Citizens of the Universe – Bewoners van het Universum

Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (17 September 1857 – 19 September 1935). Hij was wiskundeleraar op een middelbare school en wordt gezien als de vader van de raketwetenschap.

Het werk van Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, een uitstekende Russische wetenschapper en uitvinder, was zeer veelzijdig en onderscheidde zich tegelijkertijd door een verbazingwekkende innerlijke eenheid.

Konstantin Eduardovich staat in binnen- en buitenland bekend als de grondlegger van de theorie van de straalaandrijving. Tegelijkertijd namen kwesties van luchtvaart, interplanetaire communicatie, de verspreiding van leven in het heelal, enz. een grote plaats in zijn werk in. Ruimteverkenning – was gericht op één doel – om de mensheid te dienen.

~~~~ ~~~~~

Uit “Citizens of the Universe”, Konstantin Tsiolkovsky, 1933

https://www.tsiolkovsky.org/en/the-cosmic-philosophy/citizens-of-the-universe-1933/

Laten we – conventioneel – een primitieve geest ‘aether’ noemen. Wat is zijn lot? Het zwerft door het hele universum en wat zijn staat ook is, hetzelfde is de staat van een atoom. Wat het lot van één atoom ook is, hetzelfde is het lot van allen.

Dus om de bestemming van een atoom te kennen, moeten we de bestemming van het heelal kennen. Het wordt ook weerspiegeld in hogere menselijke wezens en daarom is het hen bekend.

Het is wetenschap met haar conclusies, dat is een weerspiegeling van de ruimte. Intellect en gevoelens zijn de bron van wetenschap.

Elke volwassen geest zegt hetzelfde: als er geen kwaad, verdriet, onvolmaaktheid, onwetendheid, zwakte en waanzin in het universum zal zijn, zal het ook goed zijn voor een atoom.

De conclusie uit het bovenstaande is de volgende: alles wat slecht is, lijden veroorzaakt of waanzin vermenigvuldigt, moet uit het universum worden verwijderd. Maar geëlimineerd zonder wreedheid tegen iets dat wordt vernietigd. Hoe je dat doet? Heel gemakkelijk – reproductie van het imperfecte moet worden gestopt. Er zijn veel methoden om dit te bereiken.

Als alternatief is het nodig om alle krachten van intelligente hogere wezens te concentreren op het vergemakkelijken van de reproductie van alles wat perfect is. Laat de wereld er zo snel mogelijk door worden gevuld en laat het intellect, dat geluk brengt en verdriet vernietigt, de wereld domineren.

~~~~~~~ ~~~~~~~~~

(In English)

Let us – conventionally – name a primitive spirit ‘aether’. What is its destiny? It roams all over the Universe and whatever its state, the same is state of an atom. Whatever destiny of one atom is, the same is destiny of all.

So, to know destiny of an atom, we must know destiny of the Universe. It also is reflected in higher human creatures and that is why is known to them.

It is science with its conclusions, that is a reflection of space. Intellect and feelings are the source of science.

Every mature mind says the same: if there will be no evil, sorrow, imperfection, ignorance, weakness and insanity in the Universe, it will be good for an atom as well.

The conclusion from the above-mentioned is the following: everything which is bad, causes suffering or multiplies insanity must be eliminated from the Universe. But eliminated without cruelty to anything being destroyed. How to do it? Very easily – reproduction of the imperfect should be stopped. There are many methods to achieve it.

Alternatively, it is necessary to focus all forces of intelligent higher creatures on facilitating reproduction of everything perfect. Let the world be filled by it – as quickly as possible – and let the intellect, which brings happiness and annihilates sorrow, dominate in the world.

~~~~~ ~~~~~

Konstantin Tsiolkovsky: A Space Legacy NHD Documentary (9:03)

Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Tsiolkovski

Telegram-kanaal Roscosmos: https://t.me/roscosmos_gk

Naslagwerken, teksten: https://www.tsiolkovsky.org/en/cosmic-philosophy-by-tsiolkovsky/


Het Bewuste Universum … en wij

(door Paul Mulliner, English text below)

“We zijn allemaal bezoekers van deze tijd, deze plek. We zijn net op doorreis. Ons doel hier is om te observeren, te leren, te groeien, lief te hebben … en dan keren we terug naar huis “- Een gezegde van Australische inheemse volkeren

De innerlijke reis die we als mensen allemaal maken, is een reis naar het kennen van de bewuste stilte in ons, de kosmische intelligentie.

