WÉRKEN met de PIJNAPPELKLIER

uitwerking van 22 jan ’23 Zelf-Bekrachtiging in Geleen

Vervolg: Wérken met de Pijnappelklier, uit opn deel 10. (bedankt voor het delen, Heleen!)

Alles is energie, als je in de materie kijkt, zie je dat alles energie is. Dat is 3D energie maar daar doorheen lopen nog andere energie-trillingsvelden. Het is heel mooi om in zelfonderzoek tijdens stiltemomenten of bekrachtigingen dit te doorvoelen en ook in die beelden te kunnen zitten van de energie-beweging. Bijvoorbeeld, het hart is niet alleen fysiek, maar het hele trillingsveld waar het uit bestaat.

Het hart is een heel groot transmissiesysteem. Het hart heeft alle hologram-trillingsvelden om informatie uit elke dimensie op te kunnen vangen.

Als je dus met je aandacht bij je hart bent en je zou niet naar je fysieke hart kijken maar de energievelden ervan, dan geef je als het ware aandacht, klop je bij die trillingsvelden aan en je aandacht gaat ook in dat veld terecht komen en andersom ook en dat stuk frequentie komt ook in jouw aandacht. Het is een snelkoppeling die er wordt gelegd, dat is heel erg groot. Dit is eigenlijk de basis.

VRAAG: Zit er een koppeling bij naar de PIJNAPPELKLIER?

M: Ja, zeker.

De pijnappelklier, het is een hele verantwoordelijke job voor jezelf omdat het niet een spiritualiteit is wat je zonder consequenties gaat doen. Als ik een schroevendraaier en een hamer pak en ik ga ergens aan sleutelen, dan heeft dat consequenties, dat begrijpen we. Met ons bewustzijn doen we niets anders dan dat! En dat moeten we goed beseffen!

Het is niet zo dat Bronwereld alles beveiligt. Dat klopt ook, want de Bronwereld is niet een Entiteit, maar een complexheid van allemaal organische vibraties van voelende wezens die door elkaar heen, voorbij ruimte en tijd bestaan en als een heel groot vibratie-bewustzijn reageert, antwoord geeft op alle plekken.

Daar ben Jij er zelf ook één van.

Je kunt niet rekenen op, in deze dimensie, als je hier iets doet met je pijnappelklier, dat de consequenties daarvan in frequenties, dat er dus dingen gebeuren, dat dat allemaal maar beveiligd wordt.

Als dat zo was, dan stond die pijnappelklier nu aan bij iedereen.

En de ingenieurs van deze werkelijkheid hebben dat bewúst allemaal zo ontworpen. Hoe het is gegaan en hoe we de evolutie hebben meegemaakt etc, dat heeft allemaal veranderingen gebracht aan het Oorspronkelijk Plan.

Waar wij nu staan als beschaving van deze werkelijkheid hier, is het juist heel erg goed dat die pijnappelklier voor lange tijd met de afwezigheid van de Goddelijke Kracht en het zelfscheppende vermogen, Niet Functioneerde.

We moeten naar het grotere plaatje kijken, we zijn op dit moment onderdeel van een grotere collectieve intelligentie.

De oorlogen die worden gevoerd op dit moment, daar leef ik ook in. Ik draag dus ook mijn steentje aan bij, zowel in de Peace-Force die ik breng in deze wereld alsook dat ik een onderdeel ben in het collectieve gevecht. Martijn en ieder van ons zit wel ingevlochten in dat collectieve programma.

Dus het is heel goed dat we gewoon kunnen zien dat Bewustzijn, met spirit erin, de verbindende kracht, dat het echt een verántwoording is voor jeZelf, en dat valt en staat letterlijk met AANDACHT.

Een hele werkelijkheid kan vallen tot deze werkelijkheid door Aandacht-Verlies voor elkaar.

Het is een heel groot gegeven dat we nu in een tijd zitten met ENORME veranderingen! We zien het de afgelopen 3 jaren als Corona, gasprijzen en oorlogen, maar dat zijn de Mind Programma’s. De krachten erachter die niet pos of neg genoemd hoeven te worden. De bewegingen van al die emotievelden die zijn enorm. We zitten in een heel groot overgang-moment. Nu komt het erop aan of we echt kunnen stáán in wie we zelf zijn.

Nog een keer … dat JIJ kunt staan in Wie JIJ Bent, waar Jij voor gaat, waar jouw innerlijke KernPunten zijn.

Dat je niet meeloopt, al zegt deze hele groep ‘we gaan allemaal de andere kant op’ … dat je luistert naar jezelf en je gaat het niet doen. Je moet voor jezelf verifiëren, doorleven, doorvoelen of het klopt. Dat MOETEN we doen.

Deze tijd komt het er echt op áán.

SCHEPPER ZIJN, DAT IS EEN VERANTWOORDING.

Als je eenmaal helemaal in dat stuk bent, dan voel je dat dat woord verantwoording weg is, dan is er geen verantwoording meer, maar Behoud Van JeZelf en Behoud van het Leven.

Waar we nu zitten, bij de opstart, is het écht een stuk WERK, ARBEID en BEWUSTZIJNSBEWEGING!

Dit heeft alles te maken met de dingen die op je beeldscherm aan de gang zijn. Want wat zou er mis mee zijn als Klaus Schwab van het WEF, helemaal niet zo’n duister figuur is, dat daar ineens kosmische, galactische informatie in zijn DNA ineens aanspringt en dat hij met zijn netwerk wat hij heeft opgebouwd, ineens een compléét ander pad induikt!

We moeten alles Open en voor Mogelijk houden .. “ (mvs)


Sirianen van Titan

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Sirianen van Titan komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major. Dit Siriaanse ras heeft geen naam en veel namen, simpelweg omdat ze nu bestaan voorbij identiteit in vorm of plaats. Hun beeld werd onthuld voor onze nieuwsgierigheid, een energetische blauwdruk van hun multidimensionale bewustzijn.

Fysieke eigenschappen: Siriaanse mannen en vrouwen van Titan zijn 2,5 tot 3,5 meter lang. Hun langwerpige hoofden lopen taps toe naar een verlengde dunne kin. Ze hebben prachtige grote amandelvormige ogen die eruitzien als glinsterende aquablauwe waterjuwelen. Als je in hen kijkt is het alsof je in de warmte van de Bron wordt getrokken, in de schoot van de Schepping, in de liefde die alles heeft geschapen. Ze hebben lange, dunne aanhangsels met benige gewrichten en ze bewegen melodisch, zacht en elegant.

Geloofssysteem: Sirianen van Titan zijn van het Bewustzijn van Eén en de universele gemeenschap, die de eenheid van alle soorten en al het leven vertegenwoordigt, en waar polariteiten uiteindelijk en onherroepelijk samenkomen binnen een enkele cirkel van Bron.

Kosmische Agenda: Sirianen van Titan zijn mentoren uit het hogere rijk voor de Galacterian Alignment en deelnemers aan het Star Seed-programma van Melchizedek, waar ze meesterleraren zijn voor werelden zoals de Aarde.

Technologie: de vaartuigen en computers van Sirianen van Titan zijn niet fysiek gebouwd; ze integreren hun geest mentaal in het kwantumveld voor reizen en informatie.

Bewustzijnsvermogens: Sirianen van Titan zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Ze spreken de taal van de licht-essentie. Ze staan ​​dichter bij licht-vormen en kunnen hun uiterlijk met een gedachte veranderen. Sirianen van Titan zijn niet gehecht aan hun identiteit zoals mensen dat zijn. Hun mind straalt pure liefde uit.

Dimensionale capaciteit: Sirianen van Titan zijn multidimensionale wezens. Ze interageren tussen de sluiers, planten sterren van bewustzijn, concepten van kosmische wijsheid en kennis in de tuinen va de Geest van evoluerende rassen. Ze verzorgen ze als hun eigen kinderen, voeden ze op tot volwassenheid en tot hun rechtmatige plaats als soevereine wezens.

Was Farao Achnaton Siriaans?

Theoretici van buitenaardse theorieën suggereren dat farao Achnaton van de achttiende dynastie een hybride is met Sirius B-DNA. Siriaanse genetica had in zijn embryo kunnen worden geïnjecteerd voor een upgrade van het bewustzijn. Dat zou kunnen verklaren waarom Achnaton eruitzag als een buitenaards wezen. Hij schudde het fundament van de Egyptische religie door elimineren van de aanbidding van alle traditionele goden, en door hun denken aan te wenden tot één god.

.

Zie Achnaton  https://nl.wikipedia.org/wiki/Achnaton


Titan Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Titan Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation. This Sirian race has no name and many names, simply because they now exist beyond identity in form or place. Their image was revealed for our curiosity, an energetic blueprint of their multidimensional consciousness.

Physical Characteristics: Titan Sirian men and women are eight to twelve feet tall. Their elongated heads taper down to an extended thin chin. They have exquisite large almond-shaped eyes that look like glistening aqua blue water jewels. Gazing into them is like being pulled into the warmth of Source, into the womb of Creation, into the love that created all that is. They have long, thin appendages with boney joints, and they move melodically, gently, and elegantly.

Belief System: Titan Sirians are of the One Consciousness, of the universal community, representing the unity of all species and all life, and where polarities finally and ultimately meet within a single circle of Source.

Cosmic Agenda: Titan Sirians are higher realm mentors to the Galacterian Alignment and participants in Melchizedek’s Star Seed Program, where they are master teachers to worlds such as Earth.

Technology: Titan Sirians’ craft and computers are not physically built; they mentally integrate their minds into the quantum field for travel and information.

