Earth-matters heeft een nieuwe site

(Aankondiging van Earth Matters) Earth-Matters van Arjan en Moniek heeft een gave nieuwe site (https://earth-matters.nl ). Hier nemen we over wat ze vertellen over hun intentie.

De Aarde en haar bewoners doen er toe. Er goed voor zorgen is eigenlijk heel simpel en toch, het gebeurt niet. Op deze prachtige planeet wordt steeds meer vervuiling, uitbuiting, armoede en ongelijkheid zichtbaar. Vanuit welke belangen wordt er eigenlijk van dorp tot land bestuurd en in hoeverre bepalen deze belangen het handelen van de individuele mens? Het natuurrijke gevoelsweten lijkt verstoord.

Is leven in harmonische eenvoud binnen een vrije en gezonde samenleving hier op Aarde wel mogelijk?

En wanneer voelt thuis eigenlijk als thuis?

Ons oorspronkelijk menszijn bekrachtigend uitdragen vraagt een vrijere kijkrichting dan we ons lange tijd voor mogelijk hebben gehouden.

Als platform geven we daarom stem aan mensen en organisaties die hun eigen handelen en dat van anderen onder de loep nemen, mis(ver)standen blootleggen en oplossingen aandragen.

Mens zijn met echt eigen gedachten

… vrijuit sprekend in een taal die niet beïnvloed wordt door de huidige begrensde wereld van buiten. Het is deze zin die ons de zin geeft ons gevoel voor zelf dagelijks uit te drukken, als portaal naar echte emoties en om onze wezensvolle waarheid te leren begrijpen.

Wij zijn zelf dagelijks lerende en voelen ons rijk met zoveel mensen om ons heen om mee te delen en te ontdekken.

We proberen zoveel mogelijk de taal te gebruiken die raakt aan bronwereld om zo de taal van de digitale werkelijkheid te ontleden… en diens in ons geprogrammeerde sturing te ontmantelen.

Daar waar we digitale beelden gebruiken (bijvoorbeeld in de introductievideo), is dat om te laten zien wat er aan overtuigingen in onszelf leeft.. en hoe zich dat vertaalt als De waarheid en werkelijkheid buiten ons, die we vervolgens dienen uit te leven.. en die neutrale waarneming behoeft om eigen beeld ervoor in de plaats te kunnen zetten.

Waar staan we voor?

Volledig mens zijn in de oorsprongrijke waarneming die de eigen authentieke gedachte ons geeft en die de wereld ziet zoals hij in werkelijkheid is, niet zoals hij voorgespiegeld wordt. Het maakt ons in openheid de pure duiders in weten van echte vrijheid, het ware leven dat we diep vanbinnen zo intens voelen. Hier willen we wezenrijk voor staan en het bepaalt ons handelen in de dag.

Moniek van Pelt & Arjan Bos


Mind Control buiten het fysieke brein en Oorspronkelijke Vermogens van ons Bewustzijn

(Martijn van Staveren) Hieronder een korte samenvatting van diverse thema’s, welke van grote waarde kunnen zijn om puzzelstukjes bij elkaar te gaan leggen. Ik vraag je oprecht, om eerdere visies los te durven laten. 

Contact met andere Werelden & Beschavingen

Fijn dat je de moeite neemt deze pagina te lezen. Het is een korte opsomming van zeer diepgaande onderwerpen. Van kinds af aan heb ik geregeld contact met beschavingen uit andere Werelden, Universa. Sommige mensen willen dit direct gaan classificeren volgens bepaalde theorieën of (aan)geleerde spiritualiteitsmodellen, zoals onderwereld en bovenwereld, positief en negatief, Christusveld of het Luciferiaanse veld. Ik spreek niet vanuit een leer of theorie. Ik spreek vanuit Kennis en ervaringen. Kennis en ervaringen welke ik in mij draag vanuit dit Aardse bestaan en de werkelijkheden “daarvoor”.  Ik wil je vragen of je jouw mogelijke “eigen” opvatting(en) wilt parkeren om vrijuit te lezen over wat ik met je deel over mijn contacten met andere beschavingen. Velen zijn gelijk aan ons uiterlijk en velen kennen compleet andere uitdrukkingsvormen. Afhankelijk van het interpretatievermogen van de waarnemer/waarneemster is er zinvol te spreken over het uiterlijk van andere beschavingen. Er zijn diverse ideologieën van deze beschavingen over het eigen bestaan, grofweg te verdelen in 2 hoofdlijnen. Dienstbaar / operationeel vanuit de externe uitdrukking (hulpmiddelen o.a. technologie) en dienstbaar vanuit Innerlijke Kracht, scheppend en gebaseerd op emotionele Krachtvelden. In dit laatste geval kunnen we spreken over Scheppende Krachten. Er liggen een behoorlijk aantal differentiaties tussen deze 2 hoofdlijnen. 