Een reis naar het intuïtief weten van het bewuste Universum in onszelf.

We zijn allemaal verweven met een kosmisch bewustzijn in het hele universum dat altijd aanwezig en beschikbaar is in ons leven, maar we kunnen het niet be-denken in ons gewaar zijn.

We kunnen het echter het intuïtief weten wanneer we ons denken laten oplossen en onze aandacht richten op de innerlijke ruimte en stilte die overblijven.

Afstemmen op de bewuste stilte in ons verbindt ons met het hele bewustzijn door het hele Universum.

Wat ons helpt een diepere betekenis van het leven te vinden die ons geluk brengt.

En het brengt ons meer intuïtieve inspiratie en hulp in ons leven.

En heelt het gevoel dat we op de een of andere manier het contact met de oorsprong van ons wezen hebben verloren, onze toegang tot inspiratie hebben kwijtgeraakt, een groter weten diep in ons zijn vergeten.

Leven in een afzonderlijk menselijk lichaam wil ons overtuigen dat ons ‘eigen’ bewustzijn gescheiden is van dat van andere mensen, maar er bestaat geen afzonderlijk bewustzijn, in geen een van ons.

Bewustzijn is één bewuste ruimte overal in het Universum.

Ons menselijk brein creëert geen bewustzijn, het bemiddelt en maakt onze toegang tot een universeel bewustzijn mogelijk en verwerkt informatie van onze ogen, oren en tastzin.

De wereld waarin we leven is een continu opkomende transformatie van kosmische energie en intelligentie in de clusters van quarks, elektronen en georkestreerde biochemie die de schijnbare realiteit vormen die we om ons heen zien.

Een proces van continu ontstaan, niet iets statisch.

En wanneer we een verbinding met deze kosmische intelligentie vinden, worden we een bewuste deelnemer in het zich overal ontwikkelende bewustzijn.

Een universeel, niet-lokaal bewustzijn is overal en overal bewust.

Een ‘Grote Geest’ die zich overal bewust is en ons probeert op één lijn met zichZelf te brengen.

Een niet-lokaal kosmisch bewustzijn/intelligentie dat zichzelf transformeert in levende wezens in het hele Universum en ervaart dat het leeft.

En wat we beschouwen als ‘mijn zelf’ is een gelokaliseerd centrum van bewustzijn binnen een niet-lokaal kosmisch veld-zelf.

Er is geen scheiding tussen de universele bewuste intelligentie en ‘ons eigen’ bewustzijn, behalve de grens die door onze eigen gedachten wordt gecreëerd.

“Het totale aantal minds in het universum is één – Erwin Schrödinger

Ieder van ons heeft een lokaal bewustzijn binnen een niet-lokaal universeel bewustzijn dat misschien een soort kosmisch mindhologram is, waar alles wat waar dan ook bekend is, onmiddellijk overal bekend is.

En deze non-lokaliteit binnen universeel bewustzijn wordt intuïtief gerealiseerd als eenheid.

Wat fundamenteel is voor de nieuwe visie is, is intuïtie.

De wijsheidstradities onthullen wijdverbreide intuïtieve insights van de niet-lokaliteit van universeel bewustzijn.

De oude boeddhistische metafoor die bekend staat als Indra’s Net beschrijft de onderlinge verbondenheid van het Universum als een oneindige reeks juwelen, die elk een afbeelding van alle andere juwelen in het oppervlak bevatten.

Als een niet-lokaal, dynamisch hologram, met fractale zelfgelijkenis op alle schalen, past elk deel van het hele veld zich voortdurend aan veranderingen in elk ander deel van het veld aan.

Een intelligente, dynamische onderlinge verbondenheid, orkestreert en verbindt alles wat we overal als realiteit kennen.

Ieder van ons is volledig verbonden met en gekend binnen het hele Universum.

