Synchroon leven met kosmische intelligentie

(door Paul Mulliner)

Bewustzijn wordt niet op de een of andere manier gecreëerd door onze hersenen, maar bestaat als een al omvattend bewustzijnsveld dat ons allemaal verbindt en het hele Universum orkestreert.

Een cruciaal besef dat we allemaal gemakkelijk kunnen verwerven, wanneer we aandacht besteden aan het bewust-zijn in onszelf, is dat we niet echt afgescheiden zijn van andere mensen als we lijken te zijn.

Het menselijk leven is een continue reeks voorbijgaande momenten en als we aandacht besteden aan gedachten uit het verleden of de toekomst, aan de woorden en afbeeldingen op onze schermen, of aan de wereld om ons heen, drijft onze gerichte aandacht weg van het bewust aanwezig zijn, hier en nu.

Onze gedachten over onszelf en ons leven kunnen gemakkelijk zo’n focus van onze aandacht worden dat we af en toe vergeten aandacht te schenken aan het bewustzijn in ons, de ruimte in ons, die gewoon rustig alles ervaart.

Wanneer we aandacht besteden aan deze innerlijke ruimte, kunnen we snel beseffen dat het lijkt te bestaan door de grens van ons menselijk lichaam heen en overal om ons heen, in alle anderen.

Deze bewuste, kosmische ruimte in ons allemaal, een veld van kosmisch bewustzijn, stelt ons in staat om te beseffen en te kennen wat bewust-zijn is binnen de context van een menselijk lichaam.

Het stelt ons in staat een mensenleven te ervaren, terwijl onze lichaamszintuigen van zien, aanraken en horen een stroom gegevens leveren die door onze hersenen worden verwerkt.


. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we afstemmen op dit ruimtelijke kosmische bewustzijn, in de pas lopen met zijn synchronistische intelligentie en toegang krijgen tot een stroom van nuttige intuïtieve inzichten.


. . .

Van kinds af aan heeft dit bewustzijn denkgrenzen gecreëerd rond een persoonlijk zelf, een gevoel van afgescheidenheid van de mensen om ons heen.

Dit persoonlijke ego kan nuttig zijn voor ons in de wereld, maar kan gemakkelijk disfunctioneel worden als we onszelf niet toestaan het regelmatig voorzichtig op te lossen, door aandacht te schenken aan de ruime aanwezigheid van bewust-zijn in ons.

Ego is onzeker omdat het een persoonlijke gedachteconstructie of idee is, een oppervlakkige conceptuele fictie die sinds onze kindertijd is gecreëerd en die geen basis heeft in het diepere, intuïtief bekende, universele bewustzijn in ons allemaal.

Ideeën over onszelf die de kern van het ego vormen, bieden een vervormende lens waardoor we de wereld zien en de realiteit waarin we leven wordt gekleurd door onze interpretaties ervan.

Hoewel we verenigd zijn in één bewuste ruimte met iedereen om ons heen en nooit echt gescheiden zijn van andere mensen, kunnen we van hen gescheiden lijken te zijn als we ons in het prisma van het ego bevinden en onze aandacht richten op een onophoudelijke stroom van gedachten die onze beleving van de wereld vervormen.

Door de aandacht naar binnen te richten, kunnen we deze gedachtegrenzen oplossen, een gedachtevrije innerlijke ruimte beseffen en onze intuïtieve verbinding herontdekken met het ene weten dat ons allemaal kent als zichzelf, de kosmische intelligentie die al het leven tot stand brengt in het hele Universum .

Een enkel kosmisch zelf bestaat in ons allemaal en wordt kenbaar als we toestaan dat ons onophoudelijke denken oplost.


. . .


Bewustzijn in ons allemaal is een onverdeelde ervaringsruimte.


. . .


Wanneer we zachtjes onze aandachtsfocus vasthouden in de stille innerlijke rust van bewust-zijn, merken we dat de gebruikelijke stroom van gedachten over onszelf of andere mensen begint op te lossen.

We hebben de innerlijke aanwezigheid van een bewustzijn gevonden dat bestaat als een bewustzijnsruimte om en tussen ons en overal in ons gezamenlijk.

We realiseren ons dat er geen echt verschil is tussen het bewustzijn in onszelf en het bewustzijn in andere mensen en dit besef kan onze ervaring van het leven in de wereld ingrijpend veranderen.

