Cassiopeians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso. Dutch translation below)

Universal Origin: Cassiopeians originated in the Cassiopeia constellation.

Physical Characteristics: Cassiopeians are indistinguishable from Earth humans, except for clear webbing between their fingers that’s unnoticeable unless their fingers are spread apart. This feature developed over time, as they are avid swimmers and lovers of ocean life. Their slim bodies skim through water the way dolphins glide across the surf.

Belief Systems: Cassiopeians believe in the Cosmic Law of One. Water is sacred to them and is purified by the created beings on their world and stored in clear quartz crystal vats. Goddesses meditate over the vats to infuse the liquid with love. The Cassiopeians’ devout practice in water purification has greatly benefited them internally and externally, the purified water has activated a crystalline matrix within the blood cells that gives them endurance unlike any other species. Its influence on the brain’s cellular structure has expanded the capacity of storage beyond 100 percent and has categorized them as superhumans.

Cosmic Agenda: Cassiopeians are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program.

They study oceans on their world and on other worlds. Communication with sea creatures is either through telepathic static or moving pictures, or by telepathically speaking their language through a mind-extension apparatus.

The Cassiopeians are looking forward to meeting their extended family on Earth. Many from their system are stationed in galactic command centers above or below our planet. They are excited when measuring the planetary consciousness as a whole and bear witness to our spiritual elevation. Star seeds from Cassiopeia are usually focused on environmental issues, especially ridding the oceans of pollution.

Technology: Cassiopeians have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. They also have specialized water ships similar to the spiritual engineering of a Merkabah ship, based on liquid light principles. Riding in one of these craft makes one feel light as a feather, and mind clarity increases one thousand-fold. It’s likened to nirvana.

Their thought-ships, fleet ships, and scout ships are just as agile in the water as in the air, in complete control of the elements. The Cassiopeians helped create underwater technology that is used throughout the Galactic Kingdom. Upon entry into any body of water, a slippery cocoon of light surrounds the craft, the protective barrier that allows the ship to slide through liquid with ease. It is also designed to not disturb ocean life.

All their craft and command centers use water-based biological supercomputers, as if they were living creatures from the sea. All craft are able to travel through time-space funnels and the innerspace continuum. They are developing a wormhole transport made from liquid light, a fluid infused with divine consciousness, capable of bending space to other universes.

Their healing tools are water- and crystalline-based. With their heightened mental clarity, they astral travel to higher realms and bring back sacred light, brilliant opalescent colors, and infuse their healing wands, beds, and chambers with this light in weightless liquid form.

Consciousness Abilities: Cassiopeians are fully conscious and sovereign beings. Besides being astute telepaths, they have an extra ability unique to their race: When speaking mind to mind, there is the usual attachment to feelings of the experience – but another dimension is added, a conscious union to the Living Library of Akasha that enhances the story with the amount of spiritual elevation gleaned from the sender’s lesson at hand. The receiver also elevates, almost half of the sender, just by being brought into the experience on an unfathomable depth of soul connectivity.

Dimensional Capacity: Cassiopeians have multirealm commandership. The Cassiopeians are experts at quantum physics. They understand that like the rings inside a tree trunk that reveal its age, the universal dimensional folds go back to the beginning of time. Dimensions in this universal theater are endless, just like the multiverse creation.

Cassiopeians (NL vertaling)

Universele oorsprong: Cassiopeians komen van het sterrenbeeld Cassiopeia.

Fysieke eigenschappen: Cassiopeians zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, behalve het specifieke weefsel tussen hun vingers dat onmerkbaar is tenzij hun vingers uit elkaar zijn gespreid. Deze functie is in de loop der tijd ontwikkeld, omdat ze fervente zwemmers en liefhebbers van het oceaanleven zijn. Hun slanke lichamen scheren door het water zoals dolfijnen over de branding glijden.

