Het hart van de mens

(door David Price)

In de Ojibwa- en Cree-cultuur was de betekenis van leiderschap niet macht, het was zorgzaamheid.

– Tanya Talaga

*

Telkens wanneer de energie van woede naar boven komt, willen we deze vaak uiten om de persoon te straffen van wie we denken dat hij de bron van ons lijden is. Dit is de gewoonte-energie in ons. Als we lijden, geven we altijd de ander de schuld omdat hij ons heeft laten lijden. We realiseren ons niet dat woede in de eerste plaats onze zaak is. Wij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor onze woede, maar we geloven heel naïef dat als we iets kunnen zeggen of doen om de ander te straffen, we minder zullen lijden. Dit soort overtuigingen moeten worden ontworteld, want wat je ook doet of zegt in een staat van woede, zal alleen maar meer schade aanrichten in de relatie. In plaats daarvan moeten we proberen niets te doen of te zeggen als we boos zijn.

Vrede is een beoefening en geen hoop.

~ Thich Nhat Hanh, “Woede: wijsheid om de vlammen te koelen”

*

Het spijt me, vergeef me alsjeblieft, ik hou van je, dank je wel.

– Ho’oponopono Mantra

*

Het leven van een mens valt niet in één keer uiteen; het zijn de kleine compromissen, kleine liefdesverdriet, kleine fouten die de weg vrijmaken voor achteruitgang en overweldigende wanhoop.

Een land valt ook niet in één keer uiteen. Het is niet één ding, maar veel dingen die ons langzaam naar een punt brengen waarop we om ons heen kijken en zeggen: “Oh mijn God, wat is er met dit land gebeurd?”

Maar de woorden van Albert Camus gelden zowel voor een land als voor een individu: “Midden in de winter heb ik ontdekt dat er in mij een onoverwinnelijke zomer heerste.”

Het is het elfde uur, maar het is nog geen middernacht… er is nog tijd als we de tijd goed gebruiken.

– Marianne Williamson

*

We zijn allen één. Alleen ego’s, overtuigingen en angsten scheiden ons van elkaar af.

– Nikola Tesla

*

Ik betwijfel of we ons realiseren hoeveel van onze overtuigingen en reacties worden gedicteerd door de cultuur waarin we opgroeien en hoe beperkt we daardoor worden. Wat normaal is in onze cultuur is feitelijk een bedreiging voor de vrede op een fundamenteel niveau. Het is normaal om anderen de schuld te geven voor ons lijden. Wraak willen is ‘normaal’ als we voelen dat ons onrecht ia aangedaan. Oorlog is normaal, straf wordt als gerechtvaardigd beschouwd, dus natuurlijk moet goed gedrag voortkomen uit angst voor pijn. In dit systeem dragen we vrijwel ons hele leven ongeadresseerde wonden met ons mee.

Sommige inheemse culturen hebben manieren ontwikkeld om innerlijke blokkades op te schonen die onze behoefte aan innerlijke en uiterlijke vrede compliceren en frustreren. Een mensheid die verscheurd wordt door innerlijke onrust creëert individuen die gehinderd worden door onopgeloste conflicten. Deze conflicten zijn kleine persoonlijke branden die soms uitgroeien tot onbeheersbare branden. Iedereen die er niet in is geslaagd een solide innerlijke vrede tot stand te brengen, wat zeldzaam is, moet er gezegd worden, mag niet in machtsposities verkeren of in het bezit zijn van dodelijke wapens.

Maar dat is niet de wereld waarin we leven. We zijn geboren uit een ras dat een lange geschiedenis van onrecht en wonden probeert te negeren, te onderdrukken en gewoon doorgaat met ‘normaal’ leven. We zijn tevreden als we er normaal uit kunnen zien voor anderen, maar we struikelen steeds over iets onverwachts. Dat is een onzichtbaar deel van ons dat niet kan worden opgelost omdat we weigeren het te herkennen. Onze oplossing is om de daders de schuld te geven en te straffen, want die moeten een lesje worden geleerd.