We zijn allemaal samen ondergedompeld in één bewuste ervaringsruimte, een veld van kosmisch bewustzijn dat ons verbindt op de zinvolle en synchronistische manieren, zo lijkt het.

Eigenlijk is het juister om te zeggen dat wij dit kosmische bewustzijn zijn, deze bewuste ervaringsruimte, die verschijnt als afzonderlijke levende wezens.

Het besef van de essentiële eenheid van bewust-zijn helpt ons om de stammenscheiding die we kunnen voelen over mensen die anders zijn dan wij, op te lossen en wekt een kosmisch gevoel van relatie en verbondenheid met onze planeet en al haar levende wezens.

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we afstemmen op dit ruimtelijke kosmische bewustzijn, in de pas lopen met zijn synchronistische intelligentie en toegang krijgen tot een stroom van nuttige intuïtieve inzichten.


. . .


Ieder van ons is een oneindige, onbeperkte kosmische intelligentie die zichzelf transformeert in de levende vorm van een mens voor de duur van een mensenleven.


. . .

Als de continu gegenereerde uitdrukkingen van een oneindige intelligentie die in alle ruimten van het Universum bestaat, hebben we toegang tot de transformerende kracht van dit ruimtelijke bewustzijn wanneer we maar willen en kunnen we intuïtief inzichten en inspiratie doorkrijgen vanuit deze kosmische veldintelligentie die al het leven overal orkestreert en verbindt.

Door onze aandacht naar binnen te bewegen, kunnen we de aanwezigheid leren kennen van de scheppende bron-intelligentie die voortdurend de hele wereld uit zichzelf creert, zichzelf vibrerend transformeert in de verweven aansturing van de biochemie van levende cellen.

Een ruimtelijk kosmisch intelligentie-organisme is het primaire materiaal van het Universum en alles wat leeft is er een continu gegenereerde uitdrukking ervan, een trillingsverandering van zichzelf waardoor het zichtbaar en tastbaar wordt als bomen, bloemen, mensen en al het leven overal.

We zijn allemaal intrinsiek verbonden met deze expressieve, altijd evoluerende, kosmische intelligentie en door ons meer bewust te worden van deze realiteit kunnen we keuzes maken in de wereld die synchroon lopen met het welzijn van ons allemaal en onze planeet.

Naarmate we onze eigen voortdurende wording van moment tot moment voelen en onszelf kennen als een stroomproces dat kosmische energie transformeert in materiële menselijke wezens, komen we dichter bij het begrijpen wat onze wereld wezenlijk is.

Ieder van ons is een oneindige, onbeperkte kosmische intelligentie die zichzelf transformeert in de levende vorm van een mens voor de duur van een mensenleven.

We zijn kosmische wezens, uitdrukkingen van een intelligentie die in alle ruimten van het Universum bestaat en we hebben toegang tot de transformerende kracht van deze intelligentie wanneer we maar willen.

We kunnen afstemmen op een oneindig bewustzijn met onbeperkte capaciteit voor verandering en evolutie, een ruimtelijke kosmische intelligentie die alles wat we kennen als realiteit overal orkestreert en samenbindt.

Wanneer we onszelf bewust ervaren als uitdrukkingen van kosmische intelligentie, kunnen we een groter besef krijgen van wat het betekent om mens te zijn.

3_12_19
Paul Mulliner is schrijver en digitaal kunstenaar.
Lees meer op https://paul-mulliner.medium.com/

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/getting-in-sync-with-synchronicity-8a56ed257cb1

Art: image: paul mulliner 26_10_19

============================== ==============================================

Living in Sync with Cosmic Intelligence


Conscious awareness isn’t somehow created by our brain, but exists as an immersive consciousness field which connects all of us and orchestrates the whole Universe.

A crucial realization that we can all find easily, when we pay attention to the conscious awareness inside ourselves, is that we’re not as separate from other people as we seem to be.

Human life is a continuous series of transient moments and as we pay attention to thoughts of past or future, to the words and pictures on our screens, or to the world around us, our focussed attention drifts away from being consciously present, here and now.

Our thoughts about ourself and our life can easily become such a focus of our attention that we forget to occasionally pay attention to the consciousness inside us, the space inside us, which is just quietly experiencing everything.

When we pay attention to this inner space, we can quickly realize that it seems to exist through the boundary of our human body and all around us, inside everyone else.

This conscious, cosmic space inside all of us, a field of cosmic consciousness, is allowing us to realize and know conscious awareness within the context of a human body.