Consciousness Abilities: Titan Sirians are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. They speak the light essence language. They are closer to light forms and can shift their appearance with a thought. Titan Sirians are not attached to their identities the way humans are. Their minds radiate pure love.

Dimensional Capacity: Titan Sirians are multidimensional beings. They interact between the veils, planting stars of consciousness, concepts of cosmic wisdom and knowledge into the mind gardens of evolving races. They tend to them like their own children, raising them into adulthood, and into their rightful place as sovereign beings.

Was Pharaoh Akhenaten Sirian?

Extraterrestrial theorists suggest that Pharaoh Akhenaten of the eighteenth dynasty is a hybrid with Sirius B DNA. Sirian genetics could have been injected into his embryo for an upgrade in consciousness. That might explain why Akhenaten looked like an extraterrestrial. He shook the foundation of Egyptian religion by erasing all the gods of worship, and turned their thinking to a singular god.


De Stilte Horen … van het Universum

(door Paul Mulliner)

“Betekenis komt wanneer mensen het gevoel hebben dat ze acteurs zijn in het goddelijke drama. Dat geeft de enige betekenis aan het menselijk leven” – Carl Jung

“Breng mijn geest terug naar het gevoel,

diep in mijn ziel,

Ik wil me zo dicht bij de Ene voelen”

– Van “Hymns to the Silence” – Van Morrison

. . .

De wereld om ons heen is niet echt vast en materieel zoals het lijkt.

Natuurkundigen hebben niets gevonden dat overeenkomt met onze zintuiglijke ervaring van materiële substantie.

In plaats daarvan hebben ze atomen en moleculen gevonden die zijn gevormd uit dicht geweven kosmische energie in verschillende patronen en trillingsfrequenties. 

Kosmische energie zo dicht geweven dat het zichtbaar en voelbaar wordt voor zintuigen van ons menselijk lichaam.

Kosmische energie zo dicht geweven dat het vast lijkt.

. . .

Een kosmische intelligentie in ons allemaal en overal in het Universum wordt voortdurend elektronen, bloemen, bomen en mensen.

Moment na moment verandert het de structuur van zichzelf in al het leven en alle levenservaringen.

Het transformeert kosmische energie in de biochemie van levende wezens in en door het hele Universum.

Het is de continu voortbrengende bron van al het leven.

. . .

Het is universeel bewustzijn en we kunnen het binnen in onsZelf vinden door ons innerlijk aft e stemmen en onze aandacht te focussen.

Net als licht, bestaat bewustzijn als een spectrum van frequenties, van laag naar hoog.

Maar bewustzijn verschilt van licht omdat we ermee kunnen interacteren met onze gerichte aandacht, en onze interactie ermee verandert de frequentie en intensiteit ervan

En naarmate de frequentie en intensiteit van het bewustzijn in ons verandert, verandert voor ons ook toegang tot inzicht en inspiratie.

We kunnen onze aandacht naar binnen richten en een universeel bewustzijn vinden dat onveranderd is door gedachten, zoals een oceaan onberoerd door wind.

We kunnen afstemmen op deze kosmische intelligentie door daaraan aandacht te schenken binnen in onszelf.

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de intuïtieve leiding, de energie en het enthousiasme vinden om positieve verandering in de wereld te brengen.

We kunnen afstemmen op, beseffen en kennen de universele intelligentie die al het leven genereert en afstemt op het continu bestaan.

Het bewust transformeren van kosmische energie in een dicht geweven zichtbare, tastbare vorm, waardoor onze hele driedimensionale wereld voortdurend in real time om ons heen verschijnt.

Genererend op elk moment biljoenen nauwkeurig georkestreerde chemische reacties door ons menselijk lichaam.

Zodat we het leven kunnen ervaren.

. . .

Al deze buitengewone activiteit is georganiseerd, gearrangeerd en gechoreografeerd, het hangt allemaal samen, alles is intelligent verweven met al het andere, het is allemaal coherent, samenhangend.

De voortreffelijke choreografie die wordt getoond door biljoenen verweven processen die plaatsvinden in levende wezens, onthult het bestaan van een coherente ruimtelijke intelligentie door het hele Universum.

. . .

En het lijkt erop dat kosmische intelligentie meer van zichzelf naar levende wezens brengt dan naar inerte materie.

Het zet de precieze en coherente orkestratie uit van de interacties van eiwitten van levende cellen, waardoor grote aantallen reacties die door enzymen gekatalyseerd zijn gelijktijdig op precies het juiste moment plaatsvinden.

Er is een intelligente dynamische samenhang zichtbaar in de biochemie van levende cellen die essentieel is voor het leven en die we niet zien in de kristallijne innerlijke structuur van een baksteen of steen.

. . .

Kosmische intelligentie brengt zijn fundamentele eigenschap, bewuste alertheid of bewustzijn, in levende wezens.

En binnen in ons allemaal, vaak genegeerd, is de bewuste stilte van dit universele bewustzijn.

. . .

Als we aandacht besteden aan de bewuste stilte van de kosmische intelligentie in ons, ons daarop afstemmen, ons ermee verbinden, krijgen we beter toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie.

Toegang tot een nuttige en pragmatische intelligentie die altijd in ons aanwezig is, zelfs in de moeilijke tijden van ons leven, een bron van begeleiding en optimisme.

. . .

Universeel bewustzijn reageert op onze gerichte aandacht door afgestemd te worden op een hoge frequentie, waardoor er meer toegang tot zichzelf ontstaat

. . .

Net als licht, bestaat bewustzijn als een spectrum van frequenties, van laag naar hoog.

Maar bewustzijn verschilt van licht omdat we ermee kunnen interacteren met onze gerichte aandacht, en onze interactie ermee verandert de frequentie en intensiteit ervan.

En naarmate de frequentie en intensiteit van het bewustzijn in ons verandert, verandert ook ons toegang tot inzicht en inspiratie.

. . .

Zoals licht door een lens wordt gefocust op een klein helder puntje, zo wordt bewustzijn gefocust op een klein innerlijk punt van hoge intensiteit en hoge frequentie door onze naar binnen gerichte aandacht.

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, stemt het universele bewustzijn in ons af op een hoogfrequente coherentie

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, stemt het universele bewustzijn af op een hoogfrequente resonantietrilling

. . .

Dit is natuurlijk een vorm van meditatie.

Hoogfrequent bewustzijn wordt tot stand gebracht door onze naar binnen gerichte aandacht.

. . .

Hoogfrequent bewustzijn is wat je ervaart op de momenten dat je plotseling intuïtief lijkt te weten dat onder onze schijnbare scheiding van elkaar, we allemaal één zijn.

We zijn allemaal verweven in een universeel bewustzijnsveld, een bewust Universum dat beseft ons allemaal in zichzelf.

. . .

We hebben allemaal een innerlijke, bewuste onbeperkte diepte, een dieper deel van onszelf dat het universele raakt.

Misschien komt deze diepte voor ons naar boven op momenten van alleen-zijn, momenten waarop we onze aandacht dieper in onze innerlijke kern laten zakken dan gewoonlijk.

Momenten waarop we ons realiseren dat we allemaal verweven zijn met iets veel groters dan ons dagelijks leven laat zien.

. . .

Deze innerlijke bewuste diepte en verbeterde toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie zijn altijd voor ons beschikbaar wanneer we ons innerlijk afstemmen en onze aandacht richten.

Universele intelligentie wordt zichtbaar in de stilte in ons, wordt kenbaar, beschikbaar voor onze intuïtie.

En de kwaliteit van ons bewuste gewaarzijn, de diepte ervan, varieert met de frequentie van het bewustzijn dat we tot stand brengen met onze gerichte aandacht.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

De bijna onbeschrijfbare kosmische intelligentie in ons allemaal maakt geen geluid, maar is wel te horen met ons innerlijke oor, het oor van onze intuïtie.

Als we opletten, horen we de stille stem van universeel bewustzijn in ons.

We horen de bewuste stilte van het Universum.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


Hearing the Silence

Of the universe

(by Paul Mulliner)

“Meaning comes when people feel that they are actors in the divine drama. That gives the only meaning to human life” — Carl Jung

“Get my spirit back to the feeling,
deep in my soul,
I want to feel so close to the One”
— 
From “Hymns to the Silence” — Van Morrison

. . .

The world around us isn’t actually solid and material as it seems to be.

Physicists haven’t found anything corresponding to our sensory experience of material substance.

Instead they’ve found atoms and molecules formed of densely woven cosmic energy in various patterns and frequencies of vibration.

Cosmic energy so densely woven it’s visible and touchable to our human body senses.

Cosmic energy so densely woven it appears to be solid.

. . .

A cosmic intelligence inside all of us and everywhere throughout the universe is continuously becoming electrons, flowers, trees and human beings.

Moment by moment it’s changing the fabric of itself into all life and all experience of life.

It’s transforming cosmic energy into the biochemistry of living beings throughout the Universe.

It’s the continuously generative source of all life.

. . .

It’s a universal consciousness and we find it inside us by inwardly tuning and focusing our attention.

Like light, consciousness exists as a spectrum of frequencies, from low to high.

But consciousness differs from light because we can interact with it using our focused attention, and our interaction with it changes its frequency and intensity.

And as the frequency and intensity of consciousness inside us changes, so does our access to insight and inspiration.

We can inwardly focus our attention and find a universal consciousness un-altered by thought, like an ocean untouched by wind.

We can tune in to this cosmic intelligence by paying attention to it inside us.

. . .

