Watchers

Universal Origin: Watchers are from Central Control, the nerve center of the universe.

Physical Characteristics: Watchers are indistinguishable from Earth humans, although they are taller. General height for females is five eleven to seven feet and for males is six to eight feet. They are elders of the Universe, ascended and created masters, indefinable by age, and have a variety of skin tones. Their hair is usually long and snowflake-colored. Some male Watchers prefer facial hair of various lengths. Other Watchers choose a more youthful appearance.

Belief Systems: Watchers believe in the Cosmic Law of One. As every being is sovereign, they monitor younger races to protect them from aggressive races that might rape and pillage their lands or cause harm to the populace.

Cosmic Agenda: The Watchers work in unison with the Galacterian Alignment and are sort of the caretakers of worlds. From galactic command centers located within the inner Earth around the globe, they monitor and record the daily comings and goings of Earth’s society. They watch over people of interest, including its leaders, aggressive citizens thinking about perpetrating negative acts against humanity, and invited, unannounced, and restricted otherworldly visitors. They send daily reports to the universal hierarchy with recommendations that will not interfere with the evolution of the planetary consciousness and their right to ascend.

If an aggressive race is trying to infiltrate a world secretly or by direct contact, the Watchers report it, and the hierarchy sends a universal emissary/ created being to present another choice to the leaders so that the planet does not become enslaved.

Aggressive races manipulate cosmic law and entrap naïve, vulnerable younger worlds not smart enough to understand these space swindlers are slowly taking over their world. Once a malevolent race has been invited to a world by its leader(s), there is nothing the hierarchal councils can do except wait for an infraction. All the younger dualistic world sees is space technology and other technological advances being dangled in their faces. The end result is a nation’s greed at their citizens’ expense.

Technology: The Watchers use the state-of the art biological supercomputers that are living creatures at the avatar level. They are able to record from second to second every living thing on Earth, its soul history and evolution, keeping a watchful eye on the progress of star seeds, planetary births and deaths, and more. In each command center a giant real-time duplicate on the Earth is erected, from which the watchers monitor atomics, wars, environmental pollutants, nuclear radiation, the depletion of the ozone layer, and toxic waste, among other things. If an area requires immediate attention, reports are made and immediately sent to the hierarchy at Central Control. The cosmic rule of noninterference with younger worlds and how the affect their environment still applies. The exception to this rule includes things that bleed into the universe and adversely affect interdimensional realities and other worlds – pollutants, atomics, etc. Also, the Earth is being groomed for induction into the Galacterian Alignment of Space Peoples and Planets, so there are certain measures and precautions that have to be adhered to.

Consciousness Abilities: Watchers have avatar and solar consciousness. They can send a person-to-person message to any individual to open a nonurgent telepathic message waiting in their consciousness inbox.

Dimensional Capacity: Think of the Watchers as the caretakers of the dimensions and its life.

From: The Extraterrestrial Species Almanac by Craig Campobasso

================================================================================================================================

Watchers (NL vertaling)

Universal Origin: Watchers komen uit Central Control, het zenuwcentrum van het universum.

Fysieke eigenschappen: Watchers zijn niet te onderscheiden van aardse mensen, hoewel ze groter zijn. De algemene lengte voor vrouwen is vijf elf tot zeven voet en voor mannen is zes tot acht voet. Ze zijn de oudsten van het Universum, geascendeerde en geschapen meesters, ondefinieerbaar qua leeftijd, en hebben een verscheidenheid aan huidtinten. Hun haar is meestal lang en sneeuwvlokkleurig. Sommige mannelijke Watchers geven de voorkeur aan gezichtshaar van verschillende lengtes. Andere Watchers kiezen voor een meer jeugdige uitstraling.

Belief Systems: Watchers geloven in de Kosmische Wet van Eén. Omdat elk wezen soeverein is, volgen ze jongere rassen om hen te beschermen tegen agressieve rassen die hun land zouden kunnen verkrachten en plunderen of de bevolking schade kunnen berokkenen.

Cosmic Agenda: The Watchers werken samen met de Galacterian Alignment en zijn een soort hoeders van werelden. Vanuit galactische commandocentra die zich in de binnenste aarde over de hele wereld bevinden, volgen en registreren ze het dagelijkse komen en gaan van de aardse samenleving. Ze waken over mensen van belang, inclusief de leiders, agressieve burgers die plannen hebben over het plegen van negatieve daden tegen de menselijkheid, en uitgenodigde, onaangekondigde en beperkte buitenaardse bezoekers. Ze sturen dagelijkse rapporten naar de universele hiërarchie met aanbevelingen die de evolutie van het planetaire bewustzijn en hun recht om te ascenderen niet zullen belemmeren.

