Menselijkheid – Humanity

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

Voorbij de grenzen van aardse talen
met liefdevolle groeten
in verbondenheid
Nicola


Menselijkheid – Humanity

Het mens-zijn en het menselijk samenzijn in zijn oorspronkelijkheid
worden gekenmerkt

door

openheid
respect en eerbied voor het leven en alle levensvormen
het recht op onbeperkte vrijheid
een organisch leven in harmonie met de natuur en de planeet
vertrouwen in zichzelf en in de levenskracht
het recht op volledige uitoefening van de vrije wil
het recht op kennis van de eigen afkomst
het recht op contact met wezens in de heele kosmos
vrije uitwisseling van informatie
het recht op onbeperkte toegang tot alle aardse en kosmische
databanken en bibliotheken
het cultiveren van diplomatieke banden
samenwerking, confederatie en ondersteuning
verbondenheid
waarachtigheid en waarheid
een maximum aan individualiteit
vriendschap
diversiteit en creativiteit
vrede
levensvreugde en levendigheid
genieten – delen – dienen – musiceren – zingen – dansen
voelen – lachen – denken – huilen –
luisteren
ruimte voor iedereen
aanraking
samen creëren en bouwen
hartskracht en passie
een vrije en oorspronkelijke communicatie
een op het eigen bewustzijn afgestemd emotioneel- en denkvermogen
een diep voelende dankbaarheid
voor het leven
en al zijn ardse en kosmische uitdrukkingsvormen

***

Als vreedzame krijgers waren zij in opkomst naar de kroonjuwelen in zichzelf die ze hier hadden meegebracht. Het was de strijd om het menselijk bewustzijn waaromheen alles draaide in de oorlogsspellen van deze werkelijkheid. En zij waren degene die in het bezit waren van het scherpste en tegelijkertijd meest gevreesde wapen – in vorm van hun eigen bewustzijn –

De Zieners

Gedimd, gemanipuleerd, grotendeels uitgeschakeld en onherkenbaar vervormd achter de sluiers van de vergetelheid van deze werkelijkheid. Dit onthulde de volledige omvang van hun diepe val van bewustzijn. Maar tegelijkertijd was het ook precies datgene wat hen onmiskenbaar onderscheidde en waarvoor zij in alle universa bekend waren:
namelijk wanneer uitzichtloosheid en onmacht schijnbaar overweldigend dreigde om over haar heen te rollen en hun fysieke lichamen – gekenmerkt door vermoeidheid en pijn – leken op het punt van overgave te staan, toen waren zij in staat om de allerbelangrijkste laatste precisieslag uit te voeren en met deze ene letterlijk ONBEREKENBAARE slag de toegang tot hun volledige potentieel
te ontsluiten – NU.

getraind, bestudeerd, verfijnd, gepolijst en geperfectioneerd

op hun talrijke missies en reizen door ontelbare werelden en dimensies. Zij waren zelf de portalen waardoor zij via hun bewustzijn en hun fysieke lichamen in een fractie van een kosmische seconde de verbinding tot stand konden brengen tussen de frequentievelden van het scheppingsbronveld en hun eigen oorspronkelijke emotioneel- en denkkracht. Zo verschaften zij zich toegang tot hun eigen individuele tijdlijnen.

tijdvormers – tijdreizigers – quantum decoders – zieners

dat waren zij

Dit pulseerde onophoudelijk in de cellen van hun fysieke lichamen. Zij waren in staat de uitgeschakelde velden van het DNA zelf te activeren en de functionaliteit van de pijnappelklier – hun belangrijkste interdimensionale zintuig – weer tot leven te wekken in zijn oorspronkelijke blauwdruk. Het waren de frequenties van hun eigen zelf gecreëerde tijdlijnen, die ook het platform waren voor Cosmic Contact – een heel essentieel en belangrijk onderdeel van hun werk hier in dit aardse ruimte-tijdcontinuüm

net zoals de

manifestatie van menselijkheid

in die tot oorlogsgebied bevroren ruimtes van deze realiteit.

