Bekrachtiging sterrenreiziger

Jij bent hier aanwezig omdat je vanuit eigen besluit, in je eigen autonomie, gevoeld hebt en ook weet dat het nodig is dat jouw waarneming over de Aarde, door het leven te laten reizen. Als een sterrenreiziger uit een ander universum vandaag als mededrager, medecreator – en hoofdcreator vanuit de perceptie van jouw werkelijkheid – kracht, liefde, harmonie en ook daadkracht te brengen. Het is meer dan ooit heel erg noodzakelijk dat jij beseft, dat er niets is buiten jezelf, uitsluitend jij, jouw eigen kracht, die de harmonie in jezelf en in de wereld komt brengen…….

Ga met de aandacht naar binnen toe in je hoofd, maak contact met de plek waar je hart zit. Je doet het vanuit de vanzelfsprekendheid uit andere tijden dat de Force of Creation, de kracht van schepping en creatie in jezelf, nog steeds werkt. Ik leg zelf altijd mijn hand bij mijn hart (dat hoeven jullie niet te doen, maar als het fijn voelt dan kun je dat doen, om de plek vanuit jezelf, jouw zuivere kracht ook fysiek te kunnen voelen).

Als reizigers uit een andere wereld, als sterrenreizigers, zijn wij hier bijeen op de Aarde in een tijd waarin heel veel gebeurt. En wij hebben gereisd en we doen het nog steeds, en we hebben veel geleerd en we leren nu heel veel af. Om in de kern te komen van wie wij in de essentie werkelijk zijn. We spreken het uit vanuit ons hartelijke kracht van woorden namens jezelf: Ik ben HIER, op planeet Aarde, de blauwe bibliotheek van de analoge werkelijkheid. Ik ben HIER om de kracht van Liefde en Vrede te brengen in mijn fysieke lichaam. Ik ben hier om dit lichaam dat ik ervaar in aanraking te laten komen met de kracht van een innerlijk ik. En ik ben hier op de Aarde om de autonome soevereine kracht, van wie ik in essentie ben, te zijn, te beleven in mezelf en vervolgens uit te dragen. Geen religie, geen cult, geen sekte, jij bent hier vanuit jouw kracht. En laat het gehoord en gevoeld zijn in elke cel van de Aarde, dat er grote groepen wezens zijn die hier op de Aarde komen waarnemen vanuit de potentie van het AL-Bewustzijn. Alles wat gehoord en gezegd wordt, alles wat niet gehoord en gezegd wordt, alles wat onderdrukt wordt, komt in beweging doordat jij er bent. Dat is vanuit het grootste goed en zo is het.

Secret Garden – Serenade to Spring https://www.youtube.com/watch?v=87s99PUdaGg

(Bron: Martijn van Staveren, EDU 2016-09-30)

English translation: https://brongenoten.nl/forums/topic/english-affirmation-star-travelers

Affirmation Star Traveler

You are present here, because of your decision, on the ground of your own autonomy you have felt, and you know, that it is needed to let your observation, your awareness travel around the Earth. As a star traveler from a different universe, and today as a co-bearer, co-creator – and from your own perception the creator – to bring in power, love, harmony as well as drive. It is really necessary, more than ever before, for you to understand that there is nothing outside you, just you, your own Force, that brings harmony in you and in the world.

Bring your focus inwards, into your head, make a contact with the location of your heart. You do it with a certain matter-of-factness which stems from other times where the Force of Creation in you is still working. I always put my hand on the place close to my heart (you don’t have to do it, but if it feels fine, you can do it, too, so that you could feel the place throughout your being, your pure force, feel it physically).

As travelers from another world, as star travelers, we have come together on Earth in this times when a lot of things are happening. And we have had a long journey and it still continues, and we have learnt plenty and we are busy unlearning a bunch. So that we could come into the very core essence of who we are in reality. We speak now from our heartfelt force of words, you speak on behalf of yourself: I am HERE, on planet Earth, the blue library of the analogue reality. I am HERE in order to bring the force of Love and Peace in my physical body. I am here so that I can bring this body, which I experience, bring it in contact with the strength of my inner being. And I am here on Earth to be, to feel and to convey the autonomous, sovereign Force, who I am in origin. No religion, no cult, no sect, you are here out of your Force. And let it be heard and felt in Earth’s every cell, that there are large groups of beings, who come to this Earth to put their awareness out of All-That-Is Consciousness’ potential. Everything being heard and said, everything not being heard or said, everything that is suppressed comes into motion because you are there. It is out of the greatest good and so it is.

Secret Garden – Serenade to Spring https://www.youtube.com/watch?v=87s99PUdaGg