Inwardly focusing our attention helps us find the intuitive guidance, the energy, and enthusiasm to bring positive change into the world.

We can tune into, realize and know the universal intelligence that’s generating and fine-tuning all life into continued existence.

Intentionally transforming cosmic energy into densely woven visible, touchable form, bringing our entire three-dimensional world into appearance around us continuously in real time.

And generating trillions of precisely orchestrated chemical reactions throughout our human body every moment.

Just so we can experience life.

. . .

All this extraordinary activity is organised, arranged and choreographed, it all hangs together, everything is intelligently woven into everything else, it’s all coherent.

The exquisite choreography shown by trillions of interwoven processes occurring inside living beings reveals the existence of a coherent spatial intelligence throughout the Universe.

. . .

And it seems cosmic intelligence is bringing more of itself to living beings than it does to inert matter.

It’s choreographing the precise and coherent orchestration of the interactions of living-cell proteins, ensuring large numbers of enzyme catalysed reactions occur simultaneously at exactly the right time.

An intelligent dynamic coherence is visible in the living cell biochemistry essential to life that we don’t see in the crystalline inner structure of a brick or stone.

. . .

Cosmic intelligence brings its fundamental attribute, conscious awareness or consciousness into living beings.

And inside all of us, often ignored, is the conscious silence of this universal consciousness.

. . .

If we pay attention to the conscious silence of cosmic intelligence inside us, tune in to it, connect into it, we have better access to intuitive insight and inspiration.

Access to a useful and pragmatic intelligence that’s always there inside us, even in the tough times of our life, a source of guidance and optimism.

. . .

Universal consciousness responds to our focused attention by becoming tuned into a high frequency, allowing more access to itself

. . .

Like light, consciousness exists as a spectrum of frequencies, from low to high.

But consciousness differs from light because we can interact with it using our focused attention, and our interaction with it changes its frequency and intensity.

And as the frequency and intensity of consciousness inside us changes, so does our access to insight and inspiration.

. . .

Like light focused into a small point of brightness by lens, consciousness is focused into a small inner point of high intensity and high frequency by our inwardly focused attention.

. . .

Inwardly focusing our attention tunes the universal consciousness inside us into a high frequency coherence

. . .

Inwardly focusing our attention tunes universal consciousness into a high frequency resonance vibration

. . .

This is, of course, a form of meditation.

High frequency consciousness is brought into being by our inwardly focused attention.

. . .

High frequency consciousness is what you’re experiencing in those moments when you suddenly seem to know intuitively that underlying our apparent separation from each other, we’re all one.

We’re all woven into a single field of consciousness, a conscious Universe that’s aware of all of us within itself.

. . .

All of us have an inner conscious depth without limit, a deeper part of ourselves that touches the universal.

Perhaps this depth emerges for us in moments of solitude, moments when we allow our attention to go deeper into our inner core than we usually do.

Moments when we realize we’re all woven into something much larger than our everyday life reveals.

. . .

This inner conscious depth and improved access to intuitive insight and inspiration are always available to us when we inwardly tune and focus our attention.

Universal intelligence becomes apparent in the silence inside us, becomes knowable, available to our intuition.

And the quality of our conscious awareness, its depth, varies with the frequency of consciousness we bring into being with our focused attention.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

The almost inexpressible cosmic intelligence in all of us makes no sound, but it can be heard with our inner ear, the ear of our intuition.

When we pay attention, we hear the silent voice of universal consciousness inside us.

We hear the conscious silence of the universe.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Source: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


De pijnappelklier in relatie tot (open) ogen

Uitgewerkt stukje over de Pijnappelklier in relatie tot (open) ogen

(bedankt voor het delen van de uitwerking, Heleen!) ‘De pijnappelklier is een stukje vlees, wat als een projectie-instructie-orgaan functioneert. Het kan werkelijkheden laten ‘anders vibreren’. Dus iemand die in jouw wekelijkheid leeft met die gedachte (dat doe jij niet), dat gebeurt in het veld. Die gedachte van die persoon verdwijnt omdat jij met jouw aandacht, met jouw taalveld naar die persoon kijkt, aandacht geeft, je gaat daar niet in.

De aandacht zorgt dat jouw pijnappelklier als een interdimensionaal holografische werkelijkheids-inwisselaar iets anders te zien krijgt op je beeldscherm.

Dus de veranderingen in deze wereld hier kunnen regulier plaatsvinden of wat ze in hun proces veranderen, daar wachten we nu al enkele duizenden jaren op, of dat dingen veranderen op jouw beeldscherm omdat JIJ iets doet, vanuit een scheppende oorspronkelijke frequentie binnenin jezelf.

Die pijnappelklier die zit op dezelfde locatie op dezelfde hersenplek die beelden genereert bijvoorbeeld Remote viewing en sensing ed. Maar de pijnappelklier is op hetzelfde circuit aangesloten, de primaire visuele cortex als waar jouw ogen op aangesloten zijn.

Als je in deze wereld ‘kijkend’ bent, dat je ‘blind’ bent buiten 3D. Want daar waar je kijkt wordt primair, hier met het fysieke orgaan de ogen, krijgt voorrang op het brein. En het brein is niet fysiek. Ons brein is een heel groot ontvangststation, niet alleen maar vlees (dat is 1%). Een heel groot ontvangststation, een heel circuit van interdimensionale velden, dat zijn hele circuits-trillingsvelden die informatie kunnen ophalen en weggeven. Dus input en output.

Als je dus kijkt met je ogen, dan word je eigenlijk verblind door een grote mogelijkheids-reality. Als je kijkt met je ogen, dan zit je, als een zuignap als het ware gezogen op deze wereld en de primaire visuele cortex waar het beeld van je ogen naartoe wordt gebracht, wordt afgesloten voor de informatie die je pijnappelklier kan ontvangen uit het veld en kan wegzetten in het veld. Dit blijft als het ware in een soort herhalingsmodus zitten.

Het alziende oog, positief of negatief, IS de pijnappelklier. Maar de pijnappelklier gaat nooit functioneren als je alleen maar blijft kijken(!) naar de buitenwereld. Dus om die buitenwereldprikkels te halen van de primaire visuele cortex, die wordt opengezet, voor een ander circuit, in dit geval wordt een pijnappelklier waardoor de kristallen in de pijnappelklier aanwezig zijn, een vloeistof … die vloeistof gaat vibreren op het aandachtsveld, wat we net hebben gedaan (bekrachtiging).

Als je dit nu doet, wat we net deden, als je in je pijnappelklier gaat kijken, die bij de meeste mensen in een slaapmodus zit, dan zou je kunnen zien dat die vloeibare kristallen, dat dat gaat resoneren, gaat trillen, heel subtiel.

Hoe groter die aandacht is, geen beeld, geen beeld van visuele ogen, dan zie je dat dat vibratieveld aangaat en dat dat een ontvangststation is en een zendstation in deze werkelijkheid.

Iedereen die met bewustzijn bezig is op deze wereld, kent de pijnappelklier. Een fysiek iets, zender-ontvanger, multi-reality, multi-werkelijkheden, mogelijkheden, die  er nu op dit moment kunnen zijn.

Maar we zien alléén deze wereld. De pijnappelklier is dus een orgaan, die ál die andere verschillende mogelijkheden aantrekt.

De pijnappelklier functioneert alleen als je bij je Eigen Koninkrijk komt.

Dan is aandacht, de aandachtskracht, dat is de GodsKracht.

Aandacht IS de start. Zolang de mensen op deze wereld, wij ook, geen aandacht hebben voor de binnenkant, aandacht voor jezelf, écht!

Je kúnt niet een alter-ego hebben, kan niet. Je bent wie je bent. Voor een ander ongemakkelijk, dan moet die ander maar uithuilen, het kan ook een groot geschenk zijn.

Erken jezelf op alle stukken die je bent, helemaal PUUR, SENANG met jezelf kunt leven, dán zit je in die Oorspronkelijke Frequentie.

Als het vibratieveld van je eigen bewustzijn er niet is, reageert de pijnappelklier ook niet en blijft deze werkelijkheid dood.

Levend bewustzijn van de Scheppers. Dit is BewustzijnsWetenschap!

Geen spiritualiteit, dat wordt het omdat jij je emoties erin legt en zegt:

Het Is Gewoon Genoeg Geweest.

Waarom dus met ‘ogen dicht’ in stilte zijn of een bekrachtiging doen ..

Onze lichamen zijn heel erg vóór-ontwikkeld door andere intelligenties en krachten, positieve en beperkende krachten. Degenen die deze lichamen in frequentie hebben ontwikkeld, hebben ervoor gezorgd dat de pijnappelklier in dit lichaam is geplaatst.’

Bron: Martijn van Staveren, Zelfbekrachtiging 22 jan 2023 in Geleen, opn deel3


Aliens

(door Erik Tanghe)

In mijn omgeving zijn best wel wat mensen die heel sceptisch zijn als het onderwerp over aliens gaat.
Sommigen lachen me zelfs vierkant uit als het woord buitenaards valt.

Toch worden diezelfde mensen wel wild enthousiast als er op TV een documentaire is over Toetanchanon en de wonderlijke piramides van Egypte.

Dat is best vreemd want er zijn heel wat indicaties dat Toetanchanon op z’n minst contacten had met niet zo’n aardse zaken.

Zo blokletterde enkele kranten jaren geleden dat wetenschappers hadden aangetoond dat de dolk van Toetanchanon gemaakt was van ijzererts dat niet op onze aarde voorkomt.
Omdat wetenschappers nu eenmaal nogal aards gericht zijn, was de logische conclusie dat de dienaars van de farao ergens een meteoriet in de buurt hadden gevonden met voldoende ijzererts om een mes van te maken.