Als een agressief ras in het geheim of door direct contact een wereld probeert te infiltreren, rapporteren the Watchers dit, en de hiërarchie stuurt een universele afgezant / geschapen wezen om een ​​andere keuze aan de leiders te presenteren, zodat de planeet niet tot slaaf wordt gemaakt.

Agressieve rassen manipuleren de kosmische wet en vangen naïeve, kwetsbare jongere werelden die niet slim genoeg zijn om te begrijpen dat deze ruimtezwendelaars langzaam hun wereld overnemen. Als een kwaadwillend ras eenmaal door zijn leider(s) naar een wereld is uitgenodigd, kunnen de hiërarchische raden niets anders doen dan wachten op een overtreding. Alles wat de jongere dualistische wereld ziet, is ruimtetechnologie en andere technologische vooruitgang die in hun gezicht wordt gegooid. Het eindresultaat is de hebzucht van een natie ten koste van hun burgers.

Technologie: The Watchers gebruiken de ultramoderne biologische supercomputers die levende wezens zijn op avatarniveau. Ze zijn in staat om van seconde tot seconde elk levend wezen op aarde vast te leggen, zijn zielengeschiedenis en evolutie, en houden de voortgang van sterrenzaden, planetaire geboorten en sterfgevallen, en meer in de gaten. In elk commandocentrum wordt een gigantisch real-time duplicaat van de aarde opgericht, van waaruit de kijkers onder meer atoomstromen, oorlogen, milieuverontreinigende stoffen, nucleaire straling, de aantasting van de ozonlaag en giftig afval in de gaten houden. Als een gebied onmiddellijke aandacht eist, worden meldingen gemaakt en direct verzonden naar de hiërarchie bij Central Control. De kosmische regel van niet-inmenging met jongere werelden en wat voor invloed ze op hun omgeving hebben is nog steeds van toepassing. De uitzondering op deze regel omvat dingen die het universum bereiken en een nadelige invloed hebben op interdimensionale werkelijkheden en andere werelden – verontreinigende stoffen, atoomenergie-incidenten, enz. Ook wordt de aarde klaargestoomd voor introductie in de Galactische Alliantie van ruimtevolkeren en planeten, dus er zijn bepaalde maatregelen en voorzorgsmaatregelen die moeten worden nageleefd.

Bewustzijnsvaardigheden: Watchers hebben avatar- en zonnebewustzijn. Ze kunnen een persoonlijk bericht naar elk individu sturen om een ​​niet-dringend telepathisch bericht te openen dat in hun bewustzijnsinbox wacht.

Dimensionale capaciteit: beschouw de Watchers als de wijsheidshoeders van de dimensies en hun leven.

2 gedachtes over “Watchers

  1. (door Therese) ‘Voor zover mijn inzicht, ervaring en kennis hierover strekt, is er een misverstand dat er in de matrix ook ‘watchers’ zijn. In mijn belevingswereld zijn dit ‘wachters’ en/of ‘gedachtenvangers’. Anorganische (AI) bewegingen volgens algoritmes. Die altijd aan een of ander haakje van gedachten een algoritme kunnen plakken, waardoor je zo fijn als mens in deze realiteit altijd weer een ding of dingetje uit je leven voorgeschoteld krijgt, omdat dit ooit eens vanuit de reactie van een ander mens gekoppeld werd. Het klinkt heel plastisch, maar zo ervaar ik dat nu eenmaal. Ik ervaar het steeds weer opnieuw, evenwel herken ik het nu wel van mijlenver. Ik zie het gewoon van verre aankomen. Oh ja, daar gaan we weer, we hebben weer een algoritme van een gedachtenvanger. Fff… algoritmes!
    Binnen mijn kennis, inzicht en ervaring zijn de ‘watchers’ waar Anna over schijft ‘waarnemers’. De buitenaardsen die waarnemen wat wij waarnemen, en ons waarnemen, waardoor onze waarneming wordt bekrachtigd. Omdat ze waarnemen zonder oordeel en belang. En niet ingrijpen, tenzij in uitzonderlijk universeel belang. Ik ervaar deze watchers (waarnemers dus volgens mij) sinds 2007 toen ik ervoer dat er duizenden (onzichtbare) buitenaardse waarnemers aanwezig waren bij een bijeenkomst die ik bijwoonde met 700 andere mensen. Die namen waar wat wij daar deden.
    Volgens mij zijn watchers/waarnemers van een geheel andere orde dan wachters/gedachtenvangers.’

Vertel hoe jij het ervaart