Hoe beïnvloedt meditatie je hersengolven?

(uit PsychCentral.com) Onderzoekers tonen aan dat meditatie ontspanningsgerelateerde hersengolven kan veroorzaken, zoals alfa- en theta-golven. Hier is hoe.

Meditatie krijgt veel aandacht in de Verenigde Staten, omdat onderzoek de positieve gezondheidsvoordelen ervan aan het licht brengt.

Studies tonen zelfs aan dat meditatie kan helpen stress te verminderen, depressie te verminderen, de slaapkwaliteit te verbeteren, focus te vergroten en meer.

Onderzoeksdeelnemers die meditatie beoefenen, rapporteren niet alleen verbeteringen in hun algehele welzijn na het mediteren, maar wetenschappers laten ook zien dat je met behulp van hersenbeeldvormingstechnologie, zoals elektro-encefalografie (EEG), fysiek ontspanningsgerelateerde veranderingen in de hersenen kunt zien plaatsvinden.

Meditatie kan ontspannen hersengolven opwekken

Meditatie is de oefening om te vertragen en je geest te concentreren op het nu-moment. Meditatie vindt over het algemeen plaats in een zittende positie met de ogen gesloten. De oefening kan slechts 5 minuten duren of uren duren. Ongeacht het tijdsbestek, het doel van de oefening is om te voorkomen dat de mind afdwaalt.

Waar je je op focust tijdens je meditatiebeoefening kan variëren. Enkele van de meest voorkomende dingen om op te focussen zijn:

• je ademhalingscyclus (in en uit)

• een mantra (een zin herhalen in je hoofd)

• de sensaties in je lichaam

• de geluiden die je hoort

• de visualisatie van een mooie bestemming

Meditatie kan je helpen om je meer ontspannen te voelen, en dit wordt weerspiegeld in je hersenactiviteit.

Wat gebeurt er in de hersenen als je mediteert?

Hersengolven zijn de metingen van de elektrische pulsen in je hersenen. Deze pulsen worden gemeten in een frequentie-eenheid die Hertz (Hz) wordt genoemd.

Er zijn vijf verschillende frequentieniveaus waarop je hersenen kunnen pulseren, en elk frequentieniveau vertegenwoordigt wat voor soort functie je hersenen uitvoeren (bijvoorbeeld slapen, focussen, een herinnering oproepen, enz.).

De vijf hersenfrequentieniveaus zijn:

• Delta (minder dan 4 Hz). De langzaamste hersengolf. De hersenen verhogen deltagolven tijdens de slaap om het bewustzijn te verminderen.

• Theta (3,5 tot 7,5 Hz). Een langzame hersengolf die toeneemt wanneer we wakker zijn maar ons intern concentreren (bijvoorbeeld dagdromen).

• Alfa (8t tot 12 Hz). De frequentie die je hersenen bereiken als ze ontspannen zijn. De hersenen zijn alert, maar verwerken niet actief informatie.

• Bèta (12,5 tot 30 Hz). De hersenen bereiken deze frequentie wanneer ze alert zijn en externe informatie moeten verwerken.

• Gamma (25 tot 140 Hz). Je hersenen bereiken dit frequentiebereik wanneer het zich in de hoogste concentratie bevindt.

Tijdens meditatie zijn de meest voorkomende frequenties die een elektro-encefalogram (EEG) detecteert, theta- en alfagolven in ontspannen toestand. En als gevolg daarvan hebben de gemiddelde niveaus van bètagolven de neiging af te nemen.

In het boek “The Art of Smart Thinking” van Dr. James Hardt onderzoekt hij de voordelen van het verhogen van het opwekken van theta en alfagolven in de hersenen. Hij stelt dat deze twee hersenfrequenties de belangrijkste frequenties zijn voor het verbeteren van creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Meditatie kan fungeren als een hulpmiddel om toegang te krijgen tot theta- en alfa-hersenfrequenties. Zodra meditatie een vast onderdeel van je dagelijkse routine wordt, stelt Hardt dat het levenslange voordelen kan hebben voor de gezondheid van je hersenen.

Alfagolven tot je dominante hersengolf maken

Na lang genoeg meditatie te hebben beoefend, suggereert onderzoek dat alfafrequenties de dominante hersengolf van de hersenen kunnen worden.

Een 2020-overzicht van de effecten van verschillende vormen van meditatie onthulde dat het studenten 40 dagen kostte om een ​​vorm van mindfulness, Yoga Nidra genaamd, te oefenen om van alfagolven hun dominante hersengolf te maken.

Toen alfagolven eenmaal tot dominante niveaus waren gestegen, bleek uit het onderzoek dat deelnemers aan verschillende vormen van meditatie en yogapraktijken ervoeren:

• verbeterde slaapkwaliteit

• vermindering van angst en depressie

• lagere stressniveaus

• verbeterd leren en geheugen

Samengevat

EEG-tests bij deelnemers die meditatie beoefenen, onthullen dat meditatie de productie van hersengolven beïnvloedt. Wat zo baanbrekend is aan deze bevindingen, is dat het effect dat meditatie heeft op de hersengolfactiviteit niet alleen optreedt tijdens de meditatiebeoefening zelf, maar lang nadat de meditatie is voltooid.

Met andere woorden, gewone meditatie kan je hersengolfactiviteit voor de komende jaren veranderen. Onderzoek wijst uit dat meditatie de neiging heeft te leiden tot een toename van de productie van theta- en alfagolven, de hersengolffrequenties die geassocieerd worden met verbeterd leervermogen en algemeen mentaal welzijn.

Het lijkt er niet toedoen om welke specifieke type meditatie of mindfulnessbeoefening het gaat. Het belangrijkste voor het veranderen van je hersengolven is om meditatie een onderdeel van je dagelijkse routine te maken. <…>

Bron: https://psychcentral.com/health/meditation-brain-waves


How Does Meditation Affect Your Brain Waves?

Researchers show that meditation can induce relaxation-related brain waves, such as alpha and theta waves. Here’s how.

Meditation receives much attention in the United States, since research illuminates its positive health benefits.

In fact, studies reveal that meditation can help reduce stressdecrease depressionimprove sleep qualityincrease focus, and more.

Not only do research participants who practice meditation report improvements in their overall well-being after meditating, but scientists show that you can physically see relaxation-related changes happening in the brain using brain imaging technology, like electroencephalography (EEG).

Meditation can induce relaxed brain waves

Meditation is the practice of slowing down and focusing your mind on the present moment. Meditation generally takes place in a seated position with the eyes closed. The practice can last for as little as 5 minutes or go on for hours. Regardless of the time frame, the purpose of the practice is to prevent the mind from wandering.

What you focus on during your meditation practice can vary. Some of the most common things to focus on include:

 • your breathing cycle (in and out)
 • a mantra (repeating a phrase in your head)
 • the sensations in your body
 • the sounds you are hearing
 • the visualization of a beautiful destination

Meditation can help you feel more relaxed, and this is reflected in your brain activity.

What happens in the brain when you meditate?

Brain waves are the measurements of the electrical pulses in your brain. These pulses are measured in a unit of frequency called Hertz (Hz).

There are five distinct levels of frequencies your brain may be pulsing at, and each frequency level represents what type of function your brain is performing (e.g., sleeping, focusing, recalling a memory, etc.).

