Leeuwenwezens

(vertaling in het Nederlands van een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso, Engelse tekst – zie onder)

Universele oorsprong: Leeuwenwezens komen van het Sirius-sterrenstelsel in het sterrenbeeld Canis Major. Andere katachtige beschavingen bevinden zich in de Antares- en Lyra-systemen.

Fysieke eigenschappen: Leeuwenwezens en kattenwezens zijn vergelijkbaar met katten en leeuwen op Aarde. Ze hebben de gemengde kenmerken van een katachtige en een mens, met grotere ogen en kattenpupillen. Sommige hebben vacht, lichte vacht of perzikdons. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben staarten.

De mannelijke en vrouwelijke leeuw/mens-mix zijn bijna zeven voet lang (ca 210 cm), hebben manen van haar, meer kenmerkend voor mensen in lichamelijke vorm, met een zacht gemzen-achtig vlees in tonen van oranje, grijs, zwart en wit. Hun gelaatstrekken zijn menselijker, maar ze hebben kattenogen, kattenneuzen en kleinere monden. Ze hebben ook staarten. Beide zijn welwillend, spiritueel en intellectueel.

Overtuigingssystemen: Leeuwenwezens geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze geloven dat elk wezen in het universum met elkaar verbonden is en de keten beïnvloedt. Dus leven ze hun leven in liefde, genegenheid, strijdend voor elkaar en andere rassen.

Kosmische Agenda: De Leeuwenwezens maken deel uit van de Galactische Alliantie (Galacterian Alignment) en nemen deel aan het Melchizedek Star Seed Programma. Ze willen ons helpen te leren over al het kosmische leven dat anders is dan wijzelf, om de gebruiken en culturen van onze meest unieke broeders te leren kennen. Ze verlangen naar de dag dat ze met ons kunnen communiceren. Wanneer star seeds voor het eerst ontwaken, beginnen ze meestal beelden te zien van hun thuiskosmische volkeren, en dan het katachtig-leeuwras. Ze willen dat we weten hoeveel ze van ons houden.

Technologie: Leeuwenwezens hebben Galactische moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun schepen en commandocentra gebruiken biologische supercomputers. Alle vaartuigen reizen door tijd-ruimte trechters en het tussenruimte continuüm.

Hun mentale vermogens zijn bovennatuurlijk; ze kunnen in andere sferen kijken, onderscheid maken tussen de verschillende dimensies en voelen wanneer een onzichtbaar wezen aanwezig is.

Het zijn van nature geboren genezers door aanraking. Ze zijn in staat om aura’s te lezen en ze te herstellen of te verruimen met mentale focus.

Bewustzijnsvaardigheden: Leeuwenwezens zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Ze zijn zeer telepathisch. Ze hebben een paranormaal gevoel voor intuïtie. Ze kunnen gevaar ruim voordat het gebeurt waarnemen en ontvangen beelden van wat er komen gaat.

Dimensionale capaciteit: Leeuwenwezens verblijven in de vierde tot zesde dichtheid, maar kunnen hun vibratie verlagen om met rassen in de derde dichtheid te communiceren.


Lion-Felines

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso.)

Universal Origin: Lion-Felines come from the Sirius star system in the Canis Major constellation. Other feline civilizations are located in the Antares and Lyra systems.

Physical Characteristics: Lion-Felines are comparable to cats and lions on Earth. The have the blended features of a cat and human, with larger eyes and cat pupils. Some have fur, slight fur, or peach fuzz. Both males and females have tails.

The male and female lion/human mix are almost seven feet tall, have manes of hair, more characteristic of humans in bodily form, with a soft chamoix-like flesh in tones of orange, gray, black, and white. Their facial features are more human, but they have cat eyes, cat noses, and smaller mouths. They also have tails. Both are benevolent, spiritual, and intellectual.

Belief Systems: Feline-Lions believe in the Cosmic Law of One. They believe that every being across the universe is interconnected and affects the chain. So they live their lives in love, affection, championing one another, and other races.

Cosmic Agenda: The Feline-Lions are part of the Galacterian Alignment and participate in the Melchizedek Star Seed Program. They wish to assist us in learning about all cosmic life that is different than ourselves, to learn the customs and cultures of our most unique brethren. They long for the day when they are able to interact with us. When star seeds first wake, they usually begin seeing images of their home cosmic peoples, and then the Feline-Lion race. They want us to know how much they love us.

Technology: Feline-Lions have Galacterian motherships, starships, thought-ships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. All craft travel through time-space funnels and the interspace continuum.

Their mental abilities are supernatural; they can see into other realms, differentiate between the various dimensions, and sense when an invisible being is present.

They are natural-born healers through touch. They are able to read auras and repair or enhance them with mental focus.

Consciousness Abilities: Feline-Lions are fully conscious and sovereign beings. They are highly telepathic. They have a paranormal sense of intuition. They can perceive danger well before it happens, receiving images and pictures of what is to come.

Dimensional Capacity: Feline-Lions reside in the fourth to sixth densities, but can lower their vibration to interact with races in the third density.

Boek: The Extraterrestrial Species Almanac: The Ultimate Guide to Greys, Reptilians, Hybrids, and Nordics (MUFON) Paperback by Craig Campobasso