Tutanchonon's dolk

Dat is natuurlijk een mogelijkheid.

Toetanchanon had ook heel wat sieraden en één van de mooiste sieraden die hij rond zijn jonge hals droeg had in het centrum een heel uitzonderlijke steen die.. U raadt het al, niet van deze aarde is.. of eigenlijk wel maar enkel kon ontstaan zijn toen een bepaalde zandsoort in aanraking kwam met een.. meteoriet…
Het regent in Egypte niet zo veel maar stenen vallen er blijkbaar wel voortdurend uit de lucht..

Voor de meeste onder ons zijn de piramides reusachtige graftombes waarin de grafkamer van de farao diep verborgen ligt in het midden van deze gigantische bouwwerken met allerlei geheimzinnige verzegelingen en doodlopende gangen om rovers te misleiden.
Vreemd genoeg zijn er nooit mummies en dus lichamen van faraos gevonden in de piramides.
Die lagen verderop in de vallei der koningen.

de piramides van Gizeh

Waar dienden deze bouwwerken dan voor?
Een monumentje van 2,3 miljoen stenen van elk zo’n 2 tot 15 ton?
Die gedurende 20 jaar allemaal op hun plek werden getrokken en gehesen door werknemers die elke vijf minuten een steen op hun plek diende te zetten om het tijdig klaar te krijgen met een precisie waar we nu nog altijd ons hoofd over breken..

Ja, we zouden de piramides nu ook kunnen bouwen met modern materiaal en we zouden er waarschijnlijk net zo lang over doen..

Er gaan al wel langer theorieën dat de piramides gigantische energiecentrales waren die door het gebruik van water aan de basis en het gebruik van bepaalde chemicalien energie konden genereren.
Het is een beetje het idee van vrije energie waar ook Nicolas Tesla mee bezig was.


de toren van Nicolas tesla

De plaatsing van de piramides van Gizeh is nog zoiets.
Ze zijn perfect geplaatst op de lijn die de aarde doorkruist die het grootste deel van alle landmassa’s verbindt.

nauwkeurige plaatsing
De piramides zijn tot op 3/60ste van een graad perfect naar het noorden gericht en als je de hoogte van de piramide vermenigvuldigt met 43.200 verkrijg je de diameter van de aarde van pool tot pool en als je het totaal van zijdes van de basis neemt en die vermenigvuldigt met hetzelfde getal krijg je de omtrek van de aarde langsheen de evenaar.
Archeologen wijten het allemaal aan toeval en dat kan natuurlijk ook wel zo zijn maar als je de afwerking en de exacte plaatsing van de gigantische blokken steen bekijkt, dan weet je dat de Egyptenaren of hun voorgangers op z’n minst over technologieën beschikten die wij niet eens begrijpen.

feilloze naden met hamer en beitel

Feilloos aansluitende naden… met hamer en beitel???

Voor velen zijn aliens een stap te ver al zijn de piramides van Gizeh zo exact volgens het sterrenbeeld van Orion gebouwd dat het bijna geen toeval kan zijn.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de Egyptenaren een ver doorgedreven kennis van Astronomie hadden of dat hun kennis kwam door een briefje dat op een meteoriet lag..
Dat kan natuurlijk ook. We moeten open staan voor elke mogelijkheid.

Uiteindelijk maakt het niet zo uit of je nu gelooft dat Toetanchanon een alien was of contacten met buitenaardsen had en/of de piramides door aliens of met hun hulp werden gebouwd.
Het gaat erom dat je je open stelt voor de mogelijkheid.
De quantumfysica bewijst al langer dat elk quantumdeeltje bestaat uit een oneindig aantal mogelijkheden en om die mogelijkheden naar jouw fysieke werkelijkheid te halen dien je vooral de vooroordelen en vastgeroeste verwachtingen en overtuigingen uit je brein te halen.

Wie gelooft in electronen die rond een atoomkern draaien, zal nooit de waarschijnlijkheidswolk zien die het electron eigenlijk is.. een trilling, een beweging van een veld.. een veld van oneindige mogelijkheden.

electron rond atoomkern
Wie zich open stelt voor de mogelijkheid van buitenaards leven, creëert ook de mogelijkheid dat het er is en geef toe.. het leven is toch leuker met een UFO op Schiphol of Brussel.

En als je me zou vragen of ik ooit al een alien heb gezien, zou ik je kunnen vertellen dat ik er elke morgen eentje zie als ik in de spiegel kijk..
Niet omdat mijn initialen ET zijn maar wel omdat we allemaal bewustzijn zijn dat zich aan een lichaam heeft gekoppeld in dit hologram om een menselijke ervaring te hebben.
We zijn dus eigenlijk allemaal aliens.
Je bent alleen vergeten waar je UFO staat en je bagage (of zeg maar geheugen) ben je ook al kwijt..
Dat heb je als je in Zaventem landt.

En het gaat veel verder dan de mogelijkheid van aliens.
Dat openstellen geldt immers voor alles in het leven.
Stel je ook maar eens open voor het feit dat de overheid het misschien wel goed met ons voorheeft en dat bv vaccinaties misschien juist wel goed zijn.
Niet dat het daarom zo hoeft te zijn maar door je er voor open te stellen en niet in oordeel te gaan, creëer je wel de mogelijkheid dat de overheid het goed met ons gaat menen en het de goeie kant op gaat met deze wereld.
Je hoeft een bepaalde actie niet toe te laten in jouw werkelijkheid maar door niet in oordeel te gaan en meteen een bepaald iets buiten te sluiten, blokkeer je per direct de mogelijkheid dat die mogelijkheid ooit een goede afloop zal kennen.

En willen we niet allemaal een mooie wereld?

ET

Bron: https://www.whitelight-healing.com/teksten/aliens.html


4-dimensionale lichamen transformeren in 5-dimensionale wezens

Het vinden van het portaal/de opening om transformatie tot stand te brengen

(door Bear Walker)

Ik was gezegend om op te groeien met de meester van oude wijsheid, mijn grootvader, een Anishanabe Elder. Zijn eenvoudige wijsheid en inzicht vormden een groot deel van mijn vroege training en hij werd nooit moe van mijn constante vragen. Ik leerde van de heilige leringen van de Medwiwins in de Anishanabe-stam. De dichtstbijzijnde naam of woord voor Medwiwin in de taal van vandaag zou Sjamaan zijn. Dus mijn geliefde grootvader leerde me de oude manieren van het medicijnwiel, die de basis vormen van al onze leringen. Het medicijnwiel was een geschenk van Grote Geest aan onze stam. Vanaf de vroegste tijd gebruikten we het wiel om de tijd te markeren en de vier richtingen en de vier elementen te eren; vuur, aarde, water en wind/lucht. Vanuit deze wegen vinden we ons evenwicht.

In het moment

Naast Engels had mijn grootvader moeite met het begrijpen van tijd. Hij droeg nooit een horloge en was nooit op tijd. Hij kon het concept van “tijd voor geld” niet begrijpen, tien dollar voor een uur werk. Maar ‘in het moment’ was een heilig concept.

Het had te maken met het je bevinden in het centrum van de tijd. Het had te maken met het vertragen van de snelheid van tijd en het ingaan in de ‘gap’. We eerden ook wat hij een gouden moment noemde. We ontmoetten elkaar vaak bij zonsopgang terwijl we in de stilte zaten te wachten op de eerste lichtvonk, en ik herinner me nog steeds het magische gevoel van het gouden moment. We zaten daar op een rots met uitzicht op het water. Terwijl de zon langzaam maar prachtig opkwam, bevonden we ons midden in het gouden moment. We konden de trilling voelen, de kleur zien, de frisse kracht ruiken, de volledige stilte horen en de zoetheid van de gouden dauw proeven.

Waar ik sindsdien ook ben gereisd, en ik heb veel over deze verbazingwekkende aarde gereisd, de schoonheid van het concept van het gouden moment is altijd een onderdeel geweest van alles wat ik doe. Je vraagt je nu waarschijnlijk af wat dit allemaal te maken heeft met de transformatie van de 4e naar de 5e dimensie. Nou, ik zal het je vertellen.

Laten we eerst duidelijk zijn over wat ik bedoel met 4e dimensionale lichamen. We weten allemaal wat de 3 dimensies zijn: hoogte, breedte en diepte. Je weet wel, 3D-mensen. De vierde dimensie is de beleving van tijd of misschien beter gezegd ‘de illusie van tijd’. Maar nogmaals, misschien zijn alle vier de dimensies illusies!

Na mijn eerste 18 jaar bij mijn grootvader en zijn eenvoudige maar diepgaande oude leringen te hebben doorgebracht, begon ik te trainen met enkele van de meest geavanceerde leraren ter wereld, gespecialiseerd in cellulaire biologie en kwantumfysica.

Mijn studie bracht me van Noord-Michigan naar Toronto en vervolgens naar Pittsburg, om uiteindelijk bij NASA te werken met computers die communiceren met ons lichaam, de elektrische impulsen te lezen die ons lichaam afgeeft (galvanische huidweerstand) en deze impulsen om te zetten in binaire codes die computers begrijpen.

Vanuit het kwantumperspectief

Lichamen zijn gemaakt van cellen. Cellen vallen uiteen in energie, golven en deeltjes. In simpele termen:

  • alles is gemaakt van atomen,
  • atomen zijn gemaakt van energie
  • energie komt uit bewustzijn.

