Leef in afstemming met je Zelf

(door Yinthe Joy) De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

Je zult een ander laten Zijn.
Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

Je hoeft niets of niemand te volgen
Volg je eigen stroom
Volg je Zelf

Verbind je met een ander
Vanuit de verbinding met je Zelf

Spreek je eigen taal
Klink je eigen klank
Leef je eigen wijsheid
Dans je eigen dans

Vertrouw ten diepste op je Zelf.

Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
Voelt
Denkt
Spreekt
Handelt
Vanuit zich Zelf

Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

Ben JIJ
Ben origineel
Ben Je Zelf

Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
Kleur, Klank en Trilling.

Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

Autonoom
Krachtig
Scheppend
Je Zelf Zijn

Leef in afstemming met je Zelf

http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/leef-in-afstemming-met-je-zelf/


De Stilte

Stilte
Alles
Niets
Leegte
Ruimte

Vanuit waar alles ontstaat

Stilte
Geneest
Herstelt
Verenigt
Zuivert
Neutraliseert
Bekrachtigt

De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort

De Stilte is als een bad van Bewustzijn
Dompel je er in onder
Kom tot je Zelf
Weet wie je bent
Leef die je bent

De perceptie van waarneming verruimt
In Stilte
Verstoringen neutraliseren
In stilte
De Mens keert terug tot Zijn Ware Natuur
In Stilte

Laat de cellen van je lichaam Zijn in Stilte
Waarbij ieder molecuul en ieder atoom
Herstelt en weder tot verbinding komt
Met de Oorsprong
Van het Zijn

Adem de Stilte
In je lichaam
Voel
Dat JIJ
De Stille Adem Kracht bent

In de chaos van de huidige tijd

Breng Rust
Breng Vrede
Breng Leven
Breng Balans
Breng Kracht
Breng Stilte

Keer inwaarts
Ben in Stilte
Keer uitwaarts
Ben de Stilte

door Yinthe Joy De Stilte – www.natuurlijkmenszijn.nl


Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie

Als Mens zijn wij veelal gaan communiceren en spreken vanuit de maatstaven van deze wereld.
De Mens is zich gaan aanpassen aan de uiterlijke wereld en diens etiketten aangaande hoe je te gedragen en aan te passen om erbij te horen en vanuit daar is de Mens gaan communiceren met elkaar.

Het lijkt zo te zijn dat we als mens een begrensd taalvlak hebben vanuit waar we communiceren met elkaar.
Binnen dit taalvlak blijkt de communicatie vaak zonder diepte te zijn en veelal oppervlakkig plaats te vinden.

De oppervlakkigheid in communicatie ligt met name aan het feit dat veel mensen op deze aarde niet communiceren vanuit hun gevoel maar zich afgestemd hebben op hoe te communiceren vanuit het hoofd.
Wanneer een Mens vanuit zichzelf voelt spreekt dit Mens zijn innerlijke taal vanuit de innerlijke intelligentie.
Wanneer een Mens zich laat leiden door niet eigen gedachtes en vanuit daar spreekt, spreekt dit Mens geprogrammeerde taal.

Naast oppervlakkigheid kun je waarnemen dat er ook automatisme schuilgaat in de wijze waarop het gros van de Mens elkaar benaderd in communicatie.
Je kent het wel de automatische vragen en opmerkingen die we maken als we elkaar benaderen en ontmoeten.
En evenzo de stopwoordjes die deel uitmaken van ons taalgebruik.
En her produceren van woorden, zinnen en verhalen vanuit het hoofd is waar het grote deel van de Mens aan onderhevig is zolang deze zijn eigen innerlijke gevoelswerelden niet her-ontdekt heeft om vanuit daar als een levens communicator te communiceren.