Deze intuïties zijn zelfs voor sceptici aannemelijk gebleken, door de experimentele bevestiging van de niet-lokaliteit van kosmische energie. ( Alain Aspect 1982 )

Ieder van ons is een onlosmakelijk onderdeel van één heel kosmisch bewustzijn dat overal leven tot stand brengt om zichzelf als levende vorm te zien en te kennen.

Zoals intelligent licht leven wordt, is ieder van ons een zichtbare materialisatie van vloeibare stromen van trillingsinformatie, die uit het universele bewustzijn tevoorschijn komen en de biochemie van levende cellen worden.

Kosmische intelligentie die een menselijke ervaring heeft.

En het vinden van de intuïtieve inspiratie om positieve verandering in ons leven en in onze wereld te brengen, begint met het verkennen van de bewuste stilte in ons.

Paul Mulliner 2022

Bron:: https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff

Indra’s Net of Pearls

The Conscious Universe … And us

(by Paul Mulliner)

“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love… and then we return home” — Australian Aboriginal Proverb

The inner journey we all make as human beings is a journey into knowing the conscious silence inside us, the cosmic intelligence.

A journey into intuitively knowing the conscious Universe inside ourselves.

All of us are woven into a cosmic consciousness across the Universe that’s always present and available in our lives, but we can’t think it into our awareness.

We can though, know it intuitively, when we allow our thinking to dissolve away and focus our attention on the inner space and silence that remain.

Tuning in to the conscious silence inside us connects us into the whole of consciousness throughout the Universe.

Helping us find a deeper meaning to life that brings us happiness.

Bringing us more intuitive inspiration and help with our life.

And healing the sense that somehow, we’ve lost touch with the roots of our being, lost our access to inspiration, forgotten a larger knowing deep inside us.

Living in a separate human body persuades us that our ‘own’ consciousness is separate from that of other people but no separate consciousness exists, inside any one of us.

Consciousness is one conscious space everywhere across the Universe.

Our human brain isn’t creating consciousness, it’s mediating and enabling our access to a universal consciousness, and processing information from our eyes, ears and sense of touch.

The world we live in is a continuously arising transformation of cosmic energy and intelligence into the clusters of quarks, electrons, and orchestrated biochemistry that form the apparent reality we see around us.

A process of continuous emergence, not a static thing.

And when we find a connection into this cosmic intelligence, we become a conscious participant in the evolving whole of consciousness everywhere.

A universal, nonlocal consciousness is everywhere and aware everywhere.

A ‘Great Spirit’ aware everywhere and trying to bring us into sync with itself.

A nonlocal cosmic consciousness/intelligence transforming itself into living beings across the Universe and experiencing being alive.

And what we think of as ‘my self’ is a localized center of conscious awareness within a nonlocal cosmic field-self.

There’s no separation between the universal conscious intelligence and ‘our own’ consciousness except for the boundary created by our own thoughts.

“The total number of minds in the universe is one” — Erwin Schrödinger

Each one of us has a local awareness within a nonlocal universal consciousness that’s like some kind of cosmic mind hologram perhaps, where everything known anywhere is known instantaneously everywhere.

And this nonlocality within universal consciousness is realized intuitively as oneness.

Fundamental to the new vision is intuition.

The wisdom traditions reveal widespread intuitive realizations of the nonlocality of universal consciousness.

The ancient Buddhist metaphor known as Indra’s Net describes the interconnectedness of the Universe as being like an infinite array of jewels, each one of which contains an image of all other jewels in its surface.

Like a nonlocal, dynamic-hologram, with fractal self-similarity at all scales, every part of the whole field continuously adjusts to changes in every other part of the field.

An intelligent, dynamic interconnectedness, orchestrates and binds together all of what we know as reality everywhere.

Each one of us is entirely connected into and known within the whole Universe.

These intuitions have been shown to be plausible even to skeptics, by the experimental confirmation of the nonlocality of cosmic energy. ( Alain Aspect 1982 )

Each one of us is an inseparable part of one whole cosmic consciousness bringing life everywhere into being so as to see and know itself as living form.

