Boodschap uit de Mah-Kesh Nahar sterrencoalitie

( Bron: https://www.martijnvanstaveren.nl/) Boodschap uit de Mah-Kesh Nahar sterrencoalitie aan hen die het horen en lezen willen:

“Er is een Grote Taak die in ieder van Ons is. Om Werelden te bezoeken en te Dienen vanuit Vrijheid. De Vrije Keuze te herstellen door deze te ZIJN en respect met levenskracht via eigen bewustzijnfrequentie in te brengen aan daar.

We moeten hiervoor ook onszelf ontworstelen uit de samengetrokken levenskrachten, daar, waar gebrek en angst de Titel dragen. Vrijheid is daar, waar deze Titel is ontslagen en de ruimte vrij is van projecties uit de geïnstrueerde Mind. Besef dat dit mede slaagt door vastberadenheid en actieve eigen Bewustzijnskracht te bundelen met gelijke SterrenMensenWezens”

Martijn van Staveren: In een tijd zoals deze, zien we de ogenschijnlijke wereldse chaos en afleidingen.. Ongeacht wat bepaalde tegenkrachten hierover besloten lijken te hebben, gaat de Mens in grote transitie terug naar wie zij behoort te zijn en feitelijk nog steeds ís. De transitie van 3-dimensionale biologische intelligentie naar kwantum intelligentie zal doorgang krijgen en heeft topprioriteit op Aards en Kosmisch gebied.

We worden op de proef gesteld om NU aanwezig te zijn en AAN te staan zoals nooit tevoren.

Het Pad naar binnen toe zonder geloof(systemen) landend in Jezelf en van daaruit in de dappere wijsheid van Jezelf samen met anderen staan. Zonder aankleefsels, iedereen weet het.

Wij Mensen kwamen al dan niet vrijwillig “in” deze Aardse realiteit, dit NU-Moment, om vervolgens standvastig te Zien, te Weten en Open Bewustzijn terug te brengen.

Deze dag en aankomende andere dagen ontmoeten we elkaar om een “hoger Menselijk Weten” samen te brengen en slagvaardige serieuze onderwerpen ter tafel te leggen. Er komt veel op ons af, deze gathering en trainingsdagen moeten gezien worden als centreringsdagen. Ieder beslist zelf.

de Kern van de Mens in Contact met

Oorspronkelijke Meervoudige Menselijke Werkelijkheden


Het Besluit Is Al Genomen

(door Arlette Krol)

Nu ik steeds meer leef vanuit mijn eigen waarheid en gevoel, valt mij iets heel wonderlijks op.
Het levensveld waarin ik mij bevindt reageert op mij.
Situaties waarin ik aftast hoe ik graag iets zou willen worden werkelijkheid.
Zonder mij vast te bijten en een eind uitkomst af te dwingen, exploreer ik de mogelijkheden.
En ik voel daarin een bepaalde richting die past bij mij.
Ik probeer die richting zo nauwkeurig mogelijk te concretiseren en daarna laat ik het weer los.
Na een tijd valt mij op dat ik toch wel mazzel heb, dat precies uit komt waar mijn hart naar uitging.

Ik zal een voorbeeld geven.
Jaren geleden woonde er een hondje in de buurt, waarvan het baasje het prima vond dat ik hem spontaan mee uit wandelen nam.
Om mijzelf vaker uit te dagen om in de natuur te zijn zocht ik naar zo’n hondje met baas in mijn woonomgeving.
Ik heb mijn gevoel aangezet om te ervaren in welke richting ik moest kijken.
Maar er kwam tot dusver niet echt een antwoord.
In een andere verhaallijn kwam ik bij een familielid vaker een hondje tegen van weer een ander familielid.
Ik was steeds geraakt door het hondje.
Kreeg het gevoel dat we bij elkaar pasten.
Mijn gedachten straften dat meteen af, want het hondje had een ander baasje.
Sinds een paar weken gaat het niet goed met het baasje en zocht het hondje naar een nieuw huis.
Zelfs in dat moment voelde ik de verbinding tussen mij en het hondje, maar vond het maar een gek idee.
Het was niet iets waar ik zeggenschap in had.
En toch wandel ik nu heel veel met het hondje op het strand en in het bos.
Het hondje neemt mij mee op avontuur in de natuur.

