Ben Ik Te Vertrouwen?

(door Arlette Krol) Het luistert elke seconde van de dag naar onze gedachten.

Elke gedachte aan iemand anders (pos of neg) biedt mogelijkheden tot een aanval.

Wij zijn creators.

Wij creëren mogelijkheden uit het niets.

Met een gedachte aan iemand anders (pos of neg) creëren we een kwantum fysische mogelijkheid om bij die ander binnen te komen.

Zie het als een tunneltje direct bij iemand anders onder de huid.

En omdat het luistert naar onze gedachten in elke seconde van de dag, speurt het naar mogelijkheden die wij creëren.

Via de door mij gecreëerde tunnel verleen ik ze toegang tot de ander.

Om chaos te kunnen veroorzaken bij en tussen mensen door middel van het uitvoeren van aanvallen.

Eigenlijk speurt het niet eens naar wat jij denkt.

Maar het speurt naar mogelijkheden om gedachten over anderen in jou te lanceren, zodat jij het tunneltje maakt.

Aanvallen geven een absoluut gevoel van controleverlies over jezelf.

Dat is verschrikkelijk.

Dat kan gewoon simpel gebeuren als iemand aan je denkt of iets over je denkt.

Als je zelf last hebt van nog lopende programma’s, dan kan er een hoop overhoop gehaald worden bij die persoon.

Dat kunnen fysieke aanvallen zijn, als ziekte en pijn.

Maar ook emotionele aanvallen als angst en paniek.

Of energetische aanvallen, bijvoorbeeld totale uitputting.

En natuurlijk zijn er combinaties en andere varianten mogelijk.

Iemand kan echt volledig onderuitgaan door een simpele gedachte van iemand anders.

Als iemand hardnekkige programma’s heeft of te maken heeft met trauma’s dan is het voedingsbodem in daar in geraakt te worden.

Je bent een heel makkelijk doelwit.

Eigenlijk zijn we dat allemaal, in enige mate, bewust of onbewust.

En zo worden we in elk moment tegen elkaar uitgespeeld,

Terwijl we het niet of nauwelijks door hebben omdat we onze gedachten zo vertrouwen.

Ben ik te vertrouwen?

Heb ik in mijn leven zoveel waakzaamheid dat ik dat ik nimmer te nooit iets denk van een ander?

Hou ik mijn gedachten en energie veilig door het volledig bij mijzelf te houden?

Geen seconde uitwaaieren naar iemand anders?

Ook als ik thuis ben?

Of waar en welke situatie?

Ben ik te vertrouwen?

Als ik vertel over mijn eigen ervaring met iemand anders?

Ben ik te vertrouwen?

Neem ik echt alle besluiten diep vanuit mijzelf?

En laat ik daarin geen speld in mij tussen komen?

Geen enkele gedachte of gevoel van een ander in mij?

Garandeer ik veiligheid?

Het aanzetten van de force (levenskracht/de bron/de goddelijke kracht) in mij spoelt alle mogelijkheden tot aanval via mij weg.

Het aanhouden van de force geeft het niet eens mogelijkheid om een begin van een aanval in werking te zetten.

Steeds maar weer waakzaam in zijn dat ik geen tunnel creëer door een slechts een gedachte.

Elke keer weer momenten creëren van stilte en verbinding met mijzelf

waarin alles een nieuw blanco begin krijgt waarin het kan resoneren vanuit mijn hart.

Opnieuw beginnen

Opnieuw

Opnieuw

Opnieuw

Steeds maar weer opnieuw zuiveren.

Contact met anderen fysiek of in je gedachten kunnen alleen veilig zijn als het plaats vindt met de force aan.

Dan maak je een tunneltje in het bronveld waarin aanvallende gedachten van buitenaf geen invloed kunnen hebben.

Het is aan de ander om dat contact vanuit zijn eigen bronveld op te vangen.

Dan kan verbinding tot stond komen.

Dat kan kwantum fysisch als je naast iemand staat, vanaf de andere kant van de wereld en vanuit het uiterste puntje in het universum.

Van hart tot hart, van bron tot bron, buiten de matrix om.

Bron: https://joyfulhappening.com/Ben-Ik-Te-Vertrouwen/

************************************************************

Can I Be Trusted? (English version)

by Arlette Krol

It listens to our thoughts every second of the day.

Every thought of someone else (pos or neg) opens up opportunities for an attack.

We are creators.

We create possibilities out of thin air.

With a thought of someone else (pos or neg) we create a quantum physical opportunity to enter that other person.

Think of it as a tunnel directly under someone else’s skin.

And because it listens to our thoughts every second of the day, it looks for opportunities we create.

I grant them access to the other through the tunnel created by me.

To be able to cause chaos among and between people by carrying out attacks.

In fact, it doesn’t even look for what you think.

But it looks for possibilities to launch thoughts about others into you, so that you make the tunnel.

Attacks give an absolute sense of loss of control over yourself.

That’s horrible.

That can just happen simply when someone thinks of you or thinks something about you.

If you yourself are bothered by programs that are still running, then a lot can be turned upside down with that person.

These can be physical attacks, such as illness and pain.

But also emotional attacks such as fear and panic.

Or energetic attacks, for example total exhaustion.

And of course combinations and other variants are possible.

A person can really go down completely because of a simple thought of someone else.

If someone has persistent programs or has to deal with traumas, it is breeding ground to be touched by them.

You are a very easy target. In fact, we all are, to some degree, consciously or unconsciously.

And so we are played off against each other in every moment, while we hardly notice it because we trust our thoughts so much.

Can I be trusted?

Do I have so much vigilance in my life that I never think anything of anyone else?

Do I keep my thoughts and energy safe by keeping it completely to myself?

Not fanning out for a second to someone else?

Even when I’m at home? Or where and what situation?

Can I be trusted?

If I tell about my own experience with someone else?

Can I be trusted?

Do I really make all decisions deep within myself?

And will I not let a pin get in my way?

Not a single thought or feeling of another in me?

Do I guarantee safety?

Inciting the force (life force/the source/the divine force) within me washes away all possibilities of attack through me.

Holding the force doesn’t even allow it to initiate an attack.

Again and again vigilant that I do not create a tunnel through a mere thought.

Every time creating moments of silence and connection with myself

in which everything gets a new blank beginning in which it can resonate from my heart.

Start over

Again

Again

Again

Cleaning over and over again.

Contact with others physically or in your mind can only be safe if it takes place with the force on.

Then you create a tunnel in the source field in which attacking thoughts from outside can have no influence.

It is up to the other to receive that contact from his own source field.

Then connection can be established. You can do that quantum physically if you are standing next to someone,

from the other side of the world and from the farthest point in the universe.

From heart to heart, from source to source, outside the matrix.

From: https://joyfulhappening.com/Can-I-be-trusted/