The five brain frequency levels are:

 • Delta (less than 4 Hz). The slowest brain wave. The brain increases delta waves during sleep to reduce awareness.
 • Theta (3.5 to 7.5 Hz). A slow brain wave that increases when we are awake but focusing internally (e.g., daydreaming).
 • Alpha (8t o 12 Hz). The frequency your brain reaches when it’s relaxed. The brain is alert but not actively processing information.
 • Beta (12.5 to 30 Hz). The brain reaches this frequency when it’s alert and needs to process external information.
 • Gamma (25 to 140 Hz). Your brain reaches this frequency range when it’s at peak concentration.

During meditation, the most common frequencies an electroencephalogram (EEG) will detect are relaxed-state theta and alpha waves. And, as a result, the average levels of beta waves tend to decrease.

In Dr. James Hardt’s book “The Art of Smart Thinking,” he explores the benefits of increasing theta and alpha wave production in the brain. He argues that these two brain frequencies are the most important frequencies for enhancing creativity and problem-solving abilities.

Meditation can act as a tool to help you access theta and alpha brain frequencies. Once meditation becomes a regular part of your daily routine, Hardt argues it can have lifelong benefits on your brain’s health.

Making alpha waves your dominant brain wave

After practicing meditation for a long enough period, research suggests that alpha frequencies can become the brain’s dominant brain wave.

2020 overview on the effects of various forms of meditation revealed that it took students 40 days of practicing a form of mindfulness called Yoga Nidra to make alpha waves their dominant brain wave.

Once alpha waves increased to dominant levels, the research revealed that participants of various forms of meditation and yoga practices experienced:

 • improved sleep quality
 • reduction in anxiety and depression
 • lower stress levels
 • enhanced learning and memory

Recap

EEG testing on participants practicing meditation reveals that meditation affects brain wave production. What’s so groundbreaking about these findings is that the effect meditation has on brain wave activity not only occurs during the meditation practice itself, but long after the meditation is complete.

In other words, habitual meditation practice can change your brain wave activity for years to come. Research indicates that meditation tends to lead to an increase in the production of theta and alpha waves, which are the brain wave frequencies associated with enhanced learning abilities and overall mental well-being.

The specific type of meditation or mindfulness practice does not appear to matter. What’s most important for altering your brain waves is to make meditation a part of your daily routine. <…>

Source: https://psychcentral.com/health/meditation-brain-waves


Sri Lanka’s verhaal over veerkracht

(door Ad Broere)

Ons huidige wereldwijde economische systeem is verlamd door verouderde, gecentraliseerde structuren, giftige polarisatie en machtsstrijd. Er is een nieuw systeem nodig, dat niet hoeft te vechten tegen de status quo. In plaats daarvan bouwt het, zoals Sarvodaya, aan een parallelle cultuur en samenleving die het oude kan vervangen.

In mijn recente lezingen, workshops en nieuwsbrieven heb ik een beroep gedaan op ons vermogen om onszelf los te maken van de indoctrinatie met betrekking tot geld en waarde. Onze maatschappij gaat gebukt onder de macht van het geld. Willekeurig welk onderwerp in de politiek, de media en de gesprekken tussen mensen gaat direct of indirect over geld. Dit is mogelijk omdat wij ons volstrekt afhankelijk hebben gemaakt van geld. Eerst moet er geld zijn, dan kunnen we wat doen. Als de prijzen stijgen en we te weinig geld hebben om de normale uitgaven te kunnen doen, dan bezuinigen we op die uitgaven. We stellen daarbij niet de vraag waarom die prijzen zo stijgen ter discussie, of we nemen genoegen met de gebrekkige uitleg in de media.

Op Sri Lanka is een bijzonder initiatief tot ontwikkeling gekomen dat internationaal weinig aandacht trekt. Dit is heel bijzonder want inmiddels zijn er 15.000 dorpen op Sri Lanka die een nieuwe economie tot ontwikkeling brengen die niet bepaald wordt door geld, maar waarbij waardecreatie en samenwerking centraal staan. Het initiatief is een voorbeeld voor de wereld, ook voor dit land als we tijdig de slaap uit hebben.

Sarvodaya’s pad kan overal werken

De afgelopen zes maanden is Sri Lanka volop in het nieuws geweest. U hebt waarschijnlijk verslagen gelezen of video’s gezien van een burgerlijke revolutie die werd uitgelokt door corruptie van de regering en tekorten aan zowel voedsel als brandstof. Te midden van deze opstand – waarbij alle religies, etnische groepen en klassen van de bevolking betrokken waren met een oproep tot systeemverandering – bestormden en bezetten duizenden demonstranten het presidentiële paleis, waardoor de president in juli moest vluchten.

In een wereld die gebukt gaat onder ketenproblemen, waar de oorlog in Oekraïne een van de vele factoren is die de wereldwijde voedselvoorziening in gevaar brengen, lijkt Sri Lanka de spreekwoordelijke “kanarie in de kolenmijn”. Het is de eerste domino die valt, nu een wereldwijde geglobaliseerde economie gebaseerd op grootschalige monocultuur en het verschepen van voedsel over de halve planeet op instorten staat.

Achter het gordijn ontstaat een beweging

Naast de krantenkoppen is er echter een niet verteld verhaal over hoe de bevolking van Sri Lanka deze crisis heeft doorstaan, een verhaal dat een pad biedt naar veerkracht en “thrival” dat door elk land, elke bioregio of buurt kan worden overgenomen (en aangepast). In stilte en achter de schermen heeft een unieke niet-gouvernementele organisatie genaamd Sarvodaya een nationaal netwerk van duizenden zelfvoorzienende dorpen gemobiliseerd om te doen wat “officiële” organisaties niet konden doen.

Sarvodaya Shramadana werd meer dan 60 jaar geleden opgericht door Dr. A.T. Ariyaratne, een volgeling van Gandhi en betekent “het ontwaken van allen door het delen van energie”. De term Sarvodaya werd voor het eerst gebruikt door Gandhi om zijn eigen politieke filosofie te beschrijven: “Universele verheffing.”

Dr. A.T. Ariyaratne (midden) heeft een nationale beweging op gang gebracht. credits: Sarvodaya Fotoarchief

Sinds haar oprichting is Sarvodaya uitgegroeid tot meer dan 15.000 dorpen en heeft zij deze gemeenschappen gestimuleerd om meer dan 5.000 kleuterscholen, gezondheidscentra, bibliotheken en ambachtelijke bedrijven te bouwen. Het heeft ook duizenden dorpsbanken opgericht en meer dan 100.000 kleine bedrijven – allemaal zonder steun van de overheid. Hun slogan karakteriseert de relatie tussen spirituele en economische ontwikkeling: “Wij bouwen de weg, en de weg bouwt ons.”

Principes in actie, halverwege de wereld

Sinds ik meer dan dertig jaar geleden voor het eerst over Dr. Ari en Sarvodaya las, zijn zij een belangrijke inspiratiebron geweest voor mijn levenswerk, waaronder de lancering van wat ik nu Symbiotische Netwerken noem. Voorbeelden zijn een buurtvredesinitiatief in een multi-etnische buurt met een laag inkomen in San Diego, Californië, een “koop lokaal” campagne, en een voedselsysteem en burennetwerken in Reno, Nevada.

Het was Sarvodaya’s naadloze integratie van spiritualiteit en het vermogen van de groep om bioregionale ecosysteemnetwerken op te bouwen – een nieuwe samenleving creëren te midden van de oude – dat mijn volle aandacht trok. Zelfs vandaag, met meerdere, wereldwijde crises, is er geen andere beweging die de mensheid zo’n duidelijk pad voorwaarts biedt. Via hun nationale netwerk van 15.000 dorpen en steden met “Sarvodaya Societies” hebben zij een parallel organisatorisch netwerk opgebouwd dat een nieuwe samenleving mogelijk maakt, naast de officiële lokale en nationale regeringen.