Alle energie begint in het centrum. Of we het nu hebben over nulpunts-zwaartekracht, kwantumatomisch potentieel of in het moment zijn, de kracht zit in het midden van het wiel en je kunt naar het centrum komen door alles te vertragen. Je kunt van een 4-dimensionale ervaring naar een 5-dimensionale transformatie gaan door het te vertragen. Deepak Chopra gebruikt het woord “de gap”,’de kloof’. Dit is ook een oude leer van de Vedische meesters. Het is in de opening, in het midden van het wiel, dat we verbinden met onbeperkte mogelijkheden. Zoveel van jullie hebben die ervaring gehad. Voor mij was het het gouden moment dat ik eerder beschreef. Het kan gebeuren tijdens het tuinieren, tijdens yoga of zelfs autorijden. Je zou iets kunnen zeggen als, waar is de tijd gebleven of wauw hoe ben ik hier gekomen. Je ging uit de 4-dimensionele illusies naar de 5- dimensionale potentieel. Het is geweldig!

Gedurende mijn vele jaren van beoefening heb ik mensen gezien die werden geholpen door verschillende ongelooflijke remedies, kruidengeneeskunde, goede voeding, speciaal dieet, enzovoort. Ik ben nu en blijf een pleitbezorger voor al deze zaken. Ik ben er echter vast van overtuigd dat de toekomst van de geneeskunde zal liggen in het helpen van alle mensen om verbinding te maken met de 5e dimensie. Door dit te doen, zullen we ons DNA activeren en versnellen om ons te brengen waar we voor gemaakt zijn. Ik heb vergeleken waar we nu zijn met het hebben van een Lamborghini en het rondrijden in de eerste versnelling terwijl we de rem hanteren. De 5e dimensie transformatie zet de auto in de 5e versnelling met het gaspedaal ingetrapt, om zo te zeggen.

We zijn prachtige krachtige wezens! Laten we wakker worden voor de kracht die we zouden moeten hebben. Er is vaak gezegd dat we ons in het informatietijdperk bevinden. Laten we dat woord uit elkaar halen: ‘in vorm’, of ‘vorm vasthouden’ is de 4e dimensie. We gaan nu naar het tijdperk van inspiratie of ‘in spirit’, 5e dimensie. Wat een geweldige tijd zal dit zijn! Laten we allemaal onze kracht vanuit onze centra gebruiken om deze heilige tijden binnen te gaan!

Een speciale dank aan Makenzie Walker, mijn dochter, voor haar uitstekende typevaardigheid.

Mequwitch!

– Muckwa Mousa

Bear Walker

Bear Walker: Indiaanse genezer en spiritist

Ga voor meer informatie naar https://www.circleofhealth.com/bear-walker/

Bron: https://www.merliannews.com/transforming_4th_dimensional_bodies_into_5th_dimensional_beings_finding_the_portal_gap_to_bring_about_transformation_by_bear_walker/

Image: Sunrise by Susanne Nilsson on Flickr


Transforming 4th Dimensional Bodies into 5th Dimensional Beings:

Finding the Portal/Gap to Bring about Transformation

by Bear Walker

I was blessed to grow up with the master of ancient wisdom my grandfather, an Anishanabe Elder. His simple wisdom and insight were a huge part of my early training and he never tired of my constant questions.  I learned of the sacred teachings of the Medwiwins in the Anishanabe tribe. The closest name or word for Medwiwin in today’s language would be Shaman. So my beloved Grandfather taught me the ancient ways of the medicine wheel which are the basis of all our teachings.  The medicine wheel was a gift from Great Spirit to our tribe. From the earliest time we used the wheel to mark time and honor the four directions and the four elements; fire, earth, water, and wind/air. From these ways we find our balance.

In the moment

In addition to English, my grandfather had difficulty understanding time. He never wore a watch, and was never on time. He couldn’t get the concept of time for money, ten dollars for an hours work. But “in the moment” was a sacred concept.

It had to do with being inside of the center of time. It had to do with slowing the speed of time down, and going into the gap. We also honored what he called a golden moment. We would often meet at sunrise sitting in the silence waiting for the first spark of light, and I still remember the magic feeling of the golden moment. We would sit there on a rock overlooking the water. As the sun slowly but magnificently rose, we were in the center of the golden moment. We could feel the vibration, see the color, smell the crisp power, hear the complete silence and taste the sweetness of the golden dew.

No matter where I have traveled since, and I have traveled all over this amazing earth, the beauty of the concept of the golden moment has always been a part of everything I do. You are probably asking by now, what does all this have to do with transformation from the 4th to 5th dimension. Well, I will tell you.

First, let’s be clear on what I mean by 4th dimensional bodies. We all know what the 3 dimensions are right; height, width, and depth. You know, 3D people. The fourth dimension is the experience of time or maybe better said ‘the illusion of time’. But then again maybe all of the four dimensions are illusions!

After my first 18 years of being with my grandfather and his simple but profound ancient teachings, I started training with some of the most advanced teachers in the world, specializing in cellular biology and quantum physics.

My studying took me from northern Michigan to Toronto, then Pittsburg, ending up at NASA working with computers that interface with our body, reading the electrical impulses that our bodies put off (galvanic skin resistance) and transferring these impulses to binary codes that computers understand.

From The Quantum Perspective

Bodies are made of cells. Cells break down to energy, waves and particles. In simple terms:

  • everything is made of atoms,
  • atoms are made of energy
  • energy comes from consciousness.

All energy starts in the center. Whether we speak about zero point gravity, quantum atomic potential, or being in the moment, the power is in the center of the wheel and you can get to the center by slowing everything down. You can move from a 4th dimensional experience to a 5th dimensional transformation by slowing it down. Deepak Chopra uses the word “the gap.” This is also an ancient teaching of the Vedic masters. It’s in the gap, at the center of the wheel, that we connect with unlimited potentiality. So many of you have had that experience. For me, it was the golden moment I described earlier. It can happen gardening, during yoga, or even driving. You might say something like, where did the time go or wow how did I get here. You went out of 4th dimension illusions into 5th dimension potentiality. It is amazing!

Over my many years of practice I have seen people helped by various incredible remedies, herbal medicine, proper nutrition, special diet, and so on. I am now and will continue to be an advocate for all of these. However, I firmly believe that the future of medicine will be in the aiding of all people to connect to the 5th dimension. By doing so, we will activate and accelerate our DNA to take us where we were created to go. I have compared where we are now to having a Lamborghini and driving it around in first gear while applying the break. The 5th dimension transformation is putting the car in 5th gear with the pedal to the metal, so to speak.

We are magnificent powerful beings! Let us awaken to the power we were meant to have. It has been said many times that we are in the age of information. Let’s take that word apart ‘in form’, or ‘holding form’ is 4th dimension. We now are moving into the age of inspiration or ‘in spirit’, 5th dimension. What an amazing time this will be! Let all of us use our power from our centers to move into these sacred times!

A special thanks to Makenzie Walker, my daughter, for her excellent typing skills.

Mequwitch!

-Muckwa Mousa

Bear Walker

Bear Walker: Native American Healer and Spiritualist

For more information, go to https://www.circleofhealth.com/bear-walker/

Source: https://www.merliannews.com/transforming_4th_dimensional_bodies_into_5th_dimensional_beings_finding_the_portal_gap_to_bring_about_transformation_by_bear_walker/

Image: Sunrise by Susanne Nilsson on Flickr


De spirituele crisis van een leraar

(een blog over lesgeven door Jennifer Hurley)

De paradox van mijn leven als leraar is dat ik het gevoel heb dat dit werk me doodt, maar ik hou ook obsessief van dit werk, met een soort waanzin. Ik droom over lesgeven, en in mijn dromen ben ik soms een betere leraar dan in het echte leven.

De paradox is ook dat ik nog nooit zo goed ben geweest in lesgeven als nu, en toch brengt mijn toewijding aan het werk mijn toekomst erin in gevaar. Ik ben zo door en door uitgeput en diepbedroefd: door het systeem en zijn onzinpraat over normen en beoordeling, en door de samenleving die onze studenten verslaafd heeft gemaakt aan apparaten en ze vervolgens heeft verlaten.

Lesgeven begon voor mij niet als een spirituele oefening, maar het is er een geworden, en nu is dit de enige reden waarom ik lesgeef. Ik geef les om studenten te helpen hun ware zelf te ontdekken en om dat zelf vollediger in de wereld te brengen. We oefenen dit door te lezen, diepe contemplatie, discussie en de creatieve handeling van “het op schrift zetten” van ideeën. Dit werk vereist openheid en moed, en mijn studenten hebben beide. Ze willen hun geest dieper leren kennen. Ze zijn bereid om naar de mening van anderen te luisteren. Ze hunkeren wanhopig naar een educatieve ervaring die hen als hele mensen ziet.

En toch is het onderwijssysteem in de kern onmenselijk. Als docenten wordt ons gevraagd om grote aantallen studenten te beoordelen alsof ze vee zijn; het wordt als een zwakte gezien als we te veel betrokken raken of toestaan dat emoties onze ‘beoordelingen’ verstoren. Als studenten wordt ons gevraagd een overvloed aan losstaande taken uit te voeren, waarvan sommige alleen bestaan om een bureaucratisch idee van wat leren is te vervullen. Het systeem behandelt rubrieken eigenlijk alsof ze feedback vormen, en dat moet ook, want welke leraar heeft tijd om met elk van zijn leerlingen een echt gesprek aan te gaan?

