Leven

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


In verbondenheid met Hannie.
Dinsdagmiddag ontving ik de informatie dat Hannie maandag had afscheid genommen van het aardse leven in een avatarlichaam in deze werkelijkheid. Ik voel diepe dankbaarheid dat ik haar in de laatste maanden van haar leven hier in deze werkelijkheid heb ontmoet.

En ik werd mij ineens weer bewust, wat voor bijzondere momenten dit zijn voor ons zieners, het aankoppelen aan en ook weer loskoppelen uit werkelijkheden – het reizen door middel van ons bewustzijn.

Wat een gigantische kracht ligt er in de oorspronkelijke emotie van afscheid kosmisch – aards.
Aan welke “kant” van afscheid we ook staan – het doet er niet toe. Het gaat om het voelen van deze zuivere, heldere energie.
En het zijn de banden van verbondenheid die ons aan beide kanten van de reis verder laten dragen – ALTIJD.


Leven

in de oneindigheid van ZIJN
zonder begin en zonder einde
deel van het grote geheel
het aardse afscheid enerzijds
tegelijkertijd
bevrijdende uitbreiding van bewustzijn aan de andere kant
alles weer herinnerd
ontspanning – weidsheid
zuiverheid – schoonheid – helderheid – wijsheid
verdriet – vreugde – tranen
diep gevoelde dankbaarheid voor alles ervaren
voor elke ontmoeting
ALLES verenigd in het NU
in de ruimte van het oorspronkelijke bewustzijn
onsterfelijkheid
levende en waarachtige toevoegingen in het grote kosmische geschiedenisboek
niets is en was ooit tevergeefs
de samenwerking gaat verder – aan deze kant en voorbij deze werkelijkheid
in het oorspronkelijke bewustzijn zijn er geen grenzen – hier heersen grenzeloosheid en universele kosmische verbondenheid – altijd.

VREDE

***
Lieve Hannie, bedankt voor je krachtige en onvermoeibare werk in de missie van de mensheid hier op aarde.

In verbondenheid over de grenzen van ruimte en tijd heen met allen die op pad zijn in deze missies
levend en waarachtig

Nicola

14 maart 2023


In Verbundenheit mit Hannie.
Dienstagmittag erreichte mich die Nachricht, dass Hannie am Montag Abschied genommen hat vom irdischen Leben in einem Avatarkörper  in dieser Realität. Ich fühle tiefe Dankbarkeit, dass ich ihr in den letzten Monaten ihres Lebens hier in dieser Realität begegnet bin.

Und mir wurde in eins wieder bewusst, was für besondere Momente das für uns Seher sind, das Ankoppeln an und auch das Loskoppeln aus Wirklichkeiten – das Reisen mittels unseres Bewusstseins.

Was für eine gigantische Kraft steckt in der ursprünglichen Emotion von Abschied  kosmisch – irdisch. Auf welcher „Seite“ des Abschiedes wir uns auch immer befinden –  es spielt keine Rolle. Es geht um das Fühlen dieser puren, klaren Energie. Und es ist die Verbundenheit, die uns auf beiden Seiten der Reise weiter trägt – IMMER.


Leben

in der Unendlichkeit des SEINS
ohne Anfang und ohne Ende
Teil des großen Ganzen
irdischer Abschied auf der einen Seite
zeitgleich
befreiende Ausdehnung von Bewusstsein auf der anderen Seite
ALLES wieder ERINNERT
Entspannung – Weite
Reinheit – Schönheit- Klarheit – Weisheit
Traurigkeit – Freude – Tränen
tief empfundene Dankbarkeit für alles Erlebte
für jede Begegnung
ALLES vereint im JETZT
im Raum des ursprünglichen Bewusstseins
Unsterblichkeit
lebendige und wahrhaftige Einträge im großen, kosmischen Geschichtsbuch
nichts ist und war jemals umsonst
Die Zusammenarbeit geht weiter – diesseits und jenseits dieser Realität.
Im ursprünglichen Bewusstsein gibt es keine Grenzen – hier herrschen Grenzenlosigkeit und universelle, kosmische Verbundenheit – immer.

FRIEDEN

***

Danke, beste Hannie, für dein kraftvolles und unermüdliches Wirken in der Mission Menschlichkeit hier auf der Erde.

In Verbundenheit über die Grenzen von Raum und Zeit hinweg mit allen, die in diesen Missionen unterwegs sind
lebendig und wahrhaftig

Nicola

14. März 2023


Menselijkheid – Humanity

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


Menselijkheid – Humanity

Het mens-zijn en het menselijk samenzijn in zijn oorspronkelijkheid
worden gekenmerkt

door

openheid
respect en eerbied voor het leven en alle levensvormen
het recht op onbeperkte vrijheid
een organisch leven in harmonie met de natuur en de planeet
vertrouwen in zichzelf en in de levenskracht
het recht op volledige uitoefening van de vrije wil
het recht op kennis van de eigen afkomst
het recht op contact met wezens in de heele kosmos
vrije uitwisseling van informatie
het recht op onbeperkte toegang tot alle aardse en kosmische
databanken en bibliotheken
het cultiveren van diplomatieke banden
samenwerking, confederatie en ondersteuning
verbondenheid
waarachtigheid en waarheid
een maximum aan individualiteit
vriendschap
diversiteit en creativiteit
vrede
levensvreugde en levendigheid
genieten – delen – dienen – musiceren – zingen – dansen
voelen – lachen – denken – huilen –
luisteren
ruimte voor iedereen
aanraking
samen creëren en bouwen
hartskracht en passie
een vrije en oorspronkelijke communicatie
een op het eigen bewustzijn afgestemd emotioneel- en denkvermogen
een diep voelende dankbaarheid
voor het leven
en al zijn ardse en kosmische uitdrukkingsvormen

