Afstemmend …op het Universum

(door Paul Mulliner) We hebben misschien allemaal momenten

wanneer het lijkt

dat onder

het alledaagse,

het leven is meer

dan het lijkt,

en iets stils,

bewust, volhardend,

laat zich zien

als een liefde in onze ogen

dat heeft geen woorden nodig,

toch blijft er niets ongezegd.

Iets dat ons eraan herinnert

dat we kosmisch zijn,

het Heelal in menselijke vorm.

Iets universeels dat kosmische energie lijkt te organiseren, zodat het verschijnt als bomen, mensen en al het leven.

En hoewel we ons kunnen afstemmen op deze ruime intelligentie wanneer we maar willen, en het ons intuïtief door de moeilijke tijden kunnen laten leiden die in elk mensenleven opduiken, hebben we ons misschien nog niet gerealiseerd hoe gemakkelijk deze innerlijke afstemming eigenlijk is.

Hoe gemakkelijk kunnen we onze aandacht richten op de universele bewuste ruimte in ons in plaats van op onze gedachten, en de toegang tot intuïtie vinden die mensen, overal op de planeet en in de afgelopen eeuwen, altijd hebben gevonden.

image Paul Mulliner 2021

Afstemmen, zodat we altijd innerlijke rust en de begeleiding die we in de kosmische intelligentie kunnen vinden.

Maar eerst moeten we ons realiseren hoe cruciaal het is om precies te weten waar onze aandacht op is gericht.

Wanneer we lezen, is onze aandacht gericht op de woorden terwijl we ze lezen.

Maar we kunnen beginnen om onze gerichte aandacht bewust te richten waar we willen dat het naartoe gaat.

We kunnen het in onszelf verplaatsen.

We kunnen onze aandacht richten en naar binnen verplaatsen, naar onze innerlijke kern.

We kunnen onze aandacht richten op de bewuste ruimte in ons.

Door regelmatig de innerlijke bewuste ruimte te kennen, kunnen we de hints die vanuit onze intuïtie voortkomt beter horen.

En door deze begeleiding elke dag onze keuzes te laten bepalen, kunnen we beginnen ons leven te sturen.

We kunnen er soms voor kiezen om de intuïtieve begeleiding die in ons naar boven komt, te negeren of te overrulen.

Maar in een levenslang proces, met een innerlijke intuïtieve gids waar we altijd op afstemmen en die we hebben leren vertrouwen, kunnen we ons leven sturen en verstandig deelnemen met de kosmische intelligentie die al het leven in het Universum tot stand brengt.

Image: Paul Mulliner 2_9_21

De transformatie van kosmische energie en intelligentie in de clusters van energiefluctuaties die we waarnemen als onze eigen menselijke hand, vindt plaats in een vloeiende stroom van continue ontvouwen van het niet-zichtbare naar het zichtbare.

En dit is nu een manier om de wereld te zien die aannemelijker is dan het misschien een paar decennia geleden leek, voordat we uit de wetenschap wisten dat ons menselijk lichaam lang niet zo solide en materieel is als het eruit ziet.

Verbazingwekkend genoeg lijkt ons menselijk lichaam eigenlijk te bestaan ​​uit trillingspatronen in een veld van kosmische energie, georganiseerd en bijeengehouden door een ruimtelijke intelligentie in het hele Universum.

Kosmische intelligentie lijkt voortdurend zichtbaar te worden omdat het kosmische energie omzet in de orkestratie van biochemie in biljoenen van onze eigen menselijke lichaamscellen.

En door ons meer gewaar te zijn van deze bewuste intelligente ruimte, door onze aandacht naar binnen te richten, voelen we ons meer thuis in de wereld en in ons Universum.

Terwijl het navigatie ervan onze keuzes in de wereld informeert en ons helpt de inspiratie te vinden om de dingen te veranderen die moeten veranderen, en laat denken dat ons niet helpt, los te laten.

En weet dat ondanks de eindeloze vergankelijkheid van al onze levenservaringen en het dagelijkse werk om het leven in de wereld bij elkaar te houden, is er altijd iets constants en duurzaams in ons dat ons kan inspireren en leiden.

Iets dat gekend wil worden terwijl zijn bewuste stilte ons hart inademt.

In ieder van ons wordt het Universum zich op een unieke manier bewust van zichzelf.

En op onze donkerste momenten is het er altijd in ons, het verdriet en de schoonheid van een mensenleven kennend.

Hoewel voorbijgaande momenten lijken geschreven in de wind

alsof ze er nooit waren,

elk moment is geweven

in alle bewuste ruimte

tussen de sterren,

en leeft als herinneringen

wat het Universum heeft

van elk leven.

Paul Mulliner 2021

Source: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-c6cefae1cb54

+=.=+  +=.=+  +=.=+  +=.=+ +=.=+  +=.=+ +=.=+  +=.=+  +=.=+  +=.=+ +=.=+  +=.=+

Tuning In

To the Universe

We may all have moments

when it seems

that underneath

the everyday,

life’s more

than it appears to be,

and something silent,

conscious, enduring,

shows itself

as a love in our eyes

that doesn’t need words,

yet nothing’s left unsaid.

Something that reminds us

we’re cosmic,

the Universe in human form.

Something universal that seems to be organizing cosmic energy so it appears as trees, human beings and all life.

And though we can tune in to this spacious intelligence whenever we want, and allow it to intuitively guide us through the difficult times that crop up in every human life, we may not yet have realized how easy this inner tuning actually is.

How easily we can focus our attention in the universal conscious space inside us rather than on our thoughts, and find the access to intuition that human beings, everywhere on the planet and throughout past centuries, have always found.

image Paul Mulliner 2021

Tuning in, so we’re always able to find inner peace and the guidance available from cosmic intelligence.

But first we have to realize the crucial importance of knowing precisely where our attention is focused.

When we’re reading, our attention is focused on the words as we read them.

But we can begin to consciously direct our focused attention where we want it to go.

We can move it inside ourselves.

We can take our focus of attention and move it inward, into our inner core.

We can focus our attention on the conscious space inside us.

Regularly knowing the inner conscious space helps us more clearly hear the guidance emerging from our intuition.

And allowing this guidance to inform our choices every day, helps us begin to steer our life.

We might choose sometimes to ignore or override the intuitive guidance that emerges inside us.

But in a life-long process, with an inner intuitive guide we’re always tuning in to and have learned to trust, we can steer our life and participate wisely with the cosmic intelligence that’s bringing all life in the Universe into being.

Image: Paul Mulliner 2_9_21

The transforming of cosmic energy and intelligence into the clusters of energy fluctuations that we observe as our own human hand, is occurring in a streaming flow of continuous emergence from the non-visible into the visible.

And this is now a way of seeing the world that’s more plausible than it might have seemed a few decades ago, before we knew from science that our human body isn’t nearly as solid and material as it looks.

Astonishingly, our human body seems to actually consist of patterns of vibration in a field of cosmic energy, organized and held together by a spatial intelligence across the Universe.

Cosmic intelligence seems to be becoming continuously visible as it transforms cosmic energy into the orchestration of biochemistry inside trillions of our own human body cells.

And becoming more aware of this conscious intelligent space, by inwardly focusing our attention, helps us feel more at home in the world and in our Universe.

While its guidance informs our choices in the world, and helps us find the inspiration to change the things that need changing, and let go of thinking that isn’t helping us.

And know that despite the endless transience of all our experience of life

and the everyday work of keeping a life together in the world, there’s always something constant and enduring inside us that can inspire and guide us.

Something that wants to be known while its conscious silence breathes into our heart.

Within each one of us the Universe becomes conscious of itself in a unique way.

And in our darkest moments it’s always there inside us, knowing the sadness and the beauty of a human life.

And though passing moments seem written in the wind

as though they never were,

every moment’s woven

in all the conscious space

between the stars,

and lives as memories

the Universe has

of every life.