Er zijn talloze bronnen over ‘formatieve beoordelingen’, talloze technologische hulpmiddelen, talloze webinars en hoog geprijsde workshops voor professionele ontwikkeling, maar niemand beantwoordt de essentiële vragen: waar doen we dit allemaal voor? Waarom is onderwijs belangrijk, in een wereld waar alles kan worden gegoogeld? Wat voor mensen zijn wij? En op wat voor wereld bereiden we onze studenten voor?

Een andere paradox vertroebelt de wateren: onderwijs zou ons capabeler moeten maken, maar kan een geschoold persoon echt omgaan met de wereld waarin we leven, een wereld van geweld, onwaarheid, lafheid en afleiding? Een deel van mij vraagt zich af of we onze studenten echt willen onderwijzen, of dat we er de voorkeur aan geven om gewoon door de bewegingen te gaan en nooit echt de sluier op te trekken. We sturen ‘inhoud’ naar onze studenten, testen ze erop en doen dan alsof het allemaal iets belangrijks betekent.

En toch verschijnt de aanwezigheid van goddelijke liefde elke dag in mijn klaslokaal, uitgenodigd door onze openingsmeditatie. Ik kan voelen hoe dingen in de kamer veranderen als we stil zijn. Ik heb soms het gevoel dat het enige goede dat ik als leraar doe, is om die korte momenten van stilte te bewaren, waarin we onze eigen waarheid kunnen horen die ons leidt, als we luisteren.

Bron: Teaching With Trust  https://professorhurley.com/


Image: foto met het gedicht “De Hemelse wind” (Muurhuizen, Amsersfoort)

De Hemelse wind

De hemelse wind
waait over de aardbol
en kust de aarde
wakker

alles wordt klank
de tak het dode blad
gras en water
ze spreken


A Teacher’s Spiritual Crisis

(from a blog about teaching by Jennifer Hurley)

The paradox of my life as a teacher is that I feel this work is killing me, yet I also love this work obsessively, with a kind of madness. I dream about teaching, and in my dreams I am sometimes a better teacher than I am in real life.

The paradox, too, is that I have never been better at teaching as I am now, yet my devotion to the work imperils my future in it. I am so thoroughly exhausted and heartbroken: at the system and its nonsense talk of standards and assessment, and at the society that has addicted our students to devices and then abandoned them.

Teaching did not start out for me as a spiritual practice, but it has become one, and now, this is the only reason I teach. I teach in order to help students discover their truest selves and to bring those selves more fully into the world. We practice this through reading, deep contemplation, discussion, and the creative act of putting ideas into writing. This work requires openness and courage, and my students have both. They want to know their minds more deeply. They are willing to listen to others’ perspectives. They desperately crave an educational experience that sees them as whole humans.

And yet the education system is at its core dehumanizing. As teachers we’re asked to evaluate large numbers of students as if they were cattle; it’s seen as a weakness if we get too involved or allow emotions to interfere with our “assessments.” As students we’re asked to complete a plethora of disconnected tasks, some of which exist only to fulfill a bureaucratic notion of what learning is. The system actually treats rubrics as if they constitute feedback, and it has to, because what teacher has time to engage with each of their students in true conversation?

There are countless resources on “formative assessments,” countless technological tools, countless webinars and highly priced professional development workshops, but no one is answering the essential questions: What are we doing all of this for? Why is education important, in a world where everything can be Googled? What kind of people do we be? And what kind of world are we preparing our students for?

Another paradox muddies the waters: Education is supposed to make us more capable, but can an educated person truly cope with the world we are living in, a world of violence, untruth, cowardice, and distraction? Part of me wonders if we really want to educate our students, or whether we prefer just to go through the motions, never really pulling back the veil. We transmit “content” to our students, test them on it, and then pretend that it all means something important.

And yet the presence of divine love shows up every day in my classroom, invited in by our opening meditation. I can feel how things shift in the room when we are quiet. I sometimes feel that the only good thing I do as a teacher is to preserve those brief moments of quiet, where we can hear our own truth guiding us, if we listen.

Source: Teaching With Trust https://professorhurley.com/


Een wereldwijde, planetaire gemeenschap worden: onze relatie met de Aarde herzien

(door Ilchi Lee, uit het boek “Change: Realizing Your Greatest Potential”.)

Tot nu toe hebben wij mensen onszelf geplaatst – en gevierd! – als de laatste scheidsrechter van alle levende wezens op Aarde, en organiseerde onze wereld dienovereenkomstig. We hebben onze relatie met anderen, en met de Aarde, gebaseerd op de veronderstelling dat we afzonderlijke individuen zijn, in oorlog met elkaar en de wereld, overlevend door onophoudelijke concurrentie, onze waardestandaard afhankelijk van steeds veranderende trends, grillen, manipulaties, en zelfs persoonlijke emoties en stemmingen. Dit zijn de beperkingen van ons waardesysteem. Dat is het leven dat we vandaag leiden.


Als mensen te subjectief en te vol van zichzelf zijn om objectieve universele waarden te beoordelen, hoe zit het dan met de wetenschappen, waarvan lang werd gedacht dat ze objectief waren? Of religies? Of zelfs politiek?

Relatief gezien kan de wetenschap betrouwbare maatstaven bieden om de waarheid in fysieke, materiële zin te verifiëren, maar universele waarden zijn niet haar sterkste kant. Door de geschiedenis van de wetenschap te bestuderen weten we, dat wetenschap, net als andere kennissystemen, niet vrij is van vooringenomenheid. En de waarheden van de wetenschap zijn een steeds veranderende, steeds evoluerende hoeveelheid informatie en kennis. Wat de ene generatie voor waar houdt, wordt ontkracht en achterhaald door nieuwe ontdekkingen naarmate we van gedeeltelijke kennis overgaan op meer volledige kennis. Elke wetenschapper zal de eerste zijn om toe te geven dat ondanks de enorm grote vooruitgang die we hebben geboekt in het begrijpen van ons Universum, onze kennis verre van volledig is.

Religies, aan de andere kant, beweren de eeuwige waarheid te onthullen. Maar, zoals we allemaal weten, lijkt elke religie, en de god of goden die ze eerbiedigt, valide en krachtdragend te zijn alleen voor een bepaalde natie of volk, niet voor iedereen, ondanks aanspraken op universaliteit en absolute autoriteit. We hebben nog geen enkele vertegenwoordigende god van de Aarde, of een religieus geschrift of gedragscode die door alle volkeren en culturen wordt geaccepteerd.

Hoe zit het met de concepten van rechtvaardigheid en vrijheid, waarvan het nastreven wordt geprezen als een universele menselijke eigenschap? Wat we in de wereld zien, is dat het ene gevoel van vrijheid tegen het andere vecht en het ene gevoel van rechtvaardigheid het andere treft. Dit komt omdat zelfs vrijheid en rechtvaardigheid onderhevig zijn aan de interpretatie van een bepaalde groep of volk. Wat in de ene cultuur de ‘vrijheid’ is is voor de andere de “teugelloosheid”, en de ‘rechtvaardigheid’ van de ene cultuur kan hard en wreed lijken wanneer ze vanuit een ander cultureel standpunt wordt bekeken.

Zo zien we een wereld vol verwarde en tegenstrijdige waarden, ideologieën en dogma’s die onenigheid, conflicten en zelfs geweld en oorlog veroorzaken, allemaal vanwege de verschillend gekleurde lenzen die door verschillende groepen worden gedragen. Kortom, alles, inclusief de zelfverklaarde universele waarheden van natuurwetenschappen, religies en politiek, zit gevangen in de kooi van een bevooroordeeld waardesysteem, geconditioneerd door onze lang gedragen gekleurde lenzen. We hebben een grotere visie nodig.

Hoeveel tijd kostte het mensen, afstammelingen van apen met een geavanceerd intellectueel potentieel, om vooruitgang te boeken vanaf hun eerste verschijning op Aarde en zich te verwonderen over de mysteries van de sterren, maan en zon, om te beseffen dat ze niet in het middelpunt stonden van de kosmos? In het begin was het waarschijnlijk vernederend en angstaanjagend om het idee los te laten dat het Universum om hen draaide. Nu wordt dit begrip gezien als bewijs voor de volwassenheid van het menselijk bewustzijn.


Het is tijd om opnieuw bewijs te leveren voor onze voortdurende groei. We hebben nog één copernicaanse revolutie nodig. Om zo’n revolutie te doormaken, moeten we onze relatie met de Aarde heroverwegen. Gewoonlijk noemen we alles waar we betrekking op hebben ‘van ons’ alsof we eigenaar zijn van het object. Planeet Aarde is geen uitzondering. Met onze mentaliteit lijkt het erop dat we geloven dat we het recht hebben om de planeet te gebruiken zoals we willen. Hebben we überhaupt de mogelijkheid om de planeet te beschermen, laat staan het recht om haar te gebruiken? Als in de relatie tussen een deel en het geheel een deel voortdurend probeert het geheel op disharmonische wijze te beheersen, zal het uit het geheel worden verwijderd voordat het het geheel vernietigt. Dit is herhaaldelijk gebeurd in de geschiedenis van deze planeet.

Als we de 13,7 miljard jaar durende geschiedenis van deze planeet terugschalen naar 14 jaar, duurt de menselijke beschaving slechts 3 minuten en de moderne tijd slechts 6 seconden. Sommige soorten, zoals dinosaurussen, waren onvergelijkbaar veel langer dominant dan mensen. De grootste erfenis van de dinosaurussen voor alle andere soorten, vooral voor zoogdieren, was hun dood, want door te sterven openden ze een nieuwe fase van evolutionaire drang naar biologische diversiteit die ze 160 miljoen jaar lang tegenhielden, wat meer dan 50 keer langer is dan de hele evolutionaire geschiedenis van de menselijke soort. Als we onze relatie tot deze planeet in een breed en lang perspectief zien, is één ding heel duidelijk: we horen bij deze planeet, niet andersom, en de enige manier waarop we onszelf kunnen beschermen en gedijen, is door te leren leven met het geheel in harmonie.

