De Stopknop

Lieve Brongenoten,
ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal).
De tekst is hieronder te vinden. Als u het in het origineel Duits wilt lezen, zonder automatische vertaling, scroll dan direct naar beneden. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie en door de vertaling zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

    Voorbij de grenzen van aardse talen
                met liefdevolle groeten
                    in verbondenheid
                              Nicola


Wat als we stoppen met reageren op elkaar – vanaf NU?

Waarschijnlijk zou 90% van onze verbale en non-verbale interpersoonlijke communicatie instorten. Zo niet nog meer.

En dan? Wat dan?

Zullen we dan alleen maar krullen in ons haar draaien, urenlang op onze dikke tenen spelen of verveeld uit het raam kijken?

Helemaal niet!

We zullen letterlijk geen tijd meer hebben voor dergelijke spelletjes . Het indrukken van de stopknop staat gelijk aan een vredige klap van de zieners. Een klap die alles kan veranderen. Een slag die alleen elk individu kan slaan.
De onderbreking van de automatische pilootprogramma’s van prikkel en reactie is het gevolg – programma’s waarmee onze biologische lichamen sinds de eerste ademhaling in deze werkelijkheid alle persoonlijkheidsdelen hebben aangestuurd en getraind om gevangenisbewakers van ons oorspronkelijke bewustzijn te zijn. Elke gedachte – ook over onszelf – stopt. Met een druk op de stopknop neemt een krachtige stilte de ruimte over.

Er ontstaat een vrije ruimte – een ruimte voor ons oorspronkelijke bewustzijn.

En dan, alleen dan

heeft onze oorspronkelijke verbeelding een kans om door de portalen te dringen die zijn ingebed in het hologram van deze realiteit. Vanaf dit punt van realisatie in onszelf, zullen we nooit meer instemmen met het gebruik van onze verbeelding voor iets anders dan onze eigen levendigheid.
Het indrukken van de stopknop is tegelijkertijd het startsignaal voor de activering van onze ware missie hier op aarde, en daarmee beëindigen we het voeden van onze energie in de systemen van deze werkelijkheid. Voorbij zijn de dagen van misbruik en energiediefstal via onze neurologische systemen.

En dan, dan

begint het oorspronkelijke werk van elke ziener in zijn eigen missie:

het openen van mogelijkheden in de eigen hologrammen –
het creëren in het NU door middel van de eigen scheppende emotionele kracht –
de frequentiewerk in samenwerking met andere zieners in het hologram van deze realiteit –
cosmic contact hier op aarde en
de aanvaarding van de missie als schakel en bemiddelaar tussen de machtigen aan deze kant en aan de andere kant van deze realiteit.

En iedereen die al een tijdje betrokken is bij bewustzijnsonderzoeksprojecten heeft al ervaren en erkend dat een enkele, korte druk op deze knop waarschijnlijk niet genoeg zal zijn. De spellen hier op aarde worden intelligent gespeeld – kunstmatig intelligent. Ons lichaam is geprogrammeerd om automatisch en razendsnel te reageren in fracties van seconden. En toch doen de hartintelligentie en de individuele emotiecode van elke ziener daar geenszins voor onder, integendeel.
Onze waakzaamheid in elke nanoseconde van ons dagelijks leven is vereist. Een 24-uurs job zonder weekenden en zonder zomervakanties. Maar geen enkele ziener in deze realiteit loopt alleen.

Gedachte bewustzijn is niet langer voldoende, en als we eerlijk zijn tegen onszelf, is het dat ook nooit geweest. Het heeft onze persoonlijkheidsdelen opgepimpt en ons naar een schijnbaar bewustzijn geleid zonder zelfs maar te beginnen te herkennen, laat staan ​​te vermoeden, welke meesters we hier blijven dienen.

Contra, sommige persoonlijkheidsdelen springen op in weerstandsenergie, moeten ze voortaan alles goedkeuren en mogen ze nooit meer hun mening geven?
Bewuste waarneming is het middel van eerste keuze van elke ziener. Zo brengen zij verandering in het veld en onderbreken zij automatische reactieprocessen. En elke ziener kiest voor zichzelf en in elk NU-moment opnieuw of en wanneer het aanvullend nodig is om ZIJN helderheid en waarheid te spreken en wanneer hij een handeling laat volgen. Dit alles gebeurt altijd in overeenstemming met en vanuit zijn EIGEN gevoelsveld. De waarheid van een ziener is altijd zonder oordeel en mening over een ander of iets, en gaat krachtig het veld in.

Het begin is al lang gemaakt!

De zieners zijn met hun werk begonnen en zij zullen zich NOOIT meer de leiding uit handen laten nemen. Dit is de belofte die zij in deze werkelijkheid op hun kleurrijke en veelzijdige vaandels hadden geschreven, en daaraan herkenden zij zich.

       Levend en waarachtig
voor de missie van de mensheid
              hier op aarde
                    Nicola

17.11.2022

Musik: Evergreen Extended, Thomas Bergersen, Two Steps From Hell

https://www.youtube.com/watch?v=zGYsq7cbVZA


Die Stopptaste

Was wäre, wenn wir aufhören würden aufeinander zu reagieren –  ab SOFORT?


Vermutlich würden 90% unserer verbalen und nonverbalen zwischenmenschlichen Kommunikation in sich zusammenfallen. Wenn nicht sogar noch mehr.

Und dann? Was dann?