De herinnering is weggevaagd aan een mogelijkheid van communicatie die komt vanuit de wezenlijke diepte van de Mens.
Om weer vanuit de wezenlijke diepte te communiceren met elkaar dienen we te beseffen dat we zoveel meer zijn dan enkel de persoonlijkheid met diens geschiedenis, ervaringen en trauma’s.
Evenzo mag er een krachtig besef zijn dat de gedachtes die wij denken en vanuit waar wij spreken met elkaar veelal NIET onze eigen gedachtes zijn maar gestuurde gedachtes zijn die bestuurd worden door externe machten die de mensheid besturen via mind control.

Om de oorspronkelijke rijkdom van communicatie weer te ervaren in onszelf en met elkaar dienen we een grote schoonmaak te houden in onszelf.
Deze schoonmaak houdt in dat we onderzoeken in onszelf wie we NIET Zijn en gaan herinneren, voelen en ervaren wie we wel Zijn.
Dit vraagt om de bereidheid om alle overtuigingen en geconditioneerde denkbeelden los te laten zodat er ruimte ontstaat voor een schoon krachtig kosmisch bewustzijn.

De natuur van de Mens is verbonden met de kosmische intelligentie.

De ene Mens noemt het God, de ander de Bron en een ander het levensveld.
De benaming doet er niet toe wel dat jij kunt voelen dat jou bewustzijn er krachtig deel van uitmaakt.
Zodat je de Ik Ben Kracht weer gaat belichamen.

Lichaamsbewustzijn is een noodzaak die ontwikkelt dient te worden door de Mens.
Het is nodig om jezelf te kunnen voelen en te ervaren, alsmede is het nodig om Zelf te leiding te kunnen nemen in je leven en je niet te laten leiden door externe input en prikkels.

Bewust in het lichaam aanwezig zijn is de weg om tot een diepere wijze van communicatie te komen.
Zowel met en in jezelf als met andere levensvormen en intelligenties.
Een diepere communicatie vraagt van je om met aandacht aanwezig te Zijn, zodat de communicatie gevoerd word vanuit bewustzijn, verbonden met de innerlijke intelligentie
Zodat gesproken woorden doordrenkt raken met rijke en volle levenstrillingen en de intelligentie spreekt via de woorden.

Communicatie geschiedt natuurlijk niet alleen in woorden.
Communicatie heeft eindeloze mogelijkheden en kan plaatsvinden op diverse mogelijke multi gelaagde wijze.
Via klank, kleur, beeld, aanraking kan gecommuniceerd worden, maar ook via waarneming, een blik, via codes en trilling.

Vele wijze van communicatie zijn er nog te ontdekken en te her-ontdekken.
Wat een avontuur wat we met en in onszelf en met elkaar beleven.

Binnenkort zullen er in kleine groepjes bijeenkomsten gaan plaatsvinden: communiceren vanuit de innerlijke intelligentie
Wil je hier een uitnodiging van ontvangen kun je je inschrijven voor de NU brief.

Bron: Communicatie vanuit de innerlijke intelligentie – www.natuurlijkmenszijn.nl


Leven vanuit de Godskracht

(door Yinthe Joy) De kosmische wet van gelijkwaardigheid is versluiert geraakt en het is hoog tij(d) dat mensen deze natuurwet weer herinneren, voelen en tot leven wekken in zichzelf.

We leven als mens in een hiërarchische gestructureerde kunstmatige wereld.
Binnen de hiërarchische structuur die hier heerst zijn er leiders en volgers, hoger in de rang en lager in de rang.
Verdeeldheid is ontstaan tussen mensen, dieren en andere levensvormen vanuit deze hiërarchische geloofsovertuiging.
Want het is het geloof van de Mens in deze structuur die deze structuur en diens modellen bestaansrecht geeft.

Hiërarchische structuren en modellen zijn ontworpen om de mens in een staat van onderwerping door het leven te laten gaan.
Het heeft ertoe geleidt dat de Mens die van nature een kosmisch Kracht wezen Is deze Kracht veelal niet meer leeft.

De mens is gaan bidden en gebeden worden opgezonden naar externe machten buiten het Zelf.
De Mens is vergeten dat De Mens Zelf het gebed is.