***

Als vreedzame krijgers waren zij in opkomst naar de kroonjuwelen in zichzelf die ze hier hadden meegebracht. Het was de strijd om het menselijk bewustzijn waaromheen alles draaide in de oorlogsspellen van deze werkelijkheid. En zij waren degene die in het bezit waren van het scherpste en tegelijkertijd meest gevreesde wapen – in vorm van hun eigen bewustzijn –

De Zieners

Gedimd, gemanipuleerd, grotendeels uitgeschakeld en onherkenbaar vervormd achter de sluiers van de vergetelheid van deze werkelijkheid. Dit onthulde de volledige omvang van hun diepe val van bewustzijn. Maar tegelijkertijd was het ook precies datgene wat hen onmiskenbaar onderscheidde en waarvoor zij in alle universa bekend waren:
namelijk wanneer uitzichtloosheid en onmacht schijnbaar overweldigend dreigde om over haar heen te rollen en hun fysieke lichamen – gekenmerkt door vermoeidheid en pijn – leken op het punt van overgave te staan, toen waren zij in staat om de allerbelangrijkste laatste precisieslag uit te voeren en met deze ene letterlijk ONBEREKENBAARE slag de toegang tot hun volledige potentieel
te ontsluiten – NU.

getraind, bestudeerd, verfijnd, gepolijst en geperfectioneerd

op hun talrijke missies en reizen door ontelbare werelden en dimensies. Zij waren zelf de portalen waardoor zij via hun bewustzijn en hun fysieke lichamen in een fractie van een kosmische seconde de verbinding tot stand konden brengen tussen de frequentievelden van het scheppingsbronveld en hun eigen oorspronkelijke emotioneel- en denkkracht. Zo verschaften zij zich toegang tot hun eigen individuele tijdlijnen.

tijdvormers – tijdreizigers – quantum decoders – zieners

dat waren zij

Dit pulseerde onophoudelijk in de cellen van hun fysieke lichamen. Zij waren in staat de uitgeschakelde velden van het DNA zelf te activeren en de functionaliteit van de pijnappelklier – hun belangrijkste interdimensionale zintuig – weer tot leven te wekken in zijn oorspronkelijke blauwdruk. Het waren de frequenties van hun eigen zelf gecreëerde tijdlijnen, die ook het platform waren voor Cosmic Contact – een heel essentieel en belangrijk onderdeel van hun werk hier in dit aardse ruimte-tijdcontinuüm

net zoals de

manifestatie van menselijkheid

in die tot oorlogsgebied bevroren ruimtes van deze realiteit.

Ze waren hun missies lang geleden begonnen hier op Aarde, en nu was de versnelling op alle niveaus toegenomen en ook de tegenwind waaide onophoudelijk. De dringendheid en de noodzaak om het potentieel dat hier voor hen beschikbaar was volledig te gebruiken, werd hun in hun eigen leven en op de beeldschermen van deze werkelijkheid dagelijks voor ogen gehouden.

aanwezigheid – precisie – perfectie en menselijkheid

verenigd in elke seconde van hun aardse bestaan
Dat was gevraagd meer dan ooit.
NU!
Ze wisten het.

Daarbij moesten ze elke dag opnieuw moedig – angstvrij – oprecht en autonoom over de brug van hun eigen vertrouwen gaan, de poort naar hun kroonjuwelen openen en die ook open houden. Ieder van hen moest deze brug zelf slaan en betreden. Elke schijnbaar nog zo onbeduidende ervaring – doordrongen met hun eigen bewustzijn – ging de universele geschiedenisboeken van het kwantumkosmos in.

Het heeft invloed op ALLES.

Niemand van de galactische en aardse krijgers ging alleen.
Nooit!
Dat wisten ze.
Niet op Aarde en nergens in de hele kosmos.
Daar konden ze altijd op rekenen!
Ze wisten het en voelden het.

De Zieners hier op Aarde.

***

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

18 februari 2023

*
Music: Mari Samuelsen – Einaudi: Una Mattina (Arr. Badzura)

https://youtu.be/pgBELZ5z4T0


Meer artikelen van een ziener over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/

https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/

https://brongenoten.nl/2023/02/human-being-being-human/


Menschlichkeit – Humanity

Das menschliche Sein und
das menschliche Miteinander in seiner Ursprünglichkeit
zeichnen sich aus
durch

