De Stilte Horen … van het Universum

(door Paul Mulliner)

“Betekenis komt wanneer mensen het gevoel hebben dat ze acteurs zijn in het goddelijke drama. Dat geeft de enige betekenis aan het menselijk leven” – Carl Jung

“Breng mijn geest terug naar het gevoel,

diep in mijn ziel,

Ik wil me zo dicht bij de Ene voelen”

– Van “Hymns to the Silence” – Van Morrison

. . .

De wereld om ons heen is niet echt vast en materieel zoals het lijkt.

Natuurkundigen hebben niets gevonden dat overeenkomt met onze zintuiglijke ervaring van materiële substantie.

In plaats daarvan hebben ze atomen en moleculen gevonden die zijn gevormd uit dicht geweven kosmische energie in verschillende patronen en trillingsfrequenties. 

Kosmische energie zo dicht geweven dat het zichtbaar en voelbaar wordt voor zintuigen van ons menselijk lichaam.

Kosmische energie zo dicht geweven dat het vast lijkt.

. . .

Een kosmische intelligentie in ons allemaal en overal in het Universum wordt voortdurend elektronen, bloemen, bomen en mensen.

. . .

Ons menselijk lichaam, die zo “vast en materieel” lijkt te zijn is een voortbewegend stroom van quarks en elektronen, die als een trilling voortkomen uit een veld van kosmische intelligentie en energie.

Kosmische intelligentie/ bewustzijn genereert onze menselijke vorm en ervaart het mensenleven.

Het verandert de onuitputtelijke energie van het Universum in een vloeiende stroom-verschijning (flow-emergence) van clusters van resonantietrillingen, georkestreerde jazz-achtige vibratie van quarks, elektronen en biochemie dat zichtbaar is als onze eigen hand.

. . .

En in plaats van te proberen dit universele bewustzijn als een concept te begrijpen met onze gedachten, zouden we kunnen overwegen om het intuïtief te leren kennen.

Door onze aandacht naar binnen te richten.

Onze intuïtieve verbinding met deze kosmische bron helpt ons om ondergedompeld te worden in zijn niet-lokale intelligentie en te beseffen dat het altijd in ons zit.

Altijd beschikbaar om ons te helpen, altijd ons herenigend met het evoluerende bewuste Universum en met elkaar.

. . .

We kunnen ons afstemmen op deze kosmische intelligentie door er in ons aandacht erop te richten.

We kunnen onze aandacht naar binnen richten en de stilte van universeel bewustzijn vinden.

Bewustzijn onveranderd door gedachten, als een oceaan onaangetast door wind.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we de intuïtieve leiding, de energie en het enthousiasme vinden om positieve verandering in de wereld te brengen.

We kunnen afstemmen op, beseffen en kennen de universele intelligentie die al het leven genereert en afstemt op het continu bestaan.

Transformerend kosmische energie in biljoenen nauwkeurig georkestreerde chemische reacties door ons menselijk lichaam.

Zodat wij het leven kunnen ervaren.

Zodat bewustzijn door het hele Universum heen ons menselijk leven kan ervaren in zichzelf.

En weten de ervaring van leven in alle levende wezens overal.

. . .

Als we aandacht besteden aan de bewuste stilte van de kosmische intelligentie in ons, ons daarop afstemmen, ons ermee verbinden, krijgen we beter toegang tot intuïtief inzicht en inspiratie.

Toegang tot een nuttige en pragmatische intelligentie die altijd in ons aanwezig is, zelfs in de moeilijke tijden van ons leven, een bron van begeleiding en optimisme.

. . .

We zijn geweven in een eenheids-veld van bewustzijn, bewuste universum dat kent ons allemaal in zichzelf.

We hebben allemaal een innerlijke, bewuste diepte zonder bodem, een dieper deel van onszelf dat het universele raakt.