Paul Mulliner 2021

Source: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-c6cefae1cb54


Een nieuwe manier van kijken … Alsof elk moment ertoe doet

(door Paul Mulliner)

“Begin nu te doen wat je wilt doen. We leven niet in de eeuwigheid. We hebben alleen dit moment, fonkelend als een ster in onze hand – en smeltend als een sneeuwvlok…”― Sir Francis Bacon

Het lichaam wordt ouder. Maar bewustzijn is altijd in het huidige moment – Nisargadatta Maharaj

“We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn” – Anais Nin

Er kunnen momenten zijn waarop we plotseling met nieuwe ogen naar het leven kijken.

Momenten waarop het lijkt alsof het hele universum één enkele bewuste ruimte is, overal tegelijk bewust in zichzelf.

Alsof alles wat we in de wereld doen en elke keuze die we maken op de een of andere manier zinvol is, omdat alles gekend is.

We zijn allemaal verweven met universeel bewustzijn, hoewel dit nog niet helemaal een gangbare manier is om onze wereld te zien.

De evolutie van ons bewustzijn kan soms worden belemmerd door verouderde ideeën die we uit het verleden hebben geërfd en die helaas nog steeds wijdverbreid zijn in de media.

Deze mainstream-ideeën zorgen ervoor dat we leven met een mindset of wereldbeeld waarin we ons voorstellen dat we concurreren in plaats van samenwerken.

Ze kwamen voor het eerst massaal naar voren in de westerse verbeelding toen onze technologieën waren die van de vroege stoommachine en de eerste morsecodetelegraaf.

Ze stelden voor dat ons afzonderlijke menselijke brein op de een of andere manier bewustzijn genereert en dat al het leven betrokken is bij een “survival of the fittest”.

Ze kunnen nu worden gezien als beperkend en ontoereikend, behorend tot voorbije tijd.

Onze ideeën over de wereld en het heelal evolueren echter altijd, net als onze technologie.

Bewustzijn is ruimtelijk en universeel, een intrinsieke eigenschap of kwaliteit van de ruimte binnen en rondom al het leven.

En onze innerlijke kern doet mee met, en wordt geïnspireerd door, deze vloeiende universele intelligentie.

Het is de bron van onze intuïtie.

Het is niet-lokaal, alles wat overal bekend is, is overal tegelijk bekend en het verbindt ons allemaal met zichzelf door het hele Universum.

Door onze aandacht naar binnen te richten, af te stemmen op de innerlijke bewuste stilte en onze eigen intuïtieve verbinding met het universele bewustzijn te vinden, kunnen we de wereld anders zien en leren kennen.

En het is intuïtie die cruciaal is voor onze persoonlijke evolutie naar een dieper begrip van onze wereld, onszelf, ons bewustzijn en het Universum.

Intuïtie komt voort uit universeel bewustzijn als een plotselinge, spontane stroom van leidende intelligentie, een spontane flits van inspiratie.

Intuïtie is transformerend en inspireert ons om te evolueren, trekt ons aan om meer bewust te worden.

Het kennen van universeel bewustzijn betekent niet dat we ons unieke persoonlijke karakter, onze persoonlijkheid, verliezen.

Het persoonlijke zelf is een unieke ‘kleuring’ van het bewuste zelf in ons allemaal.

Een unieke smaakmaker van het universele bewustzijn dat overal in al het leven en in alle ruimte aanwezig is.

En ons unieke persoonlijke zelf is in staat om vrijer te stromen en creatiever te zijn omdat het zich niet langer ingedamd, beperkt, tegengehouden door scheiding van de wereld voelt.

Het hoeft niet langer haatdragend en boos denken te creëren.

We zijn verenigd in een heel bewust Universum, bewustzijn is niet beperkt tot de grens van ons afzonderlijke lichaam, het is universeel, in ons allemaal.

‘Ons eigen persoonlijke’ bewustzijn is een lokaal weten binnen een niet-lokale bewuste ruimte die ons allemaal omvat.

Als golven die zo eventjes verschijnen

in een eindeloze oceaan,

we zijn geweven door het Heelal,

en elke keuze wordt alles wat is

en alles wat we zijn,

en combineert op de een of andere manier alle ervaringen

in alles wat gebeurt.

En dit universeel bewustzijn bevindt zich in al het leven, orkestreert de biochemie van levende cellen en laat ons allemaal evolueren naar een dieper begrip van onszelf, als we er aandacht aan besteden.

En het gefluister van intuïtie dat we duidelijker horen met onze aandacht gericht in de stilte, inspireren ons om synchroon te leven met kosmische intelligentie.

Inspireren ons om meer om onze planeet te geven dan voorheen, en om voor elkaar te zorgen.

Het inspireert ons om te beseffen dat elk moment van ons kostbare menselijke leven ertoe doet.

Elk moment biedt een kans om het grotere zelf in ons allemaal te vinden, het zelf dat alle ruimte tussen de sterren raakt.

“Ik zou graag willen leven

Zoals een rivier stroomt,

Gedragen door de verrassing

Van zijn eigen ontplooiing “― John O’Donohue”

Kosmische intelligentie heeft een menselijke ervaring.

Paul Mulliner 2022

https://paul-mulliner.medium.com/a-new-way-of-seeing-366a0ff7d6d6


A New Way of Seeing

As though every moment matters

“Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand — and melting like a snowflake…”― Sir Francis Bacon

The body gets older. Yet consciousness is always in the present moment — Nisargadatta Maharaj

“We do not see things as they are, we see them as we are” — Anais Nin

There may be moments when we look at life suddenly with new eyes.

Moments when it seems as though the whole Universe were a single conscious space, aware everywhere all at once within itself.

As though everything we do in the world and every choice we make were somehow meaningful, because everything is known.

We’re all woven into universal consciousness, though this isn’t quite yet a mainstream way of seeing our world.

The evolution of our conscious awareness can sometimes be hindered by outdated ideas we inherit from the past that are unfortunately still widespread in the media.

These mainstream ideas keep us living with a mindset or worldview where we imagine ourselves to be in competition, rather than joined in cooperation.

They first emerged and entered the mainstream western imagination when our technologies were the early steam engine and the first morse code telegraph.

They proposed our separate human brain somehow generates consciousness and all life is involved in a survival of the fittest.

They can now be seen as limiting and inadequate, belonging to a previous time.

Our ideas about the world and the Universe are always evolving however, just like our technology does.

Consciousness is spatial and universal, an intrinsic attribute or quality of the space inside and around all life.

And our inner core participates with, and is inspired by, this fluid universal intelligence.

It’s the source of our intuition.

It’s nonlocal, everything known anywhere is known all at once everywhere, and it joins all of us into itself throughout the whole Universe.

Inwardly focusing our attention, tuning in to the inner conscious silence and finding our own intuitive connection into universal consciousness helps us see and know the world differently.

And it’s intuition that’s crucial to our personal evolution into a deeper understanding of our world, our self, consciousness and the Universe.

Intuition emerges from universal consciousness as a sudden flow of guiding intelligence, a spontaneous flash of inspiration.

Intuition is transformative, inspiring us to evolve, tugging us into becoming more aware.

Knowing universal consciousness doesn’t mean we lose our unique personal character, our personality.

The personal self is a unique ‘coloration’ of the conscious self in all of us.

A unique flavoring of the universal consciousness that’s within all life and all space everywhere.

And our unique personal self is able to flow more freely and be more creative because it no longer feels confined, restricted, held back by separation from the world.

It no longer needs to create resentful and angry thinking.

We’re joined into a whole conscious Universe, consciousness isn’t confined to the boundary of our separate body, it’s universal, inside all of us.

‘Our own personal’ conscious awareness is a local knowing within a nonlocal conscious space that includes all of us.

Like waves appearing for a moment

in an endless ocean,

we’re woven through the Universe,

and every choice becomes everything that is

and everything we are,

and blends somehow all experience

into all that comes to pass.

And this universal consciousness is inside all life, orchestrating the biochemistry of living cells, evolving all of us into a deeper understanding of itself, if we pay attention to it.

And the whispers of intuition we hear more clearly with our attention focused in the silence are inspiring us to live in sync with cosmic intelligence.

Inspiring us to care more about our planet than we have previously, and care for each other.