Werden wir dann nur noch Löckchen in unsere Haare drehen, stundenlang an unseren dicken Zehen spielen oder gelangweilt aus dem Fenster schauen?

Mitnichten!

Für solche Spielereien werden wir dann im wahrsten Sinne des Wortes keine Zeit mehr haben. Das Drücken der Stopptaste kommt einem friedvollen Schlag der Seher gleich. Ein Schlag, der alles zu ändern vermag. Ein Schlag, zu dem nur jeder einzelne selbst ausholen kann.
Die Unterbrechung der Autopilotprogramme von Reiz und Reaktion ist die Folge – Programme, mit denen unsere biologischen Körper seit dem ersten Atemzug in dieser Wirklichkeit sämtliche Persönlichkeitsanteile dirigiert und zu Gefängniswächtern unseres ursprünglichen Bewusstseins ausgebildet haben. Jeder Gedanke – auch über uns selbst – stoppt.
Mit dem Drücken der Stopptaste wird eine kraftvolle Stille den Raum einnehmen.


Ein freier Raum –  ein Raum für unser ursprüngliches Bewusstsein entsteht.

Und dann, erst dann

hat unsere originäre Vorstellungskraft eine Chance, durch die in das Hologramm dieser Wirklichkeit eingebetteten Portale wieder zu uns durchzudringen. Ab diesem Erkenntnispunkt in uns selbst werden wir niemals mehr unsere Zustimmung dafür erteilen, dass unsere Vorstellungskraft für etwas anderes als unserer eigenen Lebendigkeit zum Einsatz kommen wird.
Das Drücken der Stopptaste ist gleichzeitig der Startschuss für die Aktivierung unserer wahrhaftigen Mission hier auf der Erde, und damit beenden wir das Einspeisen unserer Energie in die Systeme dieser Realität.
Vorbei die Zeiten des Missbrauchs und des Energiediebstahls über unsere neurologischen Systeme.

Und dann, dann

beginnt die originäre Arbeit eines jeden Sehers in seiner ureigenen Mission:

das Öffnen von Möglichkeiten in den eigenen Hologrammen –
das Kreieren im JETZT mittels der heimischen Schöpferemotionalkraft –
die Frequenzarbeit im Zusammenwirken mit anderen Sehern im Hologramm dieser Wirklichkeit –
Cosmic Contact hier auf der Erde und
 die Aufnahme der Mission als Bindeglied und Vermittler zwischen den Mächtigen diesseits und jenseits dieser Wirklichkeit.

Und wer schon etwas länger in Bewusstseinsforschungsprojekten unterwegs ist, hat für sich bereits erfahren und erkannt, dass ein einmaliges, kurzes Drücken dieser Taste vermutlich nicht ausreichen wird. Die Spiele hier auf der Erde werden intelligent – künstlich intelligent – gespielt. Unsere Körper sind so programmiert, dass sie ganz automatisch und blitzschnell in Bruchteilen von Sekunden reagieren. Und doch stehen die Herzintelligenz und der individuelle Emotionscode eines jeden Sehers dem in nichts nach, im Gegenteil.
Unsere Wachsamkeit in jeder Nanosekunde unseres täglichen Lebens ist gefordert. Ein 24-Stunden-Job ohne freie Wochenenden und ohne Sommerferien. Doch kein Seher in dieser Wirklichkeit geht alleine.

Gedachtes Bewusstsein reicht nicht mehr aus, und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, hat es das auch noch nie. Es hat unsere Persönlichkeitsanteile aufgepimpt und uns in eine scheinbare Bewusstheit geführt, ohne auch nur im Ansatz zu erkennen, geschweige denn zu ahnen, welchen Herren wir hier weiter dienen.

Zerknirscht springen einige Persönlichkeitsanteile in Widerstandsenergie auf, müssen sie etwa ab jetzt alles gutheißen und dürfen nie mehr ihre Meinung kundtun?
Bewusste Wahrnehmung ist das Mittel der ersten Wahl eines jeden Sehers. Damit bringen sie Veränderung ins Feld und unterbrechen automatische Reaktionsprozesse. Und jeder Seher wählt für sich und in jedem JETZT-Moment neu, ob und wann es zusätzlich notwendig ist, SEINE Klarheit und Wahrheit auszusprechen, und wann er eine Handlung folgen lässt. All das geschieht immer in Übereinstimmung mit und aus seinem EIGENEN Gefühlsfeld.
Die Wahrheit eines Sehers ist immer ohne  Urteil und Meinung über einen anderen oder über eine Sache und geht kraftvoll ins Feld.

Der Anfang ist schon lange gemacht!

Die Seher haben ihre Arbeit aufgenommen, und sie lassen sich ihre Führung NIEMALS mehr aus der Hand nehmen. Das ist das Versprechen, was sie sich in dieser Wirklichkeit auf ihre bunten und facettenreichen Fahnen geschrieben hatten, und daran erkannten sie sich.

   Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
            hier auf der Erde
                   Nicola

17.11.2022

Musik: Evergreen Extended, Thomas Bergersen, Two Steps From Hell

https://www.youtube.com/watch?v=zGYsq7cbVZA

5 gedachtes over “De Stopknop

  1. Pingback: Menselijkheid – Humanity | Brongenoten

  2. Pingback: Human being – Being human | Brongenoten

  3. Pingback: Ze zijn bereid | Brongenoten

  4. Pingback: De warrior in elke ziener | Brongenoten