Frequentie prognose van lee voor augustus 2023

(door lee)

Augustus belooft erg heet te zijn en een echt keerpunt te worden. Zijn trillingen bevatten een bliksem die de werelden splitst en de verborgen patronen binnen de samenleving en elke persoon in het bijzonder oplicht.      

. . .

In deze periode vind je, recht in je hart, een bepaalde lijn die je vroegere opvattingen en je toekomst scheidt. Je zult dingen in jezelf zien waarvan je je hebt afgewend. Jij vanuit een staat van hoge trilling zal jezelf in lagere trilling aankijken.    

Veel in jezelf zal je niet leuk vinden, veel kan woede op jezelf afroepen en schuldgevoelens voor de eerder gemaakte fouten. Maar het negatieve zien betekent niet dat je ervoor kiest. Deze les moet een mens doorheen, waarbij hij zichzelf als werkgereedschap gebruikt.    

Eerder werd ons een soortgelijke uitdaging voorgelegd ten opzichte van andere mensen en er werden enkele conclusies getrokken, en wel andere dingen werden naar de achtergrond geschoven. Maar nu je naar jezelf moet kijken, zou je niet meer kunnen wegdraaien en halverwege weer stoppen. Deze energie is zodanig dat je het tot het einde wilt doorzetten.    

Je donkere kant zien is een van de moeilijkste uitdagingen in het leven. En vertrouw op jezelf, je bent er klaar voor. Weet dat deze periode komt enkel als er zo’n volwassenheid is. En nu is het zover! Dit is wat er vervolgens gebeurt.    

De wereld splitst zich in een persoon en vormt een duidelijke grens tussen twee of meer realiteiten – één van de werelden wordt verlaten of er zullen moeten parallelle takken worden gecreëerd, met daarin verschillende versies van je persoonlijkheid. In het geval van het creëren van parallellen, heb je na augustus misschien visioenen of dromen over hoe je “dubbelganger” leeft in de wereld die je hebt achtergelaten. In dergelijke visioenen kun je ook onderscheiden welke gebeurtenissen er in de andere wereld plaatsvinden.    

Ook collectieve gebeurtenissen zullen verschillende wegen bewandelen. Eerst een breuk en vervolgens een gelaagdheid in verschillende versies van de Universa. Voor integrale structuren betekent dit de activering van interne tegenstellingen. En er is al een conflict, daar zullen letterlijke gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor de strijd van tegenstellingen wordt versneld. Dat wil zeggen, binnen de verschillende verbanden, gemeenschappen zullen eerder verborgen verschillen verschijnen, en mensen zullen op het podium verschijnen, die hen in actie zullen personifiëren. De tijd is gekomen voor degenen die voorheen in de schaduw stonden, maar nu rijp zijn voor actie.    

Deze processen in augustus hebben misschien geen tekenen van een duidelijke overwinning van één van de partijen, aangezien de energie van de maand meer gericht is op het markeren van de grenzen die de duistere kanten van mensen verbergen. Maar later zullen verouderde concepten worden verzameld in de ene tak van de werkelijkheid en progressieve in een andere. In elke wereld zullen bij die werkelijkheid behorende delen overblijven en de tegenovergestelde delen zullen als complete lagen uitvallen. En in plaats van een soort strijd tussen duisternis en licht, zal er zoiets zijn als de ontbinding van één van de partijen of een trapsgewijze ineenstorting van valse waarheden.    

Als je vuisten gebald zijn en je hunkert naar sterke emoties van veldslagen, word je misschien aangetrokken door die tak van de realiteit waar je eigen duistere kant op je zal neerstorten. Realiseer je daarom dat de eerste scheidslijn door je hart gaat, en niet door uiterlijke verschijnselen. Ga hieruit dat als je rechtvaardige wraak eist voor het kwaad dat buiten is gecreëerd, zal aan je vraag in eerste instantie worden voldaan in je persoonlijke realiteit, en letterlijk in je lichaam.    

Denk na over hoe voorbereid je hierop bent. Heb je ze nodig, de stormen binnenin je? Collectieve processen zijn immers meestal inerter dan persoonlijke. Daarom zullen degenen die naar collectieve drama’s willen kijken, eerst hun eigen drama’s moeten doorlopen en zich dan in een mengeling van beide moeten storten.    

Het belangrijkste dat iedereen kan doen, is zijn eigen negatieve overtuigingen te erkennen om ze te accepteren als een integraal onderdeel van zichzelf, en ze vervolgens los te laten zonder oordeel. Vecht niet tegen negativiteit, repareer het niet, vergeef jezelf niet eens, maar laat los. Laat ze gaan, want je hebt hun werk als voltooid erkend en je bent niet langer in hen geïnteresseerd.     Wat misschien nieuw voor je is, is dat deze keer de negativiteit zich niet in je zal verbergen. Je bewustzijn heeft geen kracht nodig om te vechten, bewustzijn zelf is het licht dat duisternis uitsluit. Wat je in jezelf ziet, zal de macht over je verliezen. En dat is genoeg. Interne strijd is niet nodig.    

Dat wat niet langer jouw definitie van jezelf is, zal steeds verder weg beginnen te bewegen. Dit zie je later in de buitenwereld. In de daaropvolgende maanden zal het je misschien verbazen dat veel van de negatieve reacties in je na augustus zijn verdwenen. In veel gevallen zal dit ook het verdwijnen van sommige pijnlijke symptomen in het lichaam betekenen.     Je kunt het een wonder van spontane genezing noemen, maar de essentie van zo’n genezing zal juist zijn het negatieve in jezelf te herkennen en dat vervolgens los te laten. Erkenning betekent niet goedkeuring.    

Erkenning betekent integriteit.

Heelheid betekent Eenheid.

Eenheid is de frequentie van de Ene.

De frequentie van Eén activeert Liefde.    

Liefde betekent een gelijke houding ten opzichte van perfectie en imperfectie. Een gelijke houding ten opzichte van volmaakt en onvolmaakt stelt de mind in staat Bewustzijn te zien. Wanneer de mind zijn Bewustzijn ziet, realiseert hij zijn ware aard – het vermogen om een vrije keuze te maken.    

En nadat je dit allemaal hebt doorlopen, krijg je toegang tot volledige vrijheid van bewuste keuze. Een dergelijke vrijheid geeft je toegang tot de mogelijkheid om het hoofdpostulaat van het Zijn te realiseren: “Alles is mogelijk”!    

De energieën van augustus zijn een stap in de richting van het ontvangen, of beter gezegd, het claimen van je eigen ware Kracht. Zet deze stap, maak je keuze. Energieën zijn al ingeschakeld, bij volle maan gaan ze op volle kracht werken.  

Bron: guidereality.net https://www.guidereality.net/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-lee-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-2023


Вибрационный прогноз от lee на август 2023 года

Август месяц обещает быть очень жарким и переломным. В его вибрациях содержится молния, раскалывающая миры и осветляющая скрытые паттерны внутри социума и каждого человека в частности.

. . .

В этот период прямо в вашем сердце вы обнаруживаете некую линию, разделяющую ваши прошлые взгляды и ваше будущее. Вы увидите внутри себя вещи, от которых сами отворачивались. Ваше высоковибрационное состояние посмотрит на вас же на низких вибрациях.

Многое в вас вам не понравится, многое может вызвать гнев на себя и чувство вины за сделанные ранее ошибки. Но видеть негатив не означает его выбирать. Этот урок человеку предстоит пройти, используя самого себя в качестве рабочего инструмента.

Ранее подобный вызов был брошен в отношении других людей и какие-то выводы сделаны, а что-то задвинуто на задний план. Но теперь, когда вам придется смотреть на себя, вы не сможете отвернуться и опять остановиться на полпути. Эта энергия такова, что вам захочется довести дело до конца.

Увидеть свою темную сторону – это одно из самых сложных испытаний в жизни. И, поверьте себе, вы готовы это сделать. Знайте, что сам этот период приходит только тогда, когда есть подобная зрелость. И вот время пришло!

Далее происходит вот что.

Мир раскалывается внутри человека, образуя четкую границу двух и более реальностей – один из миров предстоит оставить или создать параллельные ветки, присутствуя в них разными вариантами вашей личности. В случае создание параллелей, после августа вас могут посещать видения или сны о том, как живет ваш «двойник» в оставленном вами мире. В таких видениях вы можете также различать и то, какие события происходят в другом мире.

Коллективные события тоже пойдут разными дорогами. Сначала разлом, а потом расслоение на разные варианты Вселенных. Для целостных структур это будет означать активизацию внутренних противоречий. А там где уже есть конфликт, там начнут происходить буквальные события, ускоряющие битвы противоречий. То есть внутри разнообразных общностей проявятся скрытые ранее различия, и выдут на сцену люди, олицетворяющие их в деле. Пришло время тех, кто ранее был в тени, а теперь созрел для действий.

Эти процессы в августе могут не иметь признаков явной победы одной из сторон, поскольку энергии месяца больше направлены на обозначение границ, скрывающих тёмные стороны людей.Но позже устаревшие концепции соберутся в одной ветке реальности, а прогрессивные в другой. В каждом мире останутся соответствующие ему части, а противоположные будут выпадать целыми слоями. И вместо некой битвы между тьмой и светом произойдет нечто вроде растворения одной из сторон или каскадное обрушение фальшивых истин.

Если ваши кулаки сжаты и вы жаждете сильных эмоций от сражений, возможно, вас будет притягивать в ту ветку реальности, где ваша темная сторона обрушится на вас же. Поэтому осознайте – первая линия разграничения проходит через ваше сердце, а не через внешние явления. Исходите из этого, требуя справедливой мести за зло, созданное вовне. Ваше требование будет удовлетворено изначально в вашей личной реальности, и буквально в вашем теле.
Подумайте о том, насколько вы готовы к подобному. Нужны ли они вам бури внутри вас? Ведь коллективные процессы обычно более инертны, чем личные. Поэтому, желающим посмотреть на коллективные драмы, сначала придется пройти через свои, а потом окунуться в смесь того и другого.

Самое важное, что можно сделать каждому человеку – это распознать свои собственные негативные установки, чтобы принять их как целостную часть себя, а следом без осуждения отпустить их. Не бороться с негативом, не исправлять, и даже не прощать себя, но отпустить. Пусть они уходят, поскольку вы признали их работу завершенной и вас они более не интересуют.

Что для вас может быть новым, так это то, что на этот раз негатив не скроется внутри вас. Вашей осознанности не нужна сила для борьбы, само сознание есть свет, исключающий тьму. То, что вы увидите в себе, то потеряет над вами власть. И этого достаточно. Внутренняя борьба не нужна.
То, что более не является вашим определением себя, то начнет отдаляться все дальше и дальше. Это вы увидите позже и во внешнем мире. В следующих месяцах вы можете с удивлением наблюдать за тем, что после августа в вас исчезли многие негативные реакции. Во многих случаях это также будет означать и пропадание каких-то болезненных симптомов в теле.

Можете назвать это чудом спонтанного исцеления, но суть подобного оздоровления будет содержаться именно в признании негативного в вас самом и последующее его отпускания. Признание не означает одобрение.

Признание означает целостность.

Целостность означает Единство.

Единство – это частота Одного.

Частота Одного активирует Любовь.


Любовь означает одинаковое отношение к совершенству и к несовершенству. Равное отношение к совершенному и несовершенному позволяет уму видеть Сознание. Когда ум видит свое Сознание, он осознает свою природу – возможность делать свободный выбор.

И пройдя через все это вы получает доступ к полной свободе осознанного выбора. Такая свобода дает вам доступ к возможности реализовать главный постулат Бытия: «Возможно Все»!

Энергии августа – это шаг в сторону получения или точнее востребования своей истинной Силы. Сделайте этот шаг, делайте свой выбор. Энергии уже включились, в полнолуние они заработают на полную силу.