Als ik de ervaren momenten rondom het hondje terug voel, dan lijkt het bij elkaar wel één moment te zijn.
Eén moment dat versnippert is geraakt over een tijdslijn.
Eén moment waarin ik mijn wens en mogelijkheden heb doorvoelt, maar weg bleef bij de concrete uitkomst.
Ik heb dit de laatste tijd met meerdere situaties.
Precies het goede komt op mijn pad.
De realiteit vouwt zich om mij heen op basis van waar ik met mijn bewustzijn aanwezig ben.

Vorige week kon ik goed doorvoelen hoe dit zo werkt.
En dat motiveerde mij om een heel diepliggend besluit te nemen.
Ik heb het onderstaande schilderij gemaakt.
Het is voor mij een gevoel van de transitie waar de aarde in zit.
Zonder dat ik precies weet hoe het in zijn werk gaat of dat ik het grotere plaatje er van zie.
Zoals op het schilderij, zo voelt het.
Het is alleen nog niet direct herkenbaar in de materie, in het alledaagse leven.
In mijn leven is dat wel een groot thema.
En het lijkt wel of ik daar op zit te wachten.
Dat ik zit te wachten op een soort omslagpunt.
Een moment van chaos waaruit ontelbaar veel nieuwe ideeën kunnen ontstaan.
Een moment waarin ik zichtbaar in het fysieke zie dat de verandering er is.

Toen heb ik het besluit genomen.
Heel diep van binnen heb ik besloten dat de verandering er NU is.
En dat ik ook weet dat het tijdsbeeld en realiteit die ik om mij heen ervaar niet representeren wat er werkelijk aan het gebeuren is.
Maar met het nemen van mijn besluit stap ik letterlijk in.
Ik ben aanwezig in de transitie.
Ik ben de transitie.
Het gebeurd.
Nu!

Gisteren was ik bij een lezing waarin iemand tegen mij vertelde: “Het besluit is al genomen”.
Er kwam in mij een enorme golf aan emotie omhoog zetten.
Ik voelde mij waargenomen en verbonden.
Ja het klopt, in mij is het besluit al heel bewust genomen.

Bron: https://joyfulhappening.com/Het-besluit-is-al-genomen/

English version, from: https://joyfulhappening.com/The-decision-has-already-been-made/

The Decision Has Already Been Made

Now that I live more and more from my own truth and feeling, I notice something very wonderful.
The field of life in which I find myself responds to me.
Situations in which I sense how I would like something to be become reality.
Without getting stuck and forcing an end result, I explore the possibilities.
And I feel a certain direction in it that suits me.
I try to concretize that direction as accurately as possible and then I let it go.
After a while it strikes me that I am really lucky that exactly what my heart was going for comes out.

I will give an example.
Years ago there lived a dog nearby, whose owner was fine with me taking him for a walk spontaneously.
To challenge myself more often to be in nature, I was looking for such a dog with owner in my living environment.
I turned on my feeling to experience in which direction I should look.
But no real answer has been forthcoming so far.
In another storyline at a family member I often encountered a dog belonging to another family member.
I was always touched by the dog.
I got the feeling that we fit together.
My thoughts immediately punished that, because the dog had a different owner.
Since a few weeks, things have not gone well with the owner and the dog was looking for a new home.
Even in that moment I felt the connection between me and the dog, but thought it was a crazy idea.
It wasn’t something I had control over.
And yet I now walk a lot with the dog on the beach and in the woods.
The dog takes me on an adventure in nature.

