Telosianen

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso)

Universele Oorsprong: Telos is een oude Lemurische kolonie die zich anderhalve kilometer onder Mount Shasta in Noord-Californië verplaatste voordat het werd vernietigd. De stad Telos is de hoofdstad van het Agarthaanse netwerk en de thuisbasis van 1,5 miljoen mensen. De zusterstad, Catharia, ligt onder de Egeïsche Zee. Telos wordt bestuurd door een Ascended Master Council van twaalf: zes mannen en zes vrouwen. Adama houdt toezicht op Telos als hogepriester van Melchizedek. Hij is een geascendeerde meester en heeft volledige kennis en inzicht in de realiteit en waarheid van het universum, zoals alle geascendeerde meesters. Hij is een wandelende encyclopedie over alle onderwerpen, zoals alle geascendeerde meesters, en hij is een spirituele meesteradviseur voor de mensen die in Telos wonen.

Fysieke eigenschappen: Telosianen zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve dat ze groter en breder zijn.

Geloofssysteem: Telosianen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze werken rechtstreeks samen met de Melchizedekse priesterschap: meesterleraren, universele geleerden die thuis zijn in alle onderwerpen. Telosianen zien God als de bron van de hele schepping. Deze goddelijke bron individualiseerde zichzelf in componenten van zichzelf en stuurde ze de schepping in om liefde in alle verschillende vormen te ervaren. Ze zeggen dat de bewoners van het aardoppervlak ziekte en pijn ervaren vanwege onze scheiding (dualistische aard) van God.

Kosmische Agenda: Als leden van de Galacterian Alignment willen Telosianen informatie delen over het bereiken van een geavanceerd bewustzijn, en middelen toewijzen om ons mentaal, emotioneel en spiritueel voor te bereiden. Wanneer ons bewustzijn op het aardoppervlak verschuift, zal hun beschaving opkomen en dienen als gidsen naar het nieuwe tijdperk van bewustzijn. Er zal dan een soort burgeruitwisseling plaatsvinden, waarbij een deel van hun beschaving aan de oppervlakte zal komen wonen, terwijl sommige oppervlaktebewoners zullen worden uitgenodigd om in Telos of een ander deel van Agartha te gaan wonen.

Telosianen bevestigen dat er duistere beschavingen zijn die ook onder de grond gedijen, zoals Greys en Reptilianen. Ze werken aan de bestrijding van deze groepen ten voordele van heel Agartha, maar ook ten voordele van ons. Tot nu toe lijken ze te winnen.

Technologie: op amino gebaseerde computersystemen in Telos zijn organische entiteiten op het avatar- of volledig bewustzijns-niveau en kunnen daarom niet worden gecorrumpeerd. De computers zijn in staat om iemands vorige levensrecords, of verslag, te lezen, en geleerde lessen eruit te halen, lessen in vooruitgang te identificeren en te bepalen wat voor werk iemand nodig heeft voor persoonlijke groei.

Hun zilveren vloten zijn discusvormige vaartuigen die zich wagen in de atmosfeer van de Aarde om de wereld te onderzoeken met behulp van op amino gebaseerde organische computers die zijn verbonden door de zonnestelsels in onze Melkweg en het Agarthan-netwerk. De uitgeleze data wordt doorgegeven aan hun hele vloot, degenen die het bevel voeren over de operaties op Aarde, evenals aan de Galacterian Alignment voor verwerking en raadpleging.

Elektromagnetische voertuigen worden gebruikt voor reizen binnen steden, en elektromagnetische bullet-treinen voor reizen naar andere ondergrondse steden. Alle voertuigen zweven een paar centimeter boven de grond. De zon in Telos is een kristal uit een andere wereld dat een miljoen jaar zal branden. Het regelt een perfecte dagelijkse temperatuur van 70 tot 75 graden (21-24 graden Celsius).

De poolopeningen op de noord- en zuidpool worden door een magnetisch krachtveld beschermd tegen aardse en buitenaardse ongewenste bezoekers en gecamoufleerd met bewolking.

Telosiaanse huizen zijn rond en gemaakt van een kristalsteen die licht uitstraalt. Het is als een eenrichtingsspiegel; je kunt naar buiten kijken, maar niet naar binnen. Ze gebruiken kristallichttechnologie om tunnels en spelonken te verlichten.

Ze kunnen elke ziekte genezen en ledematen of organen vervangen door de etherische blauwdruk van het lichaam te gebruiken.