Zolang we dit proces accepteren zonder het te bevragen, zitten we gevangen in een wereld die zal blijven exploderen en onschuldige mensen doden “zoals gepland”. Onze hoop om vreedzaam te kunnen vertoeven op deze planeet zal ongetwijfeld worden gefrustreerd. Onze trauma’s zijn geërfd van zowel verre als recente gebeurtenissen uit het verleden die niet zijn vergeven of begrepen. Ze uit het zicht duwen is een mislukte strategie, maar om de een of andere reden hebben we dat nog niet gemerkt.

Lala Ladedalounge

Een grote wereldbevolking met zo’n primitief bewustzijn zal geen duurzame vrede creëren. Vrede ontstaat niet door oorlog, wraak of wreedheid. Dat is waar – onvermijdelijk – tragedie en ellende worden geboren. Als het menselijk bewustzijn op dit niveau vastzit, kunnen we er zeker van zijn dat oorlogsinstrumenten verder zullen worden ontwikkeld en gebruikt. Deze arsenalen zijn zeer verleidelijk voor een psychologie die is door macht gefascineerd.

Een vreedzame, zorgzame geest is zo zeldzaam in het bestuur en in het zakenleven, daarmee ziet onze toekomst er niet erg geruststellend uit. Aan de andere kant kunnen de weinigen die erin zijn geslaagd vrede en empathie in zichzelf te vestigen en te behouden de storm tegenhouden totdat er genoeg gelijkgestemde anderen komen opdagen die hun handen aan het roer leggen. We navigeren nu door de wildwaterbaan. Het heldere bewustzijn dat we nodig hebben is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend, dus het is kantje boord. Daarom moeten we allemaal onze blindheid aanpakken.

Lala Ladedalounge


Deel drie van mijn serie Meditations on Living is nu gepubliceerd op Amazon. Als je het leest, laat dan een recensie achter.

https://www.amazon.com/dp/B0CFDB16NR?binding=kindle_edition&searchxofy=true&ref_=dbs_s_aps_series_rwt_tkin&qid=1695336051&sr=8-9


Bron: https://davidprice-26453.medium.com/the-human-heart-faf8e186479c

Cover image: Lala Ladedalounge


The Human Heart

(by David Price)

Art: Lala Ladedalounge

In Ojibwa and Cree culture, leadership didn’t mean power, it meant caring.

— Tanya Talaga

*

Whenever the energy of anger comes up, we often want to express it to punish the person whom we believe to be the source of our suffering. This is the habit energy in us. When we suffer, we always blame the other person for having made us suffer. We do not realize that anger is, first of all, our business. We are primarily responsible for our anger, but we believe very naively that if we can say something or do something to punish the other person, we will suffer less. This kind of belief should be uprooted because whatever you do or say in a state of anger will only cause more damage in the relationship. Instead, we should try not to do anything or say anything when we are angry.

Peace is a practice and not a hope.

~ Thich Nhat Hanh, “Anger: Wisdom for Cooling the Flames”

*

I’m sorry, Please forgive me, I love you, Thank you.

— Ho’oponopono Mantra

*

A person’s life doesn’t fall apart all at once; it’s the little compromises, little heartbreaks, little mistakes, that pave the way to decline and overwhelming despair.

A country doesn’t fall apart all at once, either. It’s not one thing, but a lot of things that take us slowly to a point where we look around and say “Oh my God, what happened to this country?”

But Albert Camus’ words apply to a country as well as to an individual: “In the midst of winter, I have found there was, within me, an invincible summer.”

It’s the 11th hour, but it isn’t midnight yet…there’s still time if we will use time well.

— Marianne Williamson

*

We are all one. Only egos, beliefs, and fears separate us.

— Nikola Tesla

*

I doubt if we realize how much of our beliefs and reactions are dictated by the culture we grow up in and how limited we are by them. What is normal in our culture is actually a threat to peace on a basic level. It’s normal to blame others for our suffering. To want revenge is “normal “ if we feel wronged. War is normal, punishment is considered justified so of course good behavior must come from fear of pain. In this system we carry unaddressed wounds practically all our lives.

Some native cultures have developed ways of clearing inner logjams that complicate and frustrate our need for inner and outer peace. A humanity riven by inner turmoil creates individuals hampered by unresolved conflicts. These conflicts are little personal fires that sometimes grow into conflagrations that can’t be contained. Anyone who has not managed to establish a solid inner peace, which is rare it must be said, should not be in positions of power or in possession of lethal weapons.

