Vraag-en antwoord over Expanding Earth met Don Findlay

We hebben onlangs gehoord dat naast de huidige “Tectonic Plates-theorie”, een theorie over (grote) platen die langzaam drijven en op de randen interageren, er een visie is, een theorie, ondersteund door geologische gegevens, dat de aarde uitdijt – Expanding Earth.

We hadden een Q&A-interview met Don Findlay (doctoraat in de geologie), die een boek schreef “Plate Tectonics and this Expanding Earth”. Don legde uit dat de belangrijkste bron over dit onderwerp de studies waren van professor (emeritus) S.W. Carey, die drie boeken over dit onderwerp schreef:

  1. 1976. The Expanding Earth, 1976, (de eerste en meest gezaghebbende). Het is zijn hoofdwerk en een vrij zware academische tekst. Er is een videolink naar de belangrijkste geologische argumenten van Carey hier https://www.youtube.com/watch?v=Othb0xsvZb4 (ca 26 min)
  2. 1996, Aarde Universum Kosmos.
  3. 1998 “Theorieën van de aarde en het universum”

Er zijn enkele andere wetenschappers, die ook lezingen geven over het uitbreiden van de Aarde. Zie artikel “Planeet Aarde Groeit” voor korte documentaires hierover  https://brongenoten.nl/2021/12/planeet-aarde-groeit/

Hieronder staan ​​8 antwoorden op onze vragen.

Vraag 1  Welke tekenen zijn er momenteel waargenomen, dat er enkele grote verschuivingen plaatsvinden in de beweging van de platen?

Deze zijn hetzelfde als voor platentektoniek – meestal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het verschil is filosofisch en ligt in wezen in de aanname van subductie die Plate Tectonics moet maken om het te laten werken (aanname: dat de oceaanbodem niet nieuw is). Plate Tectonics is het ermee eens dat degenen die we vandaag zien nieuw zijn, maar zegt dat een overeenkomstige hoeveelheid is ‘verdwenen’.

Vraag 2 Wat zouden volgens jou de belangrijkste implicaties of resultaten kunnen zijn van de uitdijing van de Aarde?

Zijn politiek. 1. Platentektoniek en Aarde-expansie moeten tegelijk met een oefening in geologie en geo-logica worden onderwezen.

2. In de natuurkunde is het het fysieke bewijs van de schepping van materiële dingen.

Vraag 3 Is het altijd een zeer langzaam proces of is het een mogelijkheid dat veranderingen optreden in een korte tijdspanne (zoals 2 weken)?

Beide. 1. ‘Catastrofisme’ en/of ‘Uniformitarisme’ als de veranderende kromming van de aardkorst op (lokale) weerstand stuit.

Vraag 4 Denkt u dat de beweging van de (Noord)pool deel uitmaakt van het expansieproces?

Misschien niet oorzakelijk, maar zeker gerelateerd. (rotatiestoring = rotational disturbance).

Vraag 5 Denkt u dat een toenemend aantal sinkholes deel uitmaakt van het proces?

Ja, evenals het wereldwijd verlagen van de watertafels (angsten van boeren). Beide zijn het aanhoudende effect van het afvloeien van oude zeeën van het land toen de oceaanbekkens begonnen te openen (i.m.o.= naar mijn mening)

Vraag 6 Is het correct om te veronderstellen dat de geologische processen plaatsvinden, zoals vulkanische activiteit, aardbevingen, tsunami’s, enz. wanneer het expansieproces van platen plaatsvindt?

Zeker. Alles geo-logisch eigenlijk.

Vraag 7 Is er een platform (als u dat weet) dat de beweging van de platen in realtime volgt en is het open voor publiek?

Ik moet Googlesearch-check doen, omdat deze link altijd wordt uitgedraafd.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=What+is+the+reference+frame+used+to+measure+plate+movement%3F

Vroeger zeiden ze dat ze beweging naar het centrum van de Aarde konden verwijzen (maar persoonlijk vind ik het onzin), maar daar zie ik nu niets van. En de zeespiegel is net zo slecht, gezien het weer, golven, stormen, getijden enz. Maar misschien is “platentektoniek” slimmer dan ik denk dat het is. Maar als het geen geologische kaart kan lezen

https://www.geoexpro.com/articles/2018/07/3d-geological-map-of-the-world

.. en tot een voor de hand liggende conclusie komen, dan denk ik het niet.

Vraag 8 Beweging/verdeling van wateren: we stellen ons voor dat als het oppervlak van de planeet toeneemt, de watermassa waarschijnlijk zou verschuiven, maar de zeespiegel zou dalen, omdat het zich nu over een groter oppervlak verspreidt. Is het een juiste beeld?

Ja, .. als 5. hierboven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Don voegde dit toe over het Plate Tectonics-model versus het Expanding Earth-model:

“Plaattektoniek is een theorie” negeert zowat elk *geologisch axioma dat er is, en overleeft vrijwel op religieus geloof, grenzend aan een sekte-aanhankelijkheid (i.m.o.). Tegenwoordig lijkt dat echter niet meer te tellen, net zoals in de politiek geen verkiezingen meer worden gewonnen (populisme wel).