Gelaagdheid van “Buitenaardse” Contacten

Ik raakte als klein jongetje intens betrokken bij onderzoek programma’s, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen en technologisch zeer geavanceerde groepen. Daarnaast zijn er zeer daadkrachtige liefdevolle beschavingen en zij bemoeien zich niet met het Menselijke bewustzijn zonder zich geheel zichtbaar te maken. In het eerste geval zijn er zeer geheime militaire inlichtingengroepen van onze eigen Aarde betrokken bij het hacken en doorbreken van neurologisch bewustzijn. Met deze thema’s heb ik diepgaande ervaringen, welke 100% bevestigen dat er een zeer schadelijke hersentechnologie heimelijk wordt toegepast op alle Mensen op Aarde. 

Dit alles vindt plaats om de Innerlijke Mens in verwarring te brengen, zodat zij zich niet kan herinneren wie zij van Oorsprong is. Daarnaast vindt het plaats om de huidige verdeelde macht te handhaven op Aarde. Wie het brein controleert van een ander, heeft macht over de ander. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is, het brein niet te laten regeren en te onderzoeken in hoeverre spiritualiteit een aangeleerd (brein) gevoel is. Vanaf mijn 4de levensjaar als Mens op deze Aarde spreek ik hierover, ook tekende ik deze werkelijkheden. In deze tijd was er (nagenoeg nog) geen informatie beschikbaar, internet bestond (officieel) in het geheel nog niet.

Mind Control buiten het fysieke brein!

De Mensheid staat onder een voortdurende surveillance van “buitenaardse” controlerende cyborg beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een neurologische bewustzijns-gijzeling. Het meta-neurologische stelsel (niet fysieke bewustzijn) is hierbij een sleutel om tot een dieper inzicht te komen. Verschillende cyborg beschavingen hebben dit stelsel gehackt en maken dankbaar gebruik van de voortdurende ontkenning door de Mens op Aarde van dit fenomeen. De ontwikkelingen van Virtual Reality en Kunstmatige Intelligentie laten ons zien, wat er mogelijk al reeds heeft plaats gevonden, vóórdat wij ons huidige leven zijn gaan ervaren. Deze doorbraak, het besef hiervan, maakt ruimte om bewustzijn in beweging te laten komen en vanuit eigen bewustzijn Innerlijke bevrijding op gang te brengen. Het uiteindelijke resultaat kan zijn, opstaan uit een 100% gecontroleerde en gecreëerde werkelijkheid, Bewust ZIJN in je Scheppende Kracht, om deze vervolgens in te zetten voor al het Leven. Waar dan ook, in welke vorm dan ook. Ook het vormloze heeft hierin betekenis.

Interstellaire en interplanetaire visitaties

Goedgezinde beschavingen uit verschillende andere Universa begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming en grijpen niet in tijdens het Aardse planetaire proces. Er wordt op geen enkele wijze interventie gepleegd. Op basis van de Universele Scheppingswetten, je kunt kwantumfysica als Schepping zien, worden er grote Remote Schouwsessies uitgevoerd op alles wat zich afspeelt op onze Aarde. Deze observatiesessies nemen de activiteiten zelfs eerder waar, dan het zich fysiek laat zien in onze tijdslijn. Met andere woorden; de schouwsessies vinden plaats buiten ruimte en tijd om. Er worden geen directe “healingen” verricht, de veelal voortkomende “healingen” buiten de Mens om zijn misleidende activiteiten van controlegroepen met diepgaande redenen.

