De Kern en de Ontvlamming van de Creatiekracht (fragment)

(Martijn van Staveren) De Burgerbeschaving die op dit moment op de Aarde aan het formeren is, die is bezig, die zal een inhoudelijke, eigen, gezamenlijke maar gevoed vanuit iedereen, dus gevoed vanuit jezelf, autoriteit zijn. En die ambassade, die Wereld Ambassade die hier ontstaat, die zal er een zijn van professionaliteit waarin mensen van alle lagen van de bevolking zich thuis zullen voelen. Ik heb het niet over gebouwen, ik heb het over een krachtveld. Deze mogelijkheden worden door sommige mensen weg geserveerd als een utopie, maar die mensen moeten zich gaan verdiepen in wat kwantumfysica is in eigen kracht. Want toen dit hologram werd gemaakt, deze werkelijkheid, sommige mensen zullen het een speelbord noemen, maar het is geen spelletje wat hier gebeurt. Toen dit universum werd opgericht, niet de Aarde, dit universum waar de Aarde een onderdeel van is en wat dus ook niet de Oorspronkelijke Aarde is, het is niet de Oorspronkelijke Aarde. Toen het werd opgericht werden alle mogelijkheden algoritmisch die spontaan of geprogrammeerd op zouden komen zetten door degene die denkt en degene die voelt. Toen dit werd ontwikkeld is er ALLES in dit universum ontwikkeld wat je ook maar zou kunnen bedenken wat maar zou kunnen reageren in elke nanoseconde. Terwijl je hier nu zit is er in elke nanoseconde, zijn er miljarden micro hologrammetjes, tijdlijnen, aanwezig, en er blijft er eentje over en die sluit aan en ga je door naar het volgende moment. Wij zien dat lineair maar dat gaat allemaal dwars door elkaar heen.

Ieder mens op deze Aarde, elk avatarlichaam – en de ene heeft een bewustzijn uit een andere wereld en bij sommigen is het bewustzijn in dat lichaam niet binnengekomen, omdat dat is tegengewerkt door bepaalde groepen die dat liever niet hebben om redenen die wij eigenlijk vanavond benoemen. Alle mogelijkheden zijn gescript, alle mogelijkheden zitten in dit veld en het stuk waar wij NU zijn aanbeland, is dat de beperking die erop is gelegd door infiltratiegroepen, dat de beperking dit nu heel sterk de broekriem wordt aangetrokken, je ziet wat er in de wereld gebeurt onder de vlag van allerlei gebeurtenissen wordt de broekriem strak aangetrokken. Het is nu tijd dat die dichtgeknepen tijdlijn, de mogelijkheden die er zijn, dat die worden geopend. En die wordt geopend door de mensen die leven in deze wereld, die niet op de zijlijn gaan staan, maar actief aan het werk gaan met zichzelf en actief aan het werk gaan met elkaar in een autoriteitsorganisatie waar alleen maar ruimte is voor jou. Wat een aanmeerpunt is voor allerlei verschillende beschavingen uit andere werkelijkheden die met jou en vele anderen gaan communiceren, rechtstreeks. Omdat JIJ de frequentie bent van je eigen vermogen om te denken en omdat ook JIJ de vermogens hebt om tegen hen te zeggen: “nee, ik wil het gesprek niet”, (en) om de kruisbestuiving van intelligentie te laten plaatsvinden.

Er is heel wat aan de hand.

Dus de kern, de goddelijke vlam, samengevat is, dat je aandacht hebt voor wat je werkelijk voelt.

Geen ja zeggen als je nee voelt.

Geen nee zeggen als je een ja voelt, als je het niet weet dat je zegt: “Ik weet het niet”.

