Wat is het verschil tussen 3D vs 5D  – Q&A lee

❓VRAAG:

Kunt u de termen 3D-ruimte en 5D -ruimte iets meer verduidelijken en dat, waar we naar toe gaan? Er wordt meestal gezegd dat de Quantum Leap, of Kwantumsprong, een overgang is van 3D-ruimte naar 5D. (Tegelijkertijd wordt vermeld dat met de vierde waarde niet de tijd bedoeld is, maar concrete ruimtelijke vector, dimensie van ruimte, wordt bedoeld: lengte, breedte, hoogte). En dat we zouden in deze sprong ruimte 4D in transit overslaan.

In uw webinar over 5D omschrijft u de 5D-ruimte op een heel andere manier. Dat wil zeggen, het blijkt dat het hetzelfde is als 3D, met lengte, breedte en hoogte, we zien het gewoon anders, van bovenaf?

  ❗️ ANTWOORD van lee:

De essentie van de overgang. Je wordt nergens heen geleid en er verandert niets. NIETS.

Wat verandert is perceptie. Uw perceptie en collectieve perceptie (waarop wij ons richten).

Vanwege de verandering in perceptie, BREIDT een persoon UIT het spectrum van wat men kan voelen, waarnemen.

U begint bijvoorbeeld meer kleur (breder kleurenpalet), geluid, enzovoort te onderscheiden. Groter betekent niet veel volume, maar betekent “meer subtiele tinten”.

Door de uitbreiding van het totale spectrum breidt ook het begrip van de eigen lichaamspositie zich uit. Je begint tijd niet alleen te kennen, maar ook te voelen als een dimensie, en niet als iets ongedefinieerds. Dat wil zeggen, je krijgt de mogelijkheid om niet alleen heen en weer te bewegen, maar ook in de tijd.

En nu de kern van de shift.

Je zult weten dat juist “hier” zijn je andere levens. Je ontdekt dat andere beschavingen al heel lang op deze manier leven (“Zullen we planeet X even bezoeken, ergens 300 jaar geleden?”), waarbij ze hun huidige zaken verweven met tijdloze gebeurtenissen.

Even later worden deze formuleringen net zo eenvoudig als uitstapjes naar een datsja of een zomerhuisje 30 km van de stad. Dit is precies wat er zal gebeuren in de overgang naar een andere dimensie. Plus een heleboel andere “speciale effecten”, zoals communicatie op telepathisch niveau (een andere snelheid van uitwisseling van gewaarwording). Een hoog niveau van bewustzijn stelt je in staat om de focus te houden op een breed scala aan sensaties – dat is wat er gebeurt.

Laten we ons perspectief nog wat verbreden.

De beschaving zal de volgende overgang naar “7D-ruimte” maken.

En weet je wat daar is?

Communicatie voorbij de definities van leven – dood. Neem het lichaam waar-wanneer het u uitkomt, ga naar binnen, ga naar buiten, steek over – alles is voor u beschikbaar en alles is uiterst bewust.

A Beginner’s Guide to the 4th Dimension: https://www.youtube.com/watch?v=j-ixGKZlLVc

================ =======================

❓VRAAG:

Je schreef: “Een persoon op het niveau van de 5e dichtheid moet het fysieke lichaam opgeven ten gunste van het energielichaam”, betekent dat dat je in dit fysieke lichaam niet boven de 4e dimensie kunt reizen?

❗️ ANTWOORD van lee:

Begrijp je wat er wordt gezegd in de context van de 5e dichtheid? Dit is geen race om medailles en een soort “verheffing”, dit is het vermogen om MULTIDIMENSIONEEL TE ZIJN. Hoe kun je je één lichaam voorstellen dat is “uitgesmeerd” over miljoenen sterren en miljarden jaren van evolutie in één gewaarwording van het Nu?

Dit onderwerp moet ongeveer worden opgevat als “als je wilt vliegen, ga dan van de grond af. Zolang je op de grond staat, vlieg je niet.”

Technisch gezien kun je in een lichaam zijn en in de 5e dichtheid zijn, maar… Maar je mind zal daar in het energielichaam zijn, en het fysieke lichaam zal, laten we zeggen, “drijven” in fysieke dichtheid.

En nogmaals. Nu, op dit moment, heb je een “energielichaam” in de 5e dichtheid, maar je ziet het als een “andere persoon”, als iemand anders, omdat vanaf hier lijken die vibraties vreemd voor je te zijn. Je kunt dit als een analogie zien: “mijn jas, die ik in de toekomst zal kopen, ligt nu in het magazijn en is voor mij nog “van een vreemde”.

================== =============

❓VRAAG:

N.a.v webinar “BEWUSTZIJN van Dieren | Wat is het voorbij het leven? (https://youtu.be/7lNeoeCFXOs).

Ervan uitgaand dat alle zielen één zijn, kunnen twee zielen als onderdeel van Eén eenheid worden? Wat gebeurt er dan met de punten van waarneming?  Wat is een waarnemer in relatie tot de ziel?

❗️ ANTWOORD van lee:

Volg de gedachte met aandacht.

