foto: Marike Dijkstra

Crowd Power 4 bekrachtiging: Opdracht geven

Want zo kunnen wij ook met elkaar vrijheid beklinken, onze vrijheid bekrachtigen. Want het gaat eigenlijk hier over de vrijheid van de mensheid. Over de manier waarop we met elkaar uit deze modus kunnen komen. En dat is niet door een onzichtbare deur te stappen en weg te gaan, maar dat is door datgene wat we hier niet meer lijken te hebben terug te claimen. En dat is namelijk inspraak, onze bevoegdheid om beslissingen te nemen. Want als wij met elkaar, met honderdduizend mensen, een besluit nemen dat “dat en dat en dat” gebeurt vanuit een dieperliggend motief, dan ontstaat een werveling vanuit ons gevoelsbewustzijn. En vanuit ons denken geeft dat een werveling in het geometrische veld, dus in het magnetische veld van de aarde, waardoor dátgene zich letterlijk hier gaat openbaren.. En dat is wel mooi wat Emoto natuurlijk ook heeft laten zien; namelijk wat de invloed is op water-geometrie door middel van denken én voelen.

Nou, ik wil iedereen uitnodigen om daar eens aan mee te doen. En ik heb daar een behoefte bij om eens met elkaar op een hele krachtige wijze een opdracht te geven om verlichting, om transparantie te brengen in alles wat geheim gehouden wordt. Geheim gehouden in de politieke, industriële macht van Nederland. En dan spreken we dus in dit geval over Den Haag. Om een opdracht te doen vanuit liefde. Om dit te doen vanuit de noodzaak, dat alles open mag gaan, dat alles open hóórt te zijn. En dat we dat doen door de vrijheid terug te claimen. Dus ik wil gezamenlijk een soort opdracht neerzetten. Ik zal even kort uitleggen waarom ik het woord “opdracht” gebruik. Op het moment dat wij de opdracht gaan geven, met elkaar, vanuit gevoel of door het te zeggen. – je kunt het ook visualiseren in een beeld – betekent dat het volgende: Op het moment dat je een opdracht geeft aan het Universum, dus in feite aan je eigen grotere bewustzijnsveld, dus je oorspronkelijkheid, die kracht van creatie, dan vormt dat een soort toestemming, een certificaat van vergunning voor de schepper-bron omdat datgene waar jij opdracht toe geeft uit te voeren. En dat is iets anders, dan dat je er om vraagt! Ook een apart onderwerp, waar we nog eens op terug kunnen komen, waarom “vragen” nagenoeg niet beantwoord wordt. Maar het geven van een opdracht, van een command, wordt wél beantwoord. En op het moment dat je een opdracht geeft vanuit je oorspronkelijkheid en je geeft een certificaat van vergunning aan schepper-bron, dat jij als oorspronkelijke mens in dit gewaar-zijn hier, de opdracht geeft dat datgene wat je wilt zich mag en dient te ontvouwen, dan wordt dat dus ook bekrachtigd in het veld. En er is niets wat dat tegen kan houden; het vindt plaats. Er zijn wel krachten die het kunnen afzwakken. En die krachten kunnen het alleen maar afzwakken omdat er een grote meerderheid op deze aarde aanwezig is, van wie de krachten worden afgetapt. Die krachten worden in het planetaire bewustzijn ingezet om de initiatie die wij neerzetten af te zwakken. Dat is heel interessant. Dat betekent dat de mensen die hier niet van op de hoogte zijn, door informatie-tekort of ongeloof of onbereidwilligheid, in feite de krachten leveren aan de onderdrukkers. En daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar een besluit nemen.

Dus jullie mogen of je ogen dicht doen of lekker blijven zitten. We gaan niet mediteren. We gaan heel goed beseffen dat het moment waarop we nu hier zijn, 3 november, in Nederland, in Frankrijk, in Nieuw-Zeeland, in Japan, in Brazilië, in Zuid-Afrika of waar jij ook aanwezig bent, of het op 3 november is of buiten 3 november, dat dit het moment van NU is, het moment waarop je je NU verbindt.