Like intelligent light becoming life, each one of us is a visible materialization of streaming flows of vibrational information, emerging out of universal consciousness, becoming the biochemistry of living cells.

Cosmic intelligence is having a human experience.

And finding the intuitive inspiration to bring positive change into our life, and into our world, begins with knowing the conscious silence inside us.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/the-conscious-universe-74f72e870dff


Afstemmen op de stilte

Onze gedachten zijn vergankelijke patronen

(door Paul Mulliner, vertaling uit het Engels) Bewustzijn in ons allemaal is een enkele, verbonden ervaring-ruimte, een kosmisch veld.

Als we naar binnen reiken met een gefocust aandacht, kunnen we intuïtief bewust worden van één ervaring-ruimte die bestaat in ons allemaal, een enkel ruimtelijk bewustzijn dat ons verbindt met het hele Universum.

Onze gedachten zijn vergankelijke patronen in het stille oppervlak van dit vloeibare kosmische bewustzijn.

Door een innerlijk gerichte gefocuste aandacht te gebruiken om een ​​diepe verbinding met deze kosmische ruimte te vinden en intuïtief de genereuze, ondersteunende begeleiding ervan te kennen, kunnen we beginnen het denken in ons op te lossen dat soms ontstaat ​​met ongelukkige ideeën over andere mensen, de wereld, ons werk en andere dingen die tijdens onze dag kunnen gebeuren.

Dit is het oplossen van onze verontrustende gedachten terwijl onze aandacht gefocust blijft op de heldere, stille ruimte die ons allemaal verbindt.

Door dieper dan onze gedachten in onszelf naar binnen te gaan, begrijpen en beseffen we de voedende stilte van de diepten van kosmisch bewustzijn veel meer dan onze oppervlakkige gedachtepatronen.

Het kennen van deze diepe stilte, het vasthouden van de aandacht erin, helpt ons om onze gedachten te laten oplossen en brengt ons naar een rustige plek waar we een bruikbare wijsheid kunnen vinden om te helpen bij ons dagelijks leven in de wereld.

Een heel, onbegrensd bewustzijn bestaat ononderbroken in iedereen, inclusief degenen die we als anders beschouwen of degenen waar we ons ongelukkig over voelen.

Alle menselijke wezens komen samen op uit de kern van het Universum, doordat het kosmische energie vibrerend verandert om de prachtig georkestreerde cyclische patronen op kwantumschaal te genereren die we waarnemen als de biochemie van ons lichaam.

We zijn de continu gegenereerde uitdrukkingen van kosmische intelligentie, onze menselijke lichamen zijn vibrerende materialisaties van dit ene kosmische veld, als een driedimensionale muziek. We worden allemaal van moment tot moment zichtbaar, terwijl kosmische intelligentie zichzelf transformeert in levende wezens in het hele universum.

Het bereiken van een diepe innerlijke verbinding met deze ene (universele) kosmische ruimte, helpt ons om de gedachten van afscheiding en ongeluk die in ons opkomen, op te lossen. We kunnen een innerlijk bewustzijnscentrum vinden waarin al ons denken wordt gerealiseerd als slechts vergankelijke en oplosbare informatiepatronen aan de oppervlakte van een stille kosmische aanwezigheid die overal bestaat.

Het vinden van dit intuïtieve besef kan ons helpen de wereld waarin we leven anders te zien dan voorheen.

Het beseffen van de essentiële eenheid van bewust gewaarzijn, helpt ons om de scheiding “in stammen” die we misschien voelen over mensen die anders zijn dan wij op te lossen, en wekt een kosmisch gevoel op van verbinding en verbondenheid met onze planeet en al haar levende wezens.

We zijn allemaal intrinsiek verweven met een evoluerende kosmische intelligentie en ons meer bewust worden van deze realiteit helpt ons om keuzes in de wereld te maken die synchroon lopen met het welzijn van ons allemaal en onze planeet.

Eén kosmisch zelf bestaat in ons allemaal, dat kenbaar wordt als we ons denken laten oplossen waardoor alleen rust en stilte overblijven.