It’s allowing us to experience a human life, as our body senses of sight, touch and hearing provide a stream of data to be processed by our brain.

. . .

Focussing our attention inwardly, helps us tune into this spatial cosmic consciousness, get in sync with its synchronistic intelligence and access a stream of helpful intuitive insights.

. . .

Since childhood, this conscious awareness has been creating thought boundaries around a personal self, a sense of separation from the people around us.

This personal ego can be useful to us in the world, but can easily become dysfunctional if we don’t allow ourselves to gently dissolve it regularly, by paying attention to the spacious presence of conscious awareness inside us.

Ego is insecure because it’s a personal thought-construct or idea, a shallow conceptual fiction created since childhood, which has no grounding in the deeper, intuitively known, universal consciousness inside all of us.

Ideas about ourself which make up the core of ego provide a distorting lens through which we see the world and the reality we live in becomes coloured by our interpretations of it.

Although we’re joined into one conscious space with everyone around us and never actually separate from other people, we can seem to be separate from them when we’re inside the prism of ego and we’re focussing our attention on an incessant stream of thoughts which are warping our experience of the world.

Taking a focus of attention inward helps us dissolve these thought boundaries, realize a thought-free inner space and rediscover our intuitive connection into the one knowing which knows all of us as itself, the cosmic intelligence which is bringing all life into being throughout the Universe.

A single cosmic self exists inside all of us and becomes knowable as we allow our incessant thinking to dissolve away.

. . .

Consciousness in all of us is a single experiencing space.

. . .

As we gently hold a focus of attention in the quiet inner stillness of conscious awareness, we find that the usual stream of thoughts about ourself or other people begins to dissolve away.

We’ve found the inner presence of a consciousness that exists as an awareness-space around and between us and inside all of us everywhere.

We realize there’s no actual difference between the conscious awareness inside us and the conscious awareness inside other people and this realization can profoundly alter our experience of living in the world.

We’re all immersed together in one conscious experiencing-space, a field of cosmic consciousness that connects us in ways that can appear meaningful and synchronistic.

Actually, it’s more accurate to say that we are this cosmic consciousness, this conscious experiencing-space, appearing as separate living beings.

Realizing the essential oneness of conscious awareness helps us begin to dissolve the tribal separation we may be feeling about people who are different than us and awakens a cosmic sense of relationship and connectedness with our planet and all its living beings.

Focussing our attention inwardly, helps us tune into this spatial cosmic consciousness, get in sync with its synchronistic intelligence and access a stream of helpful intuitive insights.

. . .

Each one of us is an infinite, unlimited cosmic intelligence transforming itself into the living form of a human being for the duration of a human life.

. . .

As the continuously generated expressions of an infinite intelligence existing in all space in the Universe, we can access the transformative power of this spatial consciousness whenever we choose and we can intuitively channel insights and inspiration from this cosmic field-intelligence which orchestrates and connects all life everywhere.

Moving our attention inward allows us to know the presence of the generative source-intelligence that is continuously making the whole world out of itself, vibrationally transforming itself into the interwoven orchestration of living-cell biochemistry.

A spatial cosmic intelligence-organism is the primary stuff of the Universe and everything that lives is a continuously generated expression of it, a vibrational altering of itself that allows it to become visible and touchable as trees, flowers, human beings and all life everywhere.

We’re all intrinsically connected into this expressive, always evolving, cosmic intelligence and becoming more conscious of this reality helps us make choices in the world which are in sync with the well-being of all of us and our planet.

As we sense our own continuous becoming moment by moment and know ourselves as a flow-process transforming cosmic energy into material human beings, we get closer to understanding the actuality of our world.

Each one of us is an infinite, unlimited cosmic intelligence transforming itself into the living form of a human being for the duration of a human life.

We’re cosmic beings, expressions of an intelligence existing in all space in the Universe and we can access the transformative power of this intelligence whenever we choose.

We can tune in to an infinite consciousness with unlimited capacity for change and evolution, a spatial cosmic intelligence which is orchestrating and binding together all of what we know as reality everywhere.

As we consciously realize ourselves as expressions of cosmic intelligence, we can find a larger sense of what it means to be human.

3_12_19

Paul Mulliner is a writer and digital artist.

Source: https://paul-mulliner.medium.com/getting-in-sync-with-synchronicity-8a56ed257cb1

Art: image: paul mulliner 26_10_19

Vertel hoe jij het ervaart