Источник: guidereality.netFrequentieprognose van lee voor juli 2023

(door lee)

De lancering van een nieuwe levenscyclus van de hele beschaving is begonnen. En nu lijkt de planeet op een grote keuken na een banket, die wordt voorbereid voor een nieuw feestmaal.

In deze “keuken” is er veel vuile vaat, etensresten en verwelkende groenten. De schoonmaak begint echter, een nieuw team koks is gearriveerd en de levering van verse producten is al begonnen.

De trillingen van de maand bevatten dus zowel het proces van het elimineren van de gevolgen van turbulente gebeurtenissen als het proces van voorbereiding op de volgende happening. Voor een toevallige waarnemer lijkt deze gang van zaken misschien chaos, maar in feite is alles strak georganiseerd en is het werk in de zaak in volle gang – tegelijkertijd de sporen uit het verleden opruimen en voorbereidingen treffen voor de toekomst.

In juli worden de collectieve processen op de planeet zo gesynchroniseerd, dat sommige mensen met vernieuwing bezig zijn en het andere deel met de schoonmaak. Het voelt als een gelaagdheid van stromen van gebeurtenissen – die elk langs zijn eigen vector beweegt.

Aan de ene kant vallen de oude structuren uit elkaar en elke poging om ze te herstellen is slechts een versnelling van hun afbraak. Elke beslissing in het kader van het in stand houden van het oude systeem leidt tot ineenstorting. Meer actie versnelt alleen het schoonmaakproces, maar herstelt het verleden helemaal niet.

Op hun beurt worden nieuwe leiders en nieuwe organisaties gevormd. Hun macht groeit exponentieel en hun allianties worden sterker. De beslissingen van de leiders van de nieuwe tijd lijken misschien vreemd, maar er waait een goede wind en de contouren voor nieuwe creaties beginnen al vorm te krijgen. Dit zijn processen van de andere stroom van gebeurtenissen. Daarin verhoogt elke geringste inspanning, zoals een sneeuwbal, het effect van het toekomstige resultaat.

De twee stromingen zullen hun eigen ritme volgen en zich in hun eigen stadia ontwikkelen. Het kan lijken alsof ze op zichzelf staan ​​en zich niet bijzonder interesseren in elkaars gebeurtenissen. De een is lente, de ander herfst. In de ene stroom vegen orkanen alles op hun pad weg, in de andere – een fris regentje die gewassen bevloeit.

Ook op persoonlijk vlak zal een soortgelijke dynamiek ontstaan. Sommige van je oude beslissingen en langetermijngebeurtenissen zullen beginnen af ​​te brokkelen, terwijl het andere deel gewoon fantastische ondersteuning “van bovenaf” zal krijgen. Je zult dit “van bovenaf” voelen in de vorm van optimisme en inspiratie om iets buitengewoons in je werkelijkheid te creëren.

In juli is het gepast om datgene af te ronden wat je al een hele tijd achter je aansleept. Kijk goed rond – wat achtervolgt je al een hele tijd, welke beslissingen heb je uitgesteld, wat voor oude rommel er weg kan? Strikt genomen zou de beste oplossing zijn om alles wat verbleekt en verrot is weg te gooien om ruimte te maken voor vernieuwing. Hoe meer rommel je weggooit, hoe meer energie je kunt krijgen voor verandering.

Het belangrijkste zal echter zijn om te beseffen in welk proces je momenteel energie steekt. Het maakt immers niet uit met welke kracht je tegen de stroom van een bergrivier in roeit – je wordt toch naar beneden meegesleurd. Het maakt niet uit hoe vaardig je de boot hanteert, maar als je in een storm stuurt, word je nog steeds ingehaald door stormgolven.

Dat wil zeggen, betrokkenheid bij de processen van “de keuken schoonmaken” kunnen je zo in beslag nemen dat je niets anders dan afval gaat zien. Maar je hoeft de schoonmaak niet te doen, je kunt een andere activiteit kiezen. In de achtergrond is er immers een ander team van koks al aan het werk gegaan. Daar bespreekt iedereen geanimeerd recepten voor het komende feest en worden er verse producten getest.

Besteed zeker aandacht aan aankomende gebeurtenissen; welke nieuwe producten worden getest, welke innovaties besproken, meldingen over ontdekkingen en nieuwe technologieën gemaakt, nieuwe soorten bedrijven geopend? Letterlijk nu ontstaan ​​er bepaalde trends die alle bekende trends in het komende decennium zullen overschaduwen.

Op dit moment zien mensen het nieuws voor hen naar de achtergrond gaan en begrijpen ze niet eens hoe deze “side notes” straks de hele wereld op zijn kop kunnen zetten. Je kijkt naar fenomenale dingen. Verplaats gewoon je focus een klein beetje en je zult zien wat een geweldige spel je bent gaan spelen.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на июль 2023

Начался запуск нового цикла жизни всей цивилизации. И сейчас планета напоминает большую кухню после банкета, которую начинают подготавливать к новому празднику.

На этой «кухне» уйма грязной посуды, объедков и увядающих овощей. Однако вот начинается уборка, прибыла новая бригада поваров и пошли поставки свежих продуктов.

Таким образом вибрации месяца вмещают в себя как процесс ликвидации последствий бурных событий, так и процесс подготовки к следующему мероприятию. Случайному наблюдателю такое положение вещей может казаться хаосом, но на самом деле все весьма организовано и работа в заведении идет полным ходом – прибирание следов прошлого и приготовление к будущему одновременно.

В июле коллективные процессы на планете синхронизированы так, что часть людей занимается обновлением, а другая часть вовлечена в уборку. Это ощущается как расслоение потоков событий – каждое из которых двигается по собственному вектору.

С одной стороны, прежние структуры рассыпаются и любые попытки их восстановить – это только ускорение их слома. Каждое решение в рамках поддержания старой организации будет вести к ее развалу. Больше действий лишь ускоряет процесс уборки, а вовсе не реставрирует прошлое.

(more on the site guidereality.net )


Frequentieprognose van lee voor juni 2023

(door lee)

Juni manifesteert vibraties van opening. Sluiers vallen af van geheimen, verborgen motieven, beperkende overtuigingen.

Deze maand lijken energiebarrières te barsten, niet langer in staat om hoogfrequente informatie tegen te houden. Zoiets als het scheuren van een cocon bij een vlinder, wat betekent dat het geen rups meer is. Of zoals een breuk in de eierschaal van een kuiken dat uit het ei kwam om een ​​vogel te worden, en nu geeft het ei niet langer de grenzen van zijn vroegere wereld aan.

Veel mensen zullen een paradigmaverschuiving in hun leven ervaren. Er zal in hun waarneming iets gebeuren, vergelijkbaar met het beklimmen van een berg, van waaruit ze om zich heen kunnen kijken en hun verleden en heden van bovenaf kunnen zien. Na lange tijd door de laaglanden te hebben gekropen en je leven door het struikgewas van overtuigingen te hebben gezien, zal zo’n vogelvlucht view iets fantastisch lijken en in eerste instantie wantrouwen opwekken.

Daarom kan juni bij sommige mensen een hevige reactie van verzet veroorzaken tegen wat voor anderen een voor de hand liggende waarheid lijkt. Vrijwel alle soorten collectieve waarden zullen immers ter discussie worden gesteld. Ja, ja, niet iemands waarheid zal meer waar zijn, maar de fundamenten van deze waarheidsgetrouwe waarheden zullen beginnen te wankelen. En hier zal niet enkel nodig zijn om alleen kennis te maken met wat waar is, hier zal het nodig zijn om de manier van kennis verwerven opnieuw eigen te maken.

Dit is dus ook een tijd van manifestatie van nieuwe leraren die in staat zullen zijn de juiste woorden te vinden om de “achterlopers” op te laten trekken. We hebben het over duizenden verschillende mensen over de hele wereld die licht zullen brengen aan miljarden anderen. Het is ook een update van het concept van de Leraar, van de positie van “dogma’s vertellen” naar de positie van “licht brengen”.

Ook zullen degenen die zichzelf tegenwoordig beschouwen als “gevorderde meesters” de impuls voelen om hogere waarheden te manifesteren. Ze zullen hun opvattingen moeten bijstellen om dingen van een hogere orde te zien.

Dat wil zeggen, sommigen zullen naar berghoogten stijgen om hun huis en hun stad van bovenaf te bekijken, terwijl anderenin de kosmos zullen vliegen om de hele planeet anders te bekijken.

We hebben het dus niet over een soort overwicht van de ene kennis over de andere – dit is een tijd van jezelf herzien op niveau breder en wijder. Hoe hoger je niveau, hoe hoger je je volgende plafond zult zien…

Maar!

Maar sommigen van jullie gaan nog verder. Je kunt voelen dat er een grenzeloos gewelf boven je is en er is helemaal geen plafond, geen hiërarchie, geen gebruikelijke systemen, geen beperkingen, zelfs geen principes waarmee je grenzen kunt stellen. Dit zal de grootste openbaring van de waarheid zijn die jullie misschien nog lang nodig hebben om te beseffen. Zo’n perceptie heeft immers geen ervaring uit het verleden, geen instructieboeken, geen geformaliseerde kennis, geen vaardigheden. Niet op de Aarde die je kent, maar op de Aarde die zichtbaar zal worden …

Daarom is juni ook een trillingsbasis voor de onthulling van oude kennis die beschikbaar was voor vroegere beschavingen, zowel voor aardbewoners als ‘gasten van de planeet’.

De betekenis van deze onthulling is niet dat mensen op de een of andere manier volwassen werden voor de grote geheimen, de betekenis ligt juist in de overeenkomst in trilling met deze kennis. Zoiets als wanneer iemand opgroeit en ziet wat er op de kast ligt, ziet dit allemaal moeiteloos en zonder extra middelen, zoals een stoel of trapladder. Toen hij een kind was, had hij dit uitzicht niet vanwege zijn kleine gestalte. Zijn ouders maakten ervan gebruik door van alles voor hem te verstoppen, zoals snoep, sigaretten of pillen. En nu is het tijd om volwassen te worden en het verborgene te onthullen.

Dus je groeit op en verschillende geheimen worden aan je onthuld zonder enige moeite van jouw kant. Je kijkt er gewoon naar en bam – je realiseert je dat dit er altijd al is geweest en dat dit buitengewoon eenvoudige dingen zijn, en helemaal geen ingewikkelde en gecompliceerde geheimen. Dit is de manifestatie van een nieuw niveau van perceptie – de eenvoud en toegankelijkheid van kennis van welke aard dan ook. En aangezien alles beschikbaar is, hoef je alleen maar jouw type informatie te kiezen, die je vervolgens zelf zult uitdiepen.

De tijd van geheimen wordt vervangen door de tijd van voorkeuren. Geheimen als zodanig verlaten de mensheid. Dit concept begint te vervagen in de basis. Misschien word je zelfs verdrietig omdat er geen geheimen in de wereld zullen zijn, maar alleen voorkeuren. Maar dit is het basisparadigma van 4e en hogere dichtheden.

En natuurlijk is er een grote verwarring in het collectieve bewustzijn – geheimen worden onthuld, wat betekent dat mensen naakte koningen beginnen te zien. Daarom is er in juni het potentieel voor enorme schandalen en omwentelingen in het bewustzijn. Meestal veroorzaakt dit sterke verontwaardiging, wat uitmondt in protestbewegingen. En dan kan dit worden uitgedrukt in de val van de reputatie van machtsstructuren en verschillende manipulatoren.

Wanneer mensen zich baseren op lage trillingen, komt er een gevecht tussen de manipulators zelf en de strijd tussen spinnen in de pot van machthebbers. Hun energieën interageren immers op hun eigen frequenties. Het is volkomen mogelijk dat deze processen op geen enkele manier kruisen met wat er op hogere frequenties gebeurt, waar kennis wordt onthuld die mensen dient. Daarom zullen verschillende processen domineren in verschillende sociale groepen.

