Lyrans

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso)

Universele oorsprong: Lyrans komen uit het Lyra-sterrenstelsel. Lyrans waagden zich naar andere plekken in de ruimte in Vega, de Pleiaden en Sirius. De oorspronkelijke Lyraanse koloniewerelden brachten menselijk leven door het hele Universum. Alle menselijke rassen zijn hun nakomelingen

Fysieke eigenschappen: Lyrans zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve hun enorme lengte. De Lyraanse Titanen waren het oorspronkelijke Arische ras.

Geloofssysteem: Lyrans volgen de Kosmische Wet van Eén. Ze geloven dat, aangezien al het intelligente leven een DNA-RNA-code heeft, we een gemeenschappelijke afkomst delen. We zijn allemaal deeltjes van de kosmos in zijn oneindig kleine en grootse staat. Ze beoefenen een universeel veld van Vertrouwen, Waarheid en onvoorwaardelijke Liefde, dat zich uitstrekt om te communiceren met elk deeltje in het universele ruimte -tijd weefsel. Ze zijn zich ervan bewust hoe de kosmische code van manifestatie werkt, en kunnen alles uit de onzichtbare wereld in de fysieke wereld creëren, als het gehoorzaamt aan de wetten van de dimensie waarin ze leven. Via dagelijkse rituelen, in grote of kleine groepen, komen Lyrans samen in meditatie en delen ze hun ervaringen en elkaar adviseren. Het is een krachtig volk en zijn robuust gebouwd; ze hebben krijgerskracht en een oprecht hart.

Kosmische Agenda: Lyrans maken deel uit van de Galacterian Alignment en nemen ook deel aan het Melchizedek Star Seed Programma, waarmee ze het bewustzijn van de Aarde naar de volgende dimensionale plooien helpen. Zij assisteren ons vanuit twaalf dimensies.

Sommige Lyrans uit hogere dichtheden hebben splinters van hun ziel afgeschoren om in jongere werelden te reïncarneren als sterrenzaden, machtige boodschappers, of om nauw samen te werken met de Universiteit van Melchizedek om hun waardevolle expertise ter beschikking te stellen.

In de oude kosmische geschiedenis probeerden de Alfa Draconische reptielen de thuiswerelden van Lyrans over te nemen, waarbij ze enkele ervan vernietigden. De oorlog tussen mensen en Draconiërs begon en gaat nog steeds door.

Technologie: Lyraanse plasmavaartuigen reizen door universele zonnecorridors. Hun oorspronkelijke technologie (schijfvormige schotels, moederschepen, ruimteschepen en verkenningsschepen) was een fundament van alle technologische vooruitgang die zich verspreidde in hun kosmische koloniën.

Aangenomen wordt dat de Lyrans de scheppers zijn van de oorspronkelijke ruimtetijdcorridors, de hyperspacetunnels, die later het binnenruimtecontinuüm werden.

Bewustzijnsvermogens: Lyrans zijn volledig bewuste, soevereine en telepathische wezens. Sommigen bezitten telekinetische vaardigheden. Ze werken ingetuned met de centrale zon die het hart is van alle zonnen in dit universum. Ze zijn ook in staat verlichting (spirituele of technologische ideeën) over te dragen naar een individueel of planetair bewustzijn door middel van lichtcodes in zonlicht.

Ze vervoeren zichzelf over korte afstanden, hetzij in afzonderlijke Merkabah-voertuigen, hetzij in groepsvoertuigen, of betreden ruimteportalen om naar andere sectoren van het universum te reizen.

Ze hebben het vermogen om astraal naar andere superuniversa te reizen.

Dimensionale capaciteit: Oude Lyrans zijn twaalf-dimensionale zonnelichtwezens. Sommigen leven nog steeds in de lagere dichtheden van de fysieke (werkelijkheid), en in lichamen met lichtere dichtheid die deels fysiek en spiritueel zijn. De Lyraanse sterrenlichtwezens zijn specialisten in het verankeren van licht in de dimensies waarvan zij zich bewust zijn. Als een gebied in een bepaalde dimensie onmiddellijke aandacht vereist, zenden ze genezing uit via zonlicht of sterrenlicht – of, bij gebrek aan licht, via gefocuste gedachten.

Bron: “The Extraterrestrial Species Almanac” door Craig Campobasso

https://www.bol.com/nl/nl/f/the-extraterrestrial-species-the/9200000131113038/


Lyrans

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Lyrans are from the Lyra constellation. Lyrans ventured out into other universal settlements in Vega, the Pleaides, and Sirius. The original Lyran colony worlds seeded human life throughout the universe. All humans are their descendants

Physical Characteristics: Lyrans are indistinguishable from Earth humans, except for their tremendous height. The Lyran Titans were the original Aryan race.

Belief System: Lyrans follow the Cosmic Law of One. They believe that since all intelligent life has a DNA–RNA code, we share a common ancestry. We are all particles of the cosmos in its infinitesimal and grand state. They practice a unified field of trust, truth, and unconditional love, which reaches out to interact with every particle in the universal fabric of space and time. They are aware how the cosmic code of manifestation works, and can create anything from the invisible world into physicality that obeys the laws of the dimension they live in. Through daily rituals, in large or small groups, Lyrans gather in meditation, share their experiences, and counsel each other. They come from strong stock, and are built powerfully; they have warrior strength and genuine hearts.

Cosmic Agenda: Lyrans are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program, assisting Earth’s consciousness into the next dimensional folds. They are assisting us from twelve dimensions.

Some dimensionally elevated Lyrans have shaved off splinters of their souls to reincarnate into younger worlds as star seeds, mighty messengers, or to work closely with the University of Melchizedek to lend their valuable expertise.

In ancient universal history, the Alpha Draconian reptiles tried to take over Lyran home worlds, destroying some of them. The war between humans and Draconians began and continues to present day.

Technology: Lyran plasma craft travel through universal solar corridors. Their original technology (disc-shaped saucers, motherships, starships, and scout ships) was the root of all technological advancements that splintered out into their universal settlements.

The Lyrans are believed to be the creators of the original spacetime corridors, the hyperspace tunnels, which later became the innerspace continuum.

Consciousness Abilities: Lyrans are fully conscious, sovereign, and telepathic beings. Some possess telekinetic abilities. They work in unison with the central sun that is the heart of all suns in this universe. They also are able to transfer enlightenment (spiritual or technological ideas) to an individual or planetary consciousness through light codes in sunlight.

They transport themselves short distances either in singular or group Merkabah vehicles, or enter space portals to travel to other sectors of the universe.

They have the ability to astral travel to other superuniverses.

Dimensional Capacity: Ancient Lyrans are twelfth-dimensional solar light beings. Some still live in the lower densities in the physical, and in lighter-density bodies that are part physical and spirit. The Lyran solar light beings are specialists in anchoring light in the dimensions they are aware of. If an area in a particular dimension requires immediate attention, they send healing through sunlight or starlight—or, in the absence of light, through focused thought.

Source: “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso

https://www.bol.com/nl/nl/f/the-extraterrestrial-species-the/9200000131113038/

Vertel hoe jij het ervaart