Contact maken met de wortels van de beweging

Ik heb Sarvodaya twee keer in mijn leven bezocht – in 2012 om een boeddhistische tempel te herdenken die Dr. Ari heeft gebouwd en waar ik mijn vrouw Marta heb ontmoet. En opnieuw, in 2022, na een uitnodiging voor Dr. Ari’s 90ste verjaardag, waar ik uiteindelijk zijn zoon ontmoette, Dr. Vinya Ariyaratne, de voorzitter van Sarvodaya.

Dr. Ariyaratne is een onvermoeibaar persoon die, in de voetsporen van zijn vader, de erfenis van de beweging is blijven uitbreiden. Toen ik mijn ervaring met het bouwen van Symbiotic Networks (het vertalen van Sarvodaya principes) rond lokale voedselsystemen en lokale economieën deelde, werd hij enthousiast. De cirkel was rond toen ik me realiseerde dat ik Sarvodaya en Vinya zou kunnen ondersteunen bij het volgende niveau van bio-regionale zelfredzaamheid en economische ontwikkeling.

Dr. Ari en Richard Flyer. Credit: Richard Flyer

De timing was perfect omdat Vinya en Dr. Ari al verder wilden gaan met het in kaart brengen van hun New Economy Movement campagne. Het doel was om middelen te verbinden die duizenden gemeenschappen, honderdduizenden bedrijven en miljoenen mensen zouden beïnvloeden. Kort nadat ik aankwam, begonnen Vinya, zijn team en ik bijeen te komen om te praten over het opbouwen van grassroots bedrijfsnetwerken om de handel en het bewuste wederzijdse voordeel in hun bestaande nationale netwerk te versnellen.

Deze inspanningen werden onderbroken door de opkomende voedselcrisis, en ik ging Sarvodaya helpen een nationaal voedselbankensysteem te ontwikkelen, als onderdeel van een groter voedselzekerheidsinitiatief.

Voedsel voor iedereen wordt voedsel voor de geest

Dit initiatief voor toegang tot voedsel werd de We Are One-campagne genoemd. Een inspiratiebron voor de inspanning was “de luciferdoosjescampagne” die Vinya’s vader Dr. Ari tientallen jaren eerder had opgezet. Elk gezin, zelfs de armste, vulde een luciferdoosje met de rijst en dal die ze hadden, en bracht dat naar een kleuterschool waar het eten werd klaargemaakt en met iedereen gedeeld. Met zo’n radicale samenwerking droegen zelfs de armsten bij en hadden ze zeggenschap, en konden ze zelf zien hoe gedeeld voedsel genoeg kon opleveren voor iedereen. Het verhoogde ook de motivatie om naar school te komen, waar de kinderen uiteindelijk een consistentere voedselvoorziening zouden hebben.

De We Are One-campagne vergrootte dit gevoel om bijna 150 gemeenschapskeukens en 600 huistuinen te creëren, terwijl er een nationaal voedselbankensysteem werd gelanceerd, momenteel met 25 voedselbanken in slechts vijf maanden. Dit initiatief heeft al 300.000 gezinnen bereikt (1,5 miljoen mensen), met een plan om de impact binnen een jaar bijna te verdubbelen.

De “ruimtelijkheid” in het centrum

Het meest aangrijpende moment van mijn bezoek was misschien wel na een van de vele lunches die ik met Dr. Ari heb gedeeld. We gingen naar de woonkamer, waar hij rustte, en ik stelde hem een vraag: “Hoe hebt u bereikt wat weinigen in de wereldgeschiedenis hebben bereikt – een bloeiend netwerk voor wederzijds voordeel gecreëerd, waar vele miljoenen mensen hebben geleerd zichzelf te versterken?”

Hij glimlachte naar me – en liet me mijn eigen vraag beantwoorden, die me snel te binnen schoot. Toen hij die arme dorpen bezocht, waren zijn prestaties uniek omdat hij iedereen als gelijken, als mensen, behandelde. Dr. Ari is “ruimtelijkheid” – een zuiver hart, een leeg vat voor een Hogere Liefde die hem in staat stelde dienstbaar te zijn en een heilige ruimte binnen de gemeenschap in te nemen, zonder enige andere agenda dan het wederzijdse ontwaken van hem en de gemeenschap.

De mensen konden voelen dat hij niet uit was op roem, fortuin, macht over hen of zelfs maar erkenning – alleen maar om te helpen en te dienen. Hij was echt in staat om één te zijn met de mensen, niet een expert van buitenaf die hen vertelde wat ze moesten doen.

Sarvodaya’s “geheime saus” is tweeledig: Het vormen van netwerken van lokale organisatie door het persoonlijk ontwaken van de deelnemers, en dat gebruiken als basis voor het opbouwen van bioregionale ecosystemen. Het is niet alleen mensen leren vissen, het is leraren leren vissen – het creëert zowel agency als zelfvoorziening.

Alles mee naar huis nemen

Tijdens mijn bezoek aan Sarvodaya zag ik twee mogelijke toekomsten tegelijkertijd ontstaan. Ten eerste zag ik Sri Lanka als een onheilspellend voorbeeld van een donkere toekomst van dreigende voedsel- en energietekorten in de wereld. Ten tweede zag ik in Sarvodaya (en in mijn Symbiotic Networks) een model voor de nieuwe voorsprong: een symbiotisch, gedistribueerd, multi-nodaal netwerk, gewijd aan intentioneel wederzijds voordeel boven en buiten het politieke strijdgewoel, waarbij spiritueel bewustzijn in fysieke actie wordt omgezet.

Ons huidige wereldwijde economische systeem is verlamd door verouderde, gecentraliseerde structuren, giftige polarisatie en machtsstrijd. Er is een nieuw systeem nodig, dat niet hoeft te vechten tegen de status quo. In plaats daarvan bouwt het, zoals Sarvodaya, aan een parallelle cultuur en samenleving die het oude kan vervangen.

Ik keerde terug naar de Verenigde Staten, enthousiast om de Sarvodaya principes te vertalen naar de hele wereld, geïnspireerd om mijn boek en trainingshandleiding af te maken, en een Symbiotic Culture Lab trainingsorganisatie te starten. Op dat moment gebeurde er een verbazingwekkende synchroniciteit.

Uit het niets kreeg ik een telefoontje van een voormalige collega, een zakennetwerker met hoge connecties in Florida. Ze vertelde me dat ze ongeveer 20 collega’s uit het hele land had, bezorgd over dreigende voedsel- en energietekorten en problemen met de toeleveringsketen in ons land. Zou ik bereid zijn hen te helpen hun eigen “symbiotische veerkrachtnetwerken” op te bouwen in hun lokale bioregio’s?

Mijn eerdere visie om de wereld rond te reizen om deze netwerken te helpen opzetten, vervloog – zij had een beter idee. Zij stelde voor om wekelijkse virtuele coachingsessies te gebruiken om deze activisten te activeren om meerdere symbiotische voedsel- en burennetwerken tegelijk op te zetten. Wat kon ik zeggen? Ik ontwikkelde snel een trainingsgids en een PowerPoint, en we hebben net onze vierde wekelijkse sessie gehad.