Inspiring us to realize that every moment of our precious human life matters.

Every moment brings an opportunity to find the larger self inside all of us, the self that touches all the space between the stars.

“I would love to live

Like a river flows,

Carried by the surprise

Of its own unfolding”― John O’Donohue

Cosmic intelligence is having a human experience.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/a-new-way-of-seeing-366a0ff7d6d6


Holografisch bewustzijn

Het woord ‘hologram’ en ‘holografisch’ wordt best vaak gebruikt. En het kan verschillende dingen betekenen. En dan “holografisch bewustzijn”, wat zou dat zijn? Hier is een voorbeeld van de werking van ons hologrambewustzijn uit Crowd Power 5.

Martijn: …Het is wel zo dat niet welwillende krachten heel erg veel profijt hebben bij het feit, dat die inserties in dit geval het hologrambewustzijn, dat die van het ene bewustzijnsveld overgedragen worden aan een ander bewustzijnsveld. En dat is een gegeven, dat ook voortkomt uit onze oorspronkelijkheid.

In de thuiswereld, de werkelijke Aarde, waarin alles vanuit een enorm prachtig mooi, gigantisch scheppingsplan goed geregeld is, waarin wij alleen maar vanuit dienstbaarheid en vanuit liefde met elkaar werken, waar we echt geen winkels hebben, waar wel plekken zijn waar je iets kunt ophalen maar met een heel andere format erachter, en vanuit die realiteit is alles holografisch in een lichtveld aan elkaar gekoppeld….

(bron: Crowd Power 5 Met Arjan Bos en Martijn van Staveren https://www.youtube.com/watch?v=9AZ7cw1vAe0 fragment vanaf 17:30 min)

Fractalen en de metafoor van Indra’s Net van parels

Een ander prachtig beeld van hoe hologrambewustzijn werkt kwam in de essay The Conscious Universe van Paul Mulliner. Hij benoemt fractalen, maar ook het beeld bekend uit een oude boeddhistische traditie – Indra’s Net van parels. Kijk:

“Het totale aantal minds in het universum is één – Erwin Schrödinger

“De wijsheid tradities onthullen wijdverbreide intuïtieve insights van de niet-lokaliteit van universeel bewustzijn.

De oude boeddhistische metafoor die bekend staat als Indra’s Net beschrijft de onderlinge verbondenheid van het Universum als een oneindige reeks juwelen, die elk een afbeelding van alle andere juwelen in het oppervlak bevatten.

Als een niet-lokaal, dynamisch hologram, met fractale zelfgelijkenis op alle schalen, past elk deel van het hele veld zich voortdurend aan veranderingen in elk ander deel van het veld aan.

Een intelligente, dynamische onderlinge verbondenheid, orkestreert en verbindt alles wat we overal als realiteit kennen.

Ieder van ons is volledig verbonden met en gekend binnen het hele Universum.

Deze intuïties zijn zelfs voor sceptici aannemelijk gebleken, door de experimentele bevestiging van de niet-lokaliteit van kosmische energie. ( Alain Aspect 1982 )”

uit Paul Mulliner https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff, in het Nederlands: https://brongenoten.nl/2022/08/het-bewuste-universum-en-wij/

En hier is een voorstelling van Indra’s Net

“Stel je een multidimensionaal spinnenweb voor in de vroege ochtend bedekt met dauwdruppels. En elke dauwdruppel bevat de reflectie van alle andere dauwdruppels. En in elke gereflecteerde dauwdruppel, de reflecties van alle andere dauwdruppels in die reflectie. En dus tot in het oneindige. Dat is de boeddhistische opvatting van het universum in een beeld.” – Alan Watts

En in een korrel zand de hele wereld zien…

In dit filmpje vertelt Gregg Braden over basisprincipes van onze driedimensionale realiteit, hij noemt het Divine Matrix. Hier worden het principe van verstrikking (verbinding) en ook het holografische principe (begint ongeveer bij 5:05 min) in beeld gebracht met verschillende voorbeelden.

Gregg Braden – It’s Entangled, It’s Holographic, and It’s a TWO-WAY Communication System (18:14)

To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour …

(uit   Auguries of Innocence door William Blake)

3 voorbeelden van holografische principe

– een deel weerspiegelt het geheel (als bv in een holografische boekenleggers)

– holografische principe van het DNA, cellen en het menselijk lichaam en de werking van het brein

– bestaat het Universum apart van ons of alles is met alles verbonden en wij waarnemen en ontvouwen het Universum? (Meer over John Wheeler, quantum fysica, samenwerkende Universum: https://futurism.com/john-wheelers-participatory-universe)

Quotes J.A. Wheeler

No space, no time, no gravity, no electromagnetism, no particles. Nothing. We are back where Plato, Aristotle and Parmenides struggled with the great questions: How Come the Universe, How Come Us, How Come Anything? But happily also we have around the answer to these questions. That’s us.

John Archibald Wheeler

“We are participants in bringing into being not only the near and here, but the far away and long ago.” 

John Archibald Wheeler

En wat betekent het dan allemaal, de dappere lezer, die dit onderzoek al tot hier heeft gebracht?

Het is dus puur quantum fysica, dat zelfs de kleinste verandering in een deel oneindig weerspiegeld en weerspiegeld zal worden (is en was), zowel in een beweging naar een autonoom vrij bewustzijn als andersom. Dus elk deeltje is belangrijk. Elke bewuste waarneming heeft grote gevolgen. Elkaar zien, echt zien, ondersteunen en niet uitsluiten – pure WETENschap.

Zou er ook bewustzijn bestaan, die niet holografisch is?

Wat heeft dit principe (precies) te maken met wat we geboorte / overlijden noemen?

Heeft holografisch bewustzijn ook betekenis voor sterren en planeten?

188 Superbeschavingen zouden de Mens hebben gecreëerd door alle frequenties bij elkaar te brengen, als ik het goed begrijp. Is het principe van holografisch bewustzijn ervoor per se nodig?

Nog genoeg vragen over… Misschien heb je ook nog een vraag? of een antwoord?


Het Bewuste Universum … en wij

(door Paul Mulliner, English text below)

“We zijn allemaal bezoekers van deze tijd, deze plek. We zijn net op doorreis. Ons doel hier is om te observeren, te leren, te groeien, lief te hebben … en dan keren we terug naar huis “- Een gezegde van Australische inheemse volkeren

De innerlijke reis die we als mensen allemaal maken, is een reis naar het kennen van de bewuste stilte in ons, de kosmische intelligentie.

Een reis naar het intuïtief weten van het bewuste Universum in onszelf.

We zijn allemaal verweven met een kosmisch bewustzijn in het hele universum dat altijd aanwezig en beschikbaar is in ons leven, maar we kunnen het niet be-denken in ons gewaar zijn.

We kunnen het echter het intuïtief weten wanneer we ons denken laten oplossen en onze aandacht richten op de innerlijke ruimte en stilte die overblijven.

Afstemmen op de bewuste stilte in ons verbindt ons met het hele bewustzijn door het hele Universum.

Wat ons helpt een diepere betekenis van het leven te vinden die ons geluk brengt.

En het brengt ons meer intuïtieve inspiratie en hulp in ons leven.

En heelt het gevoel dat we op de een of andere manier het contact met de oorsprong van ons wezen hebben verloren, onze toegang tot inspiratie hebben kwijtgeraakt, een groter weten diep in ons zijn vergeten.

Leven in een afzonderlijk menselijk lichaam wil ons overtuigen dat ons ‘eigen’ bewustzijn gescheiden is van dat van andere mensen, maar er bestaat geen afzonderlijk bewustzijn, in geen een van ons.

Bewustzijn is één bewuste ruimte overal in het Universum.

Ons menselijk brein creëert geen bewustzijn, het bemiddelt en maakt onze toegang tot een universeel bewustzijn mogelijk en verwerkt informatie van onze ogen, oren en tastzin.

De wereld waarin we leven is een continu opkomende transformatie van kosmische energie en intelligentie in de clusters van quarks, elektronen en georkestreerde biochemie die de schijnbare realiteit vormen die we om ons heen zien.