Offenheit
Respekt und Ehrerbietung gegenüber dem Leben und allen Lebensformen
das Recht auf uneingeschränkte Freiheit
ein organisches Leben im Einklang mit der Natur und dem Planeten
Vertrauen in sich selbst und in die Lebenskraft
das Recht auf die uneingeschränkte Ausübung des freien Willens
das Recht auf das Wissen um die eigene Herkunft
das Recht auf Kontakt mit Wesen im gesamten Kosmos
freien Informationsaustausch
das Recht auf uneingeschränkten Zugang zu allen
 irdischen und kosmischen Datenbanken und Bibliotheken
das Pflegen von diplomatischen Beziehungen
Zusammenarbeit, Konföderation und Unterstützung
Verbundenheit
Wahrhaftigkeit und Wahrheit
ein Höchstmaß an Individualität
Freundschaft
Vielfalt und Kreativität
Frieden
Lebensfreude und Lebendigkeit
Genießen – Teilen – Dienen – Musizieren – Singen – Tanzen
Fühlen – Lachen – Denken – Weinen – Zuhören
Raum für Jeden
Berührung
gemeinsam Kreieren und Bauen
Herzkraft und Leidenschaft
eine freie und ursprüngliche Kommunikation
eine auf das eigene Bewusstsein abgestimmte Emotional- und Denkkraft
eine tief empfundene Dankbarkeit
gegenüber dem Leben
und all seinen irdischen und kosmischen Ausdrucksformen

 ***

Als friedvolle Kriegerinnen und Krieger waren sie auf dem Vormarsch zu den Kronjuwelen in ihrem eigenen Inneren, die sie mit hier her gebracht hatten. Es war der Kampf um das Bewusstsein des Menschen, um das sich alles drehte in den Kriegsspielen dieser Realität. Und sie waren es, die im Besitz der schärfsten und gleichzeitig gefürchtetsten Waffe waren – in Form ihres eigenen Bewusstseins –

Die Seher

Gedimmt, manipuliert, weitgehend ausgeschaltet und  bis zur Unkenntlichkeit verzerrt hinter den Schleiern des Vergessens dieser Wirklichkeit. Darin offenbarte sich das gesamte Ausmaß ihres tiefen Bewusstseinsfalls in aller Gänze. Doch gleichzeitig war es auch wiederum genau das, was sie unverkennbar auszeichnete, und wofür sie in allen Universen bekannt waren:
dann nämlich, wenn die Ausweglosigkeit und Ohnmacht scheinbar überwältigend über sie hinwegzurollen drohten, und ihre physischen Körper – gezeichnet von Müdigkeit und Schmerz – kurz vor der Kapitulation zu stehen schienen, dann vermochten sie zum alles entscheidenden finalen Präzisionsschlag auszuholen und verschafften sich mit diesem einen buchstäblich UNBERECHENBAREN Schlag Zugang zu ihrem gesamten Potenzial  – JETZT

trainiert, studiert, verfeinert, ausgefeilt und  perfektioniert

auf ihren zahlreichen Missionen und Reisen durch unzählige Welten und Dimensionen. Sie selbst waren die Portale, über die sie im Bruchteil einer kosmischen Sekunde über ihr Bewusstsein und ihren physischen Körper die Verbindung herstellen konnten zwischen den Frequenzfeldern des Schöpfungsquellfeldes  und ihrer eigenen ursprünglichen Emotional- und Denkkraft. So verschafften sie sich Zugang zu ihren eigenen individuellen Zeitlinien.

Zeitformer – Zeitreisende – Quantendekodierer -Seher

das waren sie.

Das pulsierte unaufhörlich in den Zellen ihrer physischen Körper. Sie waren im Stande, die ausgeschalteten Felder der DNA selbst wieder zu aktivieren und die Funktionsfähigkeit der Zirbeldrüse – ihrem bedeutendsten interdimensionalen Sinnesorgan – in ihrer ursprünglichen Blaupause wieder lebendig werden zu lassen.
Es waren die Frequenzen ihrer eigenen, selbst erschaffenen Zeitlinien, die zugleich die Plattform für Cosmic Contact darstellten – ein sehr wesentlicher und bedeutsamer Teil ihres Wirkens hier in diesem irdischen Raum-Zeit-Kontinuum

ebenso wie die

Manifestation von Menschlichkeit

in den zu Kriegsgebieten erstarrten Räumen dieser Wirklichkeit.

Sie hatten schon vor lange Zeit mit ihren Missionen hier auf der Erde begonnen, und nun hatte die Geschwindigkeit auf allen Ebenen an Fahrt zugenommen, und auch der Gegenwind blies unaufhörlich. Die Dringlichkeit und Notwendigkeit, das ihnen hier zur Verfügung stehende Potential vollständig einzusetzen, wurden ihnen in ihrem eigenen Leben und auf den Bildschirmen dieser Realität tagtäglich vor Augen geführt.

Anwesenheit – Präzision – Perfektion und Menschlichkeit

vereint in jeder Sekunde ihres irdischen Bestehens. Das war gefordert mehr denn je.
JETZT!
Sie wussten es.

Dabei mussten sie jeden Tag aufs Neue mutig – angstfrei – aufrecht und autonom über die Brücke ihres eigenen Vertrauens gehen, das Tor zu ihren Kronjuwelen öffnen, und es offen halten. Schlagen und betreten musste jeder einzelne von ihnen diese Brücke selbst. Jede scheinbar noch so unbedeutende Erfahrung – durchdrungen mit ihrem eigenen Bewusstsein – ging dabei ein in die universellen Geschichtsbücher des Quantenkosmos.

Es hatte Einfluss auf ALLES.

Alleine ging keiner der galaktischen und irdischen Krieger.
Niemals!
Das wussten sie.
Nicht auf der Erde und nirgendwo im gesamten Kosmos.
Darauf war allzeit verlass!
Sie wussten es und fühlten es.