Als we onze relatie tot deze planeet in een breed en lang perspectief zien, is één ding heel duidelijk: we horen bij deze planeet, niet andersom, en de enige manier waarop we onszelf kunnen beschermen en gedijen, is door te leren leven met het geheel in harmonie.


We maken deel uit van de enorme cirkel van leven die deze planeet bewoont. In het centrum of de basis van deze levenscirkel staat de Aarde. De centrale waardestandaard voor alle levensvormen hier op Aarde zou de Aarde zelf moeten zijn, niet onze ego’s, behoeften, wensen en vooroordelen. We kunnen de Aarde gebruiken als de standaard om alle handelingen die op onze planeet plaatsvinden te beoordelen. Vanuit zo’n gezichtspunt zijn we allemaal aardbewoners voordat we deel uitmaken van een groep, natie of religie.

Als er geen Aarde was, dan zouden er geen altaren kunnen bestaan om je god te aanbidden. Sterker nog, jij zou niet bestaan, noch je religie. Zonder de Aarde zou er geen natie bestaan, noch politieke ideologieën om een natie te regeren. Om de zuiverste “zero mind’ en ‘kosmisch bewustzijn’, moeten we eerst een planetair bewustzijn bereiken.


We moeten onze waardesystemen herzien en herijken op basis van de voor de hand liggende primaire waarde, onze Aarde.

De Aarde is de bron van leven voor alle levensvormen. Dit geeft de Aarde, de gezondheid en het welzijn van haar op de lange termijn, het recht om de primaire waarde te zijn, waaraan alle andere waarden moet worden gemeten. Het is de gemeenschappelijke basis voor alle waarden die we nastreven in ons leven, persoonlijk en collectief. Ondanks het overduidelijke belang ervan, is deze gemeenschappelijke basis en primaire waarde niet gewaardeerd en misbruikt, en loopt nu ernstig gevaar. We moeten onze waardesystemen herzien en herijken op basis van de voor de hand liggende primaire waarde, onze Aarde.

Dit artikel is een uittreksel uit Ilchi Lee’s boek “Change: Realizing Your Greatest Potential.”

Bron: https://brainworldmagazine.com/becoming-a-global-community-rethinking-our-relationship-to-the-earth/


Becoming a Global Community: Rethinking Our Relationship to the Earth

(by Ilchi Lee, from the book “Change: Realizing Your Greatest Potential.”)

Until now, we humans have placed ourselves — and celebrated ourselves! — as the final arbiter of all living things on Earth, and organized our world accordingly. We have dealt with others, and with the Earth, under the premise that we are separate individuals, at war with one another and the world, surviving through ceaseless competition, our standards of value at the whim of ever-changing trends, caprices, manipulations, and even personal emotions and mood. Such was the limit of our value system. Such is the life that we lead today.


If human beings are too subjective and full of themselves to be objective judges of values, then what about the sciences, long thought to be objective? Or religions? Or even politics?

Relatively speaking, science can provide reliable standards to verify truth in a physical, material sense, but values are not its strength. Through study of the history of science, we know that science, like other system of knowledge, is not free from bias. And the truths of science are an ever-changing, ever-evolving body of information and knowledge. What one generation takes to be true is debunked and made obsolete by new discoveries as we proceed from partial knowledge to more complete knowledge. Any scientist will be the first to admit that despite all the great progress we have made in understanding our universe, our knowledge is far from complete.

Religions, on the other hand, purport to reveal the everlasting truth. Yet, as we all know, despite claims of universality and absolute authority, each religion, and the god or gods that it upholds, seems to have validity and power only for a certain nation or people, not for everyone. We don’t yet have a single representative god of Earth, or a religious scripture or behavioral code accepted by all peoples and cultures.

How about the concepts of justice and freedom, whose pursuit is lauded as a universal human trait? What we see in the world is that one sense of freedom fights against another and one sense of justice strikes another. This is because even freedom and justice are subject to the interpretation of a particular group or people. One culture’s “freedom” is another’s unbridled license, and one culture’s “justice” may appear as harsh and cruel when considered from a different cultural standpoint.

Thus, we see a world filled with confused and conflicting values, ideologies, and dogma that create dissension, conflict, and even violence and war, all because of the different-colored lenses worn by different groups. In a word, everything, including the self-proclaimed universal truths of natural sciences, religions, and politics, is trapped within the cage of a biased value system, conditioned by our long-worn colored lenses. We need a bigger view.

How much time did it take for human beings, descendants of monkeys with an advanced intellectual potential, to progress from their initial appearance on Earth and wondering at the mysteries of the stars, moon, and sun, to realize that they were not at the center of the cosmos? In the beginning, it was probably humiliating and terrifying to relinquish the notion that the universe revolved around them. Now this understanding is seen as evidence for the maturity of human awareness.It’s time to once again present evidence for our continuing growth. We need another Copernican Revolution. To make such a revolution, we have to rethink our relationship to the Earth. We usually call everything that we relate to “ours” as if we have ownership over the object. Planet Earth is not an exception. With our mentality, it seems that we believe we have the right to use the planet any way we want. Do we even have the ability to protect the planet, let alone the right to use it? In the relationship between a part and the whole, if a part persistently tries to control the whole inharmoniously, it will be removed from the whole before it destroys the whole. This has happened repeatedly in the history of this planet.

If we scale down the 13.7-billion-year history of this planet to 14 years, human civilization is only 3 minutes, and the modern age is only 6 seconds. Some species such as dinosaurs had been dominant for incomparably longer periods of time than human beings. The greatest legacy of the dinosaurs for all other species, especially for mammals, was their dying, because by dying they opened up another stage of evolutionary drive for biological diversity that they were holding back for 160 million years, which is more than 50 times longer than the entire evolutionary history of the human species. If we see our relationship to this planet in a wide and long perspective, one thing is very clear: we belong to this planet, not the other way around, and the only way we can protect ourselves and thrive is by learning how to live with the whole in harmony.

We are part of the vast circle of life that inhabits this planet. At the center or basis of this circle of life is the Earth. The central standard of value for all lifeforms here on Earth should be Earth herself, not our egos, needs, wants, and prejudices. We can use Earth as the standard by which to judge all actions transacted on our planet. From such a point of view, we all are Earth citizens before we are a part of any group, nation, or religion.

If there were no Earth, then no altars could exist for you to worship your god. Even more, you wouldn’t exist, nor your religion. Without Earth, no nation would exist, nor political ideologies with which to rule a nation. To recover the purest “zero mind” and “cosmic consciousness,” we first have to attain an Earth consciousness.


The Earth is the source of life for all forms of life. This entitles Earth, the long-term health and well-being of the Earth, to be the primary value, the most important consideration that all other values should be referred to for measurement. It is the common ground for all the values we pursue in our lives, personally and collectively. Despite its obvious importance, this common ground and primary value has been unappreciated and abused, and now is at serious risk. We have to revise and recalibrate our value systems based on the obvious primary value, our Earth.

This article is excerpted from Ilchi Lee’s book “Change: Realizing Your Greatest Potential.”

Source: https://brainworldmagazine.com/becoming-a-global-community-rethinking-our-relationship-to-the-earth/


Matrixreport & Informationsfelder, Gespräch mit Jan, Eric & Kevin

Een gesprek tussen onze Duitse broeders Jan, Eric en Kevin, voor als je een beetje Duits verstaat.

“We hebben een open gesprek over informatievelden, manipulatie en afleiding, controlemechanismen, leven in de matrix, verandering, menselijk potentieel en hebben een boodschap voor de wereld.

Wir führen hier ein offenes Gespräch über Informationsfelder, Manipulation und Ablenkung, Kontrollmechanismen, das Leben in der Matrix, Veränderung, das menschliche Potential und haben eine Nachricht für die Welt.


Wat biochemie van de levende cel ons vertelt over Natuurkunde van Bewustzijn

(door Paul Mulliner)

De puzzel van coherentie

“Als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest nuchtere wetenschap, aan de studie van materie, kan ik je naar aanleiding van mijn onderzoek naar atomen zoveel zeggen: er is geen materie als zodanig. Alle materie ontstaat en kent bestaan alleen bij de gratie van een kracht die de deeltjes van een atoom in trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. We moeten aannemen dat achter deze kracht er een bewuste en intelligente geest bestaat. Deze geest is de matrix van alle materie.” Max Planck 1944. Winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde 1918.

Het wetenschappelijk denken is sterk verwijderd van de ideeën die in de observatie van Max Plancks uit 1944 tot uiting kwamen.

In de afgelopen jaren echter, toen onderzoek in de biochemie de verbazingwekkend nauwkeurige en coherente orkestratie van de interacties van eiwitten in levende cellen aan het licht heeft gebracht, rijzen er vragen die moeilijk te beantwoorden zijn binnen de gebruikelijke conceptuele kaders.

Met misschien wel een miljard reacties die per seconde plaatsvinden in een levende cel, moeten eiwit- en enzymmoleculen precies op het juiste moment door de cel bewegen om interactie aan te gaan met andere eiwitten en enzymen.

Deze in tijd gesynchroniseerde activiteit, het nauwkeurig georkestreerde samenkomen van grote aantallen door enzymen gekatalyseerde reacties op precies het juiste moment, wordt niet verklaard in de huidige beschrijvingen van biochemische processen.