God bevind zich in jou
Jij Bent dat
Ik Ben dat

Om zelf het gebed te leven dienen we als Mens te erkennen wie wij werkelijk Zijn.
Deze erkenning gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid.
Wanneer je deze verantwoordelijkheid neemt dien je deze ook te LEVEN in woord en daad.

Tegenkrachten die de touwtjes al een hele lange tijd in handen hebben binnen deze wereld doen er alles aan de mensheid te misleiden, af te leiden en de mens om hun eigen innerlijke bron heen te leiden.
Binnen stevig ontworpen hiërarchische modellen voelt de Mens zijn eigen Kracht vaak niet meer en is de Mens de Kracht buiten zichzelf gaan aanwijzen en gaan weggeven zowel maatschappelijk, religieus als ook spiritueel.

We dienen uit het hoog – laag en verder -beter model te stappen.
En de overtuiging te laten varen dat iemand minder of meer is dan dat je Zelf bent.

Het is aan de Mens zelf om zichzelf leeg te maken van onware (geloofs) overtuigingen en onware denkbeelden.
Het is aan de Mens Zelf om zichzelf weer op gelijkwaardige voet te zetten met alle levensvormen.
Zodat er ruimte komt voor de Kracht in de Mens om geleefd te worden, in Vrede en Vrijheid.

Het volgen van een goeroe, pastor, dominee of politieke leider is verleden tijd.
Het volgen van de eigen WIJSHEID en deze wijsheid leven in Kracht dat is de weg die de Mens te gaan heeft.
De God Kracht is in de Mens.

LEEF deze God Kracht op jou eigen autonome wijze.

❤

Bron: Leven vanuit de GodsKracht – www.natuurlijkmenszijn.nl


Het medicijn van aanwezig Zijn

(door Yinthe Joy) Aanwezigheid is een medicijn van ongekende Kracht.
Geen enkel farmaceutisch medicijn kan de Kracht evenaren die Aanwezigheid in zich draagt.

Aanwezig ervaar je dat je levende trilling en energie bent, een deel van de levens Bron.
Een mens wat Aanwezig is is een leven gevend medicijn.

Ik heb kwalen in mijn lichaam voelen genezen vanuit eigen aanwezige waarneming.
Ik heb ervaren dat kwalen genazen in het aanwezigheidsveld van de Samen waarnemende Kracht.

Ik heb ervaren dat onrust en verwarring bij een medemens neutraliseerde door werkelijk Aanwezig te Zijn bij hen.
Ik heb het medicijn ontvangen van de Aanwezigheid van een medemens bij mij.

Het is zo oprecht als een mens werkelijk Aanwezig Is.
Ben Aanwezig als je luistert, handelt, spreekt en stil bent.
Wezenlijke verbinding tussen mensen en met jezelf komt tot stand door enkel en alleen Aanwezig te Zijn.

Niets anders is nodig.
Dan diep aandachtig aanwezig Zijn.

BEN een aanwezig waarnemend Mens

Ga AAN … WEZEN … Ga AAN

Bron: Het medicijn van aanwezig Zijn – www.natuurlijkmenszijn.nl


De Kracht in emotie

(door Yinthe Joy) Ik heb in mijn leven lang het een of het ander ervaren.
Of ik kon de emotie niet voelen en blokkeerde deze door mijzelf te verdoven en af te leiden of ik ging totaal op in de emotie vanuit de identificatie met de persoonlijkheid en diens verhaal.
Tegenwoordig wanneer ik emotie ervaar blijf ik aandachtig aanwezig in mijn lichaam en door mijn innerlijke Kracht te voelen in de emotie open ik de ‘Schatkist’ die in mij aanwezig is, met innerlijke kosmische wijsheid en informatie.

De diepe golven in mij die wij emotie noemen zetten mij aan tot een diepere aanwezigheid en brengen mij in beweging.
De beweging van SCHEPPEN.
Tevens is deze golvende stroom, de stroom die mij terug voert naar de diepe Rust, Vrede en Stilte in mij.