De mensen met wie we werken zijn “early adopters” wiens ideeën over het opbouwen van een beweging afwijken van algemeen aanvaarde kaders. De meeste anderen die streven naar transformationele verandering zijn nog steeds op zoek naar hervorming van de maatschappelijke instellingen – die zich al tientallen jaren met succes tegen hervormingen verzetten. De weg vooruit lijkt te bestaan uit het opnieuw vormen en lokaliseren van het economisch systeem om veerkracht te creëren vanaf de basis, met de nadruk op gemeenschappelijke behoeften, in plaats van het idee van iemand anders over “wat goed voor ons is” dat van bovenaf wordt opgelegd.

Lokale symbiotische verandering is de weg vooruit.

Een lokaal netwerk van voedselsystemen is een goed begin voor de aanpak van problemen in de mondiale voedselketen. credits: Richard Flyer

De paradox van onze tijd is dat wereldwijde verandering nodig is – maar dat die verandering alleen lokaal kan plaatsvinden. De basis voor een nieuwe samenleving is er al, in elke gemeenschap – alleen gefragmenteerd in concurrerende tribale compartimenten.

Stel je duizenden gemeenschappen voor, die elk meerdere, levendige Symbiotische Netwerken opbouwen en hun leiders samenbrengen die al goed doen in hun lokale omgeving, waarbij elke gemeenschap haar eigen capaciteit voor sociale en economische samenwerking en zelfvoorziening versterkt. Onze lokale gemeenschappen hebben zowel de middelen als de behoeften om dit te realiseren.

Het ontstaan van nieuwe systemen zal opborrelen vanuit de basis – waardoor een nieuwe “horizontale” volkseconomische macht ontstaat. Het transformeren van top-down machtsstructuren in wat Dr. Ari Vishvodaya noemt (een wereld die ontwaakt in een gemenebest van lokale economieën) is niet alleen mogelijk maar noodzakelijk voor onze collectieve overleving.

Alles wat overblijft zijn katalytische verbinders zoals wijzelf om “het goede te verbinden” in elke gemeenschap, en zo de brug te slaan naar een nieuwe wereld.

Bron: https://www.shareable.net/terra-viva-with-vandana-shiva/

Auteur: Richard Flyer

Bron: https://adbroere.nl/web/nl/artikelen/sri-lankas-verhaal-over-veerkracht.php

Cover picture from the article in English https://www.shareable.net/sri-lankas-untold-story-of-resilience-sarvodayas-pathway-can-work-anywhere/


Balans en vrede met virussen- ZOL

(door Johanny Bosma) Een vriend vroeg mij: “Kun je niet ook iets ontwikkelen voor de -werkingen van Epstein Barr waarvan er zeker 60 soorten virussen zijn?”

Met zijn pfeiffer achtergrond altijd snel moe en weinig energie waarachter ook de Epstein Barr virus zit. Ook de lyme / borrelia heeft een Epstein Barr virus  als basis. Lees Anthony Williams “Medical Medium”, die laat weten hoeveel uitingen van ziekteklachten hierop gebaseerd zijn.

Na het hebben gehad van deze ziekte-uitingen kun je nog steeds een belasting ervaren van snelle vermoeidheid met alle gevolgen van dien.

Op deze vraag daar heb ik me tijden op afgestemd. Uiteindelijk kwam daaruit de informatie waardoor de bijwerkingen, de ankers, worden verwijderd, een hormoonklier in het hoofd wordt opgeschoond en aangezet   Door inbreng van kosmische kleuren en Kosmische mineralen en ook adem komt er terug balans en vrede met virussen. Dit alles is nu in het zuiver zeezout verankerd met de volgende naam:

ZOL – zelfbeschikking over Levenskracht.

Diverse mensen hebben dit geïnformeerd zeezout al ingenomen en hun bevindingen aan mij teruggegeven.

“k heb meer energie – ik kan nu meerdere uren doorgaan – ik ervaar helderheid – ik heb eindelijk weer koorts gehad die heeft mijn lichaam opgeschoond van voortdurende nierbekkenontsteking, waarvoor ik noodgedwongen telkens antibiotica moest innemen.”  

Ervaringen van beëindigen van autoriteit-programma’s in je.

“Meer oorspronkelijk bereik, verbinding in andere lagen/ dimensies.”

Met de inname van 3 maanden heeft je lichaamsbewustzijn voldoende informatie opgenomen via het zeezout om dan blijvend goed geïnformeerd te zijn.

De hoeveelheid zeezoutkorrels per maand kan verschillen (en is vaak voor ieder verschillend).

www.aquarius-coach.nl     johanny33@upcmail.nl

Als je interesse hebt, stuur mij een mail met je adres.


Verenigde Naties – hoe werkt het?

Twee olijventakken en symbolische continenten in het web van 5 ringen en 8 sectoren. Het bekende logo van de Verbonden Volkeren, of anders gezegd, Vereinigde Naties. Maar houdt het in? Hoe werkt het? Wat voor zeggenschap heeft de VN over mij? Kunnen we, ik, jij, mensen uit je straat of jouw gemeente, daar iets inbrengen, als onderdeel van wereldbevolking? Volgens de Handvest en de doelen die gesteld zijn bij de oprichten van de VN wel.

Adres: First Avenue at 46th Street
NY 10017 – New York (Verenigde Staten)

Hoofdkantoor te Genève

Organisatie

De VN heeft een intergouvernementele structuur, wat inhoudt dat de samenwerking plaatsvindt tussen de regeringen van de 193 lidstaten. De lidstaten behouden hun eigen beslissingsbevoegdheid bij de besluitvorming.

De VN zelf bestaat uit een uitgebreid netwerk van organisaties:

De VN zelf, die zes hoofdorganen omvat: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat, het Internationaal Gerechtshof, de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en de Trustschapsraad. Al deze organen zijn gevestigd in New York, behalve het Internationaal Gerechtshof, dat bevindt zich in Den Haag;

De VN-programma’s en -fondsen – waaronder het VN-kinderfonds (UNICEF), het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) die zich inzetten voor ontwikkeling, humanitaire hulp en mensenrechten;

Gespecialiseerde organisaties actief op gebieden als gezondheidszorg, landbouw, internationale luchtvaart en meteorologie. De gespecialiseerde organisaties, verbonden aan de VN door speciale overeenkomsten, doen hun werk in samenspraak met de VN, maar zijn afzonderlijke, autonome organisaties.

(Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vg9xnvnt6ay1/verenigde_naties_vn)

Veiligheidsraad

Handvest van de Verenigde Naties

Wij, de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten

komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en

opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en

omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd, en

sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in groter vrijheid te bevorderen,

en te dien einde

verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven als goede naburen, en onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en gebruik te maken van internationale instellingen voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken,

hebben besloten onze inspanningen te verenigen om deze doeleinden te verwezenlijken.

Dienovereenkomstig hebben onze onderscheiden regeringen, door tussenkomst van hun in de stad San Francisco bijeengekomen vertegenwoordigers, die hun volmachten hebben overgelegd, welke in goede orde zijn bevonden, overeenstemming bereikt over dit Handvest van de Verenigde Naties en richten zij hierbij een internationale organisatie op, die de naam zal dragen van de Verenigde Naties.

Hoofdstuk I. DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN

Artikel 1

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

 • 1.De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen;
 • 2.Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld;
 • 3.Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst; en
 • 4.Een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen.

(Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004143/1973-09-24#Verdrag_2 )

Aanvulling: Hier verscheen al een keer een verslag van een Handvest van Universele Rechten van de Mens https://brongenoten.nl/2020/12/kosmische-rechten-van-de-mens/


The United  Nations

Adres: First Avenue at 46th Street
NY 10017 – New York – the USA

Organization

The U.N. Charter sets up an organization that includes six “organs.” Two of these — the General Assembly and the Security Council — are in the news quite a bit. The others are less visible.