Hedendaagse teksten over biochemie beschrijven de meervoudige, door enzymen versnelde reacties van moleculen in de cel als gevolg van willekeurige botsingen of als enzymen en eiwitten die hun eigen bewegingen rond de cel sturen om mee te doen met deze reacties.

Hoe weet een enzymmolecuul waar in een levende cel andere moleculen samenkomen, zodat het een reactie kan faciliteren die de gelijktijdige deelname van meerdere moleculen vereist?

Hoe weten deze meerdere grote moleculen wanneer ze door een levende cel moeten reizen om elkaar precies op bepaalde locaties te ontmoeten?

Hoe kunnen we de waargenomen in tijd gesynchroniseerde coherentie in een levende cel verklaren, die lijkt te functioneren als een georkestreerd geheel, in plaats van als een wirwar van afzonderlijke moleculen die willekeurige botsingen maken?

Misschien kunnen we een antwoord op deze vragen benaderen door wat natuurkunde aan te raken.

Al bijna een eeuw weten onderzoekers in de natuurkunde dat alle ‘materiële dingen’ eigenlijk bestaan uit grote clusters van golfpatronen op kwantumschaal in een kosmisch veld, bij natuurkundigen bekend als het nulpunt-veld of kwantumvacuüm.

Atomen zijn een cluster van driedimensionale dynamische resonantievormen binnen het vacuüm-energieveld, vergelijkbaar met de staande golven die worden gegenereerd binnen hoorbare geluidsfrequenties die we ervaren als muziek.

De moleculen waaruit de levende cellen van ons lichaam bestaan, zijn eigenlijk gelokaliseerde trillingsgolfpatronen binnen één uniform kosmisch veld in plaats van de afzonderlijke materiële objecten waarover we op school hebben geleerd.

Het zijn deze kosmische veldexcitaties (of activeringen) die prachtig gechoreografeerd en georkestreerd lijken te zijn in een coherent proces van precieze interactie met elkaar.

Wanneer we ons realiseren dat ons beeld van afzonderlijke materie-objectmoleculen die met elkaar interageren niet langer past bij wat nu bekend is over natuurkunde en scheikunde, kan er een interessante verschuiving in ons begrip plaatsvinden.

Zodra we moleculen beginnen te zien als gelokaliseerde patronen van golfvervormingen binnen een enkel continu veld, in plaats van als afzonderlijke objecten, wordt het voor ons gemakkelijker te begrijpen hoe coherentie in de biochemie van levende cellen tot stand komt.

We weten al uit de natuurkunde dat dit ene kosmische veld non-lokaliteit vertoont, de onmiddellijke samenhang van elk deel van het veld met elk ander deel.

We zouden kunnen afleiden dat dit vacuümenergie/nulpunt-veld ook een intrinsiek vermogen heeft voor in tijd gesynchroniseerde coherentie, of afstemming.

Deze aantoonbare intrinsieke samenhang kunnen we waarnemen in onderzoek naar het proces van fotosynthese.

Groene planten zijn in staat om de energie die uit zonlicht wordt geoogst veel efficiënter te verwerken dan we zouden verwachten vanwege een schijnbaar vermogen tot niet-lokale coherentie in het vacuüm-energieveld.

Deze niet-lokale coherentie maakt het mogelijk dat alle alternatieve energieoverdrachtsroutes in het fotosynthesesysteem tegelijkertijd bekend zijn en de meest efficiënte worden gebruikt.

Deze ontdekkingen helpen ons het begin te formuleren van een belangrijke verschuiving in ons begrip van de aard van het Heelal en roepen een reeks vragen op, niet alleen over biochemie maar ook over bewustzijn.

Misschien wijzen de non-lokaliteit en het vermogen tot dynamische coherentie die wordt getoond door de vacuümenergie/het nulpunt-veld erop dat het een rol speelt in het bewustzijn?

Het is mogelijk dat één uniform kosmisch veld zichzelf uitdrukt als alle materiële vorm en alle ervaring van die vorm.

Het transformeert zichzelf in de vorm van vibratie in de gelokaliseerde veld-activeringen die kenmerkend zijn voor de erdoor geweven orkestratie van de biochemie van levende cellen, terwijl het ook een niet-lokaal bewustzijn van zichzelf heeft.

Dit fundamentele veld, inherent aan het Heelal, heeft zowel een objectief aspect, bekend als het vacuümenergie/nulpuntveld, als een subjectief aspect, bekend als ons bewust-zijn.

Een eeuw geleden brachten de pioniers van de kwantumfysica, velen van hen winnaars van de Nobelprijs voor de natuurkunde, standpunten naar voren die wezen op de heelheid en eenheid van het kosmische veld dat aan alle leven en materie in het Universum ten grondslag ligt.

Hedendaagse wetenschappelijke artikelen lijkt dit diepere perspectief grotendeels te hebben verloren.

“Kwantumfysica onthult dus een fundamentele eenheid van het Universum” Erwin Schrödinger: Nobelprijs voor natuurkunde: 1933

Paul Mulliner 2020

Bron: https://medium.com/discourse/what-living-cell-biochemistry-reveals-about-the-physics-of-consciousness-b62ab1135eef

Photo by Philipp Deus on Unsplash


What Living-Cell Biochemistry reveals about the Physics of Consciousness

The puzzle of coherence

“As a man who has devoted his whole life to the most clear headed science, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about atoms this much: There is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent spirit. This spirit is the matrix of all matter.” Max Planck 1944. Winner of the Nobel Prize in Physics 1918.

Scientific thought has moved sharply away from the ideas expressed in Max Plancks’ 1944 observation.

In the past few years, however, as research in biochemistry has revealed the astonishingly precise and coherent orchestration of the interactions of living-cell proteins, questions are being raised that are difficult to answer within the usual conceptual frameworks.

With perhaps a billion reactions occurring per second in a living cell, protein and enzyme molecules have to move across the cell at precisely the right moment to interact with other proteins and enzymes.

This time-synchronized activity, the precisely orchestrated coming together of large numbers of enzyme catalysed reactions at exactly the right time, isn’t explained in current descriptions of biochemical processes.

Contemporary biochemistry texts describe the multiple, enzyme accelerated reactions of molecules in the cell as a consequence of random collisions or as though enzymes and proteins direct their own movements around the cell to join in with these reactions.

How does an enzyme molecule know where in a living cell other molecules are going to congregate, so it can facilitate a reaction which requires the simultaneous co-participation of multiple molecules?

How do these multiple large molecules know when to travel across a living cell so as to meet up precisely together at particular locations?

How can we explain the observed time-synchronized coherence in a living cell, which seems to function as a orchestrated whole, rather than as a jumble of separate molecules making random collisions?

Perhaps we can approach an answer to these questions by touching on some physics.

For nearly a century, researchers in physics have known that all ‘material stuff’ actually consists of large clusters of quantum-scale wave patterns in a cosmic field, known to physicists as the zero-point field or quantum vacuum.

Atoms are a cluster of three dimensional dynamic resonance-forms within the vacuum-energy field, not unlike the standing waves generated within audible sound frequencies which we experience as music.

The molecules that make up the living cells of our body are actually localized vibrational wave-patterns within a single cosmic field rather than the separate material objects we learned about in school.

It’s these cosmic field-excitations that seem to be exquisitely choreographed and orchestrated into a coherent process of precise interaction with each other.

When we realize our image of separate material-object molecules interacting with each other no longer fits with what is now known about physics and chemistry, an interesting shift in our understanding can occur.

Once we start to see a molecules as localized patterns of wave deformations within a single continuous field, rather than as separate objects, our understanding of the existence of coherence in the biochemistry of living cells becomes easier.

We already know from physics that this single cosmic field exhibits nonlocality, the instantaneous correlation of every part of the field with every other part.

We could speculate that this vacuum energy/zero point field also has an intrinsic capacity for time-synchronized coherence.

We can observe this apparent intrinsic coherence, in research into the process of photosynthesis.

Green plants are able to process the energy harvested from sunlight very much more efficiently than we might expect because of an apparent capacity for nonlocal coherence in the vacuum-energy field.

This nonlocal coherence enables all the alternative energy transfer pathways in the photosynthetic system to be simultaneously known and the most efficient ones used.

These discoveries help us to formulate the beginnings of an important shift in our understanding of the nature of the Universe and raise a series of questions, not just about biochemistry but also about consciousness.

Perhaps the nonlocality and capacity for dynamic coherence shown by the vacuum energy/zero point field point to it having a role in consciousness?

It’s possible that a single cosmic field is expressing itself as all material form and all experience of that form.

It’s vibrationally transforming itself into the localized field excitations characteristic of the interwoven orchestration of living-cell biochemistry while also having a nonlocal awareness of itself.

This fundamental field, intrinsic to the Universe, has both an objective aspect, known as the vacuum energy /zero-point field and a subjective aspect, known as our conscious awareness.

A century ago, the pioneers of quantum physics, many of them winners of the Nobel prize in physics, expressed views that pointed to the wholeness and oneness of the cosmic field underlying all life and matter in the Universe.

Contemporary writing in science seems largely to have lost this deeper perspective.

 Quantum physics thus reveals a basic oneness of the Universe” Erwin Schrödinger: Nobel prize in Physics : 1933

Paul Mulliner 2020

Source: https://medium.com/discourse/what-living-cell-biochemistry-reveals-about-the-physics-of-consciousness-b62ab1135eef

Photo by Philipp Deus on Unsplash