Je maakt deel uit van de Ene. Jij, wij, ik, hij, zij, zij… zijn één.

We kunnen technisch gezien niet met elkaar vermengen tot één structuur zonder samen te smelten met de Ene tot de HELE structuur.

Maar de Eén heeft jou in de vorm van een persoon AL in zich uitgezonderd. En buiten de tijd gezien – het gebeurde voor altijd.

Je bent voor eeuwig als iets wat AFZONDERLIJK is, maar niet afgescheiden. Een facet, een rand, maar geen “klomp”.

En we zijn allemaal Eén die ernaar KIJKT.

Op die manier observeer je de ziel vanuit het ENE punt, maar voel je jezelf vanuit de positie van de persoonlijkheid.

Alle fusies met andere persoonlijkheden vinden plaats ZONDER “vernietiging” van het deel van die persoonlijkheid “in het verleden”, maar als het TOEVOEGING VAN NIEUWE KWALITEITEN.

Simpel gezegd, door de versmelting van jullie tweeën-drieën-vieren wordt elk van jullie MEER terwijl het eeuwig zichzelf blijft.

Ik begrijp dat het moeilijk is voor de mind in een 3D-wereld. Maar binnenkort zal het gemakkelijker worden en meer toegankelijk zijn, naarmate zelfonderzoek van het idee van tijdloosheid vordert.

============== ================

❓VRAAG:

Kunt u, alsjeblieft, uitleggen wat een “kwant” is vanuit de positie van 5D en Zijn? Dit is tenslotte al een gematerialiseerd object voor het creëren van fysieke materie – een reflectie, de manifestatie van het Zijn zelf? Of niet? Ik begrijp het even niet…

❗️ ANTWOORD van lee:

Hmm, hebt u al het object “kwant” gezien? Denkt u dat het gewicht heeft, maat… dat het ruikt, heeft kleur, zich op dit specifieke punt in de ruimte bevindt?

Wat verstaat u onder de term “gematerialiseerd object”?

Denken u maar eens.

Een kwant is eerder een “staat van een reactie op een stimulus”. Dit is een oppervlakkige definitie, maar toch. Een stoel is een object, omdat hij door u wordt gevoeld. En de kwant is niet voelbaar – de kwant is de STAAT VAN VOELEN.

Begrijpt u het verschil tussen een stoel en het gevoel van een stoel?

De paradox is dus dat het GEVOEL VAN DE STOEL een object creëert – de stoel – en niet andersom.

Laten we vereenvoudigen voor de mind. Een stoel kan niet bestaan ​​zonder dat iemand hem EERST voelt. Een onvoelbare stoel is … het is zijn afwezigheid.

Er is niet een verklaring dat “een object ontstond in de spirituele wereld van het denken” – als een soort tegenstelling tussen materie en “geest”.

Het is een directe verklaring dat DE ERVARING creëert zowel het idee van het object als de materie zelf. Dit is één proces, en niet de overgang van hun “vóór-materie-staat” naar “materie-staat”.

De kwant is de “drager” van deze sensatie, de ervaring, en zonder de overgang van een golf naar een deeltje. De waarnemer kiest het type gewaarwording dat nu dichter bij hem staat – om dezelfde kwant te voelen als “niet-materieel” of om het als “materieel” te voelen.

U bent de bron van de gebeurtenissen die met de kwant plaatsvinden.

Bron: Telegram-kanaal – https://t.me/lee_vibrations

******************  *********************

❓ВОПРОС:

Могли бы вы внести ясность в термины 3D, 5D – пространство и то, куда мы переходим?  Обычно рассказывают, что Квантовый переход – это переход из 3D-пространства в 5D. (При этом поясняется, что четвертая величина – время – не имеется в виду, а берутся конкретные мерности пространства: длина, ширина, высота). Что якобы мы в этом переходе минуем пространство 4D транзитом.

В вашем же вебинаре про 5D вы совсем по-другому описываете 5D-пространство. То есть, получается, что оно то же самое, что и 3D, с длиной, шириной и высотой, просто мы видим его по-другому, сверху?

 ❗️ОТВЕТ lee:

Суть перехода. Вас никуда не ведут и ничего не меняется. НИЧЕГО.

Меняется восприятие. Ваше восприятие и коллективное восприятие (на котором мы сфокусированы).

Из-за смены восприятия, человек РАСШИРЯЕТ спектр ощущений.

К примеру, вы начинаете различать бОльшее количество цвета (шире цветовая гамма), звука и так далее. Больше — не значит много объема, а значит «более тонкие оттенки».

Из-за расширения общего спектра, расширяется и понимание собственного положения тела. Вы начинаете не просто знать, но ощущать время как измерение, а не как что-то неопределенное. То есть, вы получаете возможность двигаться не просто взад-вперед, но еще и по времени.

И теперь суть сдвига.

Вы узнаёте, что «прямо здесь» есть другие ваши жизни. Вы узнаёте, что другие цивилизации уже давно так живут («а не махнуть ли нам на планету Х в 300 лет назад?») переплетая свои текущие дела с вневременными событиями.