Een proces van continu ontstaan, niet iets statisch.

En wanneer we een verbinding met deze kosmische intelligentie vinden, worden we een bewuste deelnemer in het zich overal ontwikkelende bewustzijn.

Een universeel, niet-lokaal bewustzijn is overal en overal bewust.

Een ‘Grote Geest’ die zich overal bewust is en ons probeert op één lijn met zichZelf te brengen.

Een niet-lokaal kosmisch bewustzijn/intelligentie dat zichzelf transformeert in levende wezens in het hele Universum en ervaart dat het leeft.

En wat we beschouwen als ‘mijn zelf’ is een gelokaliseerd centrum van bewustzijn binnen een niet-lokaal kosmisch veld-zelf.

Er is geen scheiding tussen de universele bewuste intelligentie en ‘ons eigen’ bewustzijn, behalve de grens die door onze eigen gedachten wordt gecreëerd.

“Het totale aantal minds in het universum is één – Erwin Schrödinger

Ieder van ons heeft een lokaal bewustzijn binnen een niet-lokaal universeel bewustzijn dat misschien een soort kosmisch mindhologram is, waar alles wat waar dan ook bekend is, onmiddellijk overal bekend is.

En deze non-lokaliteit binnen universeel bewustzijn wordt intuïtief gerealiseerd als eenheid.

Wat fundamenteel is voor de nieuwe visie is, is intuïtie.

De wijsheidstradities onthullen wijdverbreide intuïtieve insights van de niet-lokaliteit van universeel bewustzijn.

De oude boeddhistische metafoor die bekend staat als Indra’s Net beschrijft de onderlinge verbondenheid van het Universum als een oneindige reeks juwelen, die elk een afbeelding van alle andere juwelen in het oppervlak bevatten.

Als een niet-lokaal, dynamisch hologram, met fractale zelfgelijkenis op alle schalen, past elk deel van het hele veld zich voortdurend aan veranderingen in elk ander deel van het veld aan.

Een intelligente, dynamische onderlinge verbondenheid, orkestreert en verbindt alles wat we overal als realiteit kennen.

Ieder van ons is volledig verbonden met en gekend binnen het hele Universum.

Deze intuïties zijn zelfs voor sceptici aannemelijk gebleken, door de experimentele bevestiging van de niet-lokaliteit van kosmische energie. ( Alain Aspect 1982 )

Ieder van ons is een onlosmakelijk onderdeel van één heel kosmisch bewustzijn dat overal leven tot stand brengt om zichzelf als levende vorm te zien en te kennen.

Zoals intelligent licht leven wordt, is ieder van ons een zichtbare materialisatie van vloeibare stromen van trillingsinformatie, die uit het universele bewustzijn tevoorschijn komen en de biochemie van levende cellen worden.

Kosmische intelligentie die een menselijke ervaring heeft.

En het vinden van de intuïtieve inspiratie om positieve verandering in ons leven en in onze wereld te brengen, begint met het verkennen van de bewuste stilte in ons.

Paul Mulliner 2022

Bron:: https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff

Indra’s Net of Pearls

The Conscious Universe … And us

(by Paul Mulliner)

“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home” — Australian Aboriginal Proverb

The inner journey we all make as human beings is a journey into knowing the conscious silence inside us, the cosmic intelligence.

A journey into intuitively knowing the conscious Universe inside ourselves.

All of us are woven into a cosmic consciousness across the Universe that’s always present and available in our lives, but we can’t think it into our awareness.

We can though, know it intuitively, when we allow our thinking to dissolve away and focus our attention on the inner space and silence that remain.

Tuning in to the conscious silence inside us connects us into the whole of consciousness throughout the Universe.

Helping us find a deeper meaning to life that brings us happiness.

Bringing us more intuitive inspiration and help with our life.

And healing the sense that somehow, we’ve lost touch with the roots of our being, lost our access to inspiration, forgotten a larger knowing deep inside us.

Living in a separate human body persuades us that our ‘own’ consciousness is separate from that of other people but no separate consciousness exists, inside any one of us.

Consciousness is one conscious space everywhere across the Universe.

Our human brain isn’t creating consciousness, it’s mediating and enabling our access to a universal consciousness, and processing information from our eyes, ears and sense of touch.

The world we live in is a continuously arising transformation of cosmic energy and intelligence into the clusters of quarks, electrons, and orchestrated biochemistry that form the apparent reality we see around us.

A process of continuous emergence, not a static thing.

And when we find a connection into this cosmic intelligence, we become a conscious participant in the evolving whole of consciousness everywhere.

A universal, nonlocal consciousness is everywhere and aware everywhere.

A ‘Great Spirit’ aware everywhere and trying to bring us into sync with itself.

A nonlocal cosmic consciousness/intelligence transforming itself into living beings across the Universe and experiencing being alive.

And what we think of as ‘my self’ is a localized center of conscious awareness within a nonlocal cosmic field-self.

There’s no separation between the universal conscious intelligence and ‘our own’ consciousness except for the boundary created by our own thoughts.

“The total number of minds in the universe is one” — Erwin Schrödinger

Each one of us has a local awareness within a nonlocal universal consciousness that’s like some kind of cosmic mind hologram perhaps, where everything known anywhere is known instantaneously everywhere.

And this nonlocality within universal consciousness is realized intuitively as oneness.

Fundamental to the new vision is intuition.

The wisdom traditions reveal widespread intuitive realizations of the nonlocality of universal consciousness.

The ancient Buddhist metaphor known as Indra’s Net describes the interconnectedness of the Universe as being like an infinite array of jewels, each one of which contains an image of all other jewels in its surface.

Like a nonlocal, dynamic-hologram, with fractal self-similarity at all scales, every part of the whole field continuously adjusts to changes in every other part of the field.

An intelligent, dynamic interconnectedness, orchestrates and binds together all of what we know as reality everywhere.

Each one of us is entirely connected into and known within the whole Universe.

These intuitions have been shown to be plausible even to skeptics, by the experimental confirmation of the nonlocality of cosmic energy. ( Alain Aspect 1982 )

Each one of us is an inseparable part of one whole cosmic consciousness bringing life everywhere into being so as to see and know itself as living form.

Like intelligent light becoming life, each one of us is a visible materialization of streaming flows of vibrational information, emerging out of universal consciousness, becoming the biochemistry of living cells.

Cosmic intelligence is having a human experience.

And finding the intuitive inspiration to bring positive change into our life, and into our world, begins with knowing the conscious silence inside us.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff


Afstemmen op de stilte

Onze gedachten zijn vergankelijke patronen

(door Paul Mulliner, vertaling uit het Engels) Bewustzijn in ons allemaal is een enkele, verbonden ervaring-ruimte, een kosmisch veld.

Als we naar binnen reiken met een gefocust aandacht, kunnen we intuïtief bewust worden van één ervaring-ruimte die bestaat in ons allemaal, een enkel ruimtelijk bewustzijn dat ons verbindt met het hele Universum.

Onze gedachten zijn vergankelijke patronen in het stille oppervlak van dit vloeibare kosmische bewustzijn.

Door een innerlijk gerichte gefocuste aandacht te gebruiken om een ​​diepe verbinding met deze kosmische ruimte te vinden en intuïtief de genereuze, ondersteunende begeleiding ervan te kennen, kunnen we beginnen het denken in ons op te lossen dat soms ontstaat ​​met ongelukkige ideeën over andere mensen, de wereld, ons werk en andere dingen die tijdens onze dag kunnen gebeuren.

Dit is het oplossen van onze verontrustende gedachten terwijl onze aandacht gefocust blijft op de heldere, stille ruimte die ons allemaal verbindt.

Door dieper dan onze gedachten in onszelf naar binnen te gaan, begrijpen en beseffen we de voedende stilte van de diepten van kosmisch bewustzijn veel meer dan onze oppervlakkige gedachtepatronen.