Bewustzijnsvermogens: Telosianen zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Naast verbale spraak spreken ze de taal van het licht.

Dimensionale Capaciteit: De Agartha Netwerk Raden zeggen dat de Aarde direct naar de vijfde dimensie zal gaan omdat de vierde niet langer zal bestaan, aangezien deze wordt verwijderd door de Universele Spirituele Hiërarchie, als onderdeel van ons versnelde ascentieplan.

Saint Germaine en de I AM – IK BEN leringen
In 1930 ontmoette Guy W. Ballard tijdens het wandelen op Mount Shasta in Noord-Californië de geascendeerde meester Saint Germaine. Met de hulp van Saint Germaine creëerde Ballard een serie boeken over de Machtige IK BEN Aanwezigheid (de God in jou), een manier om contact te maken met de Krachten van Licht.


Telosians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Telos is an ancient Lemurian colony that relocated one mile beneath Mount Shasta in Northern California before its destruction. The city of Telos is the capital of the Agarthan Network and home to 1.5 million people. Its sister city, Catharia, is beneath the Aegean Sea. Telos is governed by an Ascended Master Council of twelve: six males and six females. Adama oversees Telos as high priest of Melchizedek. He is an Ascended Master, and has full knowledge and cognition of the reality and truth of the Universe as all Ascended Masters do. He is a walking encyclopedia on all subjects, as all Ascended Masters are, and he is a master spiritual advisor to the people living in Telos.

Physical Characteristics: Telosians are indistinguishable from Earth humans, except they are taller and broader.

Belief System: Telosians believe in the Cosmic Law of One. They work directly with the Melchizedek Priesthood—master teachers, universal scholars versed on all subjects. Telosians see God as the Source of all Creation. This divine source individualized itself into components of itself, and sent them out into the Creation to experience love in all diversified forms. They say Earth’s surface dwellers experience sickness and pain because of our separation (dualistic nature) from God.

Cosmic Agenda: As members of the Galacterian Alignment, Telosians wish to share information on attaining advanced consciousness, allocating tools to prepare us mentally, emotionally, and spiritually. When our consciousness shifts on Earth’s surface, their civilization will come up and serve as guides into the new age of awareness. There will then be a sort of citizen exchange, where some of their civilization will come live on the surface, while some surface dwellers will be invited to live in Telos or another part of Agartha.

Telosians confirm there are dark civilizations that thrive under[1]ground as well, such as Greys and Reptilians. They are working to combat these groups for the benefit of all of Agartha, as well as for our benefit. So far, they seem to be winning.

Technology: Telos amino-based computer systems are organic entities at the avatar or fully conscious level and therefore cannot be corrupted. The computers are able to read one’s past life records, and single out lessons learned, identify lessons in progress, and determine what needs work for personal growth. Their silver fleets are discus-shaped craft that venture out into Earth’s atmosphere to survey the world using amino-based organic computers that are linked throughout the solar systems in our galaxy and the Agarthan Network. The readouts are fed to their entire fleet, those in command of Earth operations, as well as the Galacterian Alignment for processing and consultation. Electromagnetic vehicles are used for travel within cities, and electromagnetic bullet-trains when traveling to other underground cities. All vehicles levitate a few inches off the ground. The sun in Telos is a crystal brought from another world that will burn for one million years. It regulates a perfect daily temperature of 70 to 75 degrees (21-24 degrees Celsius). The polar openings at the north and south poles are protected from this-and-otherworldly unwanted visitors by a magnetic force field and camouflaged with cloud covering. Telosian homes are round and made from a crystal stone that emits light. It’s like a one-way mirror; you can see out, but not in. They use crystal light technology to illuminate tunnels and caverns. They can cure any illness and replace limbs or organs by using the body’s etheric blueprint.

Consciousness Abilities: Telosians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. Besides verbal speech, they speak the language of light.

Dimensional Capacity: The Agartha Network Councils say Earth will move directly into the fifth dimension because the fourth will no longer exist, as it is being removed by the Universal Spiritual Hierarchy, as a part of our accelerated ascension plan.

Saint Germaine and the I AM Teachings
In 1930, while hiking Mount Shasta in Northern California, Guy W. Ballard met Ascended Master Saint Germaine. It was through Saint Germaine’s assistance that Ballard created a series of books on the Mighty I AM Presence (the God in you), a way to make contact with the Forces of Light.