Die Seher hier auf der Erde.

***

Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

18. Februar 2023

Musik: Mari Samuelsen – Einaudi: Una Mattina (Arr. Badzura)

https://youtu.be/pgBELZ5z4T0

Weitere Artikel von einer Seherin über die Seher:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/
https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/

https://brongenoten.nl/2023/02/human-being-being-human/


Zien en gezien worden

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola

Foto: Ines Malik


Zien en gezien worden

Wanneer de zieners beginnen door alle lagen van hun eigen vergeetachtigheid
en door de lagen van vergeetachtigheid van hun medereizigers hier op aarde
heen te kijken,
dan begint er een kracht te pulseren in het veld waarvoor de woorden
 in aardse talen nog mogen creëert worden.
Want het is een heel eigen taal.
Onvergelijkbaar
Het is de oorspronkelijke taal van hun EIGEN gevoelens.
En wat dan aan het licht komt is
zuiverheid, puurheid en schoonheid.
 Het is een heel ander manier van  zien – een zien voorbij hun fysieke ogen, voorbij de persoonlijkheidsdelen, de vergelijkingsprogramma’s
en gedachtevelden van deze aardse werkelijkheid,
voorbij de fysieke en psychologische pijnen van aardse lichamen.


Het is een blik vanuit de kern naar de kern –
die zij beheersten.
Hierin deden ze hun naam alle eer aan –

de zieners.

****

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

9.1.2023

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/


Sehen und gesehen werden

Wenn die Seher beginnen durch alle Lagen ihres eigenen Vergessens und durch die Lagen des Vergessens ihrer Mitreisenden hier auf der Erde hindurchzuschauen,
dann beginnt eine Kraft im Feld zu pulsieren,
für die die Worte in den irdischen Sprachen noch kreiert werden dürfen.
Denn es ist eine ganz eigene Sprache.
Unvergleichlich
 Es ist die ursprüngliche Sprache ihrer EIGENEN Gefühle.
Und was dann zu Tage tritt
 ist pure Reinheit und Schönheit.
 Es ist eine ganz andere Art von Sehen – ein Blick jenseits ihrer physischen Augen,
vorbei an den Persönlichkeitsanteilen,
den Vergleichsprogrammen und Gedankenfeldern dieser irdischen Realität,
vorbei an den physischen und psychischen Schmerzen der irdischen Körper.


Es ist ein Blick aus dem Kern auf den Kern –
 den sie beherrschten.
Darin machten sie ihrem Namen alle Ehre –
 die Seher.


****

Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

9.1.2023

Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/

https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/


Ze zijn bereid

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
(en sinds vorige week weet ik nu ook precies wat deze zin echt voor mij betekent ;-)). Schrijven is één ding, het geschreven woord vullen met de eigen levendigheid is een ander onmisbaar iets.)
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


De zieners

Slagkracht
slagvaardigheid
focus – centreren
Elke afleiding wordt als zodanig herkend en doordrongen
Doelgericht en moedig op de golven van de stormachtige zee gesurft
Precies voorbereid en getraind op de uitvoering van elke slag

De zieners

Hun eigen weerstanden onder ogen gezien en ze vreedzaam teruggeleid aan de kracht van hun eigen bewustzijn
altijd waakzaam
 in het oog van de storm
dag en nacht

De zieners

Onophoudelijk de codes van hun eigen missies en vermogens in hun fysieke lichaamen aan het ontcijferen en voortaan alleen hen dienen
Soeverein elke ontmoeting tegemoet
De onzichtbaarheid van sturende krachten door de verruiming van hun eigen bewustzijn tot zichtbaarheid geleid
Waarneming
Het einde van het verstoppertje spelen en van het negeren
van de kosmische wetten van de vrije wil
ingeluid

De zieners

Het zwaard van waarheid en klaarheid vlijmscherp zwaaiend
Zich BEWUSST van elke schijnbaar nog zo onbeduidende taak van hun eigen missie!
Geen enkele meer overslaan!
Precisie – perfectie en menselijkheid verenigd

De zieners

Gelijwaardigheid en vrijheid
eerbied voor het leven en alle levensvormen
een maximum aan individualiteit – gekozen in elk moment opnieuw
afgestemd op de frequentie van het eigen oorspronkelijke bewustzijn

De zieners

Elke pijn – elke wond
GEZIEN en GEVOELD
Elke vooraf gedicteerde gedachte erover smolten
Bedacht op een krachtige verbinding met hun fysieke lichaamen
Aanwezigheid
 altijd
Elke traan als een uitdrukking van hun eigen kracht beleefd
pure schoonheid
genade en grootsheid
levend en waarachtig

De zieners

SAMEN hun verbeeldingskracht aan het aanwakkeren
versnelling – potentiëring
SAMENKRACHT
verbondenheid
aan deze kant en voorbij de denkbeeldige en bewaakte grenzen van deze realiteit

De zieners

De wetten van de kwantumruimte doordrongen en in toepassing gebracht door de kracht van hun eigen bewustzijn
NU!
Hun kennis van de schepping, de textures, de formules en het gebruik van technologie in herinnering gebracht

De zieners

Door elke laag van vergetelheid heen gestapt
angstvrij – oprecht – autonoom
De ruimtes van hun eigen bewustzijn heroverd
gesteund door elkaar – waar mogelijk

Zich herinnert wie ze altijd zijn geweest en zijn
Hun verbindingen naar thuis weer opgenomen en versterkt

De zieners

Alle gedachten van “ik moet nog”, “ik kan nog niet”
geïdentificeerd als wat ze waren – niet hun eigen
Zich BEWUSST van waar ze stonden
 als zieners – als mensen hier op aarde
aan het einde van een niet onbelangrijke periode
 21.12.2012 – 31.12.2022
in een wirwar van tijdlijnen en van steeds opnieuw herschreven en aangepaste epochen van de mensengeschiedenis

De zieners

***

Bereid en klaar

VOOR ALLES

NU!