Het kennen van deze diepe stilte, het vasthouden van de aandacht erin, helpt ons om onze gedachten te laten oplossen en brengt ons naar een rustige plek waar we een bruikbare wijsheid kunnen vinden om te helpen bij ons dagelijks leven in de wereld.

Een heel, onbegrensd bewustzijn bestaat ononderbroken in iedereen, inclusief degenen die we als anders beschouwen of degenen waar we ons ongelukkig over voelen.

Alle menselijke wezens komen samen op uit de kern van het Universum, doordat het kosmische energie vibrerend verandert om de prachtig georkestreerde cyclische patronen op kwantumschaal te genereren die we waarnemen als de biochemie van ons lichaam.

We zijn de continu gegenereerde uitdrukkingen van kosmische intelligentie, onze menselijke lichamen zijn vibrerende materialisaties van dit ene kosmische veld, als een driedimensionale muziek. We worden allemaal van moment tot moment zichtbaar, terwijl kosmische intelligentie zichzelf transformeert in levende wezens in het hele universum.

Het bereiken van een diepe innerlijke verbinding met deze ene (universele) kosmische ruimte, helpt ons om de gedachten van afscheiding en ongeluk die in ons opkomen, op te lossen. We kunnen een innerlijk bewustzijnscentrum vinden waarin al ons denken wordt gerealiseerd als slechts vergankelijke en oplosbare informatiepatronen aan de oppervlakte van een stille kosmische aanwezigheid die overal bestaat.

Het vinden van dit intuïtieve besef kan ons helpen de wereld waarin we leven anders te zien dan voorheen.

Het beseffen van de essentiële eenheid van bewust gewaarzijn, helpt ons om de scheiding “in stammen” die we misschien voelen over mensen die anders zijn dan wij op te lossen, en wekt een kosmisch gevoel op van verbinding en verbondenheid met onze planeet en al haar levende wezens.

We zijn allemaal intrinsiek verweven met een evoluerende kosmische intelligentie en ons meer bewust worden van deze realiteit helpt ons om keuzes in de wereld te maken die synchroon lopen met het welzijn van ons allemaal en onze planeet.

Eén kosmisch zelf bestaat in ons allemaal, dat kenbaar wordt als we ons denken laten oplossen waardoor alleen rust en stilte overblijven.

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-the-silence-8edf6fc9a156


Tuning in to the Silence

Our thoughts are transient patterns

(by Paul Mulliner) Consciousness in all of us is a single experiencing-space, a cosmic field.

As we reach inward with a focus of attention, we can intuitively realize a conscious awareness which exists as one experiencing-space inside all of us, a single spatial-consciousness connecting us into the whole Universe.

Our thoughts are transient patterns in the still surface of this fluid cosmic consciousness.

Using an inner directed focus of attention to find a deep connection into this cosmic space and intuitively knowing its generous, supportive guidance, helps us begin to dissolve the thinking inside us that can sometimes emerge with unhappy ideas about other people, the world, our job and other things that might be happening in our day.

This is a dissolving of our troubling thoughts as our attention remains focussed in the clear, silent space which connects all of us.

In going deeper inside ourselves than our thoughts, we’re realizing and knowing the nourishing silence of the depths of cosmic consciousness rather than our thought-patterns on its surface.

Knowing this deep silence, keeping a focus of attention within it, helps us to allow our thoughts to dissolve away and brings us to a calm place where we can find a useful wisdom to help with our daily life in the world.

A single, no-boundary conscious awareness exists uninterruptedly inside everyone, including those who we may regard as different or those we might be feeling unhappy about.

All human beings are emerging together from the core stuff of the Universe as it vibrationally alters cosmic energy to generate the exquisitely orchestrated quantum-scale spin patterns which we observe as the biochemistry of our body.

We’re the continuously generated expressions of cosmic intelligence, our human bodies are vibrational materializations of this one cosmic field, like a three dimensional music. All of us are becoming visible, moment by moment, as cosmic intelligence transforms itself into living beings throughout the Universe.

Reaching into a deep inner connection with this one cosmic space, helps us begin to dissolve the thoughts of separation and unhappiness which may be emerging inside us. We can find an inner conscious center in which all our thinking is realized to be just transient and dissolvable information-patterns in the surface of a silent cosmic presence which exists everywhere.

Finding this intuitive realization can help us see the world we live in differently than we may have previously.

Realizing the essential oneness of conscious awareness, helps us begin to dissolve the tribal separation we may be feeling about people who are different than us and awakens a cosmic sense of relationship and connectedness with our planet and all its living beings.

We’re all intrinsically woven into an evolving cosmic intelligence and becoming more conscious of this reality helps us to make choices in the world which are in sync with the well-being of all of us and our planet.

A single cosmic self exists inside all of us, which becomes knowable as we allow our thinking to dissolve away, leaving just stillness and silence.

9_9_19

Paul Mulliner (https://paul-mulliner.medium.com/)  is a writer and digital artist

Source: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-the-silence-8edf6fc9a156


Intelligence is Everywhere

Intelligence is Everywhere Throughout the universe (by Paul Mulliner, Nederlandse vertaling – eronder)

“As a man who has devoted his whole life to the most clearheaded science, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about the atoms this much: There is no matter as such! All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together…. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Spirit. This Spirit is the matrix of all matter” — Max Planck : German theoretical physicist : 1944

We’re living in a time when insights from the front edge of science are being joined with insights from the ancient intuitive wisdom traditions to create a new synthesis, a new worldview fit for the 21st century.

These intuitive insights reveal a different world than that proposed by our current mainstream world-view, in which our separate human brain is thought to somehow generate consciousness.

This shift in understanding is important because it helps us make different choices than we might have previously, choices that can change our life for the better.

And making this shift for ourselves has to do with finding the clarity and intuitive intelligence of the universal consciousness inside us, and allowing it to dissolve some of our habitual thinking.

A key change in our understanding of ourselves emerges from the realization that the cosmic energy field researched by physicists over the past century is also a field of consciousness.

A spacious universal consciousness exists inside all of us and throughout all space everywhere.

And the conscious silence we find inside us when we allow our thinking to dissolve away is the presence of this universal consciousness.

A spacious cosmic consciousness/intelligence is experiencing living as countless life-forms on all the planets that support life throughout the Universe.

A universal consciousness orchestrating photosynthesis and bringing sentient life into being everywhere.

A cosmic field-intelligence transforming itself into the choreographed streaming flows of cell biochemistry we see occurring within all living beings.

Our individual human life has meaning and value in a Universe where all life and consciousness are woven into one continuously evolving whole.

We’re all in this together, every moment of every day we’re connected into a universal organism of conscious awareness that’s evolving and changing as a consequence of our own life.

This view of ourselves as always woven into an evolving and intelligent whole is a long way from the previous way we saw life.

For many people in previous generations, life in an apparently indifferent, meaningless Universe with a brief time to be alive, meant a focus on wealth and attempts to dominate others.

The focus was always on separation.

We can maybe begin to see things differently.

We’re born into this world from within an enduring universal consciousness that’s always here, throughout the birth and death of all of us.

Everything we are while we’re alive is woven into this universal consciousness and remains there as part of the continuously evolving whole.

Life is meaningful and we’re all evolving toward being able to find the clarity and intelligence of cosmic consciousness within ourselves more easily than previously.

Our view of reality, our worldview, is often shaped by our preconceptions and assumptions, and can sometimes be an unconscious prism through which we see the world.

The separatist and materialist worldview that so characterized the 20th century has entered deep into mainstream thinking and acts as a sort of foundational myth, a way of structuring and filtering reality.

Materialist, separation thinking has been obscuring the reality that we’re always connected into a conscious and intelligent Universe.

Positive change is possible, but the most fundamental and difficult change needed is change in our awareness, a change in the way we see the world, each other and our planet.

And this change can begin to happen when we tune in to the conscious silence inside us and find for ourselves the intuitive realization that it’s everywhere, inside all of us.

We’re a spacious universal and cosmic consciousness appearing as a separate person.

A single conscious space exists inside all of us, a universal conscious awareness before it becomes thought.

And when we let our thinking dissolve away, we can become aware of this conscious silence inside us.