Ze waren hun missies lang geleden begonnen hier op Aarde, en nu was de versnelling op alle niveaus toegenomen en ook de tegenwind waaide onophoudelijk. De dringendheid en de noodzaak om het potentieel dat hier voor hen beschikbaar was volledig te gebruiken, werd hun in hun eigen leven en op de beeldschermen van deze werkelijkheid dagelijks voor ogen gehouden.

aanwezigheid – precisie – perfectie en menselijkheid

verenigd in elke seconde van hun aardse bestaan
Dat was gevraagd meer dan ooit.
NU!
Ze wisten het.

Daarbij moesten ze elke dag opnieuw moedig – angstvrij – oprecht en autonoom over de brug van hun eigen vertrouwen gaan, de poort naar hun kroonjuwelen openen en die ook open houden. Ieder van hen moest deze brug zelf slaan en betreden. Elke schijnbaar nog zo onbeduidende ervaring – doordrongen met hun eigen bewustzijn – ging de universele geschiedenisboeken van het kwantumkosmos in.

Het heeft invloed op ALLES.

Niemand van de galactische en aardse krijgers ging alleen.
Nooit!
Dat wisten ze.
Niet op Aarde en nergens in de hele kosmos.
Daar konden ze altijd op rekenen!
Ze wisten het en voelden het.

De Zieners hier op Aarde.

***

Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
hier op aarde
Nicola

18 februari 2023

*
Music: Mari Samuelsen – Einaudi: Una Mattina (Arr. Badzura)

https://youtu.be/pgBELZ5z4T0


Meer artikelen van een ziener over de zieners:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/

https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/

https://brongenoten.nl/2023/02/human-being-being-human/


Menschlichkeit – Humanity

Das menschliche Sein und
das menschliche Miteinander in seiner Ursprünglichkeit
zeichnen sich aus
durch

Offenheit
Respekt und Ehrerbietung gegenüber dem Leben und allen Lebensformen
das Recht auf uneingeschränkte Freiheit
ein organisches Leben im Einklang mit der Natur und dem Planeten
Vertrauen in sich selbst und in die Lebenskraft
das Recht auf die uneingeschränkte Ausübung des freien Willens
das Recht auf das Wissen um die eigene Herkunft
das Recht auf Kontakt mit Wesen im gesamten Kosmos
freien Informationsaustausch
das Recht auf uneingeschränkten Zugang zu allen
 irdischen und kosmischen Datenbanken und Bibliotheken
das Pflegen von diplomatischen Beziehungen
Zusammenarbeit, Konföderation und Unterstützung
Verbundenheit
Wahrhaftigkeit und Wahrheit
ein Höchstmaß an Individualität
Freundschaft
Vielfalt und Kreativität
Frieden
Lebensfreude und Lebendigkeit
Genießen – Teilen – Dienen – Musizieren – Singen – Tanzen
Fühlen – Lachen – Denken – Weinen – Zuhören
Raum für Jeden
Berührung
gemeinsam Kreieren und Bauen
Herzkraft und Leidenschaft
eine freie und ursprüngliche Kommunikation
eine auf das eigene Bewusstsein abgestimmte Emotional- und Denkkraft
eine tief empfundene Dankbarkeit
gegenüber dem Leben
und all seinen irdischen und kosmischen Ausdrucksformen

 ***

Als friedvolle Kriegerinnen und Krieger waren sie auf dem Vormarsch zu den Kronjuwelen in ihrem eigenen Inneren, die sie mit hier her gebracht hatten. Es war der Kampf um das Bewusstsein des Menschen, um das sich alles drehte in den Kriegsspielen dieser Realität. Und sie waren es, die im Besitz der schärfsten und gleichzeitig gefürchtetsten Waffe waren – in Form ihres eigenen Bewusstseins –

Die Seher

Gedimmt, manipuliert, weitgehend ausgeschaltet und  bis zur Unkenntlichkeit verzerrt hinter den Schleiern des Vergessens dieser Wirklichkeit. Darin offenbarte sich das gesamte Ausmaß ihres tiefen Bewusstseinsfalls in aller Gänze. Doch gleichzeitig war es auch wiederum genau das, was sie unverkennbar auszeichnete, und wofür sie in allen Universen bekannt waren:
dann nämlich, wenn die Ausweglosigkeit und Ohnmacht scheinbar überwältigend über sie hinwegzurollen drohten, und ihre physischen Körper – gezeichnet von Müdigkeit und Schmerz – kurz vor der Kapitulation zu stehen schienen, dann vermochten sie zum alles entscheidenden finalen Präzisionsschlag auszuholen und verschafften sich mit diesem einen buchstäblich UNBERECHENBAREN Schlag Zugang zu ihrem gesamten Potenzial  – JETZT