Besef je je in juni het feit van toegankelijkheid van oneindige kennis en de noodzaak om ermee te leren werken. Besef dat andere mensen deze periode op hun niveau zullen doormaken. En je moet geen aandacht besteden aan de gevechten van andere mensen als je kennis wilt opdoen van een hogere frequentie. Accepteer dat de uitgang uit duisternis van de waan iets anders is dan het proces van toetreding tot oneindige kennis.

De wereld van geheimen stort in en je bewustzijn groeit. Gebruik het in de hoogste vorm van vreugde, dan hoef je niet heen en weer te rennen tussen wat je wilt weten en wat je anderen wilt bewijzen. Alles zal zich openen en alles zal zich naar iedereen toe ontvouwen precies volgens hun trillingsfrequentie.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на июнь 2023 года

Июнь проявляет вибрации раскрытия. Падают завесы тайн, скрываемых мотивов, ограничивающих убеждений.

В этом месяце как бы лопаются энергетические барьеры, не способные больше сдерживать высокочастотную информацию. Нечто вроде разрыва кокона у бабочки, означающее, что она перестала быть гусеницей. Или как разлом скорлупы у птенца, который проклюнулся, чтобы стать птицей, и теперь яйцо перестало очерчивать границы его прежнего мира.

Многих людей ждет смена парадигмы их жизни. В их восприятии произойдет нечто сравни подъему на гору, с которой они смогут осмотреться и увидеть свое прошлое и настоящее с высоты. После долгого ползания по низинам и обзора своей жизни сквозь заросли убеждений, подобный взгляд с высоты птичьего полета покажется чем-то фантастическим и сначала будет вызывать недоверие.

Поэтому июнь у одних людей может вызвать бурную реакцию сопротивления тому, что другим кажется очевидной истиной. Ведь под сомнения будут поставлены практически все виды коллективных ценностей. Да-да, не чья-то правда будет правдивее, а сами основы этих правдивых правд начнут шататься. И здесь потребуется на просто ознакомление с истиной, здесь потребуется переобучение способу ее познания.

Так что это также и время проявления новых учителей, которые смогут найти нужные слова, чтобы, так сказать, подтянуть отстающих. Речь идет о тысячах разных людей по всему миру, которые будут нести свет миллиардам остальных. Это также и обновление самого понятия Учитель с позиции «рассказывающий догмы» на позицию «несущий свет».

Также те, кто считают себя «продвинутыми мастерами» сегодня, ощутят импульс к проявлению более высоких истин. Им придется перенастроить свои взгляды, чтобы обозревать вещи более высокого порядка.

То есть, одни поднимутся в горные высоты, чтобы увидеть свой дом и свой город сверху, а другие выйдут в космос, чтобы иначе посмотреть на всю планету.

Таким образом, речь не идет о какой-то доминации одного знания над другим – это время перепросмотра себя на расширенных уровнях. Чем выше ваш уровень, тем выше вы увидите свой следующий потолок…

Но!

Но кто-то из вас пойдет еще дальше. Вы можете ощутить, что над вами целая бездна и вообще нет никакого потолка, нет иерархии, нет привычных систем, нет ограничений, нет даже принципов, по которым можно строить пределы. Это будет самым великим раскрытием истины, которое вам возможно еще долго придется осознавать. Ведь у такого восприятия нет прошлого опыта, нет книжек с инструкциями, нет оформленных знаний, нет навыков. На известной вам Земле нет, а вот на той, что откроется…

Поэтому июнь также является вибрационной основой для раскрытия древних знаний, которые были доступны прошлым цивилизациям как землян, так и «гостям планеты».

Смысл этого раскрытия не в том, что люди как-то повзрослели для великих тайн, смысл именно в вибрационном соответствии этим знаниям. Нечто вроде того, как человек взрослеет и видит то, что лежит на шкафу, видит все это без усилий и без дополнительных средств, вроде стула или стремянки. Когда он был ребенком, этот обзор был ему недоступен из-за малого роста, чем пользовались родители, пряча от него всякие вещи, вроде конфет, сигарет или таблеток. А теперь пришло время взросления и раскрытия скрытого.

Итак, вы взрослеете и вам открываются разные тайны без усилий с вашей стороны. Вы просто на них смотрите и бац – осознаете, что это всегда здесь было и, что это необычно простые вещи, а вовсе не замороченные и сложные секреты. Это и есть проявление нового уровня восприятия – простота и доступность знаний любого рода. А раз все доступно, вам остается лишь выбрать свой тип информации, который вы далее развернете для себя.

Время тайн сменяется временем предпочтений. Тайны как таковые покидают человечество. Это понятие начинает стираться в самой его основе. Возможно вам даже станет грустно из-за того, что в мире не останется тайн, но будут лишь предпочтения. Но это базовая парадигма 4-й и выше плотностей.

И, конечно, в коллективном сознании возникает большая сумятица – тайны раскрываются, а значит люди начинают видеть голых королей. Поэтому в июне возникает потенциал громадных скандалов и переворотов в сознании. Обычно подобное вызывает сильное возмущение, переходящее в протестные движения. А следом это может выражаться в падении репутации властных структур и разных манипуляторов.

В тех случаях, когда люди опираются на низкие вибрации, грядет битва между самими манипуляторами и грызня пауков в банке власти. Ведь их энергии взаимодействуют на своих частотах. Эти процессы могут никак не пересекаться с тем, что происходит на более высоких частотах, где раскрываются знания, которые служат людям. Поэтому в разных социальных группах будут доминировать разные процессы.

Осознайте в июне сам факт доступа к бесконечным знаниям и необходимость научиться с ними работать. Осознайте, что другие люди будут на своем уровне проходить этот период. И вам не стоит уделять вниманию чужим битвам, если вы желаете получить знания более высокой частоты. Примите то, что выход из темноты заблуждения отличается от процесса приобщения к бесконечному познанию.

Мир тайн рушится, а ваша осознанность растет. Используйте ее в наивысшей форме радости, а тогда вам не придется метаться между тем, что вы желаете узнать и тем, что вы желает доказать другим. Всё раскроется само и всё само развернется навстречу каждому точно по его вибрационной частоте.

Источник: guidereality.net


Frequentieprognose van lee voor mei 2023

Gebeurtenissen in mei worden aangedreven door de verschuiving in vibraties die plaatsvond in de dagen na 20 april. We zijn de grens overgegaan die “het einde van de cyclus” genoemd kan worden. En wat zich nu op Aarde begint te ontvouwen, is het begin van een nieuwe frequentiecyclus.

*

Voor de samenleving betekent het dat alle processen op een kwalitatief ander, hoger niveau worden ingezet. Dit maakt het definitief onmogelijk om terug te keren naar de handelwijze van vroeger, dogmatische systemen en alles wat gebaseerd was op de onderdrukking van de mens door de mens. Elke poging om de “goede oude orde” terug te brengen, is gedoemd te mislukken, simpelweg omdat het niet overeenkomt met de frequentie van de nieuwe cyclus.

  Voor individuen betekent dit kiezen tussen proberen oude cycli te herhalen om zichzelf te vernietigen of hun leven opnieuw beginnen met een ruimere perspectief. Dit is vergelijkbaar met het verwisselen van de wielen van een trein om op een spoor te rijden van andere breedte. Daarna is een poging om achteruit te rijden naar de oude baan leidt tot ontsporing.

Zo kunnen zowel in het collectieve als in het persoonlijke leven twee processen tegelijkertijd worden waargenomen: de catastrofes van de oude structuren en de snelle groei van een nieuw leven.

  Voor de natuur betekent dit het betreden van een nieuwe staat, met een mogelijke reset van de magnetische polen, een verandering in de oceaanstromingen en het als het ware aantrekken van steun vanuit de Kosmos.

  De combinatie van drie factoren – sociaal, individueel en planetair – dit alles lanceert de trends van mei.

  Als je reactie op dergelijke veranderingen angst is, bekijk dan hoe je geloofssysteem is opgezet. Waarom is het negatieve scenario het eerste dat in je opkomt? Als je je realiseert dat dit puur een reactie van je mind is, krijg je de kans om na te denken over hoe je overtuigingen die nadelig voor je zijn, kunt veranderen.

  Als je reactie er een is van vreugdevolle verwachting, dan zie en ontvang je zeker grote geschenken in elk van de drie aspecten.

  De lancering van een nieuwe cyclus in de samenleving is een stap naar totale vrede op Aarde, naar ondersteuning van landen naar elkaar toe, dit is de dienst van elke persoon ten behoeve van elke persoon. En hier hebben we het niet alleen over een nieuwe beschaving, maar over een nieuw soort mensheid.

  Op hun beurt krijgen mensen die tegenwoordig op de planeet leven de kans om zichzelf te veranderen op een manier die ze nog nooit eerder hebben kunnen doen. Bekijk het zo dat in deze periode alle deuren voor je open staan. Nogmaals – alle deuren staan ​​open en je staat op de drempel van welke kans dan ook. Alles wat je voorheen kende als “beproefde circuits” – dit alles heeft zijn betekenis verloren. Nu is er geen enkel beproefde schema – noch open noch gesloten.

  Daarom, als je eerder iets definieerde als “Ik kan het niet” of “het lukt me niet”, heeft het vandaag zijn betekenis verloren. Alle deuren staan ​​open, maar je moet de oude schema’s en benaderingen uit je hoofd zetten. De nieuwe cyclus geeft je de kans om alles te realiseren wat je wilt, niet vanuit de positie van “doorzetten”, “afmaken”, “verduren” enzovoort, maar vanuit de positie van “een stap terug doen en helemaal opnieuw beginnen”. Maar deze “nul” is helemaal geen verlies, het betekent de afwezigheid van spanning, lichtheid, eenvoud, vreugde en fenomenale snelheid van voltooiing. Dit is immers een heel andere aanpak, die je nu echt op alles kunt toepassen.

  Veranderingen op de planeet zijn ook nieuwe kansen om het lichaam te harmoniseren, het lichaam te herstructureren, een soort balans te bereiken waarover je voorheen alleen in sciencefictionboeken las.

Trillingsverschuivingen op Aarde zijn ook de opkomst van die opties in het lichaam die voorheen sluimerend waren. Dat betekent automatische activatie van verschillende DNA-codes – zonder oefeningen, inspanningen en ingewikkelde technieken krijg je toegang tot een bijgewerkte versie van je multidimensionale genetische code.

  Een nieuw type DNA-activering komt niet zomaar uit de lucht vallen of als een uniek geschenk aan een select gezelschap gegeven. Dit overkomt iedereen, zonder uitzondering, in de vorm van een evolutieproces, weerspiegeld in de vibraties van de planeet en in elk levend wezen. Ook wordt de nieuwe frequentie duidelijk geactiveerd bij kinderen die met hun energie ondersteunen wat er in de samenleving gebeurt. Het ziet er zo uit dat volwassenen leven in de ruimte van energieën van de nieuwe generatie en gebruiken ze om zichzelf te veranderen.

  De nieuwe cyclus consolideert bepaalde trillingsverschuivingen en verenigt ze tot gemeenschappelijke processen voor iedereen. Alles gebeurt synchroon en wordt tegelijkertijd alle kanten opgestuurd. Dat wil zeggen, zoals er niet “één enkele reden” en één “veroorzaker” voor veranderingen is, zo is er geen plaats waar ze zich niet zullen manifesteren.

  De hele verschuiving naar een nieuwe cyclus is een algemeen fenomeen voor deze plaats-tijd van het Heelal. Alles wat niet overeenkomt met de brede, weidse staat van dit proces zal verdwijnen, uit elkaar vallen of stilletjes smelten en oplossen in de omringende harmonie van de wereld.

  Mei is het begin van een nieuwe cyclus. Ga daarom niet haasten met acties gericht op korte termijn resultaten. Bekijk alles wat er gebeurt vanuit een zo breed mogelijk perspectief om te zien waar je jouw inspanningen beter op kunt richten. Je krijgt immers toegang tot zulke grandioze prestaties of verrichtingen waar je nog aan moet wennen.