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-the-silence-8edf6fc9a156


Tuning in to the Silence

Our thoughts are transient patterns

(by Paul Mulliner) Consciousness in all of us is a single experiencing-space, a cosmic field.

As we reach inward with a focus of attention, we can intuitively realize a conscious awareness which exists as one experiencing-space inside all of us, a single spatial-consciousness connecting us into the whole Universe.

Our thoughts are transient patterns in the still surface of this fluid cosmic consciousness.

Using an inner directed focus of attention to find a deep connection into this cosmic space and intuitively knowing its generous, supportive guidance, helps us begin to dissolve the thinking inside us that can sometimes emerge with unhappy ideas about other people, the world, our job and other things that might be happening in our day.

This is a dissolving of our troubling thoughts as our attention remains focussed in the clear, silent space which connects all of us.

In going deeper inside ourselves than our thoughts, we’re realizing and knowing the nourishing silence of the depths of cosmic consciousness rather than our thought-patterns on its surface.

Knowing this deep silence, keeping a focus of attention within it, helps us to allow our thoughts to dissolve away and brings us to a calm place where we can find a useful wisdom to help with our daily life in the world.

A single, no-boundary conscious awareness exists uninterruptedly inside everyone, including those who we may regard as different or those we might be feeling unhappy about.

All human beings are emerging together from the core stuff of the Universe as it vibrationally alters cosmic energy to generate the exquisitely orchestrated quantum-scale spin patterns which we observe as the biochemistry of our body.

We’re the continuously generated expressions of cosmic intelligence, our human bodies are vibrational materializations of this one cosmic field, like a three dimensional music. All of us are becoming visible, moment by moment, as cosmic intelligence transforms itself into living beings throughout the Universe.

Reaching into a deep inner connection with this one cosmic space, helps us begin to dissolve the thoughts of separation and unhappiness which may be emerging inside us. We can find an inner conscious center in which all our thinking is realized to be just transient and dissolvable information-patterns in the surface of a silent cosmic presence which exists everywhere.

Finding this intuitive realization can help us see the world we live in differently than we may have previously.

Realizing the essential oneness of conscious awareness, helps us begin to dissolve the tribal separation we may be feeling about people who are different than us and awakens a cosmic sense of relationship and connectedness with our planet and all its living beings.

We’re all intrinsically woven into an evolving cosmic intelligence and becoming more conscious of this reality helps us to make choices in the world which are in sync with the well-being of all of us and our planet.

A single cosmic self exists inside all of us, which becomes knowable as we allow our thinking to dissolve away, leaving just stillness and silence.

9_9_19

Paul Mulliner (https://paul-mulliner.medium.com/)  is a writer and digital artist

Source: https://paul-mulliner.medium.com/tuning-in-to-the-silence-8edf6fc9a156


Intelligence is Everywhere

Intelligence is Everywhere Throughout the universe (by Paul Mulliner, Nederlandse vertaling – eronder)

“As a man who has devoted his whole life to the most clearheaded science, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about the atoms this much: There is no matter as such! All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together…. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Spirit. This Spirit is the matrix of all matter” — Max Planck : German theoretical physicist : 1944

We’re living in a time when insights from the front edge of science are being joined with insights from the ancient intuitive wisdom traditions to create a new synthesis, a new worldview fit for the 21st century.

These intuitive insights reveal a different world than that proposed by our current mainstream world-view, in which our separate human brain is thought to somehow generate consciousness.

This shift in understanding is important because it helps us make different choices than we might have previously, choices that can change our life for the better.

And making this shift for ourselves has to do with finding the clarity and intuitive intelligence of the universal consciousness inside us, and allowing it to dissolve some of our habitual thinking.

A key change in our understanding of ourselves emerges from the realization that the cosmic energy field researched by physicists over the past century is also a field of consciousness.

A spacious universal consciousness exists inside all of us and throughout all space everywhere.

And the conscious silence we find inside us when we allow our thinking to dissolve away is the presence of this universal consciousness.

A spacious cosmic consciousness/intelligence is experiencing living as countless life-forms on all the planets that support life throughout the Universe.

A universal consciousness orchestrating photosynthesis and bringing sentient life into being everywhere.