Wanneer een mens huilt of boos is of een andere emotie ervaart word er vanuit het geprogrammeerde denken direct een betekenis gegeven aan de emotie die gevoeld word.
Het ingestelde analyserend brein wil een analyse doen over waarom er gehuild word of waarom er boosheid is of welke andere emotie dan ook die er ervaren word.
De gedachtegang kan een verhaal doen laten ontstaan waardoor iemand zich totaal identificeert met het verhaal en de emotie die gevoeld word of er ontstaat juist een blokkade in het laten zijn van de emotie door de analyse.

Emotie is de sleutel om de deur naar de Kracht Bron in jezelf te openen.

Tegenwoordig als ik emoties voel koppel ik daar niet de geconditioneerde betekenis aan die wij aan emoties hebben leren geven.
De tranen die stromen stromen gewoon en daar hoeft geen betekenis aan gegeven te worden.
Huilen mag dan gewoon Huilen Zijn, wetende dat ik in die momenten mijzelf kan bekrachtigen door aanwezig te Zijn en te blijven.

Ik Train mijzelf om volledig Aanwezig te Zijn en te blijven in mijn lichaam als een geheel wanneer de tranen stromen.
Dat betekent dat ik ook in mijn hoofd Aanwezig ben en niet accepteer dat zich hier een verhaal vormt over waarom ik huil.

Doe ik dit wel dan voel ik de levenskracht in mijn lichaam wegstromen.

Bewust kies ik ervoor niet of weinig woorden gebruiken tijdens het voelen van de emotie, doe ik dit wel heb ik ervaren verval ik makkelijk in de diep in geprogrammeerde neiging om de emotie te koppelen aan een gebeurtenis vanuit waar zich een verhaal vormt.
Als ik volledig kan Zijn in de ervaring van de emotie die in werkelijkheid levenskracht is kom ik tot dieptes in mijn lijf die ongekend Zijn, ik betreed dan mijn innerlijke Bron.

Ik ben weer gaan ervaren dat emotie pure diepgaande levens Kracht is!

Bron: http://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/de-kracht-in-emotie/


Spreek en handel namens en vanuit je Zelf

(door Yinthe Joy) Welke Zelf?
Je Ware Zelf!

Het is hoog tijd dat de Mens volledig vanuit zijn eigen innerlijke ruimte gaat spreken, handelen en Zijn.
De Mens draagt in zich een unieke blauwdruk en het is het bestaansrecht van ieder Mens om zichzelf vanuit eigenheid uit te drukken en vanuit deze eigenheid hier Aanwezig te Zijn.

Wat ik waarneem is dat veel mensen elkaar napraten.
Informatie die verstrekt word, gelezen of gehoord word word klakkeloos aangenomen en vervolgens word de informatie doorgegeven aan de derde……
zonder écht te weten wat het fundament van de informatie is en zonder deze zelf doorvoeld te hebben.

Maatschappelijk, religieus én spiritueel zie ik dit al heel mijn leven gebeuren.
De eigenheid van de Mens is naar de achtergrond geraakt in het nadoen en naspreken van de ander.
Niet helemaal gek dat er een tijd lang mensen geweest zijn die dachten dat we enkel afstammen van apen, toch?
Kopie en na aap gedrag lijkt een tweede natuur geworden te Zijn.

Het is hoog tijd om de 1ste natuur, de Oorsprong in en van de Mens in Ons Zelf tot leven te wekken en deze autonoom en in Kracht te LEVEN.

De diversiteit van het goddelijke kleuren pallet is oneindig divers.
En de symfonie aan diverse kosmische klanken heeft een reikwijdte die grenzeloos is.
Het is allemaal Aanwezig IN JOU!