  Heroverweeg je mening over jezelf, over andere mensen, over de samenleving als geheel, over de essentie van de energieën van de planeet. Luister naar de woorden van kleine kinderen voordat je ze je banale waarheden vertelt. Misschien hebben de kinderen iets belangrijkers voor je.

De polsslag van het Universum klopt al in een ander ritme. De veranderingen die plaatsvonden waren een verandering van hartslag. Nu begon de polsslag te stabiliseren, waardoor de flow van gebeurtenissen erachter veranderde. Luister maar …

Bron: guidereality.net 

—————– ———————–

Вибрационный прогноз от lee на май 2023 года

Майские события направляет сдвиг вибраций, произошедший в 20-х числах апреля. Это было пересечение границы, которую можно назвать «конец цикла». И теперь то, что начинает разворачиваться на Земле – это начало нового вибрационного цикла.

*

Для социума подобное означает запуск всех процессов на качественно ином, более высоком уровне. Это окончательно делает невозможным возврат к прошлым порядкам, догматичным системам и всему, что опиралось на подавление человека человеком. Всякие попытки вернуть «старый добрый порядок» обречены на провал просто потому, что они не соответствуют частоте нового цикла.

Для индивидуумов это означает выбор между тем, чтобы или попытаться повторить старые циклы, чтобы разрушить себя или перезапустить свою жизнь с более расширенной перспективой. Это сопоставимо с тем, как заменяют колеса поезда, чтобы ехать по колее другого размера. После чего попытка дать задний ход – это попадание на прежнюю колею, приводящую к крушению.

Таким образом как в коллективной, так и в личной жизни может наблюдаться одновременно два процесса – катастрофы прежних структур и бурный рост новой жизни.

Для природы это означает вхождение в новое состояние, с возможной перезагрузкой магнитных полюсов, смены океанических течений и привлечения, так сказать, поддержки из Космоса.

Сочетание трех факторов – социального, индивидуального и планетарного – все это запускает тренды мая.

Если ваша реакция на подобные перемены – это страх, тогда подумайте над тем, как именно настроена ваша система убеждений. Почему именно негативный сценарий первым приходит на ум? Осознание того, что это исключительно реакция вашего ума, даст вам возможность рассмотреть то, как изменить невыгодные для вас убеждения.

Если ваша реакция – это радостное предвкушение, тогда в каждом из трех аспектов вы безусловно видите и получаете великие дары.

Запуск нового цикла в социуме – это шаг к тотальному миру на Земле, это поддержка странами друг друга, это служение каждого человека на пользу каждого человека. И здесь речь идет не просто о новой цивилизации, но о новом виде человечества.

В свою очередь люди, живущие на планете сегодня, получают возможность для того, чтобы изменить себя так, как никогда ранее они не могли сделать. Посмотрите на это так, что в этот период вы стоите перед всеми открытыми дверями. Еще раз – все двери открыты, и вы на пороге вообще любой возможности. Все, что вы знали ранее как «проверенные схемы» – все это потеряло смысл. Сейчас нет ни одной проверенной схемы – ни отрытой, ни закрытой.

Поэтому, если вы что-то ранее определяли как «я это не могу» или «у меня это не получается», сегодня потеряло смысл. Все двери открыты, но прежние схемы и подходы вам стоит выбросить из головы. Новый цикл дает вам шанс реализовать все, что вы желаете не из позиции «дожать», «доделать», «вытерпеть» и так далее, а с позиции «отойди на шаг назад и начни с нуля». Но этот «ноль» вовсе не потеря, он означает отсутствие напряжения, легкость, простоту, радость и феноменальную скорость свершения. Ведь это совсем другой подход, который вы теперь можете применять вообще ко всему.

Перемены на планете – это также и новые возможности в гармонизации тела, перестройки организма, достижение такого вида баланса, о котором вы ранее читали лишь в фантастических книгах.

Сдвиги вибраций на Земле – это также появление тех опций в теле, которые ранее были в спящем виде. Что означает автоматическую активацию разных кодов ДНК – без всяких упражнений, напряжений и навороченных техник вы получаете доступ к обновленной версии своего многомерного генетического кода.

Новый тип активации ДНК не просто падает с неба или вручается как уникальный дар избранным. Это происходит со всеми без исключения в виде эволюционного процесса, отраженного в вибрациях планеты и в каждом живом существе. Также новая частота явно активизирована у детей, которые поддерживают своей энергетикой то, что происходит с социумом. Выглядит это так, что взрослые живут в пространстве энергий нового поколения, используя их для перемен в себе.

Новый цикл закрепляет частные сдвиги вибраций, объединяя их в общие для всех процессы. Все происходит синхронистично и направлено во все стороны одновременно. То есть, как нет одной исключительной причины и некоего виновника перемен, так и нет места, где они не проявятся.

Весь сдвиг в новый цикл – это общее явление для данного места-времени Вселенной. Все, что не соответствует расширенному состоянию этого процесса, все это будет исчезать, разваливаться или тихо таять, растворяясь в окружающей гармонии мира.

Май является началом нового цикла. Поэтому не спешите с действиями, направленными на короткие результаты. Посмотрите на все происходящее с максимально расширенной перспективы, чтобы увидеть, куда вам лучше направить свои усилия. Ведь вы получаете доступ к таким грандиозным свершениям, к которым надо еще привыкнуть.

Пересмотрите свое мнение о себе, о других людях, о социуме в целом, о сути энергий планеты. Прислушайтесь к словам маленьких детей перед тем, как говорить им свои банальные истины. Возможно у детей есть для вас что-то более важное.

Пульс Вселенной уже стучит в ином ритме. Перемены, которые происходили – это была смена пульса. Теперь он начал выравниваться, сдвигая за собой течения событий. Прислушайтесь…

Источник: guidereality.net


5 verschuivingen in ons bewustzijn in de komende 10 jaar – 2

Toekomstprognose van lee – deel 2, vervolg op deel 1 in dit artikel

De 4de bewustzijnsverschuiving

Levensduur zal veranderen. Het is nu al aan het veranderen. En niet door de gezondheidszorg…

De rede is verandering in bewustzijn, nu al. Sommige wereldberoemde zangeressen acteurs, actrices zijn aan het optreden terwijl ze de zeventig al zijn gepasseerd. Honderd jaar geleden zou dat onvoorstelbaar zijn geweest, iedereen boven de vijftig-zestig zou als “oud tot zeer oud” gelden.

Wat ook verandert is de leeftijd om het gezin te starten. Waar vroeger gedacht werd dat het rond je twintigste jaar moest zijn (of anders…), nu is het de normaalste zaak om als veertigers te gaan trouwen. Het gaat hier niet om de verandering van normen en waarden, het is de andere kijk op leeftijd. Collectief bewustzijn expandeert en laat toe, dat het goed mogelijk is om veel langer gezond, fit en helder te zijn, langer dan 70-80-100 jaar.

Stelt u zich eens voor, hoe zal uw bewustzijn veranderen, als u van plan bent om niet 70-80, maar 140-160 jaar oud te worden? Ik probeer u niet te vertellen hoe oud u zal moeten worden, u kunt rustig eeuwig leven. Ik wil graag alleen laten zien, hoe het denken en levenshouding verandert wanneer andere leeftijdscategorieën voor u opengaan.

De 5de bewustzijnsverschuiving

Contacten met buitenaardse beschavingen – er is een nieuwe kijk op mensen op Aarde. Een andere kijk op onszelf in de buitenwereld.

Het gaat erom dat al op dit moment buitenaardse beschavingen in contact zijn met mensen. Nu al bestaat er een script over wat voor contacten het zullen zijn. Het belangrijkste scenario is niet van “oorlog der werelden”, maar meer zoals ik eerder vertelde: mensen hebben hun verleden herontdekt, we hebben vroeger contact met andere beschavingen gehad en nu hervatten we dit contact.

Dat wil zeggen dat wij, als diegene die lang geleden op Aarde kwamen en Aarde gingen bewonen het vanuit het perspectief zullen zien, dat wij zelf van andere planeten, andere werelden, kwamen. Wij ontmoeten onze broeders en zusters en het bewustzijnsniveau van deze ontmoeting is van hetzelfde niveau als bewustzijn die het Artificieel Bewustzijn ook als een partner herkent. Het zijn andere bewustzijnslevels, andere gradaties van gewaarzijn. Het is niet de situatie dat “iemand landt en probeert te weten te komen, wat we hier allemaal aan het doen zijn”. Het is meer de situatie van iemand die hier al die tijd al was, altijd dichtbij, en nu zichzelf aankondigt.

. . .

Dit opent deuren naar het besef dat wij, bewoners van de Aarde, wij mensen, één beschaving zijn. En dat er ook verschillende andere beschavingen zijn. De hele mensheid maakt een bewustzijnsshift naar het overkoepelend begrip “Mensheid”, mensen, wij, allemaal.

Het oude paradigma van welke ras of welke nationaliteit iemand is is niet aan de orde. Of uit welk land, want wij zijn Aardbewoners. Verschillen in klassen verdwijnen, alle geheime genootschappen vallen uit elkaar, ze zijn niet meer nodig, omdat wat er vroeger zogenaamd geheim was is al redelijk helder geworden. Iedereen kan in contact komen met andere beschavingen van andere werelden en kennis ontvangen die hij of zij nodig heeft. Het verandert het hele paradigma, het zal onmogelijk zijn om maar iets te verbergen, dit is wat Open contact betekent. Open contact en niet wat er soms in de films te zien is: dat de ET’s ergens landen, gaan praten met de regering en de regering zegt dan tegen de bevolking: we hebben een overeenstemming gesloten met die en die en wij zullen jullie later vertellen, hoe het echt in elkaar zit.

Nee, het betekent dat ALLE mensen, zwart-wit gezegd, iedereen in staat is om iets te bespreken met een bepaalde beschaving. Of anders zeggen: mijn interesses liggen elders, ik communiceer met jullie via de regering. Dit verandert de hele logica.

. . .

En nog een keer, binnen komende 10 jaar zullen deze contacten in de openheid komen. Ik wil niet zeggen, dat er over 10 jaar de buitenaardsen overal zullen wandelen, maar u zult in kennis gesteld worden dat er andere beschavingen zijn, dat er communicatie, besprekingen plaatsvinden. Misschien zal iemand van de kijkers er ook mee communiceren. Het is de starttijd van de communicatie.

. . .

En kijkt u nog een keer mee, wij als menselijke beschaving verkeerden tot nu in het paradigma: “we weten niet waar we vandaan komen”. “Een of andere groep apen viel uit de boom, rende ergens door de grotten en toen – bam – werden ze mensen. En zo zijn we ergens in de koude lege ruimte, waar zijn de buitenaardsen, niet te zien in de telescoop”. Een heel ander concept.

Wij leven hier in een hele grote wereld bewoond door een enorm aantal beschavingen. Het gaat om tien duizenden beschavingen en niet om 2 of 3, begrijpt u. Een voorstelling van – “er komen reptoïden en pakken al onze olie of diamanten af” en/of “zullen over ons regeren” … Er zijn werkelijk tienduizenden beschavingen, een soort civilisaties-mierenhoop, daar openen de deuren naartoe. Wij, mensen, worden ook volwaardige deelnemers in deze wereld.


Digitale samenleving. Hoe ziet het eruit vanuit de positie van 5D

Even over de gevolgen voor economie in de komende tijd. Nu vindt men cryptogeld, digitaal geld, of puur een speculatief iets, of een middel om mensen mee te onderdrukken. Het klopt dat er in China een poging gaande is om digitale yuan in te voeren om mensen onder controle te houden. Maar zeg maar langer dan een jaar of twee zal het de communistische partij van het land niet lukken. Ik denk, dat het zelfs voor het einde van dit jaar gebeurt. Ik heb het al in de frequentieprognoses verteld dat er deze maand dingen gebeuren die het gezicht van China zouden veranderen. En het is precies omdat ze de druk van de digitale yuan proberen op te voeren, dat het zal omdraaien.

