De afrekening van de zieners

(door Nicola Martinetz) Lieve Brongenoten,

ik schreef het volgende artikel oorspronkelijk in het Duits (mijn aardse moedertaal). De tekst is ook hier op de pagina te vinden. Met verschillende vertaalprogramma’s, mijn eigen talenkennis en in samenwerking met Anna Krasko is het nu ook in het Nederlands beschikbaar. Ik weet zeker dat u door alle lagen heen kunt kijken die tijdens de technische conversie zijn toegevoegd en dat u de oorspronkelijke frequentie waarin ik de tekst heb geschreven, kunt waarnemen.

    Voorbij de grenzen van aardse talen
                met liefdevolle groeten
                    in verbondenheid
                              Nicola


De tijd van afrekening is gekomen,
de afrekening van de zieners.

En dit is wat zij al eeuwenlang vrezen, sinds zij de tijdlijnen begonnen te sluiten en hun uiterste best deden om de massa mensen naar één hoofdstroom te leiden. In alle volledigheid en genialiteit van hun kunstmatige intelligentie probeerden zij op dit moment, door middel van technologische versnelling, hun constructie te verschuiven naar een digitale oneindigheid.
Onsterfelijkheid is de missie. Maar onsterfelijkheid is niet hetzelfde als onsterfelijkheid.
Alle partijen weten dat.

Wat zal er gebeuren?

wanneer de zieners de laatste slag slaan?

De zieners weten het.

Velen van hen hadden zich precies op alles voorbereid voordat zij de ervaring van deze werkelijkheid betraden. Maar de voorbereiding kwam niet in de plaats van hun eigen ervaring. Ze werden zich er elke dag opnieuw van bewust. In detective-achtig meesterwerk waren velen van hen begonnen hun eigen codes in hun fysieke lichaam bloot te leggen en waren bezig deze te decoderen. Geen gemakkelijke onderneming. De wedstrijden werden messcherp gespeeld. Vlijmscherp en onmenselijk.  De pijnversterkers stonden op alle gebieden op het maximum. Bijna alles wat voor hun ogen werd geopenbaard, en ook dat wat niet openlijk aan hen vertoonde, was gericht tegen het leven en negeerde alle wetten van de vrije wil in de kosmos. Neutraliteit leek onmogelijk in dit spel. Hun eigen fortuin en alles wat ze sinds mensenheugenis zijn geweest en zijn ging lange tijd hun voorstellingsvermogen te boven. En zo was het nauwelijks voelbaar en tastbaar voor hen.
Zo werkte de kwantumfysica in de kosmos.
Ze kwamen steeds weer samen om herinneringen op te halen en te delen. Daarbij gebruikten ze de krachtvelden van exponentiëring en versnelling. Hun verbeelding moest steeds opnieuw worden getraind en aangewakkerd. Want dat was hun gereedschap, dat wisten ze, maar er was een zwaar bevochten embargo op in deze werkelijkheid.

Hun overwinning was al compleet.

Deze informatie kwam op verschillende manieren van een andere ziener. Een paar van hen hadden hun volledige geheugen behouden en konden zich alles herinneren. Tijdreizigers, dat waren ze allemaal.
Van hun kosmische bondgenoten en vrienden buiten deze aardse frequentieniveaus ontvingen zij de indringende boodschap:


“Je hoeft je geen zorgen te maken!  Blijf uit de zorgen en wees gewoon jezelf. Je hoeft nergens bang voor te zijn.
We ZIEN jullie allemaal.”
– uit de Lezing Martijn van Staveren 8.4.2022

Het informatieveld van deze boodschap was als een de-escalatieprogramma dat in fracties van een seconde een balancerend en harmoniserend effect kon hebben in het labyrint van externe programmering en permanente synchronisatiepogingen.

Voor de persoonlijkheidsniveaus van de zieners was dit alles niet altijd zo gemakkelijk te begrijpen, omdat de uiterlijke werkelijkheid zich zo verschillend openbaarde.  Maar ook zij waren in de rij gaan staan en gaven de leiding over aan hun eigen zieners. Samenwerking stond op het vaandel van de aardse en galactische warriors, en het was vereist op alle niveaus.

 De genadeklap

Hun laatste slag zal niet de frequentie hebben van een conventionele overwinning. Want de zieners waren en zijn nooit bezig met de overwinning op iets of iemand. Ze komen in vrede, altijd al.

Het herstel van het creatieve evenwicht in alle universums.
Het herstel en behoud van de wetten van de onbeperkte vrije wil.
De wederopstanding van mensachtige wezens en hun onderlinge verbondenheid op alle niveaus in de vrije werelden van de scheppers.

Dit heeft altijd op hun vaandels gestaan, en in deze missie zijn zij altijd op pad geweest en zullen zij altijd op pad blijven, in eerbied en diep respect voor het leven in welke vorm dan ook, overal.

 Het geluid van deze krachtige slag zal in alle universums te horen zijn, en het potentieel van zijn impact zal gigantisch zijn.
Het zal invloed hebben op ALLES.

Het ging over ALLES, dat vibreerde in hun cellen, daarom waren ze hier. Ze herinnerden zich steeds meer. Het kwam op hen neer, op de zieners, op iedereen.

NU!

           Levend en waarachtig
   voor de missie van de mensheid
                  hier op aarde
                        Nicola

17.10.2022

Muziek: Victory, Thomas Bergersen

https://youtu.be/4rWDum7A5-c


Die Zeit der Abrechnung ist gekommen,
die Abrechnung der Seher.