A cosmic field-intelligence transforming itself into the choreographed streaming flows of cell biochemistry we see occurring within all living beings.

Our individual human life has meaning and value in a Universe where all life and consciousness are woven into one continuously evolving whole.

We’re all in this together, every moment of every day we’re connected into a universal organism of conscious awareness that’s evolving and changing as a consequence of our own life.

This view of ourselves as always woven into an evolving and intelligent whole is a long way from the previous way we saw life.

For many people in previous generations, life in an apparently indifferent, meaningless Universe with a brief time to be alive, meant a focus on wealth and attempts to dominate others.

The focus was always on separation.

We can maybe begin to see things differently.

We’re born into this world from within an enduring universal consciousness that’s always here, throughout the birth and death of all of us.

Everything we are while we’re alive is woven into this universal consciousness and remains there as part of the continuously evolving whole.

Life is meaningful and we’re all evolving toward being able to find the clarity and intelligence of cosmic consciousness within ourselves more easily than previously.

Our view of reality, our worldview, is often shaped by our preconceptions and assumptions, and can sometimes be an unconscious prism through which we see the world.

The separatist and materialist worldview that so characterized the 20th century has entered deep into mainstream thinking and acts as a sort of foundational myth, a way of structuring and filtering reality.

Materialist, separation thinking has been obscuring the reality that we’re always connected into a conscious and intelligent Universe.

Positive change is possible, but the most fundamental and difficult change needed is change in our awareness, a change in the way we see the world, each other and our planet.

And this change can begin to happen when we tune in to the conscious silence inside us and find for ourselves the intuitive realization that it’s everywhere, inside all of us.

We’re a spacious universal and cosmic consciousness appearing as a separate person.

A single conscious space exists inside all of us, a universal conscious awareness before it becomes thought.

And when we let our thinking dissolve away, we can become aware of this conscious silence inside us.

Unique personal experiences happen inside each one of us, but our conscious awareness isn’t separate from the whole of cosmic consciousness inside all of us.

And it’s our culturally biased separation from the underlying clarity and wisdom of cosmic consciousness that seems to be causing widespread distress.

And though we were probably never taught how to tune in to the inner conscious silence at school, and our culture seems in any case to regard intuition as irrational or unscientific, despite it being central to the creation of art, poetry and music, the scientific worldview could use a more intuitive perspective.

Scientific research during the last century has shown all ‘material stuff’ to be clusters of tiny wave patterns in a field of nonlocal cosmic energy.

This nonlocality, proven by experiment, reveals the foundational, underlying energy field throughout the Universe to be a single connective space joining everything everywhere into one unified whole.

Atoms and molecules are connected patterns of vibration in a universal cosmic field that’s everywhere.

Everything is dynamically woven into and correlated with everything else, revealing an apparent intelligent coherence.

How do we explain the unity and coherence of both living cell biochemistry and conscious awareness without assuming the existence of a structuring, arranging and choreographing field-intelligence throughout the Universe?

A universal cosmic intelligence that’s expressing itself through a spatial-orchestration-field both inside the brain, throughout our body and in all space everywhere?

And as we find the conscious silence that’s always present inside us, we can tune in to this universal field and intuitively realize it to be a single, connected space, a universal consciousness.

We can intuitively realize that the conscious awareness inside us is a universal consciousness everywhere, throughout all space and inside all life.

A universal intelligence exists everywhere in the Universe as a primary and fundamental field and it can sometimes seem to be guiding our personal evolution into an ever more conscious awareness of itself.

It guides us through our life with intuitive suggestions for how to proceed with various choices we may need to make, if we tune in to it.

Without this guidance and the sense of trusting in a generous and providential Universe that it helps bring about, we can perhaps begin to feel estranged from life and each other, and express our frustrations in the world in anger and unhappy feelings.

Despite the apparent chaos we can see happening all around us, the underlying clarity and wisdom of cosmic consciousness always remains available to all of us.

We’re all making the difficult transition into a new understanding of ourselves as living beings who are always woven into a conscious and intelligent Universe.