Overtuigingen: Cassiopeians geloven in de Kosmische Wet van Eén. Water is heilig voor hen en wordt gezuiverd door de geschapen wezens op hun wereld en opgeslagen in heldere kwartskristallen vaten. Godinnen mediteren over de vaten om de vloeistof met liefde te bezielen. De toegewijde beoefening van waterzuivering van de Cassiopeians heeft hen zowel intern als extern enorm veel profijt gebracht, het gezuiverde water heeft een kristallijne matrix in de bloedcellen geactiveerd die hen uithoudingsvermogen geeft in vergelijking met andere soorten. De invloed ervan op de cellulaire structuur van de hersenen heeft de opslagcapaciteit tot meer dan 100 procent vergroot en heeft ze als supermensen gecategoriseerd.

Kosmische Agenda: Cassiopeians maken deel uit van de Galacterian Alignment en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Program.

Ze bestuderen oceanen op hun wereld en op andere werelden. Communicatie met zeedieren gebeurt ofwel via telepathische statische of bewegende beelden, ofwel door telepathisch hun taal uit te spreken via een apparaat, die hun mind uitbreidt.

De Cassiopeians kijken ernaar uit om hun grotere familie op Aarde te ontmoeten. Velen van hun systeem zijn gestationeerd in galactische commandocentra boven of onder onze planeet. Ze zijn heel blij bij het meten van het collectieve planetaire bewustzijn om getuigen te zijn van onze spirituele verheffing. Sterrenzaden van Cassiopeia richten zich meestal op milieukwesties, met name van de oceanen van vervuiling ontdoen.

Technologie: Cassiopeians hebben Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Ze hebben ook gespecialiseerde waterschepen, vergelijkbaar met de spirituele techniek van een Merkabah-schip, gebaseerd op principes van vloeibaar licht. Als je in een van deze vaartuigen rijdt, voel je je zo licht als een veertje, en de helderheid van de geest wordt duizendvoudig vergroot. Het wordt vergeleken met nirvana.

Hun gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen zijn net zo wendbaar in het water als in de lucht, met volledige controle over de elementen. De Cassiopeians hielpen bij het creëren van onderwatertechnologie die in het hele Galactische Koninkrijk wordt gebruikt. Bij binnenkomst in een waterlichaam omringt een glibberige lichtcocon het vaartuig, de beschermende barrière waardoor het schip gemakkelijk door vloeistof kan glijden. Het is ook ontworpen om het leven in de oceaan niet te verstoren.

Al hun vaartuigen en commandocentra gebruiken op water gebaseerde biologische supercomputers, alsof ze levende wezens uit de zee zijn. Alle vaartuigen zijn in staat om door tijd-ruimtetrechters en het continuüm van de binnenruimte te reizen. Ze ontwikkelen een wormgattransport gemaakt van vloeibaar licht, een vloeistof doordrenkt met goddelijk bewustzijn, in staat om de ruimte naar andere universa te buigen.

Hun helende hulpmiddelen zijn op water en kristallijn gebaseerd. Met hun verhoogde mentale helderheid reizen ze astraal naar hogere rijken en brengen heilig licht, schitterende opalachtige kleuren terug, en doordrenken hun helende staven, bedden en ruimtes met dit licht in gewichtloze vloeibare vorm.

Bewustzijnsvaardigheden: Cassiopeians zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Behalve dat ze kundige telepaten zijn, hebben ze een extra vermogen dat uniek is voor hun ras: wanneer ze van mind tot mind spreken, is er de gebruikelijke gehechtheid aan gevoelsbeleving van de ervaring – maar er wordt een andere dimensie toegevoegd, een bewuste koppeling met de Levende Bibliotheek van Akasha die het verhaal intense maakt met geestelijke verheffing door het uit te breiden met de les die van en uit de concrete afzender/ verteller komt. De ontvanger wordt ook verheven, bijna voor de helft van de verteller, gewoon door in de ervaring te worden gebracht op een onpeilbare diepte van zielsconnectiviteit.

Dimensionale capaciteit: Cassiopeians hebben multirealm-commandoschip. De Cassiopeians zijn experts in de kwantumfysica. Ze begrijpen dat, net als de ringen in een boomstam die zijn leeftijd onthullen, de universele dimensionale plooien teruggaan naar het begin der tijden. De dimensies in dit universele theater zijn eindeloos, net als de creatie van het multiversum.

The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso  ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1590033043