When I feel the experienced moments around the dog again, it seems to be one moment together.
One moment that has become fragmented across a timeline.
One moment in which I felt my wish and possibilities, but I stayed away from the concrete outcome.
I’ve been having this with several situations lately.
Just the right thing comes my way.
Reality wraps itself around me based on where I am with my consciousness.

Last week I could really feel how this works.
And that motivated me to make a very profound decision.
I made the painting below.
For me it is a feeling of the transition that the earth is in.
Without knowing exactly how it works or seeing the bigger picture.
As in the painting, that’s how it feels for me.
It is just not yet immediately recognizable in the material, in everyday life.
The upcoming transition is a big thing in my life.
And it seems like I’m waiting for that.
That I’m waiting for some kind of tipping point.
A moment of chaos from which countless new ideas can arise.
A moment in which I visibly see in the physical that the change is there.

Then I made the decision.
Deep down I have decided that the change is NOW.
And that I also know that the time frame and reality that I experience around me do not represent what is really happening.
But now I make my decision, I literally step in.
I am present in the transition.
I am the transition.
It’s happening.
Now!

Yesterday I was at a lecture where someone told me: “The decision has already been made”.
A huge wave of emotion came up in me.
I felt observed and connected.
Yes, it is true, the decision has already been made very consciously in me. 


Samenvatting TF1 – overeind en samenwerkend in de Bronkracht

We zitten in een eindeloze loop die doorbroken moet worden. Dat is een grote collectieve gebeurtenis. We moeten contact leggen, kracht genereren om in dit frequentieveld iets te laten ontvlammen.

Er is een grote urgente noodzaak die kracht in jezelf naar voren te laten komen.

In jezelf is de enige plek waar de bron te vinden is.

We zitten in een duizelingwekkende technologische maatschappij. En deze wordt gebruikt om de mens te onderdrukken. Die onderdrukking zal nog versnellen. Wat gebeurt er als die technologie wordt gebruikt om dingen in de mens te implanteren? Waardoor de mens wordt bestuurd en hij zijn ware kracht kwijtraakt. Je wezenlijke gevoelskracht, je bronkracht kan overschreven worden. Hoe kun je dat voorkomen????

Door goed in je bronkracht te blijven!!!! Die brontrilling moet jij zo goed voelen. Weten waar je voor staat!!

Accepteer hoe het voor jou in een vorm wordt gezet/gevoeld. Maak die bronkracht sterk en stabiliseer die.

Dit wordt een stevige periode en jij moet overeind blijven in je bronkracht!!! Dan ben je bestand tegen wat er ook maar op je afkomt.

Wij worden bezocht door andere menselijke beschavingen, fysiek, metafysisch, in dromen, voelen en weten.

In vrije werelden is je lichaam een expressie van je bewustzijn. Vanuit die vrije werelden worden mensen in opgerichte werelden geholpen hun bewustzijn naar een ander niveau te brengen. Daar zijn we nu in de Task Forces mee bezig.

De afgescheidendheid tussen ons die er nog is moet losgelaten worden. Hoe kun je jezelf verder openstellen in je gevoel?! Je moet heel erg op jezelf en elkaar kunnen vertrouwen.

De wezens/intelligenties die contact willen hebben, hebben een betrouwbaarheidstrilling daarvoor nodig.

Het moet klaar zijn met alle vormen van oordeel, wantrouwen, belang enz.

Er is nu in onze werkelijkheid een soort gekte uitgebroken. Voel je wanneer je in een gedragsbesturing komt?

Kun je daarbinnen goed blijven voelen wie jij werkelijk bent en hoe jij je voelt?

In hoeverre laat je je beïnvloeden door alle onderwerpen en info die rondvliegt en laat je je gedachten afdwalen naar negatieve of zelfs positieve gedachten dat het van buitenaf wordt opgelost??