Чуть позже эти формулировки станут столь просты, как поездки на дачу в 30 км от города. Именно это и будет в переходе в иное измерение. Плюс масса других «спецэффектов», вроде коммуникации на телепатическом уровне (иная скорость обмена ощущениями). Высокий уровень осознанности позволяет держать фокус внимания на широком спектре ощущений — вот, что происходит.

Чуть расширим перспективу.

Следующий переход цивилизация сделает в «7D-пространство».

И знаете, что там?

Коммуникация за пределами самих определений жизнь-смерть. Берите тело где-когда удобно, входите, выходите, переходите — всё вам доступно и всё предельно осознано.

————– ———————–

❓ВОПРОС:

Вы писали: «Человеку на уровне 5-й плотности приходится отказываться от физического тела в пользу энергетического», получается, что в этом физическом теле выше 4 измерения не подняться?

❗️ОТВЕТ lee:

А вы понимаете, о чем идёт речь в контексте 5-й плотности? Это ведь не гонка за медалями и неким «возвышением», это способность БЫТЬ МНОГОМЕРНЫМ. Как вы себе представите одно тело, которое «размазано» по миллионам звёзд и миллиардам лет эволюции в одном ощущении Сейчас?

Данную тему стоит понимать примерно, как «хочешь летать – оторвись от земли. Пока ты стоишь на земле, ты не летаешь».

Технически вы можете быть в теле и быть в 5-й плотности, но… Но пребывать там будет ваш разум в энергетическом теле, а физическое тело будет, скажем так, «дрейфовать» в физической плотности.

И ещё раз. Прямо сейчас у вас есть «энергетическое тело» в 5-й плотности, но вы его считаете другой личностью, потому что отсюда вам чужды те вибрации. Можете понимать это как аналогию: «моё пальто, которое я куплю в будущем, сейчас лежит на складе и пока чужое для меня».

——————– ———————————-

❓ВОПРОС:

Вебинар «СОЗНАНИЕ ЖИВОТНЫХ | Что после жизни?» (https://youtu.be/7lNeoeCFXOs).

Понимая, что все души одно, могут ли две души как часть одного стать одной единицей? что тогда с точками восприятия?

Что такое наблюдатель относительно души?

❗️ОТВЕТ lee:

Следите внимательно за мыслью.

Вы и есть часть Одного. Вы, мы, я, он, она, они… – это Одно.

Мы технически не можем смешиваться друг с другом до одной структуры, не сливаясь с Одним во ВСЮ структуру.

Но Одно вас как личность УЖЕ выделило в себе. И вне времени – это навеки произошло.

Вы вечно есть как нечто ВЫДЕЛЕННОЕ, но не отдельное. Грань, а не кусок.

И мы все Одно, которое это НАБЛЮДАЕТ.

Таким образом вы наблюдаете за душой из точки ОДИН, но ощущаете себя из позиции личности.

Все слияния с другими личностями происходят БЕЗ «уничтожения» прошлой части личности, а идут они как ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ КАЧЕСТВ.

Проще говоря, из-за слияния вас обoих-троих-четверых… каждый становится БОЛЬШЕ, оставаясь при этом вечным собой.

Я понимаю, что это сложно для ума в 3Д мире. Но скоро будет проще и проще доступно, по мере само-освоения с идеей вне-времени.

—————— ——————————

❓ВОПРОС:

Объясните, пожалуйста, что такое квант с позиции 5Д и Бытия? Ведь это уже материализованный объект для создания физической материи – отражения, проявления самого Бытия? Или как? Не понимаю…

❗️ОТВЕТ lee:

Хм, а вы видели квант-объект? Думаете, он имеет вес, размер… пахнет, обладает цветом, находится вот в этой конкретной точке?

Что вы понимаете под понятием «материализованный объект»?

Подумайте.

Квант – это скорее «состояние реакции на раздражитель». Это поверхностное определение, но всё же. Вот стул – это объект, потому что он ощутим вами. А квант не ощутим – квант и есть САМО ОЩУЩЕНИЕ.

Понимаете разницу между стулом и ощущением от стула?

Так вот парадокс в том, что ОЩУЩЕНИЕ СТУЛА создаёт объект – сам стул, а не наоборот.

Упростим для ума. Стул не может существовать без того, чтобы СНАЧАЛА кто-то его ощутил. Неощущаемый стул – это… это его отсутствие.

Здесь нет утверждения о том, что «в духовном мире мысли возник объект» – как некое противопоставление между материей и «духом».

Здесь используется прямое утверждение, что ОЩУЩЕНИЕ создаёт и саму идею объекта, и саму материю. Это один процесс, а не переход их «до-материи» в «материю».

Квант является «носителем» этого ощущения, причем без перехода из волны в частицу. Наблюдатель выбирает тип ощущения, которое ему сейчас ближе – ощущать этот же квант как «нематериальное» или ощущать его как «материальное».

Вы источник событий, происходящих с квантом.

Источник: Telegram-канала – https://t.me/lee_vibrations

Vertel hoe jij het ervaart