Unique personal experiences happen inside each one of us, but our conscious awareness isn’t separate from the whole of cosmic consciousness inside all of us.

And it’s our culturally biased separation from the underlying clarity and wisdom of cosmic consciousness that seems to be causing widespread distress.

And though we were probably never taught how to tune in to the inner conscious silence at school, and our culture seems in any case to regard intuition as irrational or unscientific, despite it being central to the creation of art, poetry and music, the scientific worldview could use a more intuitive perspective.

Scientific research during the last century has shown all ‘material stuff’ to be clusters of tiny wave patterns in a field of nonlocal cosmic energy.

This nonlocality, proven by experiment, reveals the foundational, underlying energy field throughout the Universe to be a single connective space joining everything everywhere into one unified whole.

Atoms and molecules are connected patterns of vibration in a universal cosmic field that’s everywhere.

Everything is dynamically woven into and correlated with everything else, revealing an apparent intelligent coherence.

How do we explain the unity and coherence of both living cell biochemistry and conscious awareness without assuming the existence of a structuring, arranging and choreographing field-intelligence throughout the Universe?

A universal cosmic intelligence that’s expressing itself through a spatial-orchestration-field both inside the brain, throughout our body and in all space everywhere?

And as we find the conscious silence that’s always present inside us, we can tune in to this universal field and intuitively realize it to be a single, connected space, a universal consciousness.

We can intuitively realize that the conscious awareness inside us is a universal consciousness everywhere, throughout all space and inside all life.

A universal intelligence exists everywhere in the Universe as a primary and fundamental field and it can sometimes seem to be guiding our personal evolution into an ever more conscious awareness of itself.

It guides us through our life with intuitive suggestions for how to proceed with various choices we may need to make, if we tune in to it.

Without this guidance and the sense of trusting in a generous and providential Universe that it helps bring about, we can perhaps begin to feel estranged from life and each other, and express our frustrations in the world in anger and unhappy feelings.

Despite the apparent chaos we can see happening all around us, the underlying clarity and wisdom of cosmic consciousness always remains available to all of us.

We’re all making the difficult transition into a new understanding of ourselves as living beings who are always woven into a conscious and intelligent Universe.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/intelligence-is-everywhere-e75ec03474e8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bewustzijn is Overal

In het heelal

“Als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest duidelijke wetenschap, aan de studie van materie, kan ik je als resultaat van mijn onderzoek naar de atomen dit vertellen: er is geen materie als zodanig! Alle materie ontstaat en bestaat alleen dankzij een kracht die de deeltjes van een atoom in trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. We moeten achter deze kracht het bestaan ​​van een bewuste en intelligente Geest aannemen. Deze Geest is de matrix van alle materie” – Max Planck: Duitse theoretisch natuurkundige: 1944

We leven in een tijd waarin inzichten van de front linie van de wetenschap worden samengevoegd met inzichten uit de oude intuïtieve wijsheidstradities om een ​​nieuwe synthese te creëren, een nieuw wereldbeeld dat geschikt is voor de 21e eeuw.

Deze intuïtieve inzichten onthullen een andere wereld dan die voorgesteld is door ons huidige gangbare wereldbeeld, waarin wordt gedacht dat ons afzonderlijke menselijke brein op de een of andere manier bewustzijn genereert.

Deze verschuiving in begrip is belangrijk omdat het ons helpt andere keuzes te maken dan we voorheen misschien hadden gedaan, keuzes die ons leven ten goede kunnen veranderen.

En deze verschuiving in onszelf heeft te maken met het vinden van de helderheid en intuïtieve intelligentie van het universele bewustzijn in ons, en het toestaan ​​om een ​​deel van ons gewone denken te laten vervloeien.

Een belangrijke verandering in ons zelfbesef komt voort uit het besef dat het kosmische energieveld dat de afgelopen eeuw door natuurkundigen is onderzocht, ook een veld van bewustzijn is.

Een ruim universeel bewustzijn bestaat in ons allemaal en overal in de ruimte.

En de bewuste stilte die we in ons vinden als we ons denken laten oplossen, is de aanwezigheid van dit universele bewustzijn.

Een ruim kosmisch bewustzijn/intelligentie ervaart het leven als ontelbare levensvormen op alle planeten die leven in het heelal ondersteunen.

Een universeel bewustzijn dat fotosynthese orkestreert en overal bewust leven tot stand brengt.

Een kosmische veldintelligentie die zichzelf transformeert in de gechoreografeerde vloeiende stromen van biochemie van cellen die we in alle levende wezens zien plaatsvinden.

Ons individuele menselijke leven heeft betekenis en waarde in een universum waar al het leven en bewustzijn zijn verweven tot één continu evoluerend geheel.

We zitten hier allemaal samen in, elk moment van elke dag zijn we verbonden met een universeel organisme van zelfgeware bewustzijn dat evolueert en verandert als gevolg van ons eigen leven.

Deze kijk op onszelf, als altijd wezenlijk verweven in een evoluerend en intelligent geheel, staat ver af van de manier waarop we het leven eerder zagen.

Voor veel mensen in vorige generaties betekende het leven in een ogenschijnlijk onverschillig, zinloos universum met een korte tijd om te leven, een focus op rijkdom en pogingen om anderen te domineren.

De focus lag altijd op afscheiding.

We kunnen de dingen misschien anders gaan zien.

We worden in deze wereld geboren vanuit een voortbestaand universeel bewustzijn dat altijd hier is, tijdens de geboorte en dood van ons allemaal.

Alles wat we zijn terwijl we leven, is verweven met dit universele bewustzijn en blijft daar als onderdeel van het voortdurend evoluerende geheel.

Het leven is zinvol en we evolueren allemaal naar het gemakkelijker dan voorheen kunnen vinden van de helderheid en intelligentie van kosmisch bewustzijn in onszelf.

Onze kijk op de werkelijkheid, ons wereldbeeld, wordt vaak gevormd door onze vooroordelen en aannames, en kan soms een onbewust prisma zijn waardoor we de wereld zien.

Het separatistische en materialistische wereldbeeld dat de 20e eeuw zo kenmerkte, is diep in het reguliere denken doorgedrongen en fungeert als een soort fundamentele mythe, een manier om de werkelijkheid te structureren en te filteren.

Het materialistische, afscheidingsdenken heeft de realiteit verdoezeld dat we altijd verbonden zijn met een bewust en intelligent universum.

Positieve verandering is mogelijk, maar de meest fundamentele en moeilijkste verandering die nodig is, is verandering in ons bewustzijn, een verandering in de manier waarop we de wereld, elkaar en onze planeet zien.

En deze verandering kan beginnen wanneer we ons afstemmen op de bewuste stilte in ons en voor onszelf het intuïtieve besef vinden dat het overal is, in ons allemaal.

We zijn een ruim universeel en kosmisch bewustzijn dat verschijnt als een afzonderlijk persoon.

Een universele bewuste ruimte bestaat in ons allemaal, een universeel bewust gewaar-zijn voordat het een gedachte wordt.

En als we ons denken laten oplossen, kunnen we ons bewust worden van deze bewuste stilte in ons.

Unieke persoonlijke ervaringen gebeuren in ieder van ons, maar ons bewuste aandacht staat niet los van het hele kosmische bewustzijn in ons allemaal.

En het is onze cultureel bevooroordeelde afscheiding van de onderliggende helderheid en wijsheid van kosmisch bewustzijn die onmetelijke leed lijkt te veroorzaken.

En hoewel we op school waarschijnlijk nooit geleerd hebben af ​​te stemmen op de innerlijke bewuste stilte, en onze cultuur intuïtie als irrationeel of onwetenschappelijk lijkt te zien, ondanks dat het centraal staat in de creatie van kunst, poëzie en muziek, zou het wetenschappelijke wereldbeeld een meer intuïtief perspectief kunnen gebruiken.

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen eeuw heeft aangetoond dat alle ‘materiële dingen’ clusters van kleine golfpatronen zijn in een veld van niet-lokale kosmische energie.

