We live always … in the silence

(door Paul Mulliner)
We live always in the silence
of the Great Mystery,
an intelligence perhaps
that guides all life
and seems to sometimes
guide our heart
like waves are guided by the breeze
across an endless ocean.

And while all the moments slide
like dreams,
this conscious silence
heard only in our heart
is everywhere,
like light, or maybe gravity,
a conscious space
holding every star
and every human heart,
an ocean
of consciousness unbounded

by our human brain
or sense of separate self,
revealing all the silent poetry
in the fleeting beauty of a flower.

This Great Spirit,
always in our heart,
always knowing every smile
and every time we find
its silence and its gentle gaze,
knows every time we let forgiveness
bring us into sync
with harmony,
freeing us
from all the shadows of the past.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/we-live-always-85ea490fe5f4

image: Paul Mulliner 18_1_18


We leven altijd in de stilte
van het Grote Mysterie,
misschien bewustzijn
dat al het leven leidt
en lijkt soms
ook ons hart te leiden
hoe golven zijn door wind gestuurd
dwars door de oceaan oneindig.

Terwijl momenten als de dromen
glijden,
deze bewuste stilte
in ons hart alleen gehoord
is overal,
als licht, of zou het kunnen – zwaartekracht,
een bewuste ruimte
elke ster vasthoudend
en elk mensenhart,
een bewustzijns-oceaan
van slot gehaald
van menselijke brein
of van gevoel van afgescheiden zelf,
onthullend alle stille poëzie
in de vluchtige schoonheid van een bloem.

Deze Grote Geest,
die altijd in ons hart is,
die kent elke glimlach
en elke keer ontdekken we
zijn stilte en zijn zachte blik,
weet elke keer dat door vergiffenis te schenken
brengen wij ons in synch
met harmonie,
en ons bevrijden
uit alle schaduwen van ‘t verleden.

Paul Mulliner 2022

image: Paul Mulliner 18_1_18

Vertel hoe jij het ervaart