Paul Mulliner 2022

Source: https://paul-mulliner.medium.com/intelligence-is-everywhere-e75ec03474e8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bewustzijn is Overal

In het heelal

“Als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest duidelijke wetenschap, aan de studie van materie, kan ik je als resultaat van mijn onderzoek naar de atomen dit vertellen: er is geen materie als zodanig! Alle materie ontstaat en bestaat alleen dankzij een kracht die de deeltjes van een atoom in trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. We moeten achter deze kracht het bestaan ​​van een bewuste en intelligente Geest aannemen. Deze Geest is de matrix van alle materie” – Max Planck: Duitse theoretisch natuurkundige: 1944

We leven in een tijd waarin inzichten van de front linie van de wetenschap worden samengevoegd met inzichten uit de oude intuïtieve wijsheidstradities om een ​​nieuwe synthese te creëren, een nieuw wereldbeeld dat geschikt is voor de 21e eeuw.

Deze intuïtieve inzichten onthullen een andere wereld dan die voorgesteld is door ons huidige gangbare wereldbeeld, waarin wordt gedacht dat ons afzonderlijke menselijke brein op de een of andere manier bewustzijn genereert.

Deze verschuiving in begrip is belangrijk omdat het ons helpt andere keuzes te maken dan we voorheen misschien hadden gedaan, keuzes die ons leven ten goede kunnen veranderen.

En deze verschuiving in onszelf heeft te maken met het vinden van de helderheid en intuïtieve intelligentie van het universele bewustzijn in ons, en het toestaan ​​om een ​​deel van ons gewone denken te laten vervloeien.

Een belangrijke verandering in ons zelfbesef komt voort uit het besef dat het kosmische energieveld dat de afgelopen eeuw door natuurkundigen is onderzocht, ook een veld van bewustzijn is.

Een ruim universeel bewustzijn bestaat in ons allemaal en overal in de ruimte.

En de bewuste stilte die we in ons vinden als we ons denken laten oplossen, is de aanwezigheid van dit universele bewustzijn.

Een ruim kosmisch bewustzijn/intelligentie ervaart het leven als ontelbare levensvormen op alle planeten die leven in het heelal ondersteunen.

Een universeel bewustzijn dat fotosynthese orkestreert en overal bewust leven tot stand brengt.

Een kosmische veldintelligentie die zichzelf transformeert in de gechoreografeerde vloeiende stromen van biochemie van cellen die we in alle levende wezens zien plaatsvinden.

Ons individuele menselijke leven heeft betekenis en waarde in een universum waar al het leven en bewustzijn zijn verweven tot één continu evoluerend geheel.

We zitten hier allemaal samen in, elk moment van elke dag zijn we verbonden met een universeel organisme van zelfgeware bewustzijn dat evolueert en verandert als gevolg van ons eigen leven.

Deze kijk op onszelf, als altijd wezenlijk verweven in een evoluerend en intelligent geheel, staat ver af van de manier waarop we het leven eerder zagen.

Voor veel mensen in vorige generaties betekende het leven in een ogenschijnlijk onverschillig, zinloos universum met een korte tijd om te leven, een focus op rijkdom en pogingen om anderen te domineren.

De focus lag altijd op afscheiding.

We kunnen de dingen misschien anders gaan zien.

We worden in deze wereld geboren vanuit een voortbestaand universeel bewustzijn dat altijd hier is, tijdens de geboorte en dood van ons allemaal.

Alles wat we zijn terwijl we leven, is verweven met dit universele bewustzijn en blijft daar als onderdeel van het voortdurend evoluerende geheel.

Het leven is zinvol en we evolueren allemaal naar het gemakkelijker dan voorheen kunnen vinden van de helderheid en intelligentie van kosmisch bewustzijn in onszelf.

Onze kijk op de werkelijkheid, ons wereldbeeld, wordt vaak gevormd door onze vooroordelen en aannames, en kan soms een onbewust prisma zijn waardoor we de wereld zien.

Het separatistische en materialistische wereldbeeld dat de 20e eeuw zo kenmerkte, is diep in het reguliere denken doorgedrongen en fungeert als een soort fundamentele mythe, een manier om de werkelijkheid te structureren en te filteren.