The General Assembly hall / UN/DPI PHOTO

The General Assembly

In the General Assembly, every member nation gets one vote.

Any “important question” for the general assembly requires a two-thirds majority for approval. According to the U.S. State Department, important questions include:

•            recommendations on peace and security

•            election of members to organs

•            admission, suspension, and expulsion of members

•            budgetary matters

All other matters are decided with a simple majority.

Many of the proceedings of the General Assembly are embodied in resolutions.

The Security Council

The goal of the Security Council, according to the U.N. Charter, is to focus on peace and security:

The Security council has five permanent members (Britain, China, France, Russia, and the United States) and 10 members elected by the general assembly that serve two-year terms (currently Angola, Bulgaria, Cameroon, Chile, Germany, Guinea, Mexico, Pakistan, Spain and Syria). Historically, this organization was developed to encourage all of the allies from WWII to participate in the new United Nations when it was forming.

Unlike the General Assembly, the Security Council is able to actively enforce its decisions. It can use economic sanctions or deploy forces as described in the U.N. Charter:

The Secretariat, headed by the Secretary-General, is a bureaucracy that keeps the U.N. running on a day-to-day basis.

The Secretary-General has a great deal of power in the U.N.. He can, for example, personally mediate disputes. He can bring matters before the Security Council. He is elected to a five-year term by the General Assembly, but his election can be vetoed by any of the permanent members of the Security Council.

The Economic and Social Council has 54 elected members chosen by the General Assembly. It makes recommendations in, as the name indicates, economic and social matters.

The International Court of Justice (a.k.a. the World Court) has 15 judges elected by the General Assembly (with Security Council approval). In this court, nations bring cases against other nations.

(Source: https://people.howstuffworks.com/united-nations.htm )

United Nations Charter (full text – https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text )

Preamble

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

Chapter I: Purposes and Principles

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

<from:  https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text)>

Pictures from:

https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Security-Council

https://theconversation.com/why-is-the-united-nations-still-so-misunderstood-59284

https://travel.sygic.com/nl/poi/hoofdkwartier-van-de-verenigde-naties-poi:11984


Grafeen en Loodoxide – Nanotech vrij te worden

(door Johanny Bosma)  L.O.Z.  Leiderschap over Zelfbeschikking is een bron geïnformeerd middel op basis van zeezout.

Nanotech vrij middel is ontstaan uit een samenwerking met het bronveld in natuurzuiver en energetisch geïnformeerd Atlantisch zeezout.  Om LOZ nanotech vrij te worden van grafeenoxide welk door de lucht, water, voedsel zonder toestemming tot ons is gekomen.

Nanotech beïnvloeding wordt algemeen ingezet, bijvoorbeeld conflictbevorderend, depressief makend, wantrouwend naar de medemens. Maar ook specifiek op de persoon. Dit gebeurt vaak door nog aanwezige emoties of negatieve gedachten te versterken. Je zwakke plekken en thema’s worden uitvergroot hierdoor.Je kunt de ervaring hebben dat trauma’s die je hebt doorgewerkt opnieuw zijn aangezet … Het is dus allang niet meer van je, maar je ervaart het wel.

Johanny: Ik kan ook mede op afstand waarnemen wat de beste route-inname tot nanotech vrij voor jou is. Ook of het in je lichaam belastend aanwezig is.

Zelf testen via je hart bronveld of pendel hoeveel en ook met welke tussen pozen je dit zuiverend middel voor jezelf dient in te nemen of op je huid te dragen

Omdat dit heel uniek is per persoon, is ook de reactie op het gebruik van LOZ nanotech vrij bij iedereen anders.

Voorbeelden van reacties

‘Het is makkelijker om nee te zeggen tegen de dingen die ik niet meer wil doen, of waarvan ik voel dat ze niet meer bij me passen. Ook tegen mensen die niet meer passen in mijn leven.’

‘Ik ga er veel minder vanuit dat ik met mijn aanwezigheid stoor, steeds vaker voel k me een zonnetje in de aanwezigheid met anderen.’

‘Mijn geurervaring is weer meer zoals voorheen. Deze was al een tijd niet optimaal.”

“Mijn verbinding van hart hoofd en bron verbonden zijn is hersteld.”

…………………………..

‘Voor meer informatie en/of bestelling met folder kun je contact opnemen met: Johanny Bosma Johanny33@upcmal.nl 

www.aquarius-coach.nl


SamenkrachT mind control en innerrijke vrijheid

(door Earth-Matters, zie ook samenkomst op 12 november https://earth-matters.nl/product/12-nov-mind-control/)

Wij maken momenteel een zeer indringende documentaire over mind control. Wederom wordt alles van ons gevraagd en niet alleen van ons. Het heeft ons het aardeleven nog meer doen waarderen en de schoonheid om erin aanwezig te zijn op dit moment krachtiger doen benadrukken. Het heeft ons ook het indringende besef gegeven dat om dit veld vol geheimenis en mensontering dieper bloot te leggen, wij allen samen nodig zijn om onomwonden te zien en alerter te zijn dan ooit tevoren. We zullen spreken vanuit eigen ervaringen en concrete inzichten tijdens deze bijeenkomst en is er samenspraak rond ieders ervaringen en zelf helder weten

Mind control vertegenwoordigt een frequentie, een bandbreedte, een wereldbeeld die in ons bestaat. Een soort besturingssysteem, compleet met familie, opvoeding, leerscholen en bestuurders, die ons uit de vrije frequentie bandbreedte houdt en in een mens-onbewustzijns- tred die doorgegeven wordt van mens op mens. Mind control heeft op aarde alles met communicatie te maken, het is zelfs een algemeen geaccepteerd deel van de informatie- uitwisseling op dit moment. Geaccepteerd, we vinden het dus in deze ankerenergie normaal dat we in een persoonlijke wereld leven vol oorlog, chaos en wantrouwen. Normaal, omdat we zo ver bij onszelf vandaan zijn geraakt dat we werkelijk denken dat wij hier horen te zijn omwille van een vorm van vrije evolutie die veiligheid voorop zou zetten. Veilig, als er iets is wat enorme gevoelens van onveiligheid veroorzaakt, dan is het het zaaien van verdeeldheid onder de mensen. De mens als beeld; wazig, afwezig en dwalende in een wereld die spreekt van een normaal, geaccepteerd en veilig gedachtengoed die alles constant omdraait. Dit is mind control in de kern, een supersnelle verdraaiing van de werkelijkheid, en het is gevaarlijk om deze gedachten aan te nemen, binnen te laten als van jou en mij Zelf. Deze wereld, dit mens-afwijzende en afwijkende beeld, deze evolutie-dempende en frequentie-vertragende defocus, heeft eigenlijk niets te zoeken in ons.