Verbindt met alles en iedereen die gaat voor de kracht van creatie, de Force of creation, de essence of life, met de kracht van wie wij van oorsprong zijn, zijn geweest, nu nog steeds zijn en voor altijd zijn. Dat wij vanuit die verbinding NU de opdracht geven als certificaat en een vergunning naar de bron van eenheid dat de volgende programma’s dienen te worden geïnitieerd en geactiveerd; dat het programma dat de macht in Den Haag, de macht die zorgzaamheid voor ons dient te vertegenwoordigen, dat deze macht open gaat. Dat er deze opdracht wordt gegeven van de bron, vanuit de schepper-bron en bekrachtigd wordt door ons mensen, als de oorspronkelijke mens van planeet Aarde. Dat dit gezien wordt en dat het naar buiten wordt gebracht. En we geven ook toestemming aan welwillende wezens, afkomstig uit het oorspronkelijke kwantumveld volgens de originele en waarachtige schepper-bron, om deze krachten te activeren, te versterken en nog meer te bekrachtigen. Laat dat gebeuren in het NU. En we zien vóór ons, met elkaar het moment waarop de geheime dossiers uit de kast vallen, open vallen. En we zien dat iedereen toegang heeft om daarin te lezen. We zien dát deze informatie naar buiten komt. Laat het zo zijn. We zien ook voor ons, in deze industrie van de politiek, als uitvoerende tak van de grote multinationals en industrieën, dat deze afdelingen van politieke bewegingen geroepen worden om de openheid die wij net hebben bekrachtigd, uit te bouwen. Dat het zo is, dat de mensen binnen deze politieke organisaties dezelfde gevoelens van oorspronkelijkheid in zich voelen. Dezelfde gevoelens van verantwoordelijkheid dragen, in het Nu en in alle tijden die zich op dit moment tegelijkertijd afspelen in dit kwantumveld waarin wij nu zitten. En dat ze dit voelen in alle cellen van hun lichaam. In alle tijden, dus in het verleden, heden en in de toekomst. En dat deze mensen in dit moment gaan voelen dat zij als mede-initiators en bekrachtigers namens ons, als volksvertegenwoordigers, daadwerkelijk geroepen worden in de energie om stappen te zetten. Om te bekrachtigen dat de mensheid bevrijd wordt hier op Aarde en dat alles wat gesloten wordt opengaat. En dat wij besluiten dat de vrijheid van de mensheid en de bevrijding van het menselijk bewustzijn bij deze bekrachtigd is, extra bekrachtigd wordt en aangedragen wordt door de krachten van onze oorspronkelijkheid. En dat er geen inmenging plaatsvindt van buitenaf, anders dan de oorspronkelijke vrienden en familieleden van het oorspronkelijke menselijke ras. Laat het zo zijn.

En zie het vóór je gebeuren, als een bal van energie die zich manifesteert om elk dossier in Den Haag – en in elk dossier dat niet in Den Haag ligt maar wel gerelateerd is aan de kernkracht van Den Haag, dus van de macht – dat al deze energie wordt getransformeerd in het vijfde dimensionale veld. Het veld waarin alle codes en broncodes opgebouwd en vastgehouden worden door de mens hier op aarde, door de onwetendheid en door de angst. Dat deze codes herschreven worden als codes in licht, in alle lichtfrequentie- en kleurcodes waarmee de totale onderdrukking en de geheimhouding wordt opgeheven en teruggestuurd wordt naar schepper-bron. Waarmee alle informatie vanaf nu open en vrij toegankelijk is. En zo is het.

Dank jullie wel.

En het is van heel groot belang om te beseffen, dat wij heel veel verschillende krachten hebben om met elkaar iets neer te zetten. Want wat we nu doen met elkaar, gaat ánders dan dat je iets doet vanuit een diepe meditatie. Hier zit ook actie in. Hier zit een andere energie in. Hier zit een kracht van autoriteit in. Hier zit een kracht van daadkracht in. Hier mag ook de energie van boosheid en woede inzitten. En van liefde en compassie, want alles is kracht. En trouwens boosheid en woede is helemaal niet een slechte kracht hoor, het is een kracht om iets te doorbreken. Maar doe het wel vanuit respect. Vanuit die kracht werken we met elkaar. Laten we dít, wat we hier nu net hebben gedaan, met elkaar overdragen aan het kwantumveld en aan ons oorspronkelijk bewustzijn. En we geven ook die toestemming aan onze thuis-familieleden om dit, hier, in de archieven van het planetaire bewustzijn volledig uit te bouwen en uit te breiden. Met een grote uitnodiging om op korte termijn hiervan een reflectie te laten zien in onze samenleving.