Dat je niet in een vorm leeft om een ander te pleasen of ook van dienst te zijn als je het zelf niet voelt. Je kunt veel beter tegen een ander zeggen: “Ik wil je heel graag helpen maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin, niet in jou, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb even rust nodig en ruimte”. Dan ben je eerlijk, dan zet je het veld. Alles is en vanuit ons en bevoorraden wij het veld. En het veld wat op jou speelt en rondom speelt, dat is een parasitair informatieveld. Dat parasitaire informatieveld kan zich alleen terugtrekken als je de waarheid spreekt. Dé waarheid die JIJ voelt, niet wat een ander voelt, maar wat jij voelt. De kern, dus dit blootleggen van waar je jezelf heel sterk bij voelt en je goed bij voelt, betekent dus een volledige herziening van je leven. Dat wil niet zeggen dat je heel je leven moet weggooien maar er zitten elementen in je leven die eigenlijk gewoon niet kunnen. En die elementen kun je gaan onderzoeken, die kun je gaan bevoelen en daar kun je stappen in zetten. Je moet in je eigen centerpunt komen.

We spreken over in het Engels: breaking “the O-code”. Dat is the obedience, ook “to obey”, dus gehoorzamen. Het gehoorzamen van programma’s in jezelf. We spreken over het ervaren, dus the experience of the E-code, dat is een emotie. Dat is de trap die we hier op de Aarde komen neerzetten, dat we uit de gehoorzaamheid modus gaan van het programma waarin je automatisch draait en waar je je bewust van bent en nog voor je laat beslissen dat het zo moet zijn. Maar, wat voel ik in me, in mijn emotie, waar ben ik betrokken bij, wat is voor mij de kern, waar voel ik me goed bij, waardoor heeft mijn leven zin en ga ik met een goed gevoel het bed uit? Om vervolgens met groepen mensen over de hele Aarde, die de E-code hebben. Dus dat is de sleutelcode, dat is de keycode. The E-code is de emotie intelligentie dat die mensen bij elkaar, met elkaar kunnen communiceren in een heel groot platform, een heel groot platform. Want zo’n groot professioneel platform is vanuit het hart gedragen, dat de reacties die we daarop uitzetten direct worden beantwoord.

Welkom in dit moment van de Aarde. Er is lang op je gewacht! En dan kun je je afvragen door wie, maar er wordt heel hard gewacht, want het heeft te lang geduurd. Er is te veel leed geweest op deze Aarde. Dat klinkt dramatisch maar we kunnen het ook gelijk loslaten. We hebben geen schuld, we hoeven geen boete te doen, we hoeven niemand te vergeven, we moeten het gewoon anders doen en dat is wat we nu gaan doen.

Ik ben hier gekomen als Martijn en ik houd heel veel van dit leven hier. Ik vind het echt de moeite waard. De opbouw van deze werkelijkheid van Gaia, de Aarde, een deeltje van het oorspronkelijke geheel, het is zo ontzettend mooi en zo diepgaand. In de tijd dat deze val van het bewustzijn en een machtsovername over Gaia nog niet heeft plaatsgevonden, was Gaia een zeer geliefd rehabilitatiecentrum. Dit heeft niets met spiritualiteit te maken, het is bewustzijn. Het rehabilitatiecentrum Gaia was en is zo groot dat de krachten die de mensheid besturen en domineren – hoewel we er binnen dat stuk nog steeds heel veel vrijheid en liefde kunnen voelen, gelukkig, want dat ben je zelf, dat kunnen ze niet wegpoetsen, ook niet met een vaccinatie, denk er goed om. Ontzieling is onmogelijk! Die groepen die bewustzijn binnendringen en overnemen om hun redenen, dat kent een oneindige hoeveelheid andere episodes in de kwantum kosmische werkelijkheden. De Aarde, Gaia, is een van de magnifieke hersteloorden, waar alle soorten beschavingen kunnen komen en kunnen herstellen door de Kracht, de Force, de Levenskracht van Gaia. Door het bulderende water, de trillingen die daardoor ontstaan, die ontstorende trillingen en het knetterende vuur, en de aarde, de grond, de lucht, alle elementen, alle elementen in de Aarde. Die trillingen zijn zo krachtig dat bezettingen in je, aardse taal, hoofd, domme praat, afgeslankte intelligentie veroorzaakt in jezelf, ontstoord raken. En het is een ongelooflijk leed wat er is gebeurd toen Gaia viel, want Gaia is gevallen. En ondanks dat is Gaia nog steeds mooi.