Ben jij een van de dappere Mensen die bereid is om zijn of haar eigen kleur en klank te bevoelen IN zichzelf en deze te LEVEN in deze wereld?
Ook als dat betekent dat je niet begrepen word, niet gezien word, niet gehoord word, niet geliefd word.
Want ja … soms en misschien wel vaak kan het dat betekenen…
En dat vraagt om eigen begrip, eigen waarneming, luisteren naar jezelf en jezelf ten diepste liefhebben.
Je mag voelen dat je VOL bent in je Zelf en dat maakt dat je geen bevestiging of goedkeuring buiten jezelf nodig hebt!

Je mag helemaal Zijn die jij voelt te Zijn en die je bent.

Keer maar inwaarts mooi uniek Mens en ontdek de innerlijke schatkist in jou VOL met schatten die je mee gebracht hebt naar deze wereld.

LEEF!

Bron: http://natuurlijkmenszijn.nl/?fbclid=IwAR1aFEZUhxdVuxT-KND0h_rnkP54JvGhwlBWJp9_O9Wztz7gYU59kkDl4mY


Het gaat PRIMA met mij!

(door Yinthe Joy) Waarom ik dit wil laten weten, betreft het volgende.

Weken zijn verstreken, weken waar ik vele malen en telkens opnieuw berichten gelezen en waargenomen heb over het gevaar van de gevaccineerde mens.

Een mens wat zich heeft laten vaccineren zou volgens de informanten vermeden moeten worden of minstens op afstand gehouden moeten worden om allerlei redenen waarvan we ons moge afvragen wie de grondlegger van de informatie is en door wie deze informatie die in ons bewustzijn terecht is gekomen geïnitieerd is?

Hoe komt het dat bepaalde informatie zonder enige censuur ruim baan krijgt van social media kanalen zoals facebook en andere informatie verdrukt word naar de achterzijde zodat deze informatie de voorzijde maar moeilijk tot niet bereikt?

De informatie waar ik NU over spreek heeft een zeer ruimtelijk platform gekregen.

De vraag is waarom en met welke reden is dit zo?

Want in principe is de informatie niet in het voordeel van het vaccinatie programma, zou je zeggen.

Hoe komt het dat het nadelige informatieve ‘nieuws’ dat mensen die gevaccineerd zijn vermeden zouden moeten worden of op afstand gehouden zouden moeten worden doordat zij allerlei stofjes en energie vibes uitstoten en uitstralen volgens de informatie van de informanten.

Voordat we de informatie over de gevaccineerde mens ontvingen hebben we het afgelopen jaar veelvuldig informatie ontvangen en vele meningen kunnen belezen over mensen met mondkapjes.

De informatie die we daar ruimtelijk over ontvangen (hebben) heeft een zekere wig gedreven tussen de niet dragers en de wel dragers.

Het bovenstaand beschreven tot onderzoek opwekkend schrijven schrijf ik vanuit het midden in mij, om het maar zo te noemen.

Het midden is mijn positie als neutraal waarnemend Mens.

Dit maakt dat ik niet weet of de informatie die ik bovenstaand beschrijf aangaande de gevaccineerde mens waar is en evenzo weet ik niet of deze niet waar is.

Laat ik dan NU dan zeggen wat ik wel weet.

Ik weet en voel dat ik een Mens ben.

Ik weet en voel dat ik een goddelijk bewustzijnswezen ben.

Ik weet dat de Levens Kracht in mij Is en dat ik Kracht Ben.

En ik weet dat ik hier ben op aarde om te ZIJN wie Ik Ben.

Wanneer ik bemerk, voel en detecteer dat informatie die in mijn bewustzijn komt mij ertoe aan wil zetten mijzelf te scheiden en af te keren van een andere levensvorm of niet vorm ga ik hier niet mee akkoord, want wie ik werkelijk ben laat zich niet scheiden en keert zich niet af van geen enkele ander levend wezen.

Wanneer informatie mij ertoe aan wil zetten een ongelijkwaardige positie in de nemen hoger of lager, ook dan ga ik hier niet mee akkoord… Ik ben hier vanuit volledig gelijkwaardigheid.

Ik verdeel bewustzijn niet in hoogte en laagte categorieën.