But that’s not the world we live in. We are born of a race that tries to ignore and suppress a long history of injustices and wounds and just get on with living “normally.” We’re satisfied if we can look normal to others but we keep getting tripped up by something unexpected. That’s an invisible part of us that can’t be resolved because we refuse to recognize it. Our solution is to blame and punish the perpetrators, who should be taught a lesson.

As long as we accept this process without question we are trapped in a world that will keep exploding and killing innocent people right on schedule. Our hopes for a peaceful sojourn on this planet are bound to be frustrated. Our traumas are inherited from both distant and recent past events that weren’t forgiven or understood. Pushing them out of sight is a failed strategy, but for some reason we haven’t yet noticed that.

Lala Ladedalounge

A large human population with such a primitive consciousness is not going to create lasting peace. Peace is not created by war or revenge or cruelty. That’s where tragedy and misery is born, inevitably. With human consciousness stuck at this level we can be sure instruments of war will continue to be developed and used. Those arsenals are very tempting to a psychology mesmerized by power.

With a peaceful, caring spirit so rare in governance and business our future doesn’t look very reassuring. On the other hand, the few who have succeeded in establishing and maintaining peace and empathy in themselves can hold back the storm until enough like minded others show up and put their hands to the rudder. We are navigating the rapids now. The clear consciousness we need is possible but not assured, so it’s touch and go. That’s why we each have to address our blindness.

Lala Ladedalounge

*

Volume three of my series Meditations on Living is now published on Amazon. If you read it, please leave a review.

https://www.amazon.com/dp/B0CFDB16NR?binding=kindle_edition&searchxofy=true&ref_=dbs_s_aps_series_rwt_tkin&qid=1695336051&sr=8-9

Source: https://davidprice-26453.medium.com/the-human-heart-faf8e186479c


P.O.L. – Ben je er nog steeds?

(door Sunshine on Brown Skin, English version below)

Soms sms ik mijn mensen, “P.O.L.” (proof of life).
Zodat ze weten dat ze nog steeds belangrijk voor me zijn.
En dat iemand ze echt wil zien.
Deze drie letters dragen in zich oprecht onderzoek:

Gaat het goed met je?
Of ben je gewoon oké?
Ervaar je op dit moment heelheid – al is het maar kort…
Ben je veilig?
Heeft drukte je naar het punt van vergetelheid geleid?
Ben je vergeten dat je meer bent dan wat je kunt “produceren”?
Heeft iemand in je binnenste kring je de laatste tijd omhelsd en niet losgelaten voor een- eenduizend, twee- eenduizend, drie- eenduizend…?
Wordt er naar je geluisterd, zonder agenda, zonder onderbreking, zonder gescript antwoord?

Heb je het laatst tijd gehad om ten minste twee dingen te doen die je leuk vindt?
Heb je bewust momenten met jezelf doorgebracht om even bij jezelf te checken?
Voel je je veilig genoeg om eerlijk te zijn tegen je dierbaren (om je heen)?
Lach je tegenwoordig zomaar uit het niets?
Vraagt iemand je wat je wilt, inclusief jezelf?

Droom je nog?
Heb je een goede en rustige slaap ervaren?
Wil je je hoofd neerleggen en die ogen van je voor de hele dag sluiten?
Ben je op weg naar je ambities?
Is er iets of iemand die je aanmoedigt om langer, groter, waarachtiger te dromen – met meer durf?

Ben je in staat geweest om van anderen te houden vanuit een volle vat?
Is eenzaamheid ongevraagd binnengeslopen – te vaak?
Heb je het aan iemand verteld?
Zorg jij goed voor je lichaam?
Huist er onzekerheid, pijn, angst, trauma, onrust, woede in je tempel?
Gaat je gezondheid achteruit?
Heb je het hoe en waarom van dit fysieke verraad dieper onderzocht?
Ik wil weten dat je je goed genoeg voelt om dat te doen.

Ik voel dat je op een aantal manieren gemist bent.
Wordt je ware zelf ontvoerd?
Waarom heb je je eigen redding niet geprobeerd?
Evenmin heb ik enige aanwijzing gezien van een S.O.S.