Deze niet-lokaliteit, bewezen door experiment, onthult dat het fundamentele, onderliggende energieveld door het hele universum een ​​enkele verbindende ruimte is die alles overal verbindt tot één verenigd geheel.

Atomen en moleculen zijn verbonden trillingspatronen in een universeel kosmisch veld dat overal is.

Alles is dynamisch verweven met en gecorreleerd met al het andere, waardoor een duidelijke intelligente samenhang wordt onthuld.

Hoe verklaren we de eenheid en samenhang van zowel de biochemie van levende cellen als het waarnemend bewustzijn zonder ​​aan te nemen dat een structurerende, ordenende en choreografie-uitvoerende veldintelligentie in het hele Universum bestaat?

Een universele kosmische intelligentie die zich uitdrukt via een ruimtelijk-orkestratieveld, zowel in de hersenen, door ons hele lichaam als in alle ruimte overal?

En als we de bewuste stilte vinden die altijd in ons aanwezig is, kunnen we afstemmen op dit universele veld en intuïtief beseffen dat het een uniforme, verbonden ruimte is, een universeel bewustzijn.

We kunnen intuïtief beseffen dat het bewuste gewaar-zijn in ons een universeel bewustzijn is, overal, door de hele ruimte en in al het leven.

Een universele intelligentie bestaat overal in het universum als een primair en fundamenteel veld en het kan soms lijken alsof het onze persoonlijke evolutie leidt naar een steeds bewuster gewaar-zijn van zichzelf.

Het leidt ons door ons leven met intuïtieve suggesties voor hoe verder te gaan met de verschillende keuzes die we mogelijk moeten maken, als we ons erop afstemmen.

Zonder deze begeleiding en het gevoel van vertrouwen in een genereus en voorzienig Universum dat het helpt tot stand te brengen, kunnen we ons misschien vervreemd gaan voelen van het leven en van elkaar, en onze frustraties in de wereld uiten in woede en ongelukkige gevoelens.

Ondanks de schijnbare chaos die we overal om ons heen zien gebeuren, blijft de onderliggende helderheid en wijsheid van kosmisch bewustzijn altijd beschikbaar voor ons allemaal.

We maken allemaal de moeilijke overgang naar een nieuw besef van ons-Zelf als levende wezens die altijd verweven zijn in een bewust en intelligent universum.

Paul Mulliner 2022

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/intelligence-is-everywhere-e75ec03474e8


We live always … in the silence

(door Paul Mulliner)
We live always in the silence
of the Great Mystery,
an intelligence perhaps
that guides all life
and seems to sometimes
guide our heart
like waves are guided by the breeze
across an endless ocean.

And while all the moments slide
like dreams,
this conscious silence
heard only in our heart
is everywhere,
like light, or maybe gravity,
a conscious space
holding every star
and every human heart,
an ocean
of consciousness unbounded

by our human brain
or sense of separate self,
revealing all the silent poetry
in the fleeting beauty of a flower.

This Great Spirit,
always in our heart,
always knowing every smile
and every time we find
its silence and its gentle gaze,
knows every time we let forgiveness
bring us into sync
with harmony,
freeing us
from all the shadows of the past.

Paul Mulliner 2022 Source: https://paul-mulliner.medium.com/we-live-always-85ea490fe5f4


We leven altijd in de stilte
van het Grote Mysterie,
misschien bewustzijn
dat al het leven leidt
en lijkt soms
ook ons hart te leiden
hoe golven zijn door wind gestuurd
dwars door de oceaan oneindig.

Terwijl momenten als de dromen
glijden,
deze bewuste stilte
in ons hart alleen gehoord
is overal,
als licht, of zou het kunnen – zwaartekracht,
een bewuste ruimte
elke ster vasthoudend
en elk mensenhart,
een bewustzijns-oceaan
van slot gehaald
van menselijke brein
of van gevoel van afgescheiden zelf,
onthullend alle stille poëzie
in de vluchtige schoonheid van een bloem.

Deze Grote Geest,
die altijd in ons hart is,
die kent elke glimlach
en elke keer ontdekken we
zijn stilte en zijn zachte blik,
weet elke keer dat door vergiffenis te schenken
brengen wij ons in synch
met harmonie,
en ons bevrijden
uit alle schaduwen van ‘t verleden.

Paul Mulliner 2022


Afstemmen op intelligentie in het heelal

(Door Paul Mulliner, Engelse origineel onder) Hoe het naar binnen richten van de aandacht ons helpt om intuïtief onze verbinding met intelligentie in het universum te realiseren.

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-intelligence-in-the-universe-63824b88a794

Het is gemakkelijk, tijdens ons dagelijks leven in de wereld, om te vergeten hoe bijzonder mensen werkelijk zijn.

Elke seconde vinden er verschillende biljoenen complexe biochemische reacties plaats, allemaal synchroon met elkaar.

Door biljoenen synapsen in onze hersenen genereert coherente en georkestreerde neurale verwerking de indruk van een driedimensionale wereld om ons heen, met behulp van informatie van onze zintuigen van zien, horen en aanraken.

.  .  .

Ondanks deze buitengewone realiteit, denken veel mensen dat mensen zijn voortgekomen uit willekeurige mutaties van materiële dingen en wordt het universum als grotendeels leeg en levenloos beschouwd.

De huidige mainstream populaire westerse kosmologie ziet een dood, mechanisch universum waarin leven ontstaat als gevolg van willekeurige processen, het menselijk brein bewustzijn genereert en ieder van ons volledig van elkaar gescheiden is.

In dit wereldbeeld, wanneer we sterven, eindigt ons gescheiden, door de huid omsloten persoonlijke zelf, op de een of andere manier gegenereerd door onze hersenen, abrupt.

Als we de aandacht echter regelmatig naar binnen richten, naar de innerlijke kern van onszelf, kunnen we intuïtief beseffen dat ons bewustzijn niet los staat van dat van andere mensen, maar overal in de ruimte, in en om ons heen en door het hele Universum heen bestaat.

Alleen, we kunnen niet onze weg naar dit besef bedenken, omdat het geen concept is.

Als we ons afstemmen op de intelligente kosmische ruimte, kunnen we het gevoel van scheiding dat inherent is aan ons alledaagse bewustzijn, oplossen.

.  .  .

Mensen laten kosmische intelligentie toe om zichzelf te realiseren en te kennen binnen de context van een bewust levend wezen. Ieder van ons is deze kosmische intelligentie die een menselijke vorm aanneemt voor de duur van een mensenleven.

.  .  .

Ons bewustzijn verdiept zich naarmate onze gerichte aandacht ons helpt het kosmische veld-zelf bewust te begrijpen. We kunnen dan de praktische , feitelijk begeleiding die dit ruimtelijke bewustzijn ons altijd via onze intuïtie biedt, duidelijker horen.

Bewust gewaarzijn in ieder van ons is een gelokaliseerd weten binnen een niet-lokaal veldbewustzijn, dat intrinsiek is in het Universum en in ons allemaal.

Als de voortdurend voortbrengende bron van al het leven in het heelal bestaat het gedurende de geboorte en de dood van alle levende wezens.

Als we ons afstemmen op deze kosmische intelligentie in onszelf, kunnen we ons realiseren dat ons menselijk lichaam een ​​vloeiende stroom-expressie is van kosmische intelligentie, een continu opkomende, van moment tot moment transformerende kosmische intelligentie in hoe het zich materialiseert en laat zien in de wereld.

.  .  .

Zoals een driedimensionale muziek die van moment tot moment zichtbaar wordt, komen vloeiende stromen van resonanties op kwantumschaal tevoorschijn uit kosmische intelligentie en verschijnen ze als biochemie van levende cellen en levende wezens.

Dit ruimtelijke intelligentie-organisme is de primaire stof van het Universum en alles wat leeft is er een continu gegenereerde uitdrukking van, een vibrerende verandering van zichzelf waardoor het zichtbaar en tastbaar wordt als bomen, bloemen, mensen en al het leven overal.