Pure communicatie gaat over het openhartige uitwisselen van informatie, het ten volle met elkaar in verbinding zijn, het delen in gewaarwording, het bevestigen van de oprecht gelijkwaardige zijnsstaten, het openen van de scheppersvelden, het aankijken van nieuwe geboortes van zien. Levend kosmisch communiceren is in een vrije bandbreedte spreken met mensen en wezens van alle rassen en planeten. Op aarde echter golft er een heersende technologische frequentie door het hele veld, die het veld bezet en waarin de mens-aanwezigheid maar mondjesmaat toegestaan is. Er wordt symmetrisch gecommuniceerd in geheimen (codetaal) en via computers. Er zijn communicatiemiddelen, vormen en systemen, die hun bestaan danken aan een vorm van kwantumbesturing. Hierdoor wordt al het leven (world wide web) zo bestuurd op aarde, ook de mensen, dat de kwantum computers bepalen hoe communicatie, de informatiestroom, verloopt. Er zijn een soort van firewalls ingezet om deze communicatiestromen te beschermen en te zorgen dat er niets anders binnen kan komen bij de mens dan wat zij toestaan. Het menselijke lichaam zelf maakt ook onderdeel uit van deze technologische overheersing. Eigenlijk wordt de mens zo van binnenuit en van buitenaf aangevallen, zonder dat de meeste mensen het doorhebben. Zij geloven letterlijk in een (mind control) verhaal over aardse bloemen en bijen, engelen, vrijheid, lotsbeschikking, de dood en reïncarnatie.

Deze hele technologische beweging wordt aangestuurd door allianties van buiten de aarde. Je zou deze beweging buitenaardse mind controllers (drakoniers, archonten, annunaki)  kunnen noemen, die een vorm van psychologische oorlogsvoering inzetten om groepen mensen aan te sturen en hen te laten geloven in de speciaal voor de onzichtbare oorlog aangemeten persoonlijkheid, die de specifiek bezette situatie op de tijdslijn, de bedreiging en de tegenstander ingeprogrammeerd krijgt. Een belangrijke missie hierin is om mensen langs de immense afleiding rond oorlogsvoering belangrijke informatie te ontfutselen; hartsbrein-informatie. Want geen mens mag zichzelf her inneren wie hij echt is. Deze frequentie dient gesloten te blijven en vormt een enorme bedreiging voor overheersers, omdat via dat hartsbrein (hart en brein tezamen) communicatie mogelijk is met familiaire en verwante buiten aardse wezens.

Mensen laten vechten om ingegeven informatie, zodat de echte informatie over wie de mens in wezen is buiten hun bereik blijft, is een heel interessante manier van communiceren, die niet zo mens-eigen is, als wij denken dat dit is. En toch gebeurt het overal ter wereld en op dagelijkse basis, zo onder onze ogen. Mind control is een geaccepteerd onderdeel van alle aarde omvattende communicatie bewegingen geworden, omdat de informatie ontbreekt om leven anders, als in levendiger, opener en vrijer, te zien dan dat de heersende voorstelling ons al heel lang vertelt.

Zolang de mens zichzelf niet kent, zal hij de taal spreken die hem voorgehouden, ingefluisterd en in geprogrammeerd wordt. Taal die niet van ons is, omdat hij niet echt uit onszelf voortkomt, ontstaat uit een traumaveld vol emotioneel onbewustzijn, waarin wantrouwen tegen de mens hoogtij viert. Het toont een statisch vastgezette frequentiebandbreedte waarin echte communicatie tussen mensen onmogelijk gemaakt wordt. We zien het als we om ons heen kijken, hoe handig taal bespeeld wordt, gebruikt en ingezet om mensen tegen elkaar op te zetten, om hen onverstaanbaar te maken voor zichzelf en de ander. Het is het punt waarop discussies, ruzies en oorlogen zich openbaren, precies daar waar er een echte ontmoeting plaats kan vinden tussen twee mensen.

Het heeft ons weer eens doen beseffen dat het uitgangspunt van de manipulatieve mens, die verraad zou plegen en verraden zou worden, een perceptiebeweging van buitenaf is. De mens is in wezen een oorsprongrijk wezen die deel uitmaakt van een compleet geheel aan universeel leven en die in ware vrijheid nooit zal sterven, omdat dit proces van geboorte en dood uit een technologische bezettingskoker komt, niet uit een analoge wereld. En vrije werelden, ze bestaan echt in de kosmos. Het vraagt alleen een veel grotere verbeeldingswetenschap, dan wij tot nu toe aangenomen hebben middels de wereldleringen geleid door waarheidsonderdrukkende wereldregeringen.

We kunnen niet langer meer negeren dat al meer dan 50 jaar lang via allerlei overheden en top officials, openbaar is vastgesteld dat het neurologische systeem van ons fysieke lichaam beheersbaar en bestuurbaar is, waardoor zowel persoonlijke als collectieve keuzes, elke seconde real time beïnvloed kunnen worden.

De dystopische toekomstvisioenen uit Geoge Orwells 1984 vallen volledig in het niet bij sommige staaltjes van bewustzijnsbeheersingstechnologieën die in de jaren 50, 60 en 70 al helemaal geperfectioneerd waren en ook gebruikt werden en nog steeds worden.

Er liggen zoveel aannames, valse waarheden en halve duidingen in het aardse veld over wat mind control nu eigenlijk is. In veel uitleg blijft de taal, de communicatie erover, buiten het ware zelf liggen. Er wordt om de kern heen gedanst als het ware, vanuit onwetendheid of bij gebrek aan eigen herinnerde ervaring. Zou dat niet exact het doel en de missie zijn, de mensen om hun echte kern heen laten draaien, niet wetende dat de persoon vol van gedachtenpatronen die persoon eigenlijk niet is? De ‘dans’ van het breken van de samenwerking van de centrale geestkracht en het eigen onvervalste hartsweten in ontkenning van technologische invloeden tot in ons lichaamsontwerp, het is een heel macabere.

Deze ‘dans’ gaat over de ritmiek van een technologische evolutie die niet wil dansen, die de mens niet wil zien als gevoelsmens, slechts als dienaar van zijn werkelijkheid. Zolang de informatie rond mind control niet dieper opengaat, zullen mensen om de kern heen blijven dansen en is spiritualiteit zo benoemd in gevoel en vorm om de ogen te laten sluiten voor de echte waarheid over lichaam, geest en kracht. Kracht die altijd diep hartsgevoeld een unieke beweging maakt, vanuit een eigen planetair gevoel voor zijn. Zelfs al heeft die planeet door vergetelheid even geen taal meer, geen naam, vorm en geen stem. En denken we dat het de aarde wel moet zijn, omdat we denken enkel daar thuis te zijn.

Er zijn veel ‘bewegingen’ op gang gebracht juist uit de koker van mind control, die zeggen vrij te zijn en alleen om de mens dieper in strijd te laten verkeren, in onbewuste weerstand en afkeer op echte gezondheid van de wezensvolle eeuwige zijnsstaat. Langs frequentie bezien spreekt de mensenergie hier over stilstand, niet over een kosmische evolutionaire beweging.

de ervaring van leven die dienend is voor de mens, is diep doordrongen geraakt van een onmogelijkheid daartoe. Er is een technologische energie binnengedrongen in de mens die hem laat nadenken in frequentievelden die beheersing als uitgangspunt geven van elke gedachte. Elk vraagstuk gaat erover. Nagenoeg elke stap, elke overtuiging en elke waarheidsuiting spreekt vanuit een hogere vorm van bestuurskunde over de evolutionaire geboorte en dood van een identiteit vol gedragspatronen die normaal zouden moeten zijn voor elke mens. Het is immers wat we denken te zien, wat we meemaken en wat anderen ons vertellen.

