Verenigde Naties – hoe werkt het?

Twee olijventakken en symbolische continenten in het web van 5 ringen en 8 sectoren. Het bekende logo van de Verbonden Volkeren, of anders gezegd, Vereinigde Naties. Maar houdt het in? Hoe werkt het? Wat voor zeggenschap heeft de VN over mij? Kunnen we, ik, jij, mensen uit je straat of jouw gemeente, daar iets inbrengen, als onderdeel van wereldbevolking? Volgens de Handvest en de doelen die gesteld zijn bij de oprichten van de VN wel.

Adres: First Avenue at 46th Street
NY 10017 – New York (Verenigde Staten)

Hoofdkantoor te Genève

Organisatie

De VN heeft een intergouvernementele structuur, wat inhoudt dat de samenwerking plaatsvindt tussen de regeringen van de 193 lidstaten. De lidstaten behouden hun eigen beslissingsbevoegdheid bij de besluitvorming.

De VN zelf bestaat uit een uitgebreid netwerk van organisaties:

De VN zelf, die zes hoofdorganen omvat: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat, het Internationaal Gerechtshof, de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en de Trustschapsraad. Al deze organen zijn gevestigd in New York, behalve het Internationaal Gerechtshof, dat bevindt zich in Den Haag;

De VN-programma’s en -fondsen – waaronder het VN-kinderfonds (UNICEF), het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) die zich inzetten voor ontwikkeling, humanitaire hulp en mensenrechten;

Gespecialiseerde organisaties actief op gebieden als gezondheidszorg, landbouw, internationale luchtvaart en meteorologie. De gespecialiseerde organisaties, verbonden aan de VN door speciale overeenkomsten, doen hun werk in samenspraak met de VN, maar zijn afzonderlijke, autonome organisaties.

(Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vg9xnvnt6ay1/verenigde_naties_vn)

Veiligheidsraad

Handvest van de Verenigde Naties

Wij, de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten

komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en

opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en

omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd, en

sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in groter vrijheid te bevorderen,

en te dien einde

verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven als goede naburen, en onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en gebruik te maken van internationale instellingen voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken,

hebben besloten onze inspanningen te verenigen om deze doeleinden te verwezenlijken.

Dienovereenkomstig hebben onze onderscheiden regeringen, door tussenkomst van hun in de stad San Francisco bijeengekomen vertegenwoordigers, die hun volmachten hebben overgelegd, welke in goede orde zijn bevonden, overeenstemming bereikt over dit Handvest van de Verenigde Naties en richten zij hierbij een internationale organisatie op, die de naam zal dragen van de Verenigde Naties.

Hoofdstuk I. DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN

Artikel 1

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

  • 1.De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen;
  • 2.Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld;
  • 3.Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst; en
  • 4.Een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen.

(Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0004143/1973-09-24#Verdrag_2 )

Aanvulling: Hier verscheen al een keer een verslag van een Handvest van Universele Rechten van de Mens https://brongenoten.nl/2020/12/kosmische-rechten-van-de-mens/


The United  Nations

Adres: First Avenue at 46th Street
NY 10017 – New York – the USA

Organization

The U.N. Charter sets up an organization that includes six “organs.” Two of these — the General Assembly and the Security Council — are in the news quite a bit. The others are less visible.

The General Assembly hall / UN/DPI PHOTO

The General Assembly

In the General Assembly, every member nation gets one vote.

Any “important question” for the general assembly requires a two-thirds majority for approval. According to the U.S. State Department, important questions include:

•            recommendations on peace and security

•            election of members to organs

•            admission, suspension, and expulsion of members

•            budgetary matters

All other matters are decided with a simple majority.

Many of the proceedings of the General Assembly are embodied in resolutions.

The Security Council

The goal of the Security Council, according to the U.N. Charter, is to focus on peace and security:

The Security council has five permanent members (Britain, China, France, Russia, and the United States) and 10 members elected by the general assembly that serve two-year terms (currently Angola, Bulgaria, Cameroon, Chile, Germany, Guinea, Mexico, Pakistan, Spain and Syria). Historically, this organization was developed to encourage all of the allies from WWII to participate in the new United Nations when it was forming.

Unlike the General Assembly, the Security Council is able to actively enforce its decisions. It can use economic sanctions or deploy forces as described in the U.N. Charter:

The Secretariat, headed by the Secretary-General, is a bureaucracy that keeps the U.N. running on a day-to-day basis.

The Secretary-General has a great deal of power in the U.N.. He can, for example, personally mediate disputes. He can bring matters before the Security Council. He is elected to a five-year term by the General Assembly, but his election can be vetoed by any of the permanent members of the Security Council.

The Economic and Social Council has 54 elected members chosen by the General Assembly. It makes recommendations in, as the name indicates, economic and social matters.

The International Court of Justice (a.k.a. the World Court) has 15 judges elected by the General Assembly (with Security Council approval). In this court, nations bring cases against other nations.

(Source: https://people.howstuffworks.com/united-nations.htm )

United Nations Charter (full text – https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text )

Preamble

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

Chapter I: Purposes and Principles

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

<from:  https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text)>

Pictures from:

https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Security-Council

https://theconversation.com/why-is-the-united-nations-still-so-misunderstood-59284

https://travel.sygic.com/nl/poi/hoofdkwartier-van-de-verenigde-naties-poi:11984