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

27.12.2022

https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o

Musik: Strauss: Also sprach Zarathustra Dudamel · Berliner Philharmoniker

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/


Sie sind bereit

***

Die Seher

Schlagkraft
Schlagfertigkeit – Entschlossenheit
Fokus – Zentrierung
Jede Ablenkung als solche erkannt und durchdrungen
Zielsicher und mutig die Wogen der stürmischen See gesurft
Präzise vorbereitet und trainiert auf die Ausführungen jedes einzelnen Schlages

Die Seher

Sich den eigenen Widerständen gestellt und sie friedvoll in die Kraft des eigenen Bewusstseins zurückgeführt
immer wachsam
im Auge des Sturms
Tag und Nacht

Die Seher

Unentwegt dabei, die Codierungen ihrer eigenen Missionen und Fähigkeiten in ihren physischen Körpern zu entschlüsseln und fortan nur noch diesen dienend
Souverän sich jeder Begegnung gestellt
Die Unsichtbarkeit der lenkenden Kräfte durch die Ausdehnung ihres eigenen Bewusstseins in die Sichtbarkeit geführt
Wahrnehmung
Das Ende des  Versteckspiels und der Missachtung der kosmischen Gesetzmäßigkeiten des freien Willens eingeläutet

Die Seher

Das Schwert der Wahrheit und Klarheit messerscharf schwingend
Sich jeder scheinbar noch so unbedeutenden Aufgabe der eigenen Mission BEWUSST!
Keine einzige mehr auslassend!
Präzision – Perfektion und Menschlichkeit vereint

Die Seher

Gleichwertigkeit und Freiheit
Respekt vor dem Leben und allen Lebensformen
ein Höchstmaß an Individualität – gewählt in jedem Moment neu
abgestimmt auf die Frequenz des eigenen ursprünglichen Bewusstseins

Die Seher

Jeden Schmerz – jede Wunde
GESEHEN und GEFÜHLT
Jeden vordiktierten Gedanken dazu eingeschmolzen
Bedacht auf eine kraftvolle Verbundenheit mit ihren physischen Körpern
Anwesenheit
 immer
Jede Träne als Ausdruck ihrer eigenen Kraft erlebt
pure Schönheit
Anmut und Größe
lebendig und wahrhaftig

Die Seher

GEMEINSAM ihre Vorstellungskraft anfeuernd
Beschleunigung – Potenzierung
Miteinander
Verbundenheit
diesseits und jenseits der gedachten und bewachten Grenzen dieser Realität

Die Seher

Die Gesetzmäßigkeiten des Quantenraumes Kraft ihres eigenen Bewusstseins durchdrungen und zur Anwendung gebracht
JETZT!
Ihre Kenntnisse über die Kreation, Beschaffenheit, die Formeln und die Nutzung von Technologie in die Erinnerung zurückgeholt

Die Seher

Durch jede einzelne Lage des Vergessens hindurchgeschritten
angstfrei – aufrecht – autonom
Die Räume ihres eigenen Bewusstseins zurückerobert
und sich dabei unterstützt – wo es nur ging

Sich erinnert, wer sie immer schon waren und sind
Ihre Verbindungen nach Hause wieder aufgenommen und gestärkt

Die Seher

Alle Gedanken von „ich muss erst noch“, „ich kann noch nicht“
identifiziert als das, was sie waren – nicht die eigenen
Sich BEWUSST, wo sie standen
 als Seher – als Menschen hier auf der Erde
am Ende einer nicht unbedeutsamen Zeitperiode
 21.12.2012 – 31.12.2022
in einem Verwirrspiel von Zeitlinien und von immer wieder neu geschriebenen und angepassten Epochen der Menschheitsgeschichte

Die Seher

***

BEREIT

FÜR ALLES

JETZT!


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

27.12.2022

Musik: Strauss: Also sprach Zarathustra Dudamel · Berliner Philharmoniker

https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o


Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/
https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/


De ruimtes van de zieners

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


Ruimtes – tussenruimtes – tussen de ruimtes

Ze creëerden ruimte – ruimte voor hun oorspronkelijke bewustzijn.

Bevrijding

Ze bevrijdden zichzelf in één klap
van alles wat niet in deze ruimte hoorde –
totdat het stil werd – onmiskenbaar stil –
waarneembaar in het hele universum en ver daarbuiten.

Een gevaarlijke stilte, dacht het brein. In een fractie van een seconde probeerde het iets vergelijkbaars, iets bekends te vinden in de databanken, harde schijven en servers van de lokale netwerken van hun menselijke hersenen, vergeefs. Alternatieve programma’s werden in razend tempo ingevoerd voordat de angst voor de dreigende, griezelige stilte – omdat onbekend – te overweldigend werd.