Bron: Online Meeting Marker: de Kérn, ontvlamming van de Creatiekracht 

Met dank aan alle mensen die supersnel een transcript hebben gemaakt. Nu zijn andere mensen bezig om het ook in het Duits en in het Engels te vertalen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In English

The Civil Authority that is currently forming on Earth, it is in the process, it will be an authority that is essential, on its own, collaborative but nourished by everyone, and in this way getting fed from out yourself. And that embassy, ​​that World Embassy that is emerging here, it will be a professional one in which people from all walks of life will feel at home. I’m not talking about buildings; I’m talking about a force field. These possibilities are dismissed as a utopia by some people, but those people need to delve into what quantum physics is concerning their own force. Because when this hologram was created, this reality, some people will call it a board game, but it’s not a game what’s happening here. When this universe was created, not the Earth, this universe of which the Earth is a part of and which is therefore not the Original Earth, it is not the Original Earth. When it was established, all the possibilities became algorithmic that would come into being in a spontaneous or in a programmed way summoned by the one who thinks and the one who feels. When this was developed EVERYTHING in this universe that you could possibly imagine has been developed that could react in each nanosecond. As you sit here right now, in every nanosecond, there are billions of micro holograms, timelines, present, and there is one left and it links to next one and you move on to the next moment. We see this linearly, but it all goes through each other.

Every human being on this Earth, every avatar body – and some have a consciousness from another world and with some the consciousness has not entered that body because it has been deterred by certain groups who prefer it this way for reasons that we actually mentioned tonight. All possibilities are scripted, all possibilities are in this field and the part where we have arrived in the NOW is that the limitation has been placed on it by infiltration groups, that the limitation is being tightened even stronger. You see what is going on in the world, what is happening under the banners of all kinds of situations, the belt is being tightened even further. It is now time for that squeezed timeline, the possibilities that are there, for them to be opened. And it needs to be opened by the people who live in this world, who do not stand on the side-line, but actively work within themselves and actively work with each other in an authority organization where there is every room for you. Which is a docking point for all kinds of different civilizations from other realities to communicate with you and many others, directly. Because YOU are the frequency of your own ability to think and because YOU also have the abilities to say to them, “No, I don’t want the conversation”, (and) for opportunity of the cross-pollination of intelligence.

There’s a lot going on.

So the core, the divine flame, in summary is that you pay attention to what you really feel.

Don’t say “yes” when you feel “no”.

Don’t say “no” when you feel a “yes”, when you don’t know you say “I don’t know”.

That you don’t live in a form to please someone else or to be of service even when you don’t feel it yourself. It is much better to say to someone else: “I really want to help you, but I really don’t care about it, it’s not that I don’t care about you, but I have to say honestly, I need some rest and some space”. Then you are honest, then you put up the field. Everything is and of us and we supply the field. And the field that plays upon you and plays around you, that is a parasitic information field. That parasitic information field can only retreat if you speak the truth. The truth that YOU feel, not what someone else feels, but what you feel. The core, this exposing of what you feel very strongly about and feel good about, means a complete revision of your life. That doesn’t mean you have to throw away your whole life, but there are elements in your life that really need revision. And you can start investigating those elements, you can feel them and you can take steps in that direction. You have to get into your own center point.

In English we speak of: breaking “the O-code”. That is obedience, also “to obey”. Obeying programs within yourself. We are talking about experiencing, so the experience of the E-code, that is an emotion. That’s the ladder that we’re going to place here on Earth, so that we’re getting out of the obedience mode of the program that you’re running automatically, that you’re aware of and that it decides what it is going to be for you. But, what do I feel in me, what is my emotion, where do I feel involvement, what is the core for me, what do I feel good about, what makes my life meaningful and do I get out of bed with a good feeling? Then with groups of people all over the Earth who have the E-code, so that’s the keycode, the E-code is the emotional intelligence that those people together can communicate with each other within a very large platform, a very large platform. Because such a large professional platform is carried from out the heart, that the reactions we put out to it are answered immediately.

Welcome to this moment of Earth. You have been waited for for a long time! And you can wonder by whom, but there has been a lot of waiting, because it has taken so long. There has been too much suffering on this Earth. That sounds dramatic, but we can also let the words go. We have no guilt, we don’t have to do penance, we don’t have to forgive anyone, we just have to do it differently and that’s what we’re going to do now.

Foto: Marike Dijkstra

Vertel hoe jij het ervaart