De Kracht in mij Verenigt.

De Kracht in mij schept Vrede en Harmonie.

De Kracht in mij heeft zonder uitzondering ieder levend wezen Lief.

Ik voel als Mens een diep vertrouwen vanuit de belichaming van mijn wezenlijke aard om nabij welk levend wezen dan ook te Zijn.

Met Corona of zonder…

Met vaccinatie of zonder….

Met mondkapje of zonder….

Ik sta niet toe gedachtes te DENKEN die leiden tot verdeeldheid.

Ik sta mijzelf toe gevoelens te voelen die leiden tot vereniging.

Nooit zal ik een ander levend wezen mijden omdat informatie mij zegt of ertoe aan zet dit te doen!

Ik weet dat de Kracht in de Mens bekrachtigd wordt door Vereniging.

Dus Kracht Mens die dit leest…

blijf helder en scherp en zie hoe we gemanipuleerd worden om gedachtes te denken die ons afscheiden van elkaar.

Sta deze gedachten niet toe en blijf in je centrum

Terugkomend op de woorden het gaat PRIMA met mij.

JA … Het gaat PRIMA met mij …

OOK na het knuffelen en kussen van mijn ouders die een vaccinatie hebben gehad.

Het voelt heerlijk om mij niet te laten leiden door angst. Maar mijzelf te leiden vanuit wie ik weet wie ik ben.

Op de website: www.natuurlijkmenszijn.nl kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven van de door mij geschreven stukken én van mijn werkzaamheden.


Daar gaat ze

(door Yinthe Joy) Ik als Mens sta ervoor dat ik continue de innerlijke oorspronkelijke tijdlijn aan hou die ik van binnenuit Voel en Weet….

en mij niet laat leiden door gedachtes die niet door mijzelf van binnenuit gedacht worden.

Jaren in aardse tijd bezien ben ik aangelijnd geweest in een dominant DENK programma wat naar mijns inziens niet geleid wordt door het innerlijke GOD bewustzijn in de Mens maar geleid wordt door een sterke dominante inwerking in het brein van de Mens.

Dit programma heeft jaren een sterke invloed gehad op mij waarbij ik mijzelf als gehypnotiseerd waargenomen heb en waar ik mijn telkens krachtig uit heb moeten ontvlechten.

Tijdens deze waarnemingen kon ik zien en ervaren dat telkens terugkerende gedachten mij aan zette tot herhaaldelijk in loggen in dit programma.

Lang had ik niet zelf de leiding in de telkens repeterende beweging om in te loggen op het programma, zo nam ik waar.

Evenzo nam ik waar dat dit voor de meeste mensen geldt die aangelijnd zitten met hun bewustzijn in dit programma.

Met name de periodes waarop ik mooie reizen maakte op deze mooie aarde en tijdens periodes van diepe inkeer waarbij ik niet in logde in dit programma…. kon ik voelen wat het effect is van dit programma op zeer subtiele en minder subtiele wijze, zowel neuraal als fysiek.

Tijdens deze offline periodes die soms maanden duurde kon ik voelen hoe mijn lichaamsbewustzijn en gevoelsbewustzijn zich bekrachtigde en verruimde en steeds dieper door mij ervaren werden.

Deze periodes waren en ZIJN… RIJK en VOL van aard omdat ik toen werkelijk kon en kan VOELEN dat ik een voelend Wezen Ben en dat ik een Levens doorstromend Mens ben.

Telkens als de offline weer een online werd voelde ik ….

Het klopt niet voor mij….. Ik sta niet achter het hypnotiserende en verslavende effect wat dit programma heeft op De Mens.

Ik kan niet ondersteunen dat de Mens afgeleid en misleid wordt door en in dit programma.

Wat naar mijns inziens een onderdeel is van mind control om de Mens uit zijn waarlijke werkelijke Wezenlijke focus weg te houden.

Dat maakt dat ik besloten heb om het programma niet langer te ondersteunen vanuit mijn scheppende gevoelsbewustzijn.