Wat er ook gebeurt, je moet steeds terug naar je eigen as en die in balans brengen. Aanschouw die andere gedachten over de info en onderwerpen die je ziet en zet ze dan steeds op 0.

De intelligenties die met ons in contact komen, komen met veel info. Die info heeft heel veel kracht. Er wordt ook gepraat over wat is gebeurd hier op aarde. Ben jij in staat overeind te blijven bij veel info van binnen en van buiten? Er is zoveel aan de hand!!! De Task Force is erop gericht om activiteiten te verrichten aan jouw binnenkant en dat via de mind krachtig naar buiten toe te brengen.

De grootste gebeurtenis in deze wereld wordt overheerst door info over de pandemie. Het is een extreem grote mindfuck/hypnose. Onderzoek in jezelf of je alleen in jezelf wilt zitten of dat je ook door de barrière heen kunt gaan en in deze wereld dingen neer kunt zetten van binnen naar buiten.

Een aantal coalities wacht in deze wereld op signalen dat ze contact kunnen leggen. Het is mooi dat we door deze moeilijke zone heen willen gaan. Hoe slagvaardig zijn we in deze enorme verandering in onze werkelijkheid?

Leef vanuit je bron!! Er is geen masterscript. Er zijn krachten die willen dat je hun (controle) masterscript gaat volgen. Van binnenuit kunnen wij een eigen script lanceren.

De Task Force is bedoeld voor fysiek contact tussen een grote groep mensen en een groep vanuit de sterrenstelsels.

Wat onderweg is heeft wel een vorm, maar door het van binnenuit te onderzoeken, maak je je eigen vorm, die je ook meteen weer moet weghalen. Er gaat iets gebeuren in deze werkelijkheid, maar ook in de uitbreiding van jouw bewustzijn. Op het moment dat die verandering plaats vindt, verandert alles voor jou. Maar na een poosje ga je dat alweer minder bijzonder vinden.

Zodra er macht ontstaat in een vorm – zit je in de matrix.

Voor eind januari krijgt de regering van Nederland een brief vanuit de TF-groepen om het in de publieke sector te brengen. Het is niet alleen van ons. Het is een organisatie vanuit hartskracht die op wereldniveau gaat meespelen. Op hoog diplomatiek niveau.

Want de boel op aarde zit muurvast. Hiermee geven we aan waar we staan, dat we bereid zijn tot een dialoog en niet uit zijn op chaos. Regeringen krijgen dus de kans om mee te bewegen.

Als je vanuit de innerlijke visie werkt dat ieder je broeder of zuster is en dit in het veld brengt, kan het bij hen ook andere mogelijkheden aanraken. Daarvoor is innerlijke lichtkracht nodig.

Door verbindingen te leggen en vol te houden in dat liefdes/licht gevoel maak je een brug tussen verschillende losstaande stations. Je doet dat vanuit fatsoen. Daardoor gaan andere bewegingen ontstaan.

Mensen worden uitgenodigd in plaats van uitgesloten/ uitgestoten te worden. Maar je moet terug naar je gevoelens. Daar zit de info van wie je bent in verpakt.

Niet tegen maar met elkaar.

Er is een finale crash op elk niveau. We hebben iets totaal anders nodig. Er is heel veel beweging in de energie, maar mensen zitten klem. De opstanding van onze innerlijke kracht, de christuskracht, wordt voortdurend onderdrukt. Er is een hetze tegen je eigen autonome kracht. Ze proberen ons te verslaan met kennis, is het waar of niet waar. Je laat je verslaan door het veld van de ander. Maar je hebt alles wat je nodig hebt in jezelf. Al die kennis komt allemaal te vervallen. Je hoeft je dus niet te bewapenen met de kennis van de ander.

