Het Bewuste Universum … en wij

(door Paul Mulliner, English text below)

“We zijn allemaal bezoekers van deze tijd, deze plek. We zijn net op doorreis. Ons doel hier is om te observeren, te leren, te groeien, lief te hebben … en dan keren we terug naar huis “- Een gezegde van Australische inheemse volkeren

De innerlijke reis die we als mensen allemaal maken, is een reis naar het kennen van de bewuste stilte in ons, de kosmische intelligentie.

Een reis naar het intuïtief weten van het bewuste Universum in onszelf.

We zijn allemaal verweven met een kosmisch bewustzijn in het hele universum dat altijd aanwezig en beschikbaar is in ons leven, maar we kunnen het niet be-denken in ons gewaar zijn.

We kunnen het echter het intuïtief weten wanneer we ons denken laten oplossen en onze aandacht richten op de innerlijke ruimte en stilte die overblijven.

Afstemmen op de bewuste stilte in ons verbindt ons met het hele bewustzijn door het hele Universum.

Wat ons helpt een diepere betekenis van het leven te vinden die ons geluk brengt.

En het brengt ons meer intuïtieve inspiratie en hulp in ons leven.

En heelt het gevoel dat we op de een of andere manier het contact met de oorsprong van ons wezen hebben verloren, onze toegang tot inspiratie hebben kwijtgeraakt, een groter weten diep in ons zijn vergeten.

Leven in een afzonderlijk menselijk lichaam wil ons overtuigen dat ons ‘eigen’ bewustzijn gescheiden is van dat van andere mensen, maar er bestaat geen afzonderlijk bewustzijn, in geen een van ons.

Bewustzijn is één bewuste ruimte overal in het Universum.

Ons menselijk brein creëert geen bewustzijn, het bemiddelt en maakt onze toegang tot een universeel bewustzijn mogelijk en verwerkt informatie van onze ogen, oren en tastzin.

De wereld waarin we leven is een continu opkomende transformatie van kosmische energie en intelligentie in de clusters van quarks, elektronen en georkestreerde biochemie die de schijnbare realiteit vormen die we om ons heen zien.

Een proces van continu ontstaan, niet iets statisch.

En wanneer we een verbinding met deze kosmische intelligentie vinden, worden we een bewuste deelnemer in het zich overal ontwikkelende bewustzijn.

Een universeel, niet-lokaal bewustzijn is overal en overal bewust.

Een ‘Grote Geest’ die zich overal bewust is en ons probeert op één lijn met zichZelf te brengen.

Een niet-lokaal kosmisch bewustzijn/intelligentie dat zichzelf transformeert in levende wezens in het hele Universum en ervaart dat het leeft.

En wat we beschouwen als ‘mijn zelf’ is een gelokaliseerd centrum van bewustzijn binnen een niet-lokaal kosmisch veld-zelf.

Er is geen scheiding tussen de universele bewuste intelligentie en ‘ons eigen’ bewustzijn, behalve de grens die door onze eigen gedachten wordt gecreëerd.

“Het totale aantal minds in het universum is één – Erwin Schrödinger

Ieder van ons heeft een lokaal bewustzijn binnen een niet-lokaal universeel bewustzijn dat misschien een soort kosmisch mindhologram is, waar alles wat waar dan ook bekend is, onmiddellijk overal bekend is.

En deze non-lokaliteit binnen universeel bewustzijn wordt intuïtief gerealiseerd als eenheid.

Wat fundamenteel is voor de nieuwe visie is, is intuïtie.

De wijsheidstradities onthullen wijdverbreide intuïtieve insights van de niet-lokaliteit van universeel bewustzijn.

De oude boeddhistische metafoor die bekend staat als Indra’s Net beschrijft de onderlinge verbondenheid van het Universum als een oneindige reeks juwelen, die elk een afbeelding van alle andere juwelen in het oppervlak bevatten.

Als een niet-lokaal, dynamisch hologram, met fractale zelfgelijkenis op alle schalen, past elk deel van het hele veld zich voortdurend aan veranderingen in elk ander deel van het veld aan.

Een intelligente, dynamische onderlinge verbondenheid, orkestreert en verbindt alles wat we overal als realiteit kennen.

Ieder van ons is volledig verbonden met en gekend binnen het hele Universum.

Deze intuïties zijn zelfs voor sceptici aannemelijk gebleken, door de experimentele bevestiging van de niet-lokaliteit van kosmische energie. ( Alain Aspect 1982 )

Ieder van ons is een onlosmakelijk onderdeel van één heel kosmisch bewustzijn dat overal leven tot stand brengt om zichzelf als levende vorm te zien en te kennen.