Ik heb mij Zelf met alles wat ik voel en doorvoeld heb, weet en Ben ingebracht in dit programma.

Ik heb mijn gevoelens, belevingen, ontdekkingen, innerlijk weten gedeeld via geschreven schrijfsels.

Ik heb de diepe Liefde die ik voel en Ben door dit denk programma heen gezet.

En ik heb prachtige mooie mensen ontmoet.

Evengoed…. omdat ik pleit voor het volgen van de innerlijke oorspronkelijke tijdlijn maak ik het besluit om het programma te verlaten…..

En mijn account binnenkort te gaan verwijderen hier op face – book

Het is immens om te voelen wat dit besluit innerlijk in beweging brengt in mij.

Het moment om dieper te reizen en werelden te verkennen VRIJ van denkvelden die mij laten denken dat ik hier moet zijn om welke reden dan ook is aangebroken.

En ik ben verheugd en vol vreugde over deze vrije beweging, gevoeld door mij.

Mijn Voelen

Mijn Weten

Uitdrukken in woorden zal ik blijven doen

Mijn schrijfsels kun je voortaan volgen via de nieuwe schepping die vandaag ontstaan is, mijn nieuwe website:

www.natuurlijkmenszijn.nl

Op mijn website zul je ook mijn werkzaamheden kunnen vinden zodra deze volledig af is, daar wordt in een natuurlijk tempo aan gewerkt………

Ik neem nog de tijd om wat dingen af te ronden hier op face-book en zal dan wanneer ik het voel mijn account definitief verwijderen.

Een aantal berichten om de beweging ROND te maken in mijzelf zullen nog volgen…. Ik ben NOG niet weg.

Yinthe


Dit zo mooie Wezen …

(door Yinthe Joy) Dit zo mooie Wezen

Is ‘mijn’ ontzettend geliefde vriendje

Hij brengt zoveel verfijnde zachte energie in deze wereld

En het is een grote vreugde de momenten dat ik leef in deze wereld

Met Hem door te brengen

Zoveel dieren wezens met hem

Die zoveel prachtige krachtige energie hier in deze wereld brengen

Dieren die de wereld kleuren door hun aanwezigheid

Wie ziet deze kleuren

Wie ziet ze echt

Dieren worden vaak zo ondergewaardeerd in wie Zij Zijn

Al maanden voel ik vele dieren communiceren met mij en in mij

Zij vragen om een ambassadeur die opstaat en spreekt over hen en namens hen.

Over wie Zij Zijn

Over wat Zij brengen

Over hoe Zij in staat Zijn om ons aan te raken in diepe gevoelslagen

WIJ ZIJN HIER

Maar ook ZIJ ZIJN HIER

Het lijkt zo vaak alleen maar te gaan over de Mens en alle perikelen die de Mens doorstaat alsof de dieren niet voelen dat er enorm veel in beweging is

Vele dieren worden niet gerespecteerd en ge-eerd en NIET gezien, gevoeld en waargenomen in wie Zij Zijn

De foto laat een prachtige hond zien, elk ander dier gaat in trilling in het veld achter de foto verscholen

Kun je hem zien

Kun je hen zien

Kun je hem voelen

Kun je hen voelen

ZIE de dieren, zie ze écht

VOEL de dieren, voel ze écht

BEN met de dieren, BEN er écht

Zij vertegenwoordigen de ruimte van Zijn

Een ruimte waar verstorende gedachten niet voorkomen

Op die wijze brengen Zij balans in deze wereld

De balans van leven in het NU, de balans van het ZIJN

Geef hen de Aandacht vanuit Aanwezige waarneming die ook Zij Ons doen toekomen

Heb hen Lief zoals Zij Ons Lief hebben

Herstel de communicatie met hen, LUISTER

Laat hen ZIJN

Laat hen LEVEN

Domineer hen niet

Verhef je niet boven hen

Sluit vriendschap met hen

Wezenlijke vriendschap Gelijkwaardige vriendschap