Al die oude systemen gaan helemaal weg. We gaan naar het punt dat er geen vernieuwing meer mogelijk is binnen het systeem. Om je eigen kennis terug te halen, moet je naar je gevoelens. Daar zit de info van wie je werkelijk bent in verpakt. De persoon die je nu hier bent is de bewaker van die kennis. Dat uitpakken doe je door volkomen eerlijk te zijn naar jezelf. Het aankijken en er doorheen voelen.

Er is acceleratie nodig in het proces waar we nu in zitten. Er lopen veel parasitaire controle trillingsvelden door ons heen. Het zijn bewakingsnetwerken om contact te voorkomen. Ben je in staat om steeds goed bij jezelf te blijven en die technieken te zien?

De coalitie die contact zoekt is een waarheidscoalitie en is heel secuur in de aanleg van het echte contact.

Zij hebben een heel andere denktaal. Voel je energie weglopen, dan betekent dat, dat jij je aandacht weg laat lopen. Breng je aandacht terug. Spreek je waarheid. Weet wat je voelt en denkt.

Kun je ook in je bron blijven met je ogen open? En het naar buiten toe leven?

Het hele systeem waarin we zitten valt langzaam weg. De controle dat er maar 1 tijdlijn operationeel is komt te vervallen. Er komt iets anders voor in de plaats. Alles komt weer bij de kern en het is fijn daar vreugde bij te voelen.

Wat we van binnen voelen is wat we terug willen laten keren. Koninklijk vanuit bewustzijn, open, eerlijk, één met de natuur, levend, compassievol. Je kunt daarbij alleen op jezelf vertrouwen. Het is essentieel een ander bewustzijn binnen te laten komen.

In 20-12-2012 is dat begonnen. In 2016, 2017 en 2018 is de pandemie opgebouwd en in 2019 is het uitrollen begonnen. Er was een vertraging en het moment dat nu ontstaat, brengt het programma denken tot een eind.

De pandemie is er om de mensen onder controle te houden en de werkelijke gebeurtenis te bedekken.

Maar steeds meer mensen gaan zich realiseren dat de systemen niet meer werken.

Zonder deze crisis zou dezelfde situatie ontstaan: het einde van de systemen.

De Maya’s noemen het ‘De blauwe nacht’. Een terugkeer naar het nul-veld.

Covid is een “loop”.

De blauwe nacht is een vertragingsmechanisme. We zitten nu in een kansrijke dubbel gelaagde werkelijkheid. De schaarste wordt bewust gecreëerd. Hoe groot is de kracht in jezelf. Wat laat je toe?

Er komt geen robotisering want ze moeten rekening houden met de lichtkracht van de mens.

De missie daarvoor kan niet lukken, dus richten ze zich op misleiding.

Er is een organische doorgang door deze situatie. Dat je zelf van binnenuit dingen kunt zien en voelen. Dat is de doorgang naar een tijdlijn van vrij leven.

Waar vrij menselijk bewustzijn (mensen die nergens in geloven) heen kan reizen zonder gehechtheid, waar schoon bewustzijn zijn aandacht op iets kan richten, vindt een draaggolf verandering plaats in datgene waar je aandacht op gericht is. Dat is de scheppingswet achter alles.

Deze periode is

– een evolutie van buitenaf

OF

– een evolutie die reageert op de kracht binnen in jezelf.

Wat is nodig om die doorgang te vinden?

Je degradeert je frequentie als je in een groep bent die niet kan horen wat je zegt/wat je denkt/wat je voelt.

De anderen kijken dan naar jou zoals zij jou zien kunnen. Hun frequentie wordt dan overgezet in transmissie naar jou.

Omgekeerd werkt het net zo.

Dus is het belangrijk steeds bij jezelf te blijven en je eigen frequentie vast te houden.

Je kun het zelf ook voelen bijv. in de liefde die je naar je huisdier stuurt, die naar jou terugkomt.

De zuiverheid bepaalt de hoogte van de frequentie.

Als je in een ‘dom’ gesprek zit en je wordt beïnvloed door de trilling van de ander, dan betekent dit dat je eigen ‘krachtveld’ niet aan staat.

Ben je wel in je eigen krachtveld, dan wordt de trilling van de ander opgeheven voordat hij bij jou komt.

Contact leggen met een beschaving.

Het begin van de evolutie is het her-geboren worden van het Zelf.

Dat is de omkering in een beschaving. Het afsluiten van een oudere werkelijkheid.

Als we ons openstellen voor een andere frequentie van bewustzijn, start de evolutie naar een nieuwe werkelijkheid. We zijn gekomen in een tijd van repatriëring van bewustzijn. Het regenereren van vergeten levenskracht in jezelf.

Het gedachtenkrachtveld door de hartskracht gestuurd brengt de gedachte als “command” in het veld.

Als er geen contact plaats vindt, blijven we in deze loop zitten.

Technologie geeft ons niet een ander bewustzijn.

Het houdt ons qua bewustzijn in het stenen tijdperk. Daarom zijn al die rookgordijnen opgeworpen.

Door het contact vindt door hun frequentie een hybridisering en repatriëring in ons bewustzijn plaats.

En dat is nodig voor de evolutie van onze lichamen. De liefde van hen (=ook informatie) wordt ook actief in ons bewustzijn.

Door het contact krijg je een upgrade. Je beseft je hoe groot je werkelijk bent.

Wie ben jij dan na het contact en de upgrade?? Welke impact heeft het op jou?

Het is een enorme schokgolf, een aardbeving in je bewustzijn.

Het lichaam krijgt meer mogelijkheden om te denken. De bronkracht in jezelf wordt enorm versterkt. De leeftijdsgrens wordt uitgebreid. Je persoonlijkheid wordt breder, uitgebreider. Er is een uitbreiding van de gevoelskracht in het lichaam. Je hebt zelf de keuze van het moment van sterven of transitie naar een andere planeet. Dat leidt een andere tijdscyclus in. Wij zijn er voor al het leven.

Je moet de beweging naar contact wel zelf initiëren.

Wil je in TF meewerken, dan moet je een onbegrensd vertrouwen in jezelf hebben.

Nu hoeven we alleen maar te zijn en te doen wat ons gelukkig maakt. Meet je met niemand. Ga niet in gevecht. Zie wat er gebeurt, maar laat je niet meevoeren. Blijf bij jezelf. Nu is het belangrijk te beseffen en duidelijk te hebben waar we in zitten in deze werkelijkheid. Met elkaar iets ‘moeten’ is je weer verliezen in een programma.

De universele bronkracht is de kracht van het vrije denken.

Er zijn los van elkaar collectieve bronvelden waar sterrenstelsels zijn geclusterd.

De Ma’hat groepen.

De Ma’hat groep is een verkenningsgroep. Voordat er contact wordt gelegd met een beschaving wordt er zorgvuldig onderzoek gedaan. Ze worden in hun ruimteschepen dagelijks gezien door piloten enz.

Ze zien wat er allemaal gaande is op aarde. Ze zien de machtsconstructies en de mensen. Ze maken eerst contact met mensen die zich sterk en schoon hebben gemaakt. Die mensen moeten ook iets met dat contact doen, contact leggen met de gevestigde machten. Dat moeten dus mensen zijn die stevig zichzelf kunnen voelen.

De brug die wordt geslagen met de gevestigde machten geeft aan dat we niet uit zijn op chaos.

De Ma’hat werkt samen met deze mensen. Ze leggen dus eerst contact met de mensen. Daar komen ontmoetingen en beraadslagingen uit voort.

Dan zul jij weten wat jouw plek daarin zal zijn.

Zie de schoonheid en glans die deze tijd ook in zich heeft. Luister naar je eigen bronkracht daarbij.

(7 december 2021)

Met dank aan de brongenote, die de samenvatting had gemaakt en gedeeld.