Zoals intelligent licht leven wordt, is ieder van ons een zichtbare materialisatie van vloeibare stromen van trillingsinformatie, die uit het universele bewustzijn tevoorschijn komen en de biochemie van levende cellen worden.

Kosmische intelligentie die een menselijke ervaring heeft.

En het vinden van de intuïtieve inspiratie om positieve verandering in ons leven en in onze wereld te brengen, begint met het verkennen van de bewuste stilte in ons.

Paul Mulliner 2022

Bron:: https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff

image Paul Mulliner 8_8_22 photo Simon Maage on Unsplash

Indra’s Net of Pearls

The Conscious Universe … And us

(by Paul Mulliner)

“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home” — Australian Aboriginal Proverb

The inner journey we all make as human beings is a journey into knowing the conscious silence inside us, the cosmic intelligence.

A journey into intuitively knowing the conscious Universe inside ourselves.

All of us are woven into a cosmic consciousness across the Universe that’s always present and available in our lives, but we can’t think it into our awareness.

We can though, know it intuitively, when we allow our thinking to dissolve away and focus our attention on the inner space and silence that remain.

Tuning in to the conscious silence inside us connects us into the whole of consciousness throughout the Universe.

Helping us find a deeper meaning to life that brings us happiness.

Bringing us more intuitive inspiration and help with our life.

And healing the sense that somehow, we’ve lost touch with the roots of our being, lost our access to inspiration, forgotten a larger knowing deep inside us.

Living in a separate human body persuades us that our ‘own’ consciousness is separate from that of other people but no separate consciousness exists, inside any one of us.

Consciousness is one conscious space everywhere across the Universe.

Our human brain isn’t creating consciousness, it’s mediating and enabling our access to a universal consciousness, and processing information from our eyes, ears and sense of touch.

The world we live in is a continuously arising transformation of cosmic energy and intelligence into the clusters of quarks, electrons, and orchestrated biochemistry that form the apparent reality we see around us.

A process of continuous emergence, not a static thing.

And when we find a connection into this cosmic intelligence, we become a conscious participant in the evolving whole of consciousness everywhere.

A universal, nonlocal consciousness is everywhere and aware everywhere.

A ‘Great Spirit’ aware everywhere and trying to bring us into sync with itself.

A nonlocal cosmic consciousness/intelligence transforming itself into living beings across the Universe and experiencing being alive.

And what we think of as ‘my self’ is a localized center of conscious awareness within a nonlocal cosmic field-self.

There’s no separation between the universal conscious intelligence and ‘our own’ consciousness except for the boundary created by our own thoughts.

“The total number of minds in the universe is one” — Erwin Schrödinger

Each one of us has a local awareness within a nonlocal universal consciousness that’s like some kind of cosmic mind hologram perhaps, where everything known anywhere is known instantaneously everywhere.

And this nonlocality within universal consciousness is realized intuitively as oneness.

Fundamental to the new vision is intuition.

The wisdom traditions reveal widespread intuitive realizations of the nonlocality of universal consciousness.

The ancient Buddhist metaphor known as Indra’s Net describes the interconnectedness of the Universe as being like an infinite array of jewels, each one of which contains an image of all other jewels in its surface.

Like a nonlocal, dynamic-hologram, with fractal self-similarity at all scales, every part of the whole field continuously adjusts to changes in every other part of the field.

An intelligent, dynamic interconnectedness, orchestrates and binds together all of what we know as reality everywhere.

Each one of us is entirely connected into and known within the whole Universe.

These intuitions have been shown to be plausible even to skeptics, by the experimental confirmation of the nonlocality of cosmic energy. ( Alain Aspect 1982 )

Each one of us is an inseparable part of one whole cosmic consciousness bringing life everywhere into being so as to see and know itself as living form.

Like intelligent light becoming life, each one of us is a visible materialization of streaming flows of vibrational information, emerging out of universal consciousness, becoming the biochemistry of living cells.

Cosmic intelligence is having a human experience.

And finding the intuitive inspiration to bring positive change into our life, and into our world, begins with knowing the conscious silence inside us.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff

image Paul Mulliner 8_8_22 photo Simon Maage on Unsplash

Een gedachte over “Het Bewuste Universum … en wij

  1. Pingback: Holografisch bewustzijn | Brongenoten

Vertel hoe jij het ervaart