STOP

Ze bleven de ruimte onverschrokken vasthouden. Dat was de belofte die ze zichzelf hadden gegeven.
Niets en niemand zou deze ruimte meer bezetten, behalve zijzelf en hun eigen oorspronkelijke bewustzijn. En dat begon te pulseren en uit te breiden in haar cellen, in de ruimtes ertussen – overal binnenin.
Steeds weer maakten ze de ontmoeting met gebeurtenissen die de tijdreizigers met een heel andere agenda voor hen in hun individuele scripts plaatsten, om ze in een minimaal bereik van hun bewustzijn te houden, altijd de hoofdstroom van de tijdlijn volgen, nooit de grens van een individueel bewustzijnsniveau overschrijden, dat was het plan.
Maar het was de allesbepalende vonken in hen die niet gedoofd kon worden en die hen onstuitbaar aan de gang en op de been hield.


onvergelijkbaar – onmiskenbaar – onsterfelijk – onoverwinnelijk –
dat waren zij – de zieners

Wat telde was alleen hun eigen kracht – hun eigen GEVOEL – en hun EIGEN gedachten die daarop aansluiten. De legale of illegale verblijfsvergunningen van vooraf gedicteerde, kunstmatige, vreemde, ingevoegde denk- en gevoelsvelden werden in één klap ingetrokken en geannuleerd.

En zij bleven de ruimte vasthouden.

Ze hielden het vast terwijl het nog leeg leek, wat het in werkelijkheid nooit was en nooit is. Ze hielden de ruimte vast totdat de essentie van hun eigen oorspronkelijkheid in elke hoek van hun fysieke bestaan op aarde voor hen weer waarneembaar en tastbaar werd.

nieuw en toch vertrouwd – organisch – natuurlijk –
levend en waarachtig

De persoonlijkheidsdelen die lange tijd hadden opgetreden en gecollaboreerd als gevangenisbewakers van hun eigen bewustzijn, waren onherroepelijk van kant veranderd en dienden voortaan geen vreemde meesters meer. Ze hadden een niet onbelangrijke rol in deze hele beweging, daar waren ze zich van bewust. Ze gingen naar hun posten en maakten zich vertrouwd met hun nieuwe taken. Samenwerking met hun eigen zieners, dat was vanaf nu hun onmiskenbare opdracht.

De eigen ruimte van elke ziener had een onvoorstelbaar aantal openingen, mogelijkheden en verbindingen met het kwantumveld, en ineens zagen ze weer de vele schijnbaar onzichtbare ruimtes in de hologrammen van hun medemensen. En ze begonnen zich te herinneren. Daarom waren ze hier. Dat was een van hun missies hier op aarde. Ze ondersteunden hun medereizigers in deze realiteit om hun eigen ruimtes op te sporen en de codes van de sluitmechanismen te decoderen. Iedereen had recht op zijn eigen ruimte. Zij waren hier om de levendigheid, waarachtigheid en menselijkheid terug te brengen in de ruimtes van deze werkelijkheid.  En ze waren daarin niet alleen, dat wisten ze.

Ze waren met velen – geen enkele ziener liep alleen.
Zien en gezien worden –
aan deze kant en voorbij de streng bewaakte grenzen van deze realiteit –
ze weten het – diep van binnen weten ze het ALLEMAAL.
Ze weten altijd ALLES en NIETS
– op hetzelfde moment –

NU!

Ze brachten gestolde krachtvelden weer in beweging, lieten dragende muren en fundamenten van werkelijkheidsconstructies instorten en oorspronkelijke gevoelskrachten in nieuwe pracht stralen. Storingen in frequentievelden tot nul brengen door middel van hun eigen aanwezigheids- en waarnemingsvermogen – hiervoor waren ze bekend tot ver buiten de grenzen van dit universum.
Extreem bizar dat ze daar steeds weer aan herinnerd moesten worden.

Het trilde en pulseerde – als nooit te voren – overal.

Ze waren hun missies lang geleden begonnen in dit aardse ruimte-tijdcontinuüm, en nu waren de gebeurtenissen op alle niveaus in een stroomversnelling geraakt.

Schijnbaar geïsoleerd – zo een ander plan –

bewogen ze zich in het oog van de storm, dat wisten ze.
Maar nooit eerder zo krachtig en precies tot het punt anwezig als

NU!


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

19.12.2022

Musik: Phoria – Current (Live at Abbey Road)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OONM8Dv_Q

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/


Die Räume der Seher

Räume – Zwischenräume – zwischen den Räumen

Sie schafften Raum – Raum für ihr ursprüngliches Bewusstsein.

Befreiung

Sie befreiten sich mit einem Schlag
von allem, was nicht in diesen Raum gehörte –
bis es still wurde – unüberhörbar still –
wahrnehmbar im gesamten Universum und noch weit darüber hinaus.

Eine gefährliche Stille, so dachte der Verstand. In Bruchteilen von Sekunden  versuchte er etwas Vergleichbares, etwas Bekanntes in den Datenbanken, Festplatten und Servern der lokalen Netzwerke ihrer menschlichen Gehirne zu finden, vergebens. Rasend schnell wurde damit begonnen, Alternativprogramme einzuspeisen, bevor die Angst vor der bedrohlichen, unheimlichen Stille – weil unbekannt – zu überwältigend wurde.