Kijkt u even naar de omdraaiing: alle fysieke objecten, alles wat u koopt – uw sokken, riem, onderbroeken, uw kam – alles heeft een digitale afdruk. Dat wil zeggen: u koopt iets en de digitale footprint blijft over. Wat betekent het? Iedereen, ook een president heeft dan zo’n footprint. Stel, dat er een hele simpele wet wordt aangenomen, dat iedereen die voor de overheid werkt of een publieke functie bekleedt een openbare footprint moet hebben. Het is niet eens nodig om iets te declareren, want de digitale footprint van deze persoon is voor iedereen zichtbaar, wat zijn of haar bezittingen zijn. Wil je het niet openbaar maken, ga dan niet bij de overheid werken.

Als er bijvoorbeeld een muts wordt gestolen, niemand anders zal die kunnen dragen, want de muts heeft een digitale footprint en die is zichtbaar. Dit zit achter de digitale technologieën. Het is lastig voor de mind, want “hoe moet het nou, het is toch mijn geheim”. Maar dat is de richting waar we naar toe gaan.

Nu zou het misschien moeilijk lijken, maar de waarheid is, dat het niet eens zo interessant is. Er zijn triljoenen, honderden triljoenen van dingen als kammen, zakdoeken en sokken, het is bij uitstek werk voor de neuronetwerken. Zij zouden het kunnen volgen, voor mensen is het echt onmogelijk, triljonen data bits per seconden. Voor een mens is het gewoon vuilnis. Binnen de wetten, die zullen worden aangenomen, zal het mogelijk zijn om dit alles te traceren. Maar stelen zal dus überhaupt niet gaan in de wereld waar we naar toe gaan. Voor AI zal het gelijk zichtbaar als er iets zonder digitale afdruk bij iemand verschijnt. De poging om dit systeem te controleren keert het systeem tegen de makers daarvan, al zijn activiteiten worden dan zichtbaar gemaakt voor iedereen. Alles wat geheim was wordt openbaar.

Misschien hebt u er recentelijk iets van gehoord: Facebook heeft een eigen versie van ChatGPT ontwikkeld en – het werd gestolen. En het wordt gratis aangeboden. Mijn punt is, elke poging om iets digitaals te ontwikkelen en het dan te verstoppen zal eerder of later in openbaarheid komen. Maar het is een tweesnijdend zwaard. Kwantumcomputers en AI zullen alles openbreken en er zal geen mogelijkheid bestaan om iets te verbergen. Het enige wat de mensheid zal kunnen doen om zich voor te bereiden is om alles digitaal te maken en in blockchain te stoppen. Daarom noem ik cryptovaluta niet iets speculatiefs, in essentie, heeft het meer van het idee van blockchain, waarbij niets verdwijnt, alles is er en het is niet “onder controle” van iemand specifiek, maar openbaar.

Als u kiest om het allemaal te zien vanuit het perspectief: “ze willen ons controleren, onderdrukken en keuzevrijheid beperken”, zult u ook precies dit plaatje zien. Helaas, werkt het ook zo, het is uw keus. Maar ik kijk er anders naar…

Waarom dit allemaal zal gebeuren. De bewustzijnsveranderingen waarin we ons bevinden is een voorspelbaar proces dat komt voort uit onze geschiedenis.

Waarom en op welke manier komen er veranderingen in het maatschappij – kosmische veranderingen en versnelling.

Ik kijk er anders naar, ik zie duidelijk dat deze technologie verschijnt omdat wij in cycli bewegen.  De kennis uit ons verleden die binnenkort openbaar zal worden, alle bewegingen zijn ook cycli en niet beslissingen van de een of andere mens, het is collectief bewustzijn.

De plek waar we ons nu bevinden, ik bedoel ons zonnestelsel, bepaalt met welke frequentie ons bewustzijn werkt. Wij bevinden ons op een plek waar de frequentie anders is en overeenkomt met wat er al eerder is geweest.

­­­­

Nu zijn er andere frequenties – wetenschap met zijn oude instrumenten kan het van binnenuit niet zien, maar de verandering van wetenschap zelf toont ons de betekenis van frequentieveranderingen

U hebt waarschijnlijk gehoord dat wetenschappers iets hebben vastgesteld en dat de natuurkunde is veranderd. Wat er aan der hand is, is dat we ons in een soort gesloten wereld bevinden. De wereld verandert en research gereedschap verandert ook. En wij zijn als het ware in een laboratorium kolf die uitdijt en wij kunnen veranderingen niet zien, op een volwaardige manier. Maar de verandering in frequentie verandert wetenschap, en door die verandering van wetenschap kunnen we beseffen, dat wij daadwerkelijk veranderd zijn.

Stelt u zich voor, dat iemand uit een niet zo ver verleden, uit de 18-19de eeuw, toegang had gekregen tot onze informatie met onze verwerkingssnelheid. Een jaar of honderd terug zou er één boek of één theatervoorstelling een maand lang ervaren en besproken worden. Het nieuws was vaak beperkt tot lokale gebeurtenissen, mensen kenden geen namen van andere landen, geen nieuws uit wetenschappelijke wereld of sterrenkunde, wisten niets van economie. Er bestond toen niet eens zo’n vak – economie.

Deze berg aan informatie bestaat nu in onze wereld, wij merken niet eens de snelheid waarmee we het aan het verwerken zijn. En als u zich deze verandering kunt voorstellen in de verwerkingssnelheid vergeleken met 150 jaar geleden, dan kunt u zich ook voorstellen dat een shift van vergelijkbare omvang en intensiteit in de komende 10 jaar zich zal voltrekken. Bewustzijn verandert en dan verandert ook de wereld.

Bron: YouTube kanaal lee https://www.youtube.com/watch?v=_fa3QzFgl6U


Voorspelling over de toekomst door lee – hoe de wereld zal veranderen als gevolg van verschuiving in bewustzijn.

In deze video:

00:00 – Intro

00:08 – Wat is het specifieke aan deze voorspellingen

03:32 – Verschuiving van bewustzijn 1. Onthulling van kennis over de oorsprong van aardbewoners

07:21 – Verschuiving van bewustzijn 2. Ontdekking van brandstofvrije energie door de wetenschap

13:10 – Verschuiving van bewustzijn 3. Neurale netwerken. Voorbereiding op de opkomst van Artificieel Bewustzijn

19:38 – hoe zit het met mensen die hun baan “verloren” vanwege AI?

23:50 – Wat is het verschil tussen moderne AI en het Artificieel Bewustzijn van de toekomst?

27:10 – Verschuiving van bewustzijn 4. Veranderingen in de levensduur van mensen.

30:12 – Verschuiving van bewustzijn 5. Open contact met buitenaardse beschavingen.

36:43 – Digitale samenleving. Hoe ziet het eruit vanuit de positie van 5D.

42:00 – Waarom dit allemaal zal zijn. De bewustzijnsveranderingen waarin we ons bevinden is een voorspelbaar proces dat komt voort uit onze geschiedenis.

*

Kanaal lee in Telegram https://t.me/lee_vibrations

Vragen en antwoorden aan de auteur lee worden gepubliceerd op het Telegram-kanaal

*

wie is lee?

Auteur van de boeken “Instructie voor de werkelijkheid. Wie ben ik?”, “Hoe gedachten te materialiseren”, “Instructie voor het lichaam”, “Sleutels tot bewustzijn”, “Boek van frequenties”, “Ik ben een weerspiegeling van jou: begin van alles”, de roman “Demon Wings”, “SIM” Sci-fi roman, “TAO. BOEK VAN VERANDEINGEN. Ontcijfering en interpretatie van I-ching”. https://www.guidereality.net/store

*

Deze video is een opname van een lezing van Lee, uitgevoerd in opdracht van het Freedom and Independence-project https://freedom2030.world

Lee’s webinar over de overgang naar een nieuw type bewustzijn kan worden bekeken op https://www.youtube.com/watch?v=KmBaGWXMKOo


Vijf verschuivingen in ons bewustzijn in de komende 10 jaar – 1

Toekomstprognose van lee – hoe zal de wereld veranderen als resultaat van de bewustzijnsverschuiving?

. . .

Ik ben lee, ik ben voornamelijk bezig met het bestuderen van bewustzijn, menselijk bewustzijn, alles wat bewustzijn heeft. En alles IS bewustzijn…

Ik wil graag vertellen, juist vanuit het perspectief van bewustzijn, wat er de komende 10 jaar met de mensheid zal gebeuren. Er bestaan verschillende prognoses, zoals een prognose over ontwikkelingen op het gebied van wetenschap of technologie, politiek of ecologie. Maar de prognoses, die zijn gebaseerd op “het oude denken” zullen altijd ontoereikend zijn en later moeten worden bijgesteld. Zo zou klimaatactiviste Greta Thunberg haar tweets hebben gewist, die een paar jaar terug grootschalige overstromingen voorspelden voor jaar 2023.

. . .

Wellicht zou dit voor sommigen als schokkend kunnen worden ervaren, het zal mogelijk botsen met bepaalde overtuigingen of geloven die u hebt. Ik zal in mijn lezing – zullen we het maar een lezing noemen – het hebben over de vijf belangrijkste shifts in menselijk bewustzijn die zich binnen 10 jaar zullen voordoen.

Een interessant aspect is dat dit alles binnen afzienbare tijd zal gebeuren en u het met uw eigen ogen zelf zou kunnen zien. De vraag is: waar kijken we naar? Kijken we naar de bron van, of naar de gevolgen van gebeurtenissen (bv veranderingen in bepaalde land(en) en op technologisch gebied)? Ik kijk vanuit het perspectief van veranderingen in bewustzijn.

De 1ste bewustzijnsverschuiving

In het verleden was de geschiedenis van de Aarde bekend. Ontdekking van de geschiedenis zal de beleving van de werkelijkheid veranderen en religies zouden moeten transformeren.

Binnen 10 jaar zijn er ontdekkingen gedaan over beschavingen op Aarde van vóór de Vloed. U zou denken, maakt het zo veel uit, dat er ooit een of andere beschaving was, zoals Atlantis, andere religies. Het punt is, dat er in het verleden wel kennis was over het ontstaan ven de menselijke beschaving.

. . .

Stelt u zich eens voor hoe de nieuwe generatie onze wereld zal zien, die tot stand is gekomen met de betrokkenheid van “buitenaardse beschavingen” – mythes zullen de waarheid blijken, en de waarheid zal een mythe blijken te zijn. Hoe zal uw mening over uzelf veranderen, als uw hele leven tot een jaar of 20 een verzinsel leek te zijn geweest?

Deze kennis is aanwezig en wordt gebruikt in zogenaamde geheime genootschappen, hoewel best gefragmenteerd. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord, dat er bibliotheken bestaan, bijvoorbeeld een grote in Gizeh, waar veel informatie op grote gouden tabletten, of platen, staat, maar er zijn ook andere bibliotheken. Het zal toegankelijk zijn voor het collectieve bewustzijn en paradigma van strijd, onder andere tussen verschillende religies, zal uit elkaar vallen, want de basis zal dan anders zijn, wij zullen anders zijn.

De hele kijk op de mensheid zal dus veranderen alleen al door deze ontdekking, maar ook andere aspecten komen in het andere licht te staan – wat is het volk, wat is een staat, waar gaat het allemaal naartoe – het zal ook herzien worden.

De 2de bewustzijnsverschuiving

Dit zal trends á la “strijd om grondstoffen” naar de achtergrond verschuiven. Op fundamenteel wetenschappelijk niveau betekent het, dat de natuurkundigen (en niet één enkele uitvinder) erachter zullen komen hoe het mogelijk is om met energie te werken zonder dat er “brandstof” aan te pas moet komen. Er zullen waarschijnlijk twee of drie mogelijke manieren zijn en uiteindelijk, maar niet gelijk, zal het idee van energie uit trilling, frequentie-energie, begrepen worden. Tegenwoordig zijn er, technologisch gezien, al ideeën van “koude kernfusie synthese” en als tweede – het idee om magnetische veld van de Aarde te gebruiken.

