Soms is het Lied … Zichtbaar als Licht

And Sometimes the Song

Is visible as light

Live like the star filled sky
breathes through your heart
and brings its silence
to your every moment,
as though all experience
inside every leaf
and every blade of grass
is in your bones
and in your dreams,
as though consciousness
throughout the universe
knows every human life within itself
like waves appearing
in an endless ocean.

And for all the times
we might have been
maybe kinder in this world,
or brought more joy
to those we loved
in all the fleeting moments
of our human life,
we might hope
the silent song of life itself
dissolves all separation
in our heart
and brings us to the silence
of the starlight
and the beauty
of the here and now.

We’re the inexpressible
looking at the world
and seeing itself
become life
and moments of experience,
and its silent song of love
is sometimes visible
as conscious light
that fills our heart
and joins us to the stars.

Paul Mulliner 2023

Photo by Becca Tapert on Unsplash


En Soms is het Lied … Zichtbaar als Licht

(door Paul Mulliner)

Leef als de sterbeschilderde hemel
ademt door je hart
en brengt zijn stilte
in elk moment van je,
alsof al de ervaring
die binnen elk blaadje is,
en elke grasspriet ook
te vinden is in al je botten
en in jouw dromen,
alsof bewustzijn
van het hele universum
in zich het leven kent van elk mens
als golven die verschijnen
in een oceaan die geen einde kent.

En voor al de keren
die wellicht wij waren
iets aardiger in deze wereld
of brachten iets meer vreugde
aan die van wie we hielden
in alle vluchtige momenten
van ons mensenleven,
wij zouden kunnen hopen
dat stille lied van het leven zelf
lost op elke scheiding in ons hart
en brengt ons naar de stilte
van het sterlicht
en de schoonheid
van het hier en nu.

Wij zijn onnoemelijk iets
dat in de wereld kijkt
en zichzelf ziet
die leven wordt en ook
momenten van ervaring,
en zijn stille liefdeslied
kun je soms zien
als licht dat bewust is
dat ons hart vult
en brengt ons samen met de sterren.

Paul Mulliner 2023