Onze sleutelrol in het Aardse proces

De Mens beschikt over een (vergeten) vermogen. Het is juist dít vermogen dat de controlegroepen bij ons inactief willen houden. De werkelijkheid is juist dat datgene wat we kunnen waarnemen en aandacht geven, wij radicaal kunnen herschrijven voor het hoogste goed. Het aloude New Age paradigma “wat je aandacht geeft groeit” komt geheel te vervallen. Religie, Sekten, New Age is een geleide initiatief, om de Mens in iets te laten geloven wat zich afspeelt buiten de Mens zelf. De Krachten van liefde en goedgelovigheid voeren hierbij de boventoon, om mensenmassa’s het heerlijke gevoel hiervan als instrument en geleider te laten ervaren. 

Vrijkomen houdt in dat alles ter discussie kan worden gesteld, hoezeer het ook een bijdragende werking kan hebben (gehad). Om deze sleutelrol, je Ware Zelf, toegang te geven in je persoonlijkheid, andersom gezegd, zodra je persoonlijkheid met aangeleerde spiritualiteit ten dienst gaat staan aan je Ware Zelf, zal jouw waarneming zich mogen gaan vergezellen van een Bronwaarneming. Immers, daar waar waargenomen wordt met de Ogen als Schepper (je bent onlosmakelijk verbonden met het Scheppingsveld en hiermee een Schepper) vinden specifieke processen plaats. Voor alle beschavingen waarnemend met de Ogen van Bron, wordt het woord GOD van Oorsprong gezien als het Levende Scheppingsveld. Een externe GOD, verheven boven iets of iemand anders, is een bewust foutieve voorstelling van de Kracht van het Goddelijke. Het frustreert de Wetten van Schepping door ongelijkwaardigheid.

Oorspronkelijke Vermogens van ons Bewustzijn

Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen zuiver Bewustzijns- potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar Oorspronkelijke analoge vermogens. Als legitieme mede-houders van deze kwantum fysieke werkelijkheid, is het aan de Mens zélf om een andere koers in te slaan. Om deze weg te openen en te bewandelen, is het beslist noodzakelijk om niets, maar dan ook geheel niets uit te sluiten of te blokkeren. Het is precies dáár waar de blokkade ligt, waar eigenaarschap niet wordt behaald. Op deze wijze wordt de eigen Kracht buiten zichzelf gelegd, door afzijdig te blijven in het zelfstandige autonome gevoel. 

Wat is schuld, verraad, onrust, wantrouwen, achterdocht, jaloezie? Wat is deze resonantie, omgezet in trilling/frequentie = emotie = schepping, zodra het Menselijke brein losgekoppeld wordt van de betekenis van deze emoties? Welke “poort” wordt er dichtgehouden door pijn, trauma, angst en aanverwante gevoelens? Probeer dit op collectief niveau te zien en je gaat ontdekken, HOE de Mens uit haar Scheppende vermogen wordt gehouden. Deze tijd is nu voorbij, we kunnen doorbraken bereiken, louter door onszelf weer ter hand te nemen. Het volgen van clubs, sekten, religies en andere new age groepen is ook voorbij. 

We hebben soms voorbeelden nodig om dieper in onszelf te ankeren, om van daaruit de eigen reis te vervolgen. Vanuit het eigen Hart & Intellect. Juist nu. En het bijzondere is, dat deze Innerlijke stappen worden gadegeslagen door zuivere Beschavingen en Werelden én deze observaties van bekrachtigende invloed kunnen zijn op jouw proces. Echter, dit effect van vrije-informatie-overdracht (non-interventie), kan uitsluitend ontstaan indien je vrij bent van Geloof buiten jezelf. Kortom, kom tot je Ware zelf door los te laten wat je gebonden heeft en niet durfde los te laten. 
Want daar, exact dáár, ontstaat de Oorspronkelijke Lichtvonk van Creatie.

Bron: martijnvanstaveren.nl

Earth-Matters.nl