trainiert, studiert, verfeinert, ausgefeilt und  perfektioniert

auf ihren zahlreichen Missionen und Reisen durch unzählige Welten und Dimensionen. Sie selbst waren die Portale, über die sie im Bruchteil einer kosmischen Sekunde über ihr Bewusstsein und ihren physischen Körper die Verbindung herstellen konnten zwischen den Frequenzfeldern des Schöpfungsquellfeldes  und ihrer eigenen ursprünglichen Emotional- und Denkkraft. So verschafften sie sich Zugang zu ihren eigenen individuellen Zeitlinien.

Zeitformer – Zeitreisende – Quantendekodierer -Seher

das waren sie.

Das pulsierte unaufhörlich in den Zellen ihrer physischen Körper. Sie waren im Stande, die ausgeschalteten Felder der DNA selbst wieder zu aktivieren und die Funktionsfähigkeit der Zirbeldrüse – ihrem bedeutendsten interdimensionalen Sinnesorgan – in ihrer ursprünglichen Blaupause wieder lebendig werden zu lassen.
Es waren die Frequenzen ihrer eigenen, selbst erschaffenen Zeitlinien, die zugleich die Plattform für Cosmic Contact darstellten – ein sehr wesentlicher und bedeutsamer Teil ihres Wirkens hier in diesem irdischen Raum-Zeit-Kontinuum

ebenso wie die

Manifestation von Menschlichkeit

in den zu Kriegsgebieten erstarrten Räumen dieser Wirklichkeit.

Sie hatten schon vor lange Zeit mit ihren Missionen hier auf der Erde begonnen, und nun hatte die Geschwindigkeit auf allen Ebenen an Fahrt zugenommen, und auch der Gegenwind blies unaufhörlich. Die Dringlichkeit und Notwendigkeit, das ihnen hier zur Verfügung stehende Potential vollständig einzusetzen, wurden ihnen in ihrem eigenen Leben und auf den Bildschirmen dieser Realität tagtäglich vor Augen geführt.

Anwesenheit – Präzision – Perfektion und Menschlichkeit

vereint in jeder Sekunde ihres irdischen Bestehens. Das war gefordert mehr denn je.
JETZT!
Sie wussten es.

Dabei mussten sie jeden Tag aufs Neue mutig – angstfrei – aufrecht und autonom über die Brücke ihres eigenen Vertrauens gehen, das Tor zu ihren Kronjuwelen öffnen, und es offen halten. Schlagen und betreten musste jeder einzelne von ihnen diese Brücke selbst. Jede scheinbar noch so unbedeutende Erfahrung – durchdrungen mit ihrem eigenen Bewusstsein – ging dabei ein in die universellen Geschichtsbücher des Quantenkosmos.

Es hatte Einfluss auf ALLES.

Alleine ging keiner der galaktischen und irdischen Krieger.
Niemals!
Das wussten sie.
Nicht auf der Erde und nirgendwo im gesamten Kosmos.
Darauf war allzeit verlass!
Sie wussten es und fühlten es.

Die Seher hier auf der Erde.

***

Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
hier auf der Erde
Nicola

18. Februar 2023

Musik: Mari Samuelsen – Einaudi: Una Mattina (Arr. Badzura)

https://youtu.be/pgBELZ5z4T0

Weitere Artikel von einer Seherin über die Seher:

https://brongenoten.nl/2022/10/de-afrekening-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/11/de-stopknop/

https://brongenoten.nl/2022/11/de-warrior-in-elke-ziener/
https://brongenoten.nl/2022/12/wij-zijn-hier/

https://brongenoten.nl/2022/12/de-ruimtes-van-de-zieners/
https://brongenoten.nl/2022/12/ze-zijn-bereid/
https://brongenoten.nl/2023/01/zien-en-gezien-worden/

https://brongenoten.nl/2023/02/human-being-being-human/

Vertel hoe jij het ervaart