STOPP

Sie hielten unbeirrt weiter den Raum. Das war das Versprechen, das sie sich selbst gegeben hatten. Nichts und niemand würde diesen Raum mehr einnehmen außer sie selbst und ihr eigenes, ursprüngliches Bewusstsein.
Und das hatte begonnen zu pulsieren und sich auszudehnen in ihren Zellen, in den Zwischenräumen – überall hinein.
Immer wieder machten sie dabei die Begegnung mit Ereignissen, die die Zeitreisenden einer ganz anderen Agenda für sie in ihre individuellen Skripte einfügten, um sie in einer minimalen Bandbreite ihres Bewusstseins zu halten, stets dem Hauptstrom der Zeitlinie folgend, nie die Grenze eines individuellen Bewusstseinslevels überschreitend, so der Plan.
Doch es war der alles entscheidende Funke in ihnen, der nicht auszulöschen war, und der sie unaufhaltsam weitermachen und weitergehen ließ.

unvergleichlich – unverkennbar – unsterblich – unbesiegbar –
das waren sie – die Seher


Was zählte waren ausschließlich ihre eigene Kraft – ihr ureigenes GEFÜHL – und ihre darauf anschließenden EIGENEN Gedanken.
Die legalen oder illegalen Aufenthaltsgenehmigungen von vordiktierten, künstlichen, fremden, eingefügten Gedanken- und Gefühlsfeldern wurden mit einem Schlag entzogen und annulliert.

Und sie hielten weiter den Raum.


Sie hielten ihn solange er noch leer erschien, was er in Wirklichkeit nie war und ist. Sie hielten den Raum bis die Essenz ihrer eigenen Ursprünglichkeit in jedem Winkel ihrer physischen Existenz auf der Erde wieder wahrnehmbar und fühlbar wurde für sie.


neu und doch vertraut – organisch – natürlich –
lebendig und wahrhaftig

Die Persönlichkeitsanteile, die lange Zeit als Gefängniswärter ihres eigenen Bewusstseins fungiert und kooperiert hatten, hatten unwiderruflich die Seiten gewechselt und dienten von nun an keinen fremden Herren mehr. Sie nahmen eine nicht unbedeutende Rolle ein in dieser ganzen Bewegung, darüber waren sie sich im Klaren. Sie begaben sich auf ihre Posten und machten sich mit ihren neuen Aufgaben vertraut. Zusammenarbeit mit ihren eigenen Sehern, so lautete ab jetzt ihr unmissverständlicher Auftrag.

Der eigene Raum eines jeden Sehers hatte eine unvorstellbar große Anzahl an  Öffnungen, Möglichkeiten und Verbindungen zum Quantenfeld, und mit einem Mal sahen sie auch wieder die vielen scheinbar unsichtbaren Räume in den Hologrammen ihrer Mitmenschen. Und sie begannen sich zu erinnern. Darum waren sie hier. Das war eine ihrer Aufgaben hier auf der Erde. Sie halfen ihren Mitreisenden in dieser Realität, ihre eigenen Räume aufzuspüren und die Codierungen der Schließmechanismen zu entschlüsseln. Jeder hatte ein Anrecht auf seinen eigenen Raum. Sie waren hier, um die Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit und die Menschlichkeit zurückzubringen in die Räume dieser Realität. Und damit waren sie nicht alleine zu Gange, das wussten sie.

Sie waren viele – kein Seher ging alleine.
Sehen und gesehen werden –
diesseits und jenseits der streng bewachten Grenzen dieser Realität –
sie wissen es – tief in ihrem Inneren wissen sie es ALLE.
Sie wissen immer ALLES und NICHTS – im gleichen Moment –

JETZT!

Sie brachten erstarrte Kraftfelder wieder in Bewegung, ließen tragende Wände und Fundamente von Realitätskonstruktionen zum Einsturz bringen und ursprüngliche Emotionalkräfte in neuem Glanz erstrahlen.
Störungen in Frequenzfeldern auf den Nullpunkt zu bringen mittels ihrer eigenen Präsenz- und Wahrnehmungskraft – dafür waren sie weit über die Grenzen dieses Universums bekannt.
Äußerst bizarr, dass man sie daran immer wieder erinnern musste.

Es vibrierte und pulsierte – wie nie zuvor – überall.

Mit ihren Missionen hatten sie schon vor langer Zeit begonnen in diesem irdischen Raum Zeit Kontinuum, und nun hatte das Geschehen auf allen Ebenen an Fahrt aufgenommen.

Scheinbar isoliert – so ein anderer Plan –

bewegten sie sich im Auge des Sturms – das wussten sie.
Doch noch nie so kraftvoll und auf den Punkt genau anwesend wie

JETZT!


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola


19.12.2022

Musik: Phoria – Current (Live at Abbey Road)

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OONM8Dv_Q

Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/


WIJ ZIJN HIER

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


De zieners zien ALLES

Met hun waarnemingsvermogen decoderen zij onophoudelijk hun eigen codes die in hun biologische lichaam zijn opgeslagen.
En nu vraagt het ALLES, werkelijk ALLES, om met de minimale resterende toegang tot hun eigen emotionele kracht, die hen hier in deze werkelijkheid nog ter beschikking staat, de routes op te sporen, die voor de wezens van vrij bewustzijn in het hologram van deze werkelijkheid zijn geprogrammeerd, EN ook om ze te bewandelen.
Velen van hen hadden deze paden volledig en diepgaand bestudeerd voordat zij deze werkelijkheid ervoeren, en sommigen van hen waren ook betrokken geweest bij het inbedden ervan in de matrices van de matrixcodes van deze aarde.
En nu waren ze HIER.