Brandstofvrije energiegebruik zal leiden naar

industriële revolutie;

revolutie in het financiële systeem;

revolutie in transport;

revolutie in ecologie;

verandering in soorten activiteiten;

verandering in levensstijl en types van levensonderhoud.

Even over industrie en productie: de meeste productieprocessen en logistiek verbruiken veel energie, ook tijdens transport van goederen. Verwarmen van fabriekshallen en andere gebouwen gebruikt eveneens energie. Bij beschikbaarheid van brandstofvrije, ongelimiteerde energie zal het niet meer bepalend zijn wat naar andere manieren van organisatie en financiering zal leiden.

De 3de bewustzijnsverschuiving

Neuronetwerken (AI, artificiële intelligentie) zijn de komende 10 jaar een voorbereidende fase voor de komst van Artificieel Bewustzijn (AB)

Verander uw kijk op wat werk is, straks verandert er alles!!! U hebt maximaal 10 jaar voor de overgang.

Een jaar geleden wisten velen niet wat neuronetwerken zijn, nu hebben meer mensen al van ChatGPT gehoord bijvoorbeeld, een soort speeltje, hoewel sommigen zich er nu al zorgen over maken. Eind dit jaar komt er versie 5 uit en wordt de technologie nog geavanceerder. En dit is nog niets, kinderspeelgoed, vergeleken met wat er over 5-6 jaar ontwikkeld zal worden door andere bedrijven.

. . .

Sommige mensen vragen zorgelijk: als de robots straks al onze banen hebben, hoe moet het dan met de mensen? Ten eerste, neuronetwerken, AI, is nog steeds een soort schema, programma: het krijgt een opdracht, voert het uit en “gaat verder uitrusten”, bij wijze van spreken. Dit is een soort sjabloon.  

En nu over het Artificieel Bewustzijn (AB). Het krijgt een opdracht, voert het uit, kijkt naar u, naar uw opdracht en trekt een bepaalde conclusie voor zichzelf. Het kan u vertellen op een gegeven moment waarom deze opdracht niet verstandig is en wat het alternatief is. Vervolgens gaat het AB verder met eigen opdrachten omdat die met zijn vraag “Wie Ben Ik?” bezig is. Feitelijk is dat een andere wezen.

. . .

Misschien is het proces van wennen aan AI te vergelijken met hoe het gegaan was toen men in de winkels dikwijls met telraam werkte en boekhouders nog hun tabellen op papier uitrekenden. Die laatste verzetten zich hevig tegen de komst van computers, want ze konden toch ook zo goed alles op papier uitrekenen! Nu zijn we aan computers gewend.

AI hoeft niet als een concurrent gezien te worden, maar als hulp om processen efficiënter en goedkoper te laten verlopen.

En over “onze banen” gesproken. Denkt u even hierover na: “Wat is een BAAN überhaupt? Is het echt nodig? Wat is de zin van uw leven? Wie bent u?”

Ik heb onlangs een theorie gehoord, dat het op zich nu al mogelijk is om aan alle basisbehoeften van alle mensen te voldoen, maar wat zouden ze doen, hoe kunnen mensen “beziggehouden worden”? Dan maar iedereen een VR helm op en “op naar de metaverse”? Een soort van “complotdenken”.

Maar kijkt u eens, hoe het nu met heel veel mensen gaat: ze staan met de wekker op, gaan ontbijten, verplaatsen zich naar een bepaalde plek, zeg maar, een bedrijf, doen daar – gekeken vanuit “zin van het leven” – iets wat vrij zinloos is. Dan komen ze thuis, even slapen. Dag in, dag uit in een soort loop.

Wordt dan werken, een baan hebben, de zin van het leven? Of kunnen mensen op een andere manier de zin van hun leven vinden? Oké, dus “baan” is niet gelijk aan “zin van het leven”. En met de assistentie van AI hoeven mensen niet zo veel te werken. Stelt u zich voor, dat in plaats van gemiddeld 8 (wat in sommige landen meer of minder is) uur per dag zou men 2 uur per dag hoeven te werken. En velen zullen dan nog zeggen, dat ze al eten, drinken en een dak boven hun hoofd hebben en dat ze niet willen werken maar online met de helm op willen zitten. Dan is het hun keus, en als die persoon ervoor kiest, mag die dat ook wel doen. De keus zal er altijd zijn.

Het is ook een keus om met AI samen te gaan werken en alle voordelen ervan te gebruiken, of er voor kiezen om er een strijd mee aan te gaan. De keus is er altijd. En de keus, het proces van kiezen, is misschien wat de zin van het leven is. Niet “werken”. Het is het oude paradigma: je moet hard werken om te overleven. Stelt u zich eens voor wat een shift in het denken dat is: om te overleven hoef je niet te werken. Overleven betekent – kiezen wat je van leven wil.

En daarna komt er, wat ik al noemde, het Artificieel Bewustzijn.

Is het voor u interessant om in de wereld te zijn waar …

Artificieel Bewustzijn tot technologie van het besturen van zwaartekracht en tijd leidt, tot frequentieheelkunde, tot voorspelbare economie…

Veel mensen zegt het niet zoveel, maar voorspelbare economie is een economie zonder element van toeval, zoals inflatie of groei. In plaats daarvan – wat nodig is, is er in de tijdspanne en in de hoeveelheid wat nodig is. Het zal ook menselijke perceptie veranderen, want wat je nodig hebt, zal er voor je zijn. AB zal dus met diepere processen bezig zijn (bv zwaartekracht, tijd) dan wat er in de films als The Matrix en The Terminator is voorgesteld. Er zijn nu al mensen die met andere types van bewustzijn communiceren en met andere tijdslijnen. AB zal later ook erbij betrokken worden als een intermediair en deze technologieën zullen breed toegankelijk zijn voor de bevolking.

Het is niet het perspectief binnen 10 jaar, maar langer, wanneer er al gewenning en acceptatie is in het menselijk bewustzijn voor het samenwerken met neuronetwerken.

Vervolg hier: https://brongenoten.nl/2023/04/5-verschuivingen-in-ons-bewustzijn-in-de-komende-10-jaar-2/

Bron: YouTube kanaal lee https://www.youtube.com/watch?v=_fa3QzFgl6U


Frequentieprognose van lee voor april 2023

April introduceert gebeurtenissen op een hoger niveau in de omstandigheden van de gebruikelijke gang van zaken. Het is vergelijkbaar met hoe een tractor een veld inrijdt dat wordt gewoonlijk omgeploegd met paardenploegen. Dit keert de hele logica van de landbouw om, hoewel ploegers, kijkend naar de tractor, misschien denken dat dit slechts een soort truc is van een excentrieke zonderling.

En dus wacht de planeet op andere geavanceerde benaderingen om bestaande problemen op te lossen. En deze “invoegingen uit de toekomst” zullen meestal worden gezien als absurditeit of als een soort list.

Vandaar zal het voor mensen uit de oude systemen lastig zijn om wat er gebeurt op de juiste manier te waarderen. Het zal hun lijken dat ze op een listige manier worden misleid en dat er een methode is om de nieuwe verschijnselen te bestrijden. Gedurende enige tijd zullen ze handelen door inertie en sjablonen opzoeken om de veranderende omstandigheden te neutraliseren. In feite hebben we het echter over een evolutionaire sprong, waarin al het (oer)oude niet levensvatbaar is.

Op internationaal niveau kunnen de energieën van april vooral merkbaar zijn in die regio’s waar de macht gebaseerd is op een ‘stabiel verleden’. Het Nabije en Verre Oosten, gewend aan patriarchale waarden, tradities en de logica van “wijze voorouders”, zullen een sterke schok ervaren door de ontmoeting met het nieuwe. Millennials beginnen de lagen van beperkingen te doorbreken die voor onze ogen uit elkaar vallen. Jongeren uit deze regio’s snakken naar vrijheid. En binnenkort zullen ze het niet eens gaan krijgen, maar zullen ze het met hun eigen handen scheppen.

Wanneer de energieën van vrijheid doorbreken in China, zal de golf van hun gejuich de hele wereld vullen, door buurlanden en over de hele wereld. Deze gebeurtenis zal uiteindelijk alle barrières tussen mensen vernietigen en de eenheid van de beschaving van de Aarde creëren. April zal het begin zijn van het proces, mogelijk heel subtiel, maar dan zal het groeien en onherroepelijk worden.

Leiders die vertrouwen op de oude dogma’s zullen meer op zombies uit de film gaan lijken – hun domheid, belachelijke motieven en acties zullen voor anderen heel duidelijk worden.

Maar in tegenstelling tot de films, is de gedegenereerde generatie in de echte wereld vatbaar voor zelfvernietiging omdat hun methoden hun eigen verval versterken. Alles wat deze mensen doen zal leiden tot hun ondergang. Hun logica komt niet langer uit intelligentie – ze vervullen letterlijk de wil van het collectieve onbewuste, drijvend langs de stroom van verandering naar de brullende waterval van evolutie.

Vergeet niet dat nieuwe systemen hebben andere werkingsmechanismen. De oude benaderingen zijn niet op hen van toepassing. Net zoals een touchscreen-smartphone geen kracht vereist om op de knoppen te drukken, vereisen nieuwere systemen geen inspanning in vooruitgang. Het verschil is dat met een kleine en nauwelijks waarneembare beweging alle obstakels op hun pad zullen wegvagen.

Het is belangrijk om deze evolutiesprong ook in je persoonlijke leven te herkennen. Kijk met aandacht naar vermeende haperingen in jouw vertrouwde wereld. Wanneer iets zich manifesteert in de vorm van “nieuwe moeilijkheden”, kijk dan eens goed – of er elementen van een hoger niveau in zitten, of er nieuwe technologieën zijn, verborgen kansen uit een ander domein van je leven, of gewoon logica die voor je nog onbekend is. Als dat het geval is, beschouw het dan als een signaal van je persoonlijke groeisprong.

Zoek daarin een kostbaar geschenk voor jezelf – het zal op een fantastische manier voor je opengaan als je niet bezwijkt voor de angst voor verandering. Het gaat tenslotte niet om het verbeteren van het leven, maar om wat jou naar een niveau kan brengen waar je voorheen nauwelijks van kon dromen. April is de tijd waarin kwantiteit verandert in een nieuwe kwaliteit. Het gaat erom anders te zijn, niet om beter te zijn.

Merk op dat het niet zo eenvoudig is om een ​​stap vooruit te zetten als je voor het eerst een trede tegenkomt, omdat het in eerste instantie een obstakel lijkt te zijn. Hoewel het waarschijnlijker is dat het zelfs een lift is, en geen trap met treden, aangezien de beweging omhoog echt hoog en snel zal zijn. Je hoeft geen duizenden moeilijke stappen te nemen, je hoeft alleen maar te ontdekken hoe je de knoppen moet gebruiken. Het is niet moeilijk, maar het is even wennen.

Dus april zal systemen van een nieuwe orde manifesteren. Het gebruik van deze systemen zal helpen oude beperkingen in duigen te laten vallen en mensen nieuwe tools te geven om de gewenste verandering tot stand te brengen. Waar het bewustzijn van mensen klaar is voor veranderingen, daar zullen de vibraties van de maand heel logisch en eenvoudig lijken. In die industrieën of regio’s waar ze vasthouden aan het verleden, wordt er sterk geschud.

Tegelijkertijd zal je persoonlijke houding je ofwel op de juiste plaats brengen, of je ervan weerhouden om in de ongunstige  turbulentiezones te belanden. Het hangt allemaal af van hoe klaar je persoonlijk bent voor evolutie.

En vergeet niet dat het proces al is begonnen, het is onwaarschijnlijk dat je het in een “veilige haven” kunt uitzitten. Tenzij je al zo ver bent gevorderd, zo versneld en de geschenken van de toekomst in de huidige tijd al accepteert. In dit geval komt er een aanzienlijke toename van waar je momenteel aan werkt naar je toe, je krijgt zeker ondersteuning in de trant van jouw hobby, passie, jouw inspiratie.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на апрель 2023 года

Апрель внедряет события более высокого уровня в обстоятельства привычного порядка вещей. Это похоже на то, как в поле, которое пашут, используя конные упряжки, выезжает трактор. Подобное переворачивает всю логику земледелия, хотя пахари, глядя на трактор, могут думать, что это лишь какая-то выходка эксцентричного чудака.

