(BRON)Codes

(door Jacqueline Ringoet) Slechts weinigen zijn zich bewust hoe we ieder moment letterlijk op vele manieren zijn ingelogd bij de werkelijkheid zoals we die waarnemen. Zichtbaar en onzichtbaar zitten we gekoppeld aan tal van (digitale) codes, die het besturingssysteem vormen van dat wat de m.a.t.r.i.x. genoemd wordt.

Inmiddels lijkt het vrijwel onmogelijk te kunnen functioneren binnen dit systeem zonder allerlei accounts, die ons middels onze gegevens, wachtwoorden en gebruikersnamen aan het wereldwijdeweb koppelen. Het internet met onbegrensde mogelijkheden, althans zo wordt het ons voorgespiegeld.

Dat er wel degelijk een grens zit aan dat wat we via de vele vertakkingen binnen het web kunnen bereiken wordt duidelijk als je beseft dat digitale codes weliswaar zeer ver kunnen reiken en getallen met vele nulletjes kunnen vormen, maar hoe dan ook ergens een limiet hebben.

Het is eigen aan codes die in essentie artificieel zijn en niet verbonden met De Bron, die een natuurlijke orde kent middels codes die analoog en leven-scheppend zijn.

De door velen voor waar aangenomen werkelijkheid -die door het collectieve geloof in het bestaan ervan in stand gehouden wordt-, is overduidelijk in een ware impasse terecht gekomen. Het hele systeem wankelt en is zicht- en onzichtbaar aan het afbrokkelen. Er wordt ons wijs gemaakt dat de enige manier om te zorgen dat alles in deze ‘samenleving’ weer ‘in orde’ komt het massaal toedienen van een v.a.c.c.i.n. is. Deze ‘oplossing’ zal hier op aarde een nieuwe orde brengen, waarmee we volledig ingelogd in de artificiële wereld als mensheid een nieuw tijdperk kunnen in gaan.

Of er dan nog veel menselijks aan ons over is blijft echter de vraag! Compleet gekoppeld aan een digitaal besturingssysteem zullen we geen werkelijk vrije wil en vrijheid meer kunnen ervaren en zullen we uiteindelijk meer weg hebben van een robot op een wel zeer vérgaande manier.

Nu het massale vaccineren mondiaal in volle gang is lijkt het soms misschien of er geen weg meer terug is. Niets is echter minder waar, als je het mij vraagt. Zoals ik hierboven al schreef is er de oneindige Bron, waarmee we altijd verbonden zijn en waar de codes liggen voor de natuurlijke orde zoals deze in oorsprong IS. Het zijn de ware, GODdelijke lichtcodes, die wij allen in ons dragen, omdat we geschapen zijn naar het evenbeeld van GOD.

In deze kunstmatige werkelijkheid zijn de GODdelijke codes, die ook verborgen liggen in bijvoorbeeld onze taal, geheel vervormd om de ware betekenis van de mens weg te houden. Zo is GOD verworden tot een guard DOG, die als een Big Brother over ons waakt en aan wie de mens onderworpen is. Wij mensen zijn voor de krachten achter de schermen van deze werkelijkheid de underDOGs, die in toenemende mate onder controle gehouden dienen te worden.

Werkelijk alles wordt op een uiterst geraffineerde manier uit de kast getrokken om ons af te leiden en misleiden, opdat we ons niet herinneren wie we van origine zijn.

Middels de vele (maat)regelen wordt getracht ons te ontmoedigen onze passie te leven. De goddelijke vonk die in ieder van ons brandt of op z’n minst flakkert wordt gedempt als we ons niet ten diepste realiseren dat dit onze ware kracht is. Onze passie is onze hartskracht en heeft waarlijk niets van doen met het zogenaamde ‘passieverhaal’ dat ons binnenkort in de paastijd weer wordt voorgehouden.

De leugen dat we ons kruis zullen moeten dragen als we vanuit ons hart leven, dat we vastgenageld zullen worden en ons uitsluitend nog kunnen beroepen op een GOD buiten onszelf, wordt ingezet om ons ervan te weerhouden in te loggen bij de (GODS)kracht in onszelf.

Middels ons hart zijn we immers verbonden met De Bron, de levensbron, die als een gouden veld altijd voor ons toegankelijk is. Dit is het nulveld, waar we ingelogd zijn bij de grootst mogelijke zuiverheid, waarheid, puurheid en de hoogst mogelijke frequentie.

Het is meer dan ooit zaak te beseffen dat alleen via deze gouden inlogcodes immuniteit ervaren kan worden. Immuniteit voor het virus dat ons bewustzijn gehackt heeft en waardoor velen hier en nu een besmette wereld ervaren in de meeste brede zin van het woord. Levend vanuit deze gouden broncodes scheppen we met woord en daad, vanuit zuivere gedachtes, waarlijk leven volgens de hoogste natuurlijke orde.

We zullen ons ten diepste bewust moeten zijn van de vele manieren waarop we doorlopend inloggen bij het artificiële veld en hoe dit ons weg leidt van de GODdelijke drie-eenheid, waarbij we met aandacht aanwezig zijn in ons hoofd, hart en lichaam.

Laten we ervan doordrongen zijn dat wij mensen de weg, de waarheid en het leven ZIJN. De enige missie die we hebben is niet die van ten strijde trekken, maar van het volledig connecten met het gouden nulveld, waar geen strijd heerst, maar waar we daadkrachtig, vastbesloten en onbuigzaam onze plek innemen.

Iedere cel van ons stoffelijke lichaam en ver daarbuiten dient vervuld te zijn van het gouden licht. Daar ligt onze kracht, daar ligt onze ware immuniteit, omdat het de enige echte waarheid is. Overal waar we waarlijk met aandacht aanwezig zijn en ons verbinden met het leven zijn het deze gouden levenscodes die gekopieerd worden.

De leuze ‘met elkaar, voor elkaar’ krijgt hiermee een geheel andere, diepere betekenis dan beoogd wordt door degenen die deze leuze overal onder de aandacht brengen.

Voor mijn gevoel is dat wat bedoeld werd met de Bijbelse uitspraak: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt U’. De informatie die via de gouden broncodes in ieder van ons ligt opgeslagen dient uitgewisseld te worden om samen een nieuwe Golden Age te scheppen. In diep contact met elkaar zijn we in staat het gouden veld verder te laten uitrimpelen door het artificiële veld heen. Het zal al het leven aanraken en ‘besmetten’ met zuivere levenscodes, waaruit een werkelijk nieuwe wereld in de natuurlijke orde zal ontstaan.

Vertel hoe jij het ervaart