Het materialistische, afscheidingsdenken heeft de realiteit verdoezeld dat we altijd verbonden zijn met een bewust en intelligent universum.

Positieve verandering is mogelijk, maar de meest fundamentele en moeilijkste verandering die nodig is, is verandering in ons bewustzijn, een verandering in de manier waarop we de wereld, elkaar en onze planeet zien.

En deze verandering kan beginnen wanneer we ons afstemmen op de bewuste stilte in ons en voor onszelf het intuïtieve besef vinden dat het overal is, in ons allemaal.

We zijn een ruim universeel en kosmisch bewustzijn dat verschijnt als een afzonderlijk persoon.

Een universele bewuste ruimte bestaat in ons allemaal, een universeel bewust gewaar-zijn voordat het een gedachte wordt.

En als we ons denken laten oplossen, kunnen we ons bewust worden van deze bewuste stilte in ons.

Unieke persoonlijke ervaringen gebeuren in ieder van ons, maar ons bewuste aandacht staat niet los van het hele kosmische bewustzijn in ons allemaal.

En het is onze cultureel bevooroordeelde afscheiding van de onderliggende helderheid en wijsheid van kosmisch bewustzijn die onmetelijke leed lijkt te veroorzaken.

En hoewel we op school waarschijnlijk nooit geleerd hebben af ​​te stemmen op de innerlijke bewuste stilte, en onze cultuur intuïtie als irrationeel of onwetenschappelijk lijkt te zien, ondanks dat het centraal staat in de creatie van kunst, poëzie en muziek, zou het wetenschappelijke wereldbeeld een meer intuïtief perspectief kunnen gebruiken.

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen eeuw heeft aangetoond dat alle ‘materiële dingen’ clusters van kleine golfpatronen zijn in een veld van niet-lokale kosmische energie.

Deze niet-lokaliteit, bewezen door experiment, onthult dat het fundamentele, onderliggende energieveld door het hele universum een ​​enkele verbindende ruimte is die alles overal verbindt tot één verenigd geheel.

Atomen en moleculen zijn verbonden trillingspatronen in een universeel kosmisch veld dat overal is.

Alles is dynamisch verweven met en gecorreleerd met al het andere, waardoor een duidelijke intelligente samenhang wordt onthuld.

Hoe verklaren we de eenheid en samenhang van zowel de biochemie van levende cellen als het waarnemend bewustzijn zonder ​​aan te nemen dat een structurerende, ordenende en choreografie-uitvoerende veldintelligentie in het hele Universum bestaat?

Een universele kosmische intelligentie die zich uitdrukt via een ruimtelijk-orkestratieveld, zowel in de hersenen, door ons hele lichaam als in alle ruimte overal?

En als we de bewuste stilte vinden die altijd in ons aanwezig is, kunnen we afstemmen op dit universele veld en intuïtief beseffen dat het een uniforme, verbonden ruimte is, een universeel bewustzijn.

We kunnen intuïtief beseffen dat het bewuste gewaar-zijn in ons een universeel bewustzijn is, overal, door de hele ruimte en in al het leven.

Een universele intelligentie bestaat overal in het universum als een primair en fundamenteel veld en het kan soms lijken alsof het onze persoonlijke evolutie leidt naar een steeds bewuster gewaar-zijn van zichzelf.

Het leidt ons door ons leven met intuïtieve suggesties voor hoe verder te gaan met de verschillende keuzes die we mogelijk moeten maken, als we ons erop afstemmen.

Zonder deze begeleiding en het gevoel van vertrouwen in een genereus en voorzienig Universum dat het helpt tot stand te brengen, kunnen we ons misschien vervreemd gaan voelen van het leven en van elkaar, en onze frustraties in de wereld uiten in woede en ongelukkige gevoelens.

Ondanks de schijnbare chaos die we overal om ons heen zien gebeuren, blijft de onderliggende helderheid en wijsheid van kosmisch bewustzijn altijd beschikbaar voor ons allemaal.

We maken allemaal de moeilijke overgang naar een nieuw besef van ons-Zelf als levende wezens die altijd verweven zijn in een bewust en intelligent universum.

Paul Mulliner 2022

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/intelligence-is-everywhere-e75ec03474e8