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de aanwezigheid kennen van deze generende, scheppende bron-intelligentie die voortdurend de hele wereld uit zichzelf maakt, zichzelf vibrerend transformeert in de vloeiende stromen en verweven schikking van biochemie van levende cellen.

Onze aandacht naar binnen richten is een gemakkelijke oefening om in het dagelijks leven in te passen, en net zoals we niet zouden verwachten dat ons lichaam in vorm blijft als we niet regelmatig oefenen, kunnen we niet verwachten dat onze mind in vorm blijft tenzij we regelmatig de aandacht naar binnen brengen.

Dit helpt ons volledig aanwezig te zijn in het voortdurend voorbijgaande nu-moment, beter in staat om onze intuïtie duidelijk te horen en beter in staat om ons diepe zelf met anderen te delen.

.  .  .

Zoals een driedimensionale muziek die van moment tot moment zichtbaar wordt, komen vloeiende stromen van resonanties op kwantumschaal tevoorschijn uit kosmische intelligentie en verschijnen ze als biochemie van levende cellen en levende wezens.

.  .  .

Als we ons bewust realiseren als uitdrukkingen van kosmische intelligentie, kunnen we een groter besef krijgen van wat het betekent om mens te zijn.

Het kosmische intelligentieveld-organisme, dat alle ruimte overal vult, drukt zich uit als een zichtbare wereld door de continue dynamische opkomst van clusters van resonantietrillingen op kwantumschaal te vergemakkelijken, die we met onze zintuigen interpreteren als de tak van een boom of de vorm van een bloem.

Niets in onze ogenschijnlijk vaste lichamen is statisch, alles is in wording. Kosmische intelligentie wordt voortdurend zichtbaar terwijl het zichzelf transformeert in ons en alles om ons heen.

In elke cel van ons lichaam kunnen we deze continue opkomst zien plaatsvinden in de vloeiende stroom-verschijning van voortreffelijk en coherent georkestreerde complexe biochemie.

Mensen staan kosmische intelligentie toe om zichzelf te beseffen, te realiseren en te kennen binnen de context van een bewust levend wezen. Ieder van ons is deze kosmische intelligentie die een menselijke vorm aanneemt voor de duur van een mensenleven.

.  .  .

~We kunnen dit intuïtieve besef in ons dagelijks leven brengen door de aandacht naar binnen te richten.

~De focus van onze aandacht, zoals de lichtstralen die door een lens in een punt met hoge intensiteit worden gefocust, heeft een werkelijke locatie in de ruimte die ons omringt.

~Als we even stoppen met lezen, kunnen we de locatie van deze op één punt gerichte aandacht verplaatsen van de woorden op ons scherm naar de innerlijke kern van onszelf.

~We kunnen deze aandachtsfocus voorzichtig in de innerlijke kern van onszelf houden en ons denken laten verdwijnen.

~Onze aandacht is nu gericht op een bewuste, zelfbewuste ruimte die niet alleen in ons lijkt te zijn, maar overal in het universum.

.  .  .

Als we onze aandacht naar binnen richten, worden we ons bewust van deze kosmische intelligentie, of we zouden kunnen zeggen, het wordt zich van zichzelf bewust binnen in ons.

Binnenin ieder van ons is de hele ruimte van bewustzijn in ons allemaal.

.  .  .

Paul Mulliner 2019

~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~

In English

Tuning in to Intelligence in the Universe

By Paul Mulliner

How taking a focus of attention inward helps us intuitively realize our connection into intelligence in the Universe.

Source: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-intelligence-in-the-universe-63824b88a794

It’s easy, during our everyday life in the world, to forget how remarkable human beings really are.

Several trillion complex biochemical reactions, all in sync with one another, are occurring throughout our human body every second.

Across trillions of synapses in our brain, coherent and orchestrated neural processing generates the impression of a three dimensional world around us, using information from our senses of sight, hearing and touch.

.  .  .

Despite this extraordinary reality, human beings are thought by many people to have emerged from random mutations of material stuff and the Universe is regarded as being mostly empty and lifeless.

The current mainstream popular western cosmology sees a dead, mechanistic Universe in which life emerges as a consequence of random processes, the human brain generates consciousness and each one of us is entirely separate from each other.

In this worldview, when we die, our separate, skin-enclosed personal self, generated somehow by our brain, ends abruptly.

If we regularly take a focus of attention inward, however, into the inner core of ourselves, we can intuitively realize that our consciousness isn’t separate from that of other people, but exists in all space everywhere, within and around us and throughout the Universe.

We can’t think our way to this realization though, because it’s not a concept.

As we tune in to the intelligent cosmic space, we can dissolve the sense of separation inherent in our everyday awareness.

.  .  .

Human beings allow cosmic intelligence to realize and know itself within the context of a sentient living being. Each one of us is this cosmic intelligence taking on human form for the duration of a human life.

.  .  .

Our awareness deepens as our focussed attention helps us consciously realize the cosmic field-self and we can more clearly hear the practical guidance that this spatial consciousness is always offering us through our intuition.

Conscious awareness within each one of us is a localized knowing within a nonlocal field-consciousness, which is intrinsic in the Universe and within all of us.

As the continuously generative source of all life in the Universe it exists throughout the birth and death of all living beings.

If we tune in to this cosmic intelligence within ourselves, we can realize our human body is a streaming flow-expression of cosmic intelligence, a continuously emergent, moment by moment transforming of cosmic intelligence into materialization and appearance in the world.

.  .  .

Like a three-dimensional music becoming visible moment by moment, streaming flows of quantum-scale resonances are emerging out of cosmic intelligence and coming into appearance as living-cell biochemistry and living beings.

This spatial intelligence-organism is the primary stuff of the Universe and everything that lives is a continuously generated expression of it, a vibrational altering of itself that allows it to become visible and touchable as trees, flowers, human beings and all life everywhere.

Moving our attention inward allows us to know the presence of this generative source-intelligence that is continuously making the whole world out of itself, vibrationally transforming itself into the streaming flows and interwoven orchestration of living-cell biochemistry.

Inwardly focussing our attention is an easy practice to fit into everyday life, and just as we wouldn’t expect our body to stay in shape if we didn’t exercise it regularly, we can’t expect our mind to remain in shape unless we regularly take a focus of attention inward.

This helps us be fully present in the continuously transient now moment, more able to clearly hear our intuition and more able to share our deep self with others.

.  .  .

Like a three-dimensional music becoming visible moment by moment, streaming flows of quantum-scale resonances are emerging out of cosmic intelligence and coming into appearance as living-cell biochemistry and living beings.

.  .  .

As we consciously realize ourselves as expressions of cosmic intelligence, we can find a larger sense of what it means to be human.

The cosmic intelligence field-organism, which fills all space everywhere, is expressing itself as a visible world by facilitating the continuous dynamic emergence of clusters of quantum-scale resonance vibrations, which we interpret with our senses as the branch of a tree or the shape of a flower.

Nothing in our apparently solid bodies is static, everything is in the process of becoming. Cosmic intelligence is continuously becoming visible as it transforms itself into us and everything around us.

Within every cell of our body we can see this continuous emergence occurring in the streaming flow-appearance of exquisitely and coherently orchestrated complex biochemistry.

Human beings allow cosmic intelligence to realize and know itself within the context of a sentient living being. Each one of us is this cosmic intelligence taking on human form for the duration of a human life.

.  .  .

~We can bring this intuitive realization into our daily life by taking a focus of attention inward.

~The focus of our attention, like the rays of light focussed into a high intensity point by a lens, has an actual location in the space that surrounds us.

~If we pause from reading for a moment, we can take the location of this point-focussed attention away from the words on our screen and move it into the inner core of ourself.

~We can gently hold this focus of attention in the inner core of ourself and allow our thinking to subside.

~Our attention is now focussed within a conscious, self-aware space which seems to be not only inside us, but everywhere throughout the Universe.

.  .  .

As we take a focus of attention inward, we become conscious of this cosmic intelligence, or we could say, it becomes conscious of itself within us.

Within each one of us is the whole conscious space in all of us.

.  .  .

Paul Mulliner 2019