Blauwe Wezens van Sirius

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso.)

Universele oorsprong: Blauwe Sirianen komen van Sirius B, een witte dwergster, in het sterrenbeeld Canis Major.

Fysieke eigenschappen: Blauwe Sirianen willen gezien worden in hun multidimensionale energetische frequentie, in hun lichamelijkheid; zij zijn lange krijgers van het licht, met een helderblauwe huid, lange, smalle gezichten, aantrekkelijke en aansprekende trekken en grote oren afgestemd op universele frequenties. Ze zijn vrij van enig lichaamsbeharing.

Geloofssysteem: Blauwe Sirianen geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze zijn één met het Universum, het hart en de mind van de Bron, de universele ziel van de Schepping van waaruit alle wezens met elkaar verbonden zijn.

Cosmic Agenda: Blauwe Sirianen zijn superintuïtieve, ultrapsychische wezens die het aangeboren vermogen hebben om de onzichtbare lijnen en rasters van de kosmos en planetaire velden te zien. Ze helpen werelden die in het proces van transformatie zijn die op weg zijn naar ascentie door lay- en rasterlijnen te stimuleren met Living Light-codes, om te verankeren in deze nieuwe energetische frequenties, om de bekrachtiging, de empowerment-codes in elk wezen te doen ontwaken. Ze brengen tijdens deze transformatie planeetmeridianen en zielsfrequenties in evenwicht. Zij zijn de universele experts op het gebied van leylijnen en holografische rastersjablonen. Ze zijn ook lid van de Galacterian Alignment.

Technologie: Blauwe Sirianen zijn de bewakers van de oeroude spirituele technologieën.

Bewustzijnsvermogens: Blauwe Sirianen zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Naast het beoefenen van telepathie en het buigen van coagulaire golven, zijn ze ook mentale kinetici, in staat om energie van de Bron te benutten, te verplaatsen en te laten stromen via ley- en rasterlijnen.

Dimensionale capaciteit: Blauwe Sirianen hebben het bevel over multiwerelden


Blue Sirians

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Blue Sirians are from Sirius B, a white dwarf star, in the Canis Major constellation.

Physical Characteristics: Blue Sirians wish to be perceived for their multidimensional energetic frequency, their physicality; they are tall warriors of the light, with bright blue skin, elongated faces, attractive and appreciative features, and large ears tuned to universal frequencies. They are void of any bodily hair.

Belief System: Blue Sirians believe in the Cosmic Law of One. They are at one with the universe, the heart and mind of Source, the one soul of Creation, from which all beings are interconnected.

Cosmic Agenda: Blue Sirians are superintuitive, ultrapsychic beings that have the innate ability to see the unseen lay lines and grids of the cosmos and planetary fields. They assist worlds in the throes of transformation that are transiting toward and to ascension by stimulating lay and grid lines with Living Light codes, to anchor in these new energetic frequencies, to awaken empowerment codes within every being. They balance planet meridians and soul frequencies during this transformation. They are the universal experts on lay lines and holographic grid templates. They are also a member of the Galacterian Alignment.

Technology: Blue Sirians are the guardians of the ancient spiritual technologies.

Consciousness Abilities: Blue Sirians are fully conscious and sovereign beings. Besides practicing telepathy and coagular wave bending, they are also mental kineticists, able to harness, move, and flow energy from Source through lay and grid lines.

Dimensional Capacity: Blue Sirians have multirealm commandership

Vertel hoe jij het ervaart