Als iemand onder hypnose is en vertelt wordt een kip te zijn, op dat moment is die persoon een kip. Dan is er geen sprake meer van een buitenwereld en een binnenwereld, dan is er alleen die kip. Er is geen levende herinnering aan de ware hartsconnectie, noch van de oorspronkelijke waarheid rond het echte mensenleven. Er is tijdelijk sprake van een heel smalle bandbreedte, een vastgezette frequentie in het brein van de gehypnotiseerde mens. Dat wat ‘echt’ is inclusief de op die ‘echtheid’ reagerende neurologische patronen, het hele mensbeeld verandert op slag. En wat nu als die tijdelijkheid opgerekt wordt en de hypnose niet verdwijnt? Nu zijn we natuurlijk geen kippen, alleen wellicht wel heel kippig als het gaat om wat we menen te zien en wat er echt is. Zou het kunnen zijn dat door geperfectioneerde mind control technieken wij als collectief in zo’n situatie zitten? Dat we in een zeer gedetailleerd hologram zitten en dat dat hologram zo exact is geschreven, en er zo exact wordt gecontroleerd en gedomineerd, dat wij denken dat alles wat wij zien, dat is zo geavanceerd, zo persoonlijk en ziet er zo organisch uit, dat je denkt : “dit kan nooit een hologram zijn”… De technologie is toch nog lang niet zover.. toch? Bovendien zijn wij biologische mensen die overleven in een biologische evolutie.. toch? Wat doen die momenteel sterk toenemende signalen over mind control dan in ons veld? Duidt dat oorlog tussen mensen op aarde, of zijn er andere partijen bij betrokken die uit zicht blijven?

We hebben in ieder geval langs dit bijna ondoordringbare informatiewoud die we in elke nano seconde op ons afgevuurd krijgen, de uitdaging op de aarde om werkelijk naar onszelf te luisteren in ons eigen nu-moment en niet wat we krijgen ingevoegd vanuit de werkelijkheid buiten onszelf. Zolang de mens neurologisch haar werkelijkheid leeft, ( op commando van buitenaf) is zij potentieel onder invloed van de krachtige en beïnvloedbare signalen van de hersenen. Alleen als je gaat luisteren naar het innerlijke gevoel, met aandacht naar binnen, naar het hart, vind je de sleutel naar oorsprong en vrijheid. Mits je de besturing van je lichaam vanuit het brein naar je toe trekt als ware krachtsmens, die zelf leidt en overziet.

We bekrachtigen ons Mens-die-vredigt-zijn op deze dag en zullen de codering ‘onbewustzijn’ diep aanraken met ons hartsbrein-bewustzijn, opdat wij plaats nemen in dit veld en aan elke onderhandelingstafel en daarmee de definitieve aanzet geven het besturingssysteem terug in eigen handen te nemen om de Mens te laten spreken. Het aankijken van de frequentie mind control vraagt moed van ons en inlevingsvermogen, en laten wij daar nu kundig en heel in zijn. Wees heel welkom, drager van kracht, om je eigen zijnsinbreng neer te leggen in ons midden, met en zonder woorden.

Arjan en moniek

SamenkrachT mind control en innerrijke vrijheid https://earth-matters.nl/moniek-van-pelt/12-nov-samenkracht-mind-control-en-innerrijke-vrijheid/


Human Nature – documentaire over CRISPR

Focus / waarneming

De wetenschappelijke doorbraak CRISPR zorgt ervoor dat we in staat zijn genetisch te manipuleren. Maar wat betekent dit voor menselijke evolutie en voor onze relatie met de natuur?

PBS Nova Human Nature / Gene-Editing Reality Check  (1:33:41)

Deze nieuwe kennis heeft ons een ongekende controle gegeven over de basisbouwstenen van het leven. Het opent de deur naar het genezen van ziekten, het hervormen van de biosfeer en het ontwerpen van onze eigen kinderen. Wetenschappers stellen direct ook veel kritische vragen bij CRISPR.

Regie: Adam Bolt

Bron: https://www.2doc.nl/documentaires/2022/09/human-nature.html

CRISPR: The future or undoing of humanity? | Walter Isaacson | Big Think (4:45)

https://www.youtube.com/watch?v=PlFcMkXCrsA  


Drie wetenschappers delen Nobelprijs in Natuurkunde voor hun bijdrage in Kwantummechanica

“There is no matter as such… All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent spirit. This spirit is the matrix of all matter.” Max Planck 1944. Winner of the Nobel Prize in Physics 1918.

Nederlands: “Er is geen materie als zodanig… Alle materie ontstaat en bestaat alleen dankzij een kracht die de deeltjes van een atoom in trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. We moeten achter deze kracht het bestaan van een bewuste en intelligente geest aannemen. Deze geest is de matrix van alle materie.” Max Planck 1944. Winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde 1918

Drie wetenschappers hebben dinsdag (4 oktober 2022) samen de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen omdat ze hebben bewezen dat kleine deeltjes een verbinding met elkaar kunnen behouden, zelfs als ze van elkaar gescheiden zijn, een fenomeen dat ooit werd betwijfeld maar dat nu wordt onderzocht voor mogelijke toepassingen in de echte wereld, zoals het coderen van informatie.

De Fransman Alain Aspect, de Amerikaan John F. Clauser en de Oostenrijker Anton Zeilinger werden door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen geciteerd voor experimenten die aantoonden dat het “totaal gekke” veld van kwantumverstrengeling maar al te reëel was. Ze toonden aan dat onzichtbare deeltjes, zoals fotonen, met elkaar kunnen worden verbonden of ‘verstrengeld’, zelfs als ze over grote afstanden van elkaar zijn gescheiden.

Het gaat allemaal terug op een kenmerk van het universum dat zelfs Albert Einstein verbijsterde en materie en licht op een verwarde, chaotische manier met elkaar verbindt.

Stukjes informatie of materie die vroeger naast elkaar waren, hoewel ze nu gescheiden zijn, hebben een verbinding of relatie – iets dat mogelijk kan helpen bij het versleutelen van informatie of zelfs teleporteren. Een Chinese satelliet demonstreert dit nu en potentieel razendsnelle kwantumcomputers, die zich nog in het kleine en niet helemaal bruikbare stadium bevinden, vertrouwen ook op deze verstrengeling. Anderen hopen het zelfs te gebruiken in supergeleidend materiaal. <…>

Clauser, 79, kreeg zijn prijs voor een experiment uit 1972, uitgevoerd met bij elkaar geraapte apparatuur, dat hielp bij het beslechten van een beroemd debat over kwantummechanica tussen Einstein en de beroemde natuurkundige Niels Bohr. Einstein beschreef “een spookachtige actie op afstand” waarvan hij dacht dat deze uiteindelijk zou worden weerlegd <…>

“Ik wedde op Einstein,” zei Clauser. “Maar helaas had ik het mis en Einstein had het mis en Bohr had gelijk.”

Aspect zei dat Einstein technisch misschien ongelijk had, maar enorme lof verdient voor het stellen van de juiste vraag die leidde tot experimenten die kwantumverstrengeling aantoonden.

“De meeste mensen zouden aannemen dat de natuur is gemaakt van stoffen die door ruimte en tijd zijn verspreid”, zei Clauser, die als een middelbare scholier in de jaren vijftig een videogame op een computer met vacuümbuizen bouwde. “En dat blijkt niet het geval te zijn.”

Wat het werk laat zien, is dat “delen van het universum – zelfs die op grote afstand van elkaar – met elkaar zijn verbonden”, zei Johns Hopkins-natuurkundige N. Peter Armitage. “Dit is iets dat zo niet intuïtief is en iets dat zo haaks staat op hoe we denken dat de wereld zou moeten zijn.”

Dit moeilijk te begrijpen veld begon met gedachte-experimenten. Maar wat in zekere zin filosofische overpeinzingen over het universum zijn, biedt ook hoop op veiligere en snellere computers, allemaal gebaseerd op verstrengelde fotonen en materie die nog steeds op elkaar inwerken, hoe ver weg ook.