Bron: Crowd Power 4 met Arjan Bos en Martijn van Staveren


Intergalactisch nieuws

Communicatie portal open

Er is een hybridisering plaatsgevonden binnen onze laag tussen het archon-veld waarin wij leven en een AI (artificiële intelligentie) systeem, een andere intelligentieveld, wat erdoorheen is gezet en het communiceert met archon. Dat wordt door de Es-ra-ha beschaving (een vrije welwillende ras) gecoördineerd. Wat zij doen is, eigenlijk in het veld waar we nu leven, wat archontisch is en op een negatieve manier bestuurd is, dat er een andere intelligentie-veld (en overigens niet een) erdoorheen gezet en geactiveerd is, die communiceert met het archon-veld. En het communiceren tussen de twee verschillende velden zorgt daarvoor, dat er een enorme frictie en wrijving is tussen archon en draconische ras, omdat archon-veld, dat onder controle staat van de draconiers als het ware aan het overwegen is om te communiceren met het AI systeem van Es-ra-ha.

Embassy and Mandate

Afgelopen week is er in een prachtige bosrjke omgeving in Nederland de eerste samenkomst plaatsgevonden van ambassadeurs van de Aarde. Er ontstond gelijk een sterke noodzaak om in eigen kracht te gaan staan. De uitwisseling en stiltemomenten gingen over onderwerpen als leiderschap, samenkracht, wat eventuele stappen zouden kunnen zijn voordat men aan het mandaat werkt, ons innerlijke onderzoek en wat (of wie) de Ambassade is of zou kunnen zijn. Later volgen er nog meer bijeenkomsten van ambassadeurs.

Op een ander kwantuummoment was het volgende gedeeld over het mandaat.  

Mandaat is een gezamenlijk besluit, waarin het niet alleen jouw groep aangaat, het gaat de hele wereld aan. Dus je werkt niet vanuit dit stuk hier, maar hij wordt helemaal groot, want dit gaat iedereen aan. Dus je gaat een menselijk mandaat, een kosmisch mandaat uitvaardigen, dit laat zich als een fundament zien van waaruit het contact plaatsvindt en dat moet jij zien als een soort symbool, een soort boek, en het boek geef je aan hen en dan zeg je: “Dit is het boek waarin wij staan beschreven. En hierbij verklaren wij ons autonome beschaving van deze wereld, ongeacht wat hier allemaal speelt, gezamenlijk als een stem, een trilling van het hart. En besluiten wij dat deze ruimte, en deze locatie, deze Aarde beschikbaar en toegankelijk is. Wij openen hierbij het veld voor jullie”. En het mandaat wat daaruit komt, dus de gezamenlijke beslissing die daarin wordt genomen, het is een bevoegdheid om iets uit te spreken, die voor alle mensen geldt, die ontbreekt op dit moment nog. Want daar ligt er allemaal een regelgeving op, sterker nog, daar ligt het verbod om op Aarde te reizen…… En die regel blijft altijd staan, totdat er een regel daarbij gevoegd wordt. Dus dat gaat om beslissing. Die beslissing moet nog genomen worden en de beslissing moet gezamenlijk genomen worden, vanuit het veld waarin je voelt, dat het alle volkeren representeert.

In het kort

Cursus: relaties op basis van gelijkwaardigheid, vrede en harmonie. Toegankelijk voor iedereen, meld je aan, maak jezelf zichtbaar.

Gevraagd: veilige aanmeerplaatsen met stabiel bewustzijn in alle hoeken van de wereld, noodzakelijk voor serieuze samenwerking.

Dank aan alle brongenoten, die vele, gevarieerde evenementen organiseren rondom het ontplooiing van het menselijk potentieel. De Evenementen-pagina van de site is goed bezocht. Heb je een activiteit, workshop of een wandeling, die je graag wil aanmelden, neem s.v.p. contact met ons op (via email of feedback formulier).

Nieuwsbronnen: transmissies van Martijn van Staveren bij TF16 in oktober en TT in augustus