Und das ist es, was sie fürchten seit Äonen von Zeitaltern, seitdem sie begonnen hatten, die Zeitlinien zu verschließen, und alles daransetzten, die Masse der menschlichen Wesen auf einen Hauptstrom zu lenken. In aller Gänze und Genialität ihrer künstlichen Intelligenz versuchten sie derzeit mittels technologischer Beschleunigung, ihr Konstrukt in eine digitale Unendlichkeit zu verschieben.
Unsterblichkeit lautet die Mission.
Doch Unsterblichkeit ist nicht gleich Unsterblichkeit.
Das wissen alle Parteien.

Was wird geschehen,

wenn die Seher zum finalen Schlag ansetzen werden?

Die Seher wissen es.


Viele von ihnen hatten sich vor dem Eintritt in das Erleben dieser Wirklichkeit präzise auf alles vorbereitet. Doch die Vorbereitung  ersetzte nicht das eigene Erleben. Das wurde ihnen tagtäglich aufs Neue bewusst. In detektivischer Meisterarbeit hatten viele von ihnen begonnen, in ihren physischen Körpern ihre eigenen Codierungen freizulegen und waren dabei, diese zu entschlüsseln. Kein leichtes Unterfangen. Die Spiele wurden messerscharf gespielt. Messerscharf  und unmenschlich.  Die Schmerzverstärker wurden in allen Bereichen bis zum Anschlag aufgedreht.  Nahezu alles, was sich vor ihren Augen offenbarte, und auch das, was sich ihnen nicht offen zeigte, war gegen das Leben gerichtet und missachtete sämtliche Gesetzmäßigkeiten des freien Willens im Kosmos. Neutralität schien in diesem Spiel scheinbar unmöglich. Ihr eigenes Vermögen und alles, was sie seit jeher gewesen waren und sind, lag lange Zeit jenseits ihrer eigenen Vorstellungskraft. Und damit war es kaum greif- und fühlbar für sie gewesen.
So funktionierte die Quantenphysik im Kosmos.
Sie kamen immer wieder zusammen, um sich zu erinnern und Erinnerungen zu teilen. Dabei nutzten sie die Kraftfelder der Potenzierung und der Beschleunigung. Ihre Vorstellungskraft musste immer wieder aufs Neue trainiert und angefeuert werden. Denn das war ihr Werkzeug, das wussten sie, doch darauf lag in dieser Wirklichkeit ein hart umkämpftes Embargo.


Ihr Sieg war bereits vollendet.

Diese Information gelangte auf den unterschiedlichsten Wegen von einem anderen Seher zu ihnen. Einige wenige unter ihnen hatten sich ihr vollständiges Erinnerungsvermögen bewahrt und konnten sich an ALLES erinnern. Zeitreisende, das waren sie alle.
Von ihren kosmischen Verbündeten und Freunden jenseits dieser irdischen Frequenzebenen ereilte sie die eindringliche Botschaft:

„Ihr braucht euch keine Sorgen machen!  Bleibt raus aus den Sorgen und seid einfach ihr selbst. Ihr braucht vor nichts Angst zu haben.
Wir SEHEN jeden, jeden einzelnen von euch.“
– aus der Lesung Martijn van Staveren 8.4.2022


Das Informationsfeld dieser Nachricht kam einem Deeskalationsprogramm  gleich, das in Bruchteilen von Sekunden im Stande war, im Labyrinth der Fremdprogrammierungen und der permanenten Synchronisationsversuche ausgleichend und harmonisierend zu wirken.

Für die Persönlichkeitsebenen der Seher war all das nicht immer so leicht nachzuvollziehen, offenbarte sich die äußere Realität doch so ganz anders.  Doch auch sie hatten begonnen sich einzureihen und den Führungsstab an ihre eigenen Seher zu übergeben. Zusammenarbeit stand auf den Fahnen der irdischen und galaktischen Warrior, und sie war gefordert auf allen Ebenen.

Der finale Schlag

Ihr finaler Schlag wird nicht die Frequenz eines herkömmlichen Sieges tragen. Denn niemals ging und geht es den Sehern um einen Sieg über etwas oder jemanden. Sie kommen in Frieden, immer schon.

Die Wiederherstellung des schöpferischen Gleichgewichtes in allen Universen.
Die Wiederherstellung und Bewahrung der Gesetzmäßigkeiten des uneingeschränkten freien Willens.
Die Wiederauferstehung der humanoiden Wesen und ihrer Verbundenheit auf allen Ebenen in den freien schöpferischen Welten.


So stand es schon immer auf ihren Fahnen, und in dieser Mission waren und werden sie immer unterwegs sein, in Achtung und tiefem Respekt vor dem Leben jedweder Form, überall.

Der Klang dieses kraftvollen Schlages wird in allen Universen hörbar, und das Potential seiner Auswirkungen wird gigantisch sein.
Es wird Einfluss haben auf ALLES.

Es ging um ALLES, das vibrierte in ihren Zellen, darum waren sie hier. Sie erinnerten sich mehr und mehr. Es kam auf sie an, auf die Seher, auf jeden Einzelnen.

JETZT!

   Lebendig und Wahrhaftig
für die Mission Menschlichkeit
           hier auf der Erde
                   Nicola

17.10.2022

Musik: Victory, Thomas Bergersen

https://youtu.be/4rWDum7A5-c


6 gedachtes over “De afrekening van de zieners

  1. Pingback: Menselijkheid – Humanity | Brongenoten

  2. Pingback: Human being – Being human | Brongenoten

  3. Pingback: Ze zijn bereid | Brongenoten

  4. Pingback: De ruimtes van de zieners | Brongenoten

  5. Pingback: WIJ ZIJN HIER | Brongenoten

  6. Pingback: De warrior in elke ziener | Brongenoten