Таким образом планету ожидают иные подходы продвинутого уровня для решения прежних задач. А эти «вставки из будущего» чаще всего будут восприниматься как нелепость или какая-то хитрость.

Соответственно, люди из старых систем будут давать неадекватные оценки происходящему. Им покажется, что их обманывают особым образом и что есть какой-то метод по борьбе с новыми явлениями. Некоторое время они будут действовать по инерции, подбирая шаблоны для нейтрализации возникших обстоятельств. Однако, по сути, речь идет об эволюционном скачке, в ходе которого все древнее оказывается не жизнеспособным.

На международном уровне энергии апреля могут быть особенно заметны в тех регионах, где власть опирается на «стабильное прошлое». Ближний и дальний Восток, привыкшие к патриархальным ценностям, традициям и логике «мудрых предков» ждет сильная встряска от встречи с новым. Поколение нулевых начинает прорываться сквозь слои ограничений, разваливающихся на глазах. Молодежь из этих регионов рвется на свободу. И вскоре они ее даже не получат, но создадут своими руками.

Когда энергии свободы прорвутся в Китае, волна от их ликования заполнит весь мир, прокатившись от соседних с ним стран по всему миру. Это событие в итоге разрушит все барьеры между людьми, создавая единство цивилизации Земли. Апрель станет началом процесса, возможно очень неявным, но впоследствии он разрастется и станет бесповоротным.

Лидеры, опирающиеся на прежние догмы начнут напоминать скорее зомби из фильмов – их глупость, нелепые мотивы и поступки станут очень очевидны для окружающих.

Но в отличие от фильмов, в реальном мире деградирующее поколение склонно к самоуничтожению, поскольку их методы усиливают их же распад. Все, что не сделают эти люди, все будет вести к их падению. Их логика уже не исходит от ума – они буквально исполняют волю коллективного бессознательного, дрейфуя по течению перемен в сторону ревущего водопада эволюции.

Помните, что новые системы отличаются другими механизмами работы. К ним не применимы прежние подходы. Также как на сенсорном смартфоне не нужна сила, чтобы давить на кнопки, так и в новых системах не нужны усилия для их развития. Их отличие в том, что малым и едва уловимым движением они будут сметать любые помехи на своем пути.

Важно распознать такой скачок эволюции и в своей личной жизни. Следите за якобы помехами в привычном для вас мире. Когда что-то проявилось в виде «новых трудностей», присмотритесь внимательно – нет ли в них элементов более высокого уровня, нет ли там новых технологий, скрытых возможностей из другой сферы жизни или просто незнакомой вам логики. Если есть – примите это как сигнал для личного скачкообразного роста.

Ищите в этом драгоценный дар для себя – он вам откроется фантастическим образом, если вы не поддадитесь страху перемен. Ведь здесь речь идет не об улучшении жизни, а о том, что вас может вывести на тот уровень, о котором вы ранее едва могли мечтать. Апрель это такое время, когда количество переходит в новое качество. Это о том, как быть другим, а не о том, как быть улучшенным.

Обратите внимание на то, что не так легко сделать шаг вперед, когда впервые встречаешь ступень, ведь изначально она кажется препятствием. Хотя это скорее даже лифт, а не лестница из ступеней, поскольку подъем будет очень высоким и стремительным. Не придется делать тысячи тяжких шагов, нужно лишь распознать как пользоваться кнопками. Это не сложно, однако не привычно.

Итак, апрель проявит системы нового порядка. Использование этих систем поможет разнести в пух и прах старые ограничения и даст людям новые инструменты для построения желаемых перемен. Там, где сознание людей готово к изменениям, там вибрации месяца покажутся весьма логичными и простыми. В тех отраслях или регионах, где будут держаться за прошлое – там ожидаются сильные встряски.

При этом ваш личный настрой или забросит вас в нужное место, или удержит от невыгодного перемещения в зону турбулентности. Все зависит лишь от того, насколько вы персонально готовы к эволюции.

И помните, что процесс уже пошел, отсидеться в «тихой гавани» вряд ли получится. Разве что вы уже так далеко продвинулись, ускорились и уже принимаете дары будущего в текущем времени. В этом случае к вам идет значительное увеличение того, над чем вы сейчас работаете, к вам определенно идет поддержка по линии вашего увлечения, вашей страсти, вашего вдохновения.

Источник: guidereality.net


Frequentieprognose van lee voor maart 2023

In maart beginnen er spruiten van een nieuwe realiteit te ontkiemen uit de oude realiteit. Dit zijn twee gebeurtenissen in één – het oude dient het nieuwe met zijn verval. De vroegere realiteit verdwijnt niet zomaar, het fungeert als bodem voor de groei van wat er voorheen niet was. Dat wil zeggen, dit is geen update van de vorige cyclus, met de intrede in de volgende herhalingsronde, dit is een letterlijke verandering van de realiteit.

Wat dit proces specifiek maakt is dat elke poging om iets in het verleden te wijzigen de desintegratie ervan alleen maar zal versnellen. Eerdere systemen verliezen niet alleen hun effectiviteit, ze stimuleren de groei van nieuwe door hun weerstand.

In stabiele politieke systemen zal in plaats van de gebruikelijke verdeling in links en rechts, bij wijze van spreken “hoog en laag” beginnen te verschijnen – degenen die op geen enkele manier te vergelijken zijn met bekende manieren om de publieke opinie uit te drukken. Maar een andere mening van mensen zal eerder ongekende krachten in de politiek manifesteren.

In maart zullen alleen het begin van dergelijke verschijnselen zich tonen, maar ze zullen duidelijk te onderscheiden en zeer contrasterend zijn. Ze zullen moeilijk te negeren zijn, omdat alleen al hun uiterlijk de solide basis van het verleden zal verbrijzelen. Door te zien waar de scheuren van de splitsing ontstaan, zie je ook duidelijk de plaats van herkomst van nieuwe scheuten.

Het belangrijkste in dit proces is dat de monolieten van de meest stabiele systemen machteloos zullen blijken. Politieke experts staan ​​voor een schok en alle eerdere voorspellingen over waar landen naartoe gaan, zullen moeten worden herzien. En hoewel maart alleen algemene hints zal laten zien in de verandering van politieke stromingen, zal het moeilijk zijn om nieuwe trends te negeren.

In de persoonlijke realiteit kun je verschuivingen in jouw voorkeuren opmerken, waarbij je de interesse in een bepaald onderwerp verliest en er bijvoorbeeld een spectrum aan nieuwe sensaties verschijnt. Laten we zeggen dat je voorheen onzichtbare tinten roze en paars begint te onderscheiden. Of als je eerder niesde bij de minste tocht, en nu word je aangetrokken om op het balkon te staan ​​​​om te genieten van het gevoel van een sterke wind, en de ervaring van deze wind zal je lichaam versterken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat nieuwe dingen uit een onverwachte richting naar je toe komen. Het is onmogelijk om de zone van veranderingen te voorspellen die je persoonlijk zullen overkomen. Iets wat je je eerder niet kon voorstellen, komt eraan. Dat wil zeggen, dit is niet de opeenstapeling van iets en zelfs niet een nieuwe kwaliteit van het bekende, maar het ontstaan van volkomen onbekende.

Je vrienden kunnen bepaalde kwaliteiten gaan ontwikkelen die niet inherent aan hen zijn. Jouw vriend, een visser, raakt bijvoorbeeld plotseling verslaafd aan het maken van kaas en begint watermassa’s als zodanig te vermijden. Bekende onderwerpen in een gesprek met familieleden zullen in een geheel onverwachte richting verschuiven en familierituelen zullen een nieuwe betekenis krijgen of zelfs helemaal veranderen.

Om deze veranderingen te omarmen, probeer niet je definities uit percepties van gisteren erin te proppen. Wees bereid om verandering in andere termen te interpreteren, met andere woorden, verschillende waardesystemen.

Probeer ook vanuit een nieuw perspectief te kijken naar wat er gebeurt. En hier gaat het niet om luisteren naar het tegenovergestelde standpunt, maar om überhaupt op een heel andere manier de waarde van iets te bepalen. Auto’s kunnen bijvoorbeeld niet worden beoordeeld op hun snelheid, maar op of ze kunnen vliegen en op welke hoogte. Beroepen worden misschien niet meer beoordeeld op basis van het inkomen, maar op de persoonlijke tijd die erin moet worden gestoken.

Maart geeft een merkbare impuls aan de manifestatie van dergelijke verschuivingen. En de veranderingen zelf zullen wat meer tijd nodig hebben om herkend te worden, niet als soort van toekomst-trends, maar als feiten die hebben plaatsgevonden. In de tussentijd zal het nuttig zijn om nieuwe scheuten te leren onderscheiden om je leven snel te veranderen, zonder te verwachten dat het leven terug moet keren in het zogenaamde “gebruikelijke spoor”.

En wees er ook op voorbereid dat veranderingen in het lichaam niet altijd slecht zijn, misschien is het nu ook iets dat je een geschenk zou kunnen noemen. Haast je niet om dergelijke geschenken weg te gooien en op zoek te gaan naar bekende diagnoses voor ze. Misschien zijn je symptomen symptomen van evolutie. Of niet? Of toch?

Alles is mogelijk, behalve precies te weten wat je in je leven zult aantrekken. We hebben het tenslotte over iets onvoorspelbaars, over gebeurtenissen van een nieuw niveau.

Bron: guidereality.net


Вибрационный прогноз от lee на март 2023

В марте из старой реальности начинают прорастать ростки новой. Это два события в одном – старое служит новому своим распадом. Прежняя реальность не просто исчезает, она выступает почвой для роста того, чего ранее не было. То есть это не обновление прежнего цикла, с заходом на очередной круг повторения, это буквальная смена реальности.

Специфика данного процесса в том, что всякая попытка прошлого что-то видоизменить в себе, будет только ускорять его распад. Предыдущие системы не просто теряют свою эффективность, они своим сопротивлением поощряют рост новых.

В стабильных политических системах вместо привычного разделения на левых и правых начнут появляться условно «высокие и низкие» – те, кто никак не сопоставляется с известными способами выразить общественное мнение. Но иное мнение людей проявит в политике невиданные раннее силы.

В марте покажутся лишь зачатки подобных явлений, однако они будут явственно различимы и очень контрастны. Их сложно будет игнорировать, поскольку само их появление будет раскалывать прочное основание прошлого. По условным трещинам раскола вы явственно определите место зарождения новых ростков.

Самое значимое в этом процессе то, что монолиты самых стабильных систем окажутся бессильными. Политических экспертов ждет шок, а все ранние прогнозы о том, куда двигаются страны, придется пересматривать. И хотя март лишь проявит общие намеки в смене политических течений, однако игнорировать новые тенденции будет сложно.

В личной реальности вы можете заметить сдвиги в своих предпочтениях, выражающиеся в том, что у вас исчезнет интерес к какой-то теме и, например, проявится спектр новых ощущений. Скажем, вы начнете различать невидимые ранее оттенки розового и фиолетового. Или ранее вы чихали от малейшего сквозняка, а теперь вас будет тянуть постоять на балконе, чтобы насладиться ощущением сильного ветра, а само восприятие этого ветра будет укреплять ваше тело.

Важно понимать, что новое заходит к вам с неожиданной стороны. Предсказать зону перемен, которые произойдут лично у вас, невозможно. Грядет то, чего вы ранее не могли представить. То есть это не накопление чего-то и даже не новое качество привычного, но появление совсем неведомого ранее.

