One.
 4. What you put out is what you get back.
 5. Everything changes except the Laws.

Cosmic Agenda: Because of the successful hybridization of het Greys and humans of Earth, the Sassani feel a kinship to us and have traveled to our parallel reality to share the advanced laws of physics with us, to assist us in moving to the fourth density to the fifth dimension. The have chosen to come and help our transition to be a joyful one, by expanding our awareness of the unlimited possibilities that are available to us.

A simple Sassani belief: Integrity = behaviors aligned with thoughts aligned with emotions aligned with positive beliefs. They believe that self-empowerment is our key to mastery.  

Technology: Sassani beings have triangular parallel reality travel craft, dark metallic in color, about thirty feet on each side. On the truncated underbelly points there are three blue-white lights, and one orange-red light mid-center. Their smaller craft are scout ships. Slightly larger triangular ships are exploratory craft, and motherships, or city-ships are cylindrical and can be one to several miles in length, holding hundreds of thousands of individuals.

The ships are sentient AI that are telepathically connected to the pilots for navigation They can use electromagnetic and gravitational fields for sub-light travel and use location displacement drives powered by universal energy for instantaneous relocation between star systems.

Consciousness Abilities: Sassani beings are fully conscious, sovereign and telepathic. They can transcend time and space with their minds and thus are able to contact beings in other parallel realities since they understand that all realities exist simultaneously. This interdimensional communication process is the basis for their ability to channel through Earth humans and other beings since it’s nothing more than a telepathic link between two beings in different, but simultaneously existing, dimensions.

Dimensional Capacity: The Sassani live in a different frequency of reality in a higher, fourth density / quasi fifth density reality that vibrates ten times faster than our reality. Thus, while we may think of them being three hundred years ahead of us in the “future” relative to our reality, their civilization is actually three thousand years ahead of ours technologically and socially.