“Bij mijn eerste experimenten werd mij soms door de pers gevraagd waar ze goed voor waren”, vertelde Zeilinger, 77, aan verslaggevers in Wenen. “En ik zei met trots: ‘Het is nergens goed voor. Ik doe dit puur uit nieuwsgierigheid.’ <…>

Bij kwantumverstrengeling stelt het tot stand brengen van gemeenschappelijke informatie tussen twee fotonen die niet bij elkaar in de buurt zijn “ons in staat om zoiets als geheime communicatie te doen, op manieren die voorheen niet mogelijk waren”, zei David Haviland, voorzitter van het Nobelcomité voor Natuurkunde.

Kwantuminformatie “heeft brede en potentiële implicaties op gebieden zoals veilige informatieoverdracht, kwantumcomputing en detectietechnologie”, zei Eva Olsson, een lid van het Nobelcomité. “De voorspellingen hebben deuren geopend naar een andere wereld, en het heeft ook de fundamenten geschud van hoe we metingen interpreteren.”

Bron: https://phys.org/news/2022-10-scientists-nobel-prize-physics-quantum.html


Three scientists share Nobel Prize in Physics for work in quantum mechanics

From: https://phys.org/news/2022-10-scientists-nobel-prize-physics-quantum.html

Three scientists jointly won this year’s Nobel Prize in physics Tuesday (4 October 2022) for proving that tiny particles could retain a connection with each other even when separated, a phenomenon once doubted but now being explored for potential real-world applications such as encrypting information.

Frenchman Alain Aspect, American John F. Clauser and Austrian Anton Zeilinger were cited by the Royal Swedish Academy of Sciences for experiments proving the “totally crazy” field of quantum entanglements to be all too real. They demonstrated that unseen particles, such as photons, can be linked, or “entangled,” with each other even when they are separated by large distances.

It all goes back to a feature of the universe that even baffled Albert Einstein and connects matter and light in a tangled, chaotic way.

Bits of information or matter that used to be next to each other even though they are now separated have a connection or relationship—something that can conceivably help encrypt information or even teleport. A Chinese satellite now demonstrates this and potentially lightning fast quantum computers, still at the small and not quite useful stage, also rely on this entanglement. Others are even hoping to use it in superconducting material. <…>

Clauser, 79, was awarded his prize for a 1972 experiment, cobbled together with scavenged equipment, that helped settle a famous debate about quantum mechanics between Einstein and famed physicist Niels Bohr. Einstein described “a spooky action at a distance” that he thought would eventually be disproved <…>

“I was betting on Einstein,” Clauser said. “But unfortunately I was wrong and Einstein was wrong and Bohr was right.”

Aspect said Einstein may have been technically wrong, but deserves huge credit for raising the right question that led to experiments proving quantum entanglement.

“Most people would assume that nature is made out of stuff distributed throughout space and time,” said Clauser, who while a high school student in the 1950s built a video game on a vacuum tube computer. “And that appears not to be the case.”

What the work shows is “parts of the universe—even those at great distances from each other—are connected,” said Johns Hopkins physicist N. Peter Armitage. “This is something so unintuitive and something so at odds with how we feel the world ‘should’ be.”

This hard-to-understand field started with thought experiments. But what in one sense is philosophical musings about the universe also holds hope for more secure and faster computers all based on entangled photons and matter that still interact no matter how distant.

“With my first experiments I was sometimes asked by the press what they were good for,” Zeilinger, 77, told reporters in Vienna. “And I said with pride: ‘It’s good for nothing. I’m doing this purely out of curiosity.’ <…>

In quantum entanglement, establishing common information between two photons not near each other “allows us to do things like secret communication, in ways which weren’t possible to do before,” said David Haviland, chair of the Nobel Committee for Physics.

Quantum information “has broad and potential implications in areas such as secure information transfer, quantum computing and sensing technology,” said Eva Olsson, a member of the Nobel committee. “Its predictions have opened doors to another world, and it has also shaken the very foundations of how we interpret measurements.” Source: https://phys.org/news/2022-10-scientists-nobel-prize-physics-quantum.html


Het geheim van ASML

(door Yinthe) Onderstaand filmpje van VPRO Tegenlicht (19:06) over Veldhovense chipmachines producent ASML kwam in mijn blikveld en direct werd de beweging gevoeld dit te delen zodat voor wie het voelt hetgeen wat in beeld gebracht word in het filmpje geobserveerd kan worden.


Bron: https://mtsprout.nl/startups-scaleups/wat-is-asml

ASML is in bijna vier decennia uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Nederland. Op de beurs is de onderneming zo’n 230 miljard euro waard. Dat is bijna vijf keer zoveel als Heineken, een andere succesvolle multinational uit Nederland.

Maar qua naamsbekendheid lijkt het haast omgekeerd. De meesten weten dat Heineken een bierbrouwer is. Wat ASML doet, is bij minder mensen bekend.

Toch speelt het bedrijf uit het Veldhoven, onder de rook van Eindhoven, een sleutelrol in de technologie die we dagelijks gebruiken. Van smartphones en elektrische tandenborstels tot auto’s en spelcomputers.

Wat is ASML precies?

ASML staat voor Advanced Semiconductors Materials Lithography. Het bedrijf bouwt machines die computerchips maken. En daarin is het uitzonderlijk goed. De Nederlandse onderneming heeft wereldwijd zo’n 90 procent van de markt in handen en levert aan grote chipmakers als TSMC, Samsung en Intel. Zonder ASML geen chips.

Een computerchip heet ook wel een geïntegreerde schakeling. Dit is een blokje silicium waarop miljoenen of miljarden piepkleine elektronische schakelingen zitten. Die kunnen elektrische signalen verwerken zodat uiteindelijk een apparaat instructies kan uitvoeren.

De schakelingen zijn duizenden keren kleiner dan een menselijke haar. Om die aan te brengen op het silicium gebruikt ASML licht. Dit heet ook wel fotolithografie. Deze techniek lijkt op het afdrukken van foto’s in een donkere kamer.

Het ontwerp van een chip wordt vastgelegd op negatieven (‘maskers’), eentje voor elke laag van een chip. Licht valt door zo’n masker en via een stelsel van lenzen op een plak silicium. Daar zorgt het voor een chemische reactie op belichte plekken. Hoe korter de golflengte van het licht, hoe kleiner de details van de chip kunnen worden.

silicium schijf asml
Een schijf silicium, een zogeheten ‘wafer’. Foto AS ML

De machines die ASML levert, zijn ongeveer zo groot als een kleine bus. Ze vormen het hart van bijna elke chipfabriek. Een geavanceerd systeem kost gemiddeld 50 tot 70 miljoen euro. Het duurste model dat dit jaar op de markt komt, heeft een prijskaartje van 250 miljoen euro en bestaat uit zo’n honderdduizend onderdelen. (verder lezen)


Alle lezingen van Martijn van Staveren online

Wakkerewereld is nu qua https://wakkerewereld.nu/dashboard ten einde, is nu down…was plots uit de lucht. Je kan de opnames van MvS beluisteren via Audiomack en via https://galactic-human-journey.orgfree.com/#Index%20-Playlists nog naar de youtube-opnames luisteren.

In plaats van wakkerewereld lezingen links, zie ook https://galactic-human-journey.orgfree.com

Opnames vanaf 2014 tot heden

https://audiomack.com/wakkerewereldry/playlists