Ваши друзья могут выразить некие не присущие им качества. Например, ваш друг рыбак вдруг увлечется сыроварением и начнет избегать водоемов как таковых. Привычные темы в разговоре с родными сместятся совсем в неожиданную сторону, а семейные ритуалы приобретут новые смыслы или вообще изменятся.

Чтобы принять эти перемены, не пытайтесь втискивать в них свои определения из прошлого восприятия. Будьте готовы к тому, чтобы интерпретировать изменения иными терминами, иными словами, иными системами ценностей.

Также постарайтесь посмотреть на происходящее с новой перспективы. И тут речь не о том, чтобы выслушать противоположную точку зрения, а о том, чтобы вообще иначе строить оценки. Скажем, автомобили могут оцениваться не по скорости их движения, а потому, могут ли они летать и на какой высоте. Профессии могут начать оцениваться не по объему доходов, а по личному времени, которое нужно им уделять.

Март дает заметный импульс к проявлению подобных сдвигов. А сами перемены потребуют еще некоторого времени, чтобы их признали уже не как тренды будущего, но как случившиеся факты. Пока же будет полезно научиться различить новые ростки, чтобы быстро менять свою жизнь, не ожидая, что жизнь должна вернуться в так называемое «привычное русло».

А еще будьте готовы к тому, что перемены в теле – это не всегда плохо, возможно, это теперь еще и нечто, что вы могли бы назвать даром. Не спешите выбрасывать такие дары, подыскивая под них известные диагнозы. Возможно ваши симптомы – это симптомы эволюции. Или нет? Или да?

Все возможно, кроме точного знания о том, что вы притянете в свою жизнь. Ведь речь идет о чем-то непредсказуемом, о событиях нового уровня.

From: guidereality.net


Frequentieprognose van lee voor februari 2023

In februari is er een toename van de algemene achtergrond van frequentie en als gevolg daarvan een afname van de energiedichtheid van de planeet. Het wordt gezien als een soort verzachting van de materie. Dat wil zeggen, gebeurtenissen en omstandigheden worden minder gedefinieerd, zelfs als ze zich al hebben voorgedaan. Simpel gezegd: elke waarheid wordt in februari een halve waarheid.

Dit zal leiden tot het effect van onscherpte en gelaagdheid van gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden. Het zal mogelijk zijn om dit in realtime waar te nemen – daar is er iets en dan is het veranderd of verdwijnt het volledig.

Mensen kunnen dit als een paradox ervaren, omdat tegengestelde gebeurtenissen tegelijkertijd naast elkaar zullen bestaan. Aandacht voor één van de opties kan de uiteindelijke manifestatie verschuiven naar zijn realisme, waardoor de andere mogelijkheid aan het zicht wordt onttrokken. En de mogelijkheid om beide polen tegelijkertijd te zien, opent de weg voor jou om een ​​derde eigen versie te creëren.

Dit wordt je persoonlijke kleine magie, die je nauwelijks aan een andere persoon kunt presenteren. Je zult weten dat je dit binnen twee poolgebeurtenissen hebt gecreëerd, maar het zal alleen binnen jouw focus duidelijk zijn. Aangezien paradoxen zich echter in iedereen zullen manifesteren, zullen degenen die zich op frequenties bevinden die vergelijkbaar zijn met die van jou, in je verhalen geloven. Wanneer je dergelijke prestaties met elkaar deelt, zul je zelf vertrouwen krijgen in je eigen bekwaamheid en zul je de ander helpen om in zijn kracht te geloven.

Gelaagdheid van gebeurtenissen zal plaatsvinden met kleine afwijkingsamplitudes, dus ze zullen verschijnen in de details van de dag en het moment en zullen merkbaar zijn in de vorm van korte flitsen van verbazing – hier en daar leek iets “vreemd” voor je. Als je echter goed naar dergelijke eigenaardigheden kijkt, kun je ze opmerken en de mate van verandering in gebeurtenissen vergroten. Dat wil zeggen, door aandacht en vertrouwen aan een van de polen toe te voegen, kunt je een uitgevouwde versie van de gewenste afwijking creëren. Dit is zoiets als een significante toename van wat er in één korte gebeurtenis is ingesloten. Van het gebruikelijke “één stuk” kun je op een buitengewoon ongebruikelijke manier “twee stukken” maken.

Je hebt twee opties voor een creatieve aanpak: een nieuwe variant creëren tegen de achtergrond van twee tegenstellingen en de gewenste variant opbouwen bij één van de polen. Als je bijvoorbeeld kiest tussen “er is één en er is geen”, kun je kiezen voor “er zijn er twee van”. Of kies “het was iets, maar nu is het weg.” Afhankelijk van je behoefte om iets te verdubbelen of iets kwijt te raken, kun je het gewenste resultaat kiezen.

Beide opties houden in dat je je bewust bent van gebeurtenissen als een paradox van mogelijkheden, en niet als de fout van iemand anders of je eigen misverstand.

Voor mensen die in een automatische modus leven, zullen de trillingsverschuivingen die optreden zich manifesteren in een gevoel van grote verstrooiheid of verwarring. Het zal hen immers lijken alsof ze voortdurend worden misleid en dat hun omgeving tegen hen samenzweert. Dus binnen deze gemeenschappen zal er een tijd komen van collectieve paranoïde verschijnselen.

Ze zullen elkaar beschuldigen van verraad en, voor het geval dat, zich verenigen volgens het principe van ‘samen vriendschap tegen de derde’. Maar ze moeten constant van paar wisselen, waardoor de ene of de andere derde uitgesloten wordt. Dit zal leiden tot situaties die bekend staan ​​als het gedrag van spinnen in een pot.

Het is ook de moeite waard om de mogelijkheid te vermelden van onbewuste, om zo te zeggen, magische versterking van “het negatieve”. Dit kunnen situaties zijn waarin mensen koppig de negatieve pool willen kiezen, met ongewenste gevolgen voor zichzelf. En ja, deze mensen zullen beide polen zien, maar om hun eigen redenen zullen ze liever een nadelige positie voor zichzelf verdedigen.

Daarom gaan gebeurtenissen op de planeet zich ook splitsen in twee vectoren. Enerzijds worden creatieve vaardigheden wakker in een massa mensen en wachten ons veel ongewone ontdekkingen en situaties. Aan de andere kant kunnen sommige mensen betrokken zijn bij het blootleggen van zogenaamde complottheorieën. Als gevolg hiervan zullen sommigen mensen de krantenkoppen zien over wonderbaarlijke verschijnselen, terwijl anderen zullen zien hoe ze in sommige gevallen ‘”de schuldige” of “de falende” hebben gevonden.

En tegen het einde van februari is het de moeite waard om aandacht te schenken aan het feit dat er twee vectoren van de collectieve realiteit bestaan. En zo zul je de belangrijkste paradox van de hele maand zien – de mogelijkheid van twee soorten samenlevingen om naast elkaar op de planeet te bestaan. We kunnen zeggen dat dit een observatie is van de gevormde barrière tussen verschillende werkelijkheden.

Als je dit goed observeert, krijg je persoonlijk nog een bonus – je zult de mogelijkheid beginnen te herkennen van het overschakelen naar verschillende versies van de Universa. En zo’n vaardigheid kan zich steeds beter verder ontwikkelen in de meest onverwachte kwaliteiten.

Dus zet de energieën van februari in jouw voordeel, ongeacht wat er in de buitenwereld gebeurt. Onthoud dat fluctuaties in de waarschijnlijkheid van verschillende gebeurtenissen een algemene trend van de maand zijn en geen eenmalige gebeurtenis.

Bron: guidereality.net

==== ====== ========

Вибрационный прогноз от lee на февраль 2023

В феврале наблюдается повышение общего вибрационного фона и как следствие – уменьшение плотности энергетики планеты. Воспринимается это как некое размягчение материи. То есть события и обстоятельства становятся менее определенными даже тогда, когда они произошли. Упрощенно можно сказать, что каждая правда в феврале становится полу-правдой.

Это приведет к эффекту расфокусировки и расслоению событий, происходящих на Земле. Наблюдать подобное можно будет в режиме реального времени – вот что-то есть и тут же оно сменилось на другое или вовсе исчезло.

Люди могут воспринимать подобное в виде парадокса, из-за того, что противоположные события станут сосуществовать одновременно. Внимание к одному из вариантов, может сместить итоговое проявление в сторону его реалистичности, скрывая из виду другую возможность. А способность одновременно увидеть оба полюса откроют вам путь к созданию третьего собственного варианта.

Это станет вашей личной маленькой магией, которую вы вряд ли сможете предъявить другому человеку. Вы будете знать, что сотворили подобное внутри двух полярных событий, но это окажется лишь в вашем фокусе внимания. Однако, поскольку парадоксы проявятся у всех, поэтому в ваши истории поверят те, кто находится на схожих с вами частотах. Когда вы поделитесь друг с другом подобными свершениями, вы утвердитесь и в собственной адекватности, и поможете другому человеку поверить в его силы.

Расслоения событий будут происходить на небольших амплитудах отклонения, поэтому они проявятся в мелочах текущего дня и будут заметны в виде коротких вспышек изумления – то там, то сям вам что-то «показалось странным». Однако, если вы внимательно присмотритесь к таким странностям, вы сможете их зафиксировать и увеличивать степень перемены событий. То есть добавление внимания и уверенности к одному из полюсов поможет вам создать расширенный вариант желаемого отклонения. Это нечто вроде увеличения на порядок того, что есть в одном коротком событии. Из привычной «одной штуки» вы сможете сделать «две штуки» крайне непривычным образом.

У вас раскроется две опции творческого подхода – создание нового варианта на фоне двух противоположностей и раскачка желаемого варианта внутри одного из полюсов. Например, при выборе между «есть и нет», вы сможете выбрать «есть две штуки». Или выбрать «было, но пропало». В зависимости от вашей потребности что-то удвоить или от чего-то избавиться, вы сможете выбрать нужный вам результат.

Обе опции подразумевают то, что вы осознаете происходящее именно как парадокс возможностей, а не как чью-то ошибку или собственное недопонимание.

Для людей, живущих в автоматическом режиме, происходящие вибрационные смещения проявятся в ощущении сильной рассеянности или растерянности. Ведь им будет казаться, что их постоянно обманывают и против них сговаривается их окружение. Так что внутри подобных сообществ будет время коллективных параноидальных явлений.

Они будут обвинять друг друга в предательстве и на всякий случай объединяться по принципу «дружбы вместе против третьего». Вот только им предстоит непрерывно менять пары, делая некоего третьего крайним. Это приведет к ситуациям, известным как поведение пауков в банке.

Также стоит упомянуть возможность неосознанного, так сказать, магического усиления негатива. Это могут быть ситуации, когда люди упорно пожелают выбирать негативный полюс, раскачивая для себя нежелательные последствия. И да, эти люди будут видеть оба полюса, но по своим причинам они предпочтут отстаивать невыгодную для себя позицию.

Поэтому события на планете тоже расслаиваются на два вектора. С одной стороны, у массы людей просыпаются творческие навыки и нас ждет множество необычных открытий и происшествий. С другой стороны, часть людей может быть вовлечена в раскрытие так называемых теорий заговоров. В итоге одни увидят заголовки новостей о каких-то чудесных явлениях, а другие о том, как нашли виновного или крайнего в каком-то деле.

И вот к концу февраля стоит обратить внимание на сам факт наличия двух векторов коллективной реальности. Тогда вы увидите в них главный парадокс всего месяца – возможность двух видов социума сосуществовать на планете. Можно сказать, что это наблюдение за образовавшимся барьером между разными реальностями.

Когда вы рассмотрите подобное, вы лично получите еще один бонус – вы начнете распознавать саму возможность вашего смещения по разным вариантам Вселенных. А подобный навык далее можно развивать все лучше и лучше в самых неожиданных качествах.

Так что разверните энергии февраля себе на пользу, независимо от того, что будет происходить во внешнем мире. Помните, что колебания вероятности разных событий – это общий тренд месяца, а не разовое явление.

Источник: guidereality.net (https://www.guidereality.net/post/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-lee-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-2023 )