Ik hoop dat dat een hulp is. Voor mij is het niet zozeer een geologische kwestie meer, nu ik de cirkel rond heb. Ik zie het als vanzelfsprekend. Maar de geologische argumenten zijn esoterisch en uitdagend voor degenen op een ‘andere pagina”, dus ik erken dat het waarschijnlijk een omstreden kwestie zal blijven voor een lange tijd. Het zal interessant zijn om te zien hoe Plate Tectonics uit de hoek komt waarin het zichzelf heeft geschilderd. Ook is de publieke belangstelling voor het onderwerp de afgelopen decennia sterk afgenomen, aangezien een generatie die geschoold is in de theorie, ook niet geïnteresseerd is in feiten (of veel thuis is in het ”lezen van de runen” van de geologie. Leraren zijn er zelf in geschoold en nu met internet wordt het naar het publiek bemiddeld door de populaire pers, die een jammerlijk gebrek aan kritiek vertoont, wat voorheen niet gebeurde.

(I.m.o.) Plate Tectonics heeft zichzelf in een hoek gedreven, en worstelt om relevantie te vinden in een oud *model dat eigenlijk alleen maar “slechts een theorie” was, en dat een pluim kreeg in de natuurkunde na de uitvinding van ‘The Bomb’, en zelf niet inziet dat de *geo (Aarde) vóór de natuurkunde komt.”

==========================================================

In English:

Question and Answer about Expanding Earth

We have heard recently, that apart from “Tectonic Plates theory”, a theory about (large) plates that are slowly drifting and interacting on the edges, there is a view, a theory, supported by geological data, that the Earth is expanding.

We had a Q&A interview with Don Findlay (doctorate degree in geology), who wrote a book “Plate Tectonics and this Expanding Earth”. Don explained, that the main source on the topic were the studies by Professor (emeritus) S. W. Carey, who wrote three books on this topic:

  1. 1976. The Expanding Earth, 1976, (the first and most authoritative). It is his main work and is quite a heavy academic text.There is a video link to Carey’s main geological arguments here   https://www.youtube.com/watch?v=Othb0xsvZb4 (ca 26 min)
  2. 1996, Earth Universe Cosmos.
    3. 1998 “Theories of the Earth and Universe

There are some other scientists, who also give talks about expanding Earth. See article “Planeet Aarde Groeit” for 2 short documentaries https://brongenoten.nl/2021/12/planeet-aarde-groeit/

Below are 8 answers to our questions.

Q1: What are signs currently observed, that some big shifts are happening in the plates’ movement?

These the same as for Plate Tectonics – earthquakes and volcanic eruptions mostly. The difference is philosophical and lies basically in the assumption of subduction that Plate Tectonics has to make in order for it to work (assumption: that the ocean floors are not new). Plate Tectonics agrees that the ones we see today are new, but says that a corresponding amount has ‘disappeared’.

Q2  In your opinion, what could be most import implications or results of the expansion of the Earth?

Are political. 1. Plate Tectonics and Earth expansion should be taught at the same time as an exercise in geo-logic. 2. In physics it is the physical evidence of creation of material stuff.

Q3  Is it always a very slow process or is it a possibility that changes occur in a short span of time (like 2 weeks)?

Both. 1. ‘Catastrophism’ and/or ‘Uniformitarianism’ as the changing curvature of the Earth’s crust meets with (Local) resistance.

Q4  Do you think that the movement of the (North) Pole is part of the expansion process?

Maybe not causative, but certainly related. (rotational disturbance).

Q5  Do you think that increasing number of sinkholes is the part of the process?

Yes,  As well as dropping water tables world-wide (Farmers’ anxieties).  Both are the continuing effect of run-off of ancient seas from the land as the ocean basins began to open (i.m.o.)

Q6  When expanding process of plates is happening, is it correct to imagine, that the geological processes occur, like volcanic activity, earthquakes, tsunamis etc?

Certainly.  Everything geological, basically.

Q7  Is there a platform (if you know) that monitors the movement of the plates in real time and is it open to public?

I have to Googlesearch-check because this one is always trotted out.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=What+is+the+reference+frame+used+to+measure+plate+movement%3F

They used to say they can reference movement to the Earth’s centre (but personally I think it rubbish), but I don’t see anything of that now. And sea level is just as bad, given weather, waves, storms, tides etc.  But maybe Plate Tectonics is more clever than I think it is. But if it can’t read a geological  map
https://www.geoexpro.com/articles/2018/07/3d-geological-map-of-the-world
.. and come to an obvious conclusion, then I don’t think so

Q8   Movement/ distribution of waters: we picture that if the surface of the planet is increasing, then the water mass would probably shift, but the sea level would lower, because it is now distributed on a larger surface. Is it a correct picture?

Yes, .. as 5. above.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Don added this about Plate Tectonics model vs Expanding Earth model:

“Plate Tectonics is a theory” ignores just about every *geo-logical axiom there is, and survives virtually on religious faith, verging on a cultish adherence (i.m.o. – in my opinion).  These days however, that doesn’t seem to count, just as in politics policies don’t win elections any more (populism does).

I hope that’s a help. To me, it is not much a geological issue any more, now that I have completed the circle. I see it as self-evident. But the geological arguments are esoteric and challenging for those on a ‘different page”, so I recognise it will probably remain a contentious issue for a long time. It will be interesting to see how Plate Tectonics gets out of the corner it has painted itself into. Also public interest in the topic has waned greatly in the last couple of decades as a generation schooled in the theory are also not interested in facts (or much versed in ”reading the runes” of geology. Teachers themselves have been schooled in it and now with the internet it is mediated to the public by the popular press, who show a woeful lack of critique, which didn’t happen before.

(I.m.o.) Plate Tectonics has painted itself into a corner, and is struggling to find relevance in an old *model that was only ever “just a theory”, and had kudos in physics following the invention of ‘The Bomb’, and fail themselves to recognise that the *geo comes before the physics.”