Dus als je dit krijgt, en als er nog iets, hoe klein ook van je over is, ben ik klaar en bereid om de oproep te beantwoorden.
Toe, alsjeblieft.
Stuur een Bewijs van in leven zijn.

Bron: https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


P. O. L.
Are You Still With Us?

Sometimes I text my people, “P.O.L.”.
So they know they still matter to me.
And that someone desires to really see them.
These three letters are weighted with genuine inquiry:

Are you well?
Or are you just okay?
Are you, right now, experiencing wholeness- even if only briefly…
Are you safe?
Has busyness led you to the point of obscurity?
Have you forgotten that you’re more than what you can produce?
Lately, has anyone in your inner circle hugged you and not let go for one- one thousand, two- one thousand, three- one thousand…?
Are you being listened to, without agenda, without interruption, without scripted reply?

Have you had time to do at least two things you enjoy lately?
Have you spent conscious moments with yourself, checking in on you?
Do you feel secure enough to be honest with your loved ones (around you)?
Are you smiling unprompted these days?
Is anyone asking you what you want- including you?

Do you still dream?
Have you experienced good and peaceful sleep?
Do you desire to lay your head down, and close those eyes of yours throughout the day?
Are you moving toward your ambitions?
Is there someone or anything encouraging you to dream longer, bigger, truer- with more audacity?

Have you been able to love others from a full vessel?
Has loneliness crept in uninvited- too frequently?
Have you told anyone?
Are you caring well for your body?
Is your temple harboring uncertainty, pain, anxiety, trauma, fear, anger, insecurity?
Is your health retreating?
Have you investigated the deeper how and why of this physical betrayal?
I want to know that you are well enough to do so.

I sense you’re missing in a number of ways.
Is your truest self being abducted?
Why haven’t you attempted your own rescue?
Nor have I seen any intimation of an S. O. S.

So, if you get this, and if any of even the smallest piece of you still remains, I’m ready and willing to answer the call.
Please.
Send Proof of Life.

Sunshine on Brown Skin

https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


Human being – Being human

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


Het was een paar dagen geleden dat ik voor het eerst het lied hoorde “War is not a woman’s game”* van Yael Deckelbaum.
Yael engageert zich met vele vrouwen en mannen voor vrede in het Midden-Oosten en in de hele wereld.
Ik verdiepte me in de songtitel en in mij breidde ik meteen de boodschap uit in


War is not a human´s game


Voor mij is het noch het spel van de vrouwen, en ook niet dat van de mannen. Het is niet het spel van de mensen op deze aarde, ook al wil de realiteit ons in eonenlange tijd anders laten geloven.
Het zijn niet de mensen die de oorlogsspellen op deze planeet hebben uitgevonden en blijven initiëren, en toch spelen ze zich af op de beeldschermen van onze werkelijkheid en bijna in ieder van ons.
Schijnbaar onophoudelijk voeden wij onbewust onze energie in de strijdende (denk-) systemen van deze werkelijkheid.
Wat al deze spellen kenmerkt is dat ze niet met open kaarten worden gespeeld. Gepokerd wordt met een verborgen hand, bewust in het geheim, buiten de waarneming van de menselijkheid, in achterkamertjes, ook en vooral gecontroleerd van buiten deze werkelijkheid.
Verdeling – scheiding – positionering – weerstand – terreur – haat – individuele en collectieve traumavelden in schijnbaar repeterende eindeloze lussen. De spelregels worden gedraaid als vlaggen in de wind en gelden slechts in één richting en voor één partij.

War is not a human´s game

En toch – gevoed worden de oorlogsspelletjes op planeet Aarde
door de menselijke energie.
En dat kunnen – dat MOETEN wij – de humans – beëindigen.
met onze
BEWUSTZIJN

NU!

Door onze energie uit de spelen terug te trekken en niet langer actieve of passieve spelers in dit spel te blijven.
Door te doorzien en met ons bewustzijn te doordringen, hoe hier wordt gespeeld
in ons – in het groot en in het klein.
De gedachte, ervaren of zelfs ingevoegde herinneringen uit het verleden zijn de cruciale interface van kwantumverstrengeling die losgekoppeld moet worden,
om in het NU
de visionaire EIGEN beelden
van onze mens zijn – onze menselijkheid en van de vreedzame saamhorigheid
via onze emoties – de oorspronkelijke taal van ons bewustzijn –
en verder via onze hersenen en via elke cel van ons fysieke lichaam in het kwantumveld te laten stromen.