Deze diepte komt voor ons naar boven in momenten van alleen-zijn, momenten waarop we onze aandacht dieper in onze innerlijke kern laten zakken dan gewoonlijk.

Momenten waarop we ons realiseren dat we allemaal verweven zijn met iets veel groters dan ons dagelijks leven laat zien.

. . .

De bijna onbeschrijfbare kosmische intelligentie in ons allemaal maakt geen geluid, maar is wel te horen met ons innerlijke oor, het oor van onze intuïtie.

Als we opletten, horen we de stille stem van universeel bewustzijn in ons.

We horen de bewuste stilte van het Universum.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019


Hearing the Silence

Of the universe

(by Paul Mulliner)

“Meaning comes when people feel that they are actors in the divine drama. That gives the only meaning to human life” — Carl Jung

“Get my spirit back to the feeling,
deep in my soul,
I want to feel so close to the One”
— 
From “Hymns to the Silence” — Van Morrison

. . .

The world around us isn’t actually solid and material as it seems to be.

Physicists haven’t found anything corresponding to our sensory experience of material substance.

Instead they’ve found atoms and molecules formed of densely woven cosmic energy in various patterns and frequencies of vibration.

Cosmic energy so densely woven it’s visible and touchable to our human body senses.

Cosmic energy so densely woven it appears to be solid.

. . .

A cosmic intelligence inside all of us and everywhere throughout the universe is continuously becoming electrons, flowers, trees and human beings.

. . .

Our apparently solid and material human body is a streaming flow of quarks and electrons being vibrationally spun out of a field of cosmic intelligence and energy.

Cosmic intelligence/consciousness is generating our human form and experiencing human life. It’s transforming the unlimited energy of the Universe into a streaming flow-emergence of clusters of resonance vibrations, the orchestrated vibratory jazz of quarks, electrons and biochemistry that’s visible as our own hand.

. . .

And rather than trying to understand this universal consciousness conceptually with our thoughts, we might consider trying to intuitively know it.

By inwardly focusing our attention.

Our intuitive connection into this cosmic source helps us be immersed in its nonlocal intelligence and realize it’s always inside us.

Always available to help us, always joining us into the evolving conscious Universe and each other.

. . .

We can tune in to this cosmic intelligence by paying attention to it inside us.

We can inwardly focus our attention and find the silence of universal consciousness. Consciousness unaltered by thought, like an ocean untouched by wind.

. . .

image Paul Mulliner 2022, model photo Fleur Kaan on Unsplash, background photo Brigitta Schneiter

. . .

Inwardly focusing our attention helps us find the intuitive guidance, the energy, and enthusiasm to bring positive change into the world.

We can tune into, realize and know the universal consciousness that’s generating and fine-tuning all life into continued existence.

Transforming cosmic energy into trillions of precisely orchestrated chemical reactions throughout our human body every moment.

So we can experience life.

So consciousness throughout the universe can experience our human life within itself. And know the experience of life within all living beings everywhere

. . .

And if we pay attention to the conscious silence of the cosmic intelligence inside us, tune in to it, connect into it, we have better access to intuitive insight and inspiration.

Access to a useful and pragmatic intelligence that’s always there inside us, even in the tough times of our life, a source of guidance and optimism.

. . .

We’re woven into a single field of consciousness, a conscious universe that’s aware of all of us within itself.

We have an inner conscious depth without limit that touches into universal consciousness.

This depth emerges for us in moments of solitude, moments when we allow our attention to go deeper into our inner core than we usually do.

Moments when we realize we’re all woven into something much larger than our everyday life reveals.

. . .

The almost inexpressible cosmic intelligence in all of us makes no sound, but it can be heard with our inner ear, the ear of our intuition.

When we pay attention, we hear the silent voice of universal consciousness inside us.

We hear the conscious silence of the universe.

. . .

Paul Mulliner 2023 

Source: https://paul-mulliner.medium.com/hearing-the-silence-655823d78d3d

Cover image: image Paul Mulliner 2019