Zij kunnen verzekerd zijn van de steun van al hun kosmische vrienden en bondgenoten in hun missie hier op aarde. Omdat ze worden gezien door hen allemaal.

altijd – always – toujours – immer

En zo beginnen de zieners in deze realiteit zich te herinneren. Hun eigen vermogen, hun oorspronkelijke bewustzijn begint te pulseren in de cellen van hun biologische lichamen en te stromen naar het kwantumveld.
De geometrieën veranderen. De organische hartcode neemt de innerlijke leiding over. De digitale gedachte van het onmogelijke valt uiteen tegenover hun oorspronkelijke taal van glyphs en mandala frequenties.

In vrije autonomie, zich bewust van hun eigen genade, grootsheid en waardigheid, komen zij vormloos, in gelijkheid en diep respect voor de levendigheid van al het leven, steeds weer samen met andere zieners hier op aarde om hun frequentiekracht te versterken en uit te breiden.


Haar timbres dringen door in deze realiteit. Hun boodschap is onmiskenbaar.

WE ZIJN HIER
EN
 WE ZIEN ALLES


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
 Nicola

15.11.2022

Musik: Humanity, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=LC7ag6CqRus


Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/


WIR SIND HIER


Die Seher sehen ALLES

Mit ihrer Wahrnehmungskraft entschlüsseln sie unaufhörlich die in ihren biologischen Körpern hinterlegten eigenen Codierungen.
Und nun fordert es ALLES wirklich ALLES, um mit dem ihnen hier in dieser Realität noch zur Verfügungen stehenden minimalen Zugriff auf ihre eigene Emotionalkraft, die für die Wesen des freien Bewusstseins in das Hologramm dieser Wirklichkeit einprogrammierten Wege aufzuspüren, UND sie auch zu gehen.
Viele von ihnen hatten diese Pfade in aller Gänze und Tiefe vor dem Erleben dieser Wirklichkeit studiert, und einige von ihnen waren auch daran beteiligt gewesen, sie in die Matrizen der Matrixcodierungen dieser Erde einzubetten.
Und nun waren sie HIER.

Sie können sich bei ihrer Mission hier auf der Erde der Unterstützung all ihrer kosmischen Freunde und Verbündeten gewiss sein. Denn sie werden gesehen – von ihnen allen.

immer – altijd – always – toujours

Und so beginnen sich die Seher in dieser Wirklichkeit zu erinnern. Ihr eigenes Vermögen, ihr ursprüngliches Bewusstsein beginnt in den Zellen ihrer biologischen Körper zu pulsieren und ins Quantenfeld zu strömen.
Die Geometrien verändern sich. Der organische Herzcode übernimmt die innere Führung. Der digitale Gedanke des Unmöglichen zerfällt im Angesicht ihrer ursprünglichen Sprache von Glyphen und Mandalafrequenzen.

In freier Autonomie, gewahr ihrer eigenen Anmut, Größe und Würde, kommen sie formlos, in Gleichwertigkeit und tiefem Respekt vor der Lebendigkeit allen Lebens immer wieder mit anderen Sehern hier auf der Erde zusammen, um ihre Frequenzkraft zu verstärken und auszudehnen.


Ihre Klangfarben durchdringen diese Wirklichkeit. Ihre Botschaft ist unüberhörbar.

WIR SIND HIER
UND
WIR SEHEN ALLES


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
 hier auf der Erde
 Nicola

15.11.2022

Musik: Humanity, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=LC7ag6CqRus

Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/


De warrior in elke ziener

Lieve Brongenoten,

ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


De dagen van afwachten zijn voorbij

Er is geen wachten meer
geen halfslachtigheid.
De roep van de missie
doorboort merg en been.
Voorbij zijn de tijden van “als, dan”.
De trilling van de frequentie van thuis
pulseert door elke cel.
De “ja, maar”
van het verleden en de toekomst
uiteenvallen in rook en spiegels.
Het NU baant zijn weg
door alle lagen van vergetelheid heen
langs legers van bewakers en controlegroepen
kennende
het gaat om nog meer dan het NU:
Het gaat over ALLES.


Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola


geschreven in oktober 2022

Musik: Magika, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=SKLNLDy-400

Meer artikelen over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/


Der Krieger in jedem Seher


Die Zeiten des Abwartens sind vorbei

Es gibt kein Warten mehr
keine Halbherzigkeit.
Der Ruf der Mission
durchdringt Mark und Bein.
Vorbei die Zeiten des „wenn, dann“.
Die Vibration der Heimatfrequenz
pulsiert durch jede Zelle.
Die „ja, aber“
der Vergangenheit und Zukunft
zerfallen in Schall und Rauch.
Das JETZT bahnt sich seinen Weg
durch alle Lagen des Vergessens
vorbei an Armeen von Wächtern und Kontrollgruppen
wissend
es geht um noch mehr als das JETZT:
Es geht um ALLES.


Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

geschrieben im Oktober 2022

Musik: Magika, Thomas Bergersen

https://www.youtube.com/watch?v=SKLNLDy-400


Weitere Artikel zu den Sehern:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/