Opdat het vredig wordt in de ruimtes van ons oorspronkelijk bewustzijn
in ons
en dus tegelijkertijd ook in deze wereld –

NU!

***

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

13 februari 2023

*
Music: War is not a womans´s game – Yael Deckelbaum ft. Amyra León

https://www.youtube.com/watch?v=hnXOu7PD9Cg
https://www.youtube.com/watch?v=7u8DsdSEiRY

Music: Warriors of Peace – Yael Deckelbaum ft. Joss Stone

https://www.youtube.com/watch?v=Lirpqa7GuJQ


Meer artikelen van een ziener over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/
https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/


Human being – Being human


Es war vor ein paar Tagen, da hörte ich zum ersten Mal das Lied „War is not a woman`s game“* von Yael Deckelbaum. 
Yael engagiert sich mit vielen Frauen und Männern für den Frieden in der Region des Nahen Ostens und in der ganzen Welt.
Ich spürte in den Songtitel hinein, und in mir erweiterte ich sofort die Aussage  in

War is not a human´s game


Für mich ist es weder das Spiel der Frauen und auch nicht das der Männer. Es ist nicht das Spiel der Menschen auf dieser Erde, auch wenn die Realität uns seit Äonen von Zeitaltern etwas anderes glauben lassen will.
Es sind nicht die Menschen, die die Kriegsspiele auf diesem Planeten erfunden haben und immer wieder initiieren, und doch spielen sie sich auf den Bildschirmen unserer Wirklichkeit und nahezu in jedem von uns ab.
Scheinbar unaufhörlich speisen wir unbewusst unsere Energie in die kriegerischen (Denk-) Systeme dieser Wirklichkeit.
Was all diese Spiele kennzeichnet ist, sie werden nicht mit offenen Karten gespielt. Gepokert wird mit verdecktem Blatt, bewusst im Geheimen, jenseits der Wahrnehmung der Menschlichkeit, in den Hinterzimmern, auch und vor allem gesteuert von außerhalb dieser Realität. Spaltung – Trennung – Positionierung – Widerstand – Terror – Hass – individuelle und kollektive Traumafelder in sich scheinbar wiederholenden Endlosschleifen. Die Spielregeln werden gedreht wie die Fahnen im Wind und gelten allesamt immer nur in eine Richtung und für eine Seite.

War is not a human´s game

Und doch – gespeist werden die Kriegsspiele auf dem Planeten Erde mit der
menschlichen Energie.
Und das können – das MÜSSEN wir – die Menschen – beenden
mit unserem
BEWUSSTSEIN.

JETZT!

Indem wir den Spielen unsere Energie entziehen und nicht länger aktive oder passive Mitspieler in diesem Spiel bleiben.
Indem wir durchschauen und mit unserem Bewusstsein durchdringen,
wie hier gespielt wird
 in uns – im Großen wie im Kleinen.

Die gedachten, erlebten oder auch eingefügten Erinnerungen der Vergangenheit sind die entscheidende Schnittstelle der Quantenverschränkung, die es zu trennen gilt,
 um im JETZT
die visionären EIGENEN Bilder unseres
MenschSeins – unserer Menschlichkeit und des friedvollen Miteinanders
 über unsere Emotionen – der ursprünglichen Sprache unseres Bewusstseins –
und weiter über unser Gehirn und über jede Zelle unseres physischen Körpers
 hinein ins Quantenfeld strömen zu lassen.

Auf dass es friedvoll werde in den Räumen unseres ursprünglichen Bewusstseins
in uns
und damit gleichzeitig auch in dieser Welt

JETZT!

***
Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

13. Februar 2023

*
Musik: War is not a womans´s game – Yael Deckelbaum ft. Amyra León

https://www.youtube.com/watch?v=hnXOu7PD9Cg
https://www.youtube.com/watch?v=7u8DsdSEiRY

Musik: Warriors of Peace – Yael Deckelbaum ft. Joss Stone

https://www.youtube.com/watch?v=Lirpqa7GuJQ

Weitere Artikel von einer Seherin über die Seher:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/
https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/