Ceitans

(een hoofdstuk uit het boek “The Extraterrestrial Species Almanac” van Craig Campobasso)

Universele oorsprong: Ceitans zijn van het sterrenstelsel Cetus.

Fysieke eigenschappen: Ceitans zijn niet te onderscheiden van aardse mensen. Vrouwen variëren van 1,5 tot 2 meter, en mannen van 1,80 tot 2,5 meter. Hun ras lijkt op mensen van Spaanse, Italiaanse en Indiaanse komaf op aarde. Huidskleuren variëren van olijf tot bruin, bruin en roodbruin. Het grootste deel van de Ceitan-bevolking heeft donker of bruin haar. Hoewel ze een fit ras zijn, zijn sommige lichamen steviger dan andere. Ze hebben op aarde dezelfde reeks oogkleuren, maar de meest voorkomende op hun wereld is diepblauw (royal blue).

Geloofssysteem: Ceitans geloven in de Kosmische Wet van Eén.

Een deel van de ethische code van de sterrennatie is het leven volgens de natuurwetten. Wanneer iemand het directe weten bereikt dat hij medeschepper is van de Schepping, begint zijn soevereiniteit in de kosmos met een vonk van licht. Ceitans kunnen zich levendig herinneren wanneer hun wereld tot volledig bewustzijn werd geactiveerd, en aan het sublieme gevoel dat hun hart binnenstormde vanuit de universele, galactische menigte die hen hielp. Ze staan ons met heel hun hart bij terwijl we in transitie zijn naar waar ze bewust zijn, en dus zullen we dat gevoel ook ervaren. De Ceitans zijn erg op het hart gericht en kiezen voor liefde om wijsheid te onthullen, waardoor de innerlijke spirit hen door het leven kan leiden.

Kosmische Agenda: De Ceitans geloven, zoals alle sterrennaties, dat spirituele verbondenheid met het universum de basis is van broederlijke liefde, de lijm die elke sterrennatie bindt. Als galactische gemeenschap en als onderdeel van de Galacterian Alignment willen ze alles wat ze hebben geleerd delen met jongere werelden. Sommige van deze leringen worden vrijgegeven aan Ceitan-sterrenzaden op aarde, zodat ze openbaar zullen maken wie de Ceitans zijn: kosmische begeleidingsadviseurs (guidance counselors), onze kosmische buren.

De Ceitans geven ook informatie uit het hogere rijk vrij in het mondiale veld van waarheid en vertrouwen. Beschouw dit veld als heldere materie versierd met sterren, en wanneer het over het fysieke lichaam neerdaalt, interageren de energetische circuits, de gedachtevormen met een individueel bewustzijn om via intuïtie vruchtbare ideeën voort te brengen.

Technologie: Сeitans gebruiken Galacteriaanse moederschepen, ruimteschepen, gedachteschepen, vlootschepen en verkenningsschepen. Al hun objecten en commandocentra maken gebruik van biologische supercomputers. Ze hebben geleerd hoe ze de kosmologie – de studie van quasars en hun pulsen, die meegaat met de rotatie van de neutronenster – te benutten en deze te integreren in hun voortstuwingsdrives, waardoor ze het binnenste van zwarte gaten kunnen verkennen.

Bewustzijnsvermogens: Ceitans zijn volledig bewuste en soevereine wezens. Hun telepathische vermogens zijn verbonden met hun hartcentrum, en intense gevoelens worden tijdens een gesprek overgedragen via sensorische niveaus van geavanceerd frequentiebewustzijn. Het is een cellulaire telepathische verbinding die een venster mogelijk maakt in de vele lichaamsoverlays van de gesprekspartners. Zie het als het herkennen van je ware zelf in al zijn glorie in een ander zelf en omgekeerd.

Dimensionale capaciteit: Ceitans hebben multirealm-zeggenschap. Ze zijn in staat hun fysieke lichamen of welke materie dan ook uit elkaar te halen en op de andere locatie weer in elkaar te zetten door middel van moleculaire stimulatie van lichtcodes. Ze kunnen een hele beschaving van de ene locatie naar de andere verplaatsen.

Ceitans werken vanaf de zesde dimensie tot aan de derde dichtheden. Ze stemmen zich af op de spirituele intelligentie van elke dimensie. Ze helpen de soepele resonantie (reverberation) van de Aarde naar de volgende dichtheid.

Bron: “The Extraterrestrial Species Almanac” door Craig Campobasso

https://www.bol.com/nl/nl/f/the-extraterrestrial-species-the/9200000131113038/


Ceitans

(a chapter from the book “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso)

Universal Origin: Ceitans are from the Cetus constellation.

Physical Characteristics: Ceitans are indistinguishable from Earth humans. Women range from five five to seven feet, and men are from six to eight feet. Their race resembles Spanish, Italian, and American Indian heritages on Earth. Skin colors range from olive to brown, tan, and reddish-brown. Most of the Ceitan population are dark- or brown-haired. Although they are a fit race, some bodies are stockier than others. They have the same range of eye colors on Earth, but most common on their world is royal blue.

Belief System: Ceitans believe in the Cosmic Law of One.

Part of the star nation code of ethics is to live by natural law. When one achieves direct knowing that they are a cocreator with the Creation, their sovereignty in the cosmos begins in a spark of light. Ceitans vividly recall when their world was activated to full consciousness, and the sublime feeling that came rushing into their hearts from the universal masses that assisted them. They wholeheartedly stand by us as we transition to where they are consciously so we will come to know that feeling as well. The Ceitans are very heart-oriented, choosing love to reveal wisdom, allowing the inner spirit to guide them through life.

Cosmic Agenda: The Ceitans believe, as all star nations do, that spiritual connectedness to the universe is the foundation of brotherly love, the glue that binds every star nation. As a galactic community, and as part of the Galacterian Alignment, they wish to share all they have learned with younger worlds. Some of these teachings are released to Ceitan star seeds on Earth so they will make public who the Ceitans are: cosmic guidance counselors, our cosmic neighbors.

The Ceitans also release higher realm information into the global field of truth and trust. Think of this field as clear matter adorned with stars, and when it comes down over the physical body, the energetic circuitry, the thought forms, interact with individual consciousnesses to bear fruitful ideas through intuition.

Technology: Сeitans use Galacterian motherships, starships, thoughtships, fleet ships, and scout ships. All their craft and command centers use biological supercomputers. They have learned how to harness cosmology—the study of quasars and their pulses, which spans along with the rotation of the neutron star—and incorporate it into their propulsion drives, allowing them to explore the interior of black holes.

Consciousness Abilities: Ceitans are fully conscious and sovereign beings. Their telepathic abilities are connected to their heart center, and heightened feelings are transferred with conversation through sensory levels of advanced frequency consciousness. It is a cellular telepathic connection that allows a window into the manifold body overlays of the conversationalists. Look at it as recognizing your true self in all its glory in another self and vice versa.

Dimensional Capacity: Ceitans have multirealm commandership. They are able to reassemble their physical bodies or any matter from one location to another through a molecular stimulation of light codes. They can sweep an entire civilization from one location to another. Ceitans work from the sixth dimension on down into third densities. They align themselves to the spiritual intelligence of each dimension. They are assisting Earth’s subtle reverberation into the next density.

